ขุดขึ้นมาเสพ ไม่ดีก็ทิ้งไป

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย นราสภา, 29 พฤศจิกายน 2011.

 1. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  พบผู้รู้ ทำลายผู้รู้ พบจิต ทำลายจิต ฉบับ พระป่า(หลวงพ่อสงบฯ)

  <hr style="color:#FFFFFF; background-color:#FFFFFF" size="1">
  องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พยากรณ์เรื่อง ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ ตามความ
  เป็นจริงอันนั้น แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางให้เราก้าวเดินขึ้นมาเนี่ย ความ
  เป็นปัญญาของเราจะเกิดขึ้นมาจากหัวใจที่ได้ฝึกฝน ได้ค้นคว้าได้พยายามประกอบขึ้นมา
  ให้เป็นความดำริชอบ ความเพียรชอบ งานชอบ ความเพียรหยาบๆ ก็เป็นความเพียรชำระ
  กิเลสอย่างหยาบๆ ความเพียรอย่างละเอียดเห็นไหม กิเลสอย่างละเอียด ปัญญาอย่าง
  ละเอียด ถ้ามันสมดุลกันอย่างละเอียดเห็นไหม เนี่ย มันจะทำลายสิ่งนี้ สิ่งนี้ สิ่งที่ในหัวใจ
  สิ่งนี้ คืออะไร คือสิ่งที่ว่าเชื้อไขไง สิ่งที่เป็นเชื้อไขของเมล็ดพันธุ์พืชนั้น ถ้าทำลายเชื้อไข
  เมล็ดพันธุ์พืชนั้น มันจะเกิดการสะเทือนหัวใจนั้นมาก อสุภะจะกลืนตัวเข้ามา แล้วทำลาย
  ใจดวงนั้นออกไปเห็นไหม​

  สิ่งที่จะให้เมล็ดพันธุ์พืชทำลายออกทั้งหมดเลย เนี่ย สิ่งนี้มันถึงปล่อยวางเข้ามา
  แล้วเราก็พิจารณาซ้ำเข้าไป ฝึกซ้อมสิ่งต่างๆ เข้าไป เพราะอนาคา ๕ ชั้น มันจะละเอียด
  เข้าไปเป็นชั้นเข้าไป เศษส่วนของเชื้อไขของความมีชีวิตนั้น ต้องใช้มหาปัญญาอันนี้
  ใคร่ครวญเข้าไปสภาวะแบบนี้ มหาปัญญานี้ใคร่ครวญเข้าไป เนี่ย กุกกุจจะ สิ่งที่เป็น
  สังโยชน์เบื้องบนเห็นไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ กุกกุจจะ อวิชชา สิ่งที่เป็นกุกกุจจะ
  สิ่งที่เคลื่อนไหวนี้ สิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ย เป็นกุกกุจจะ เป็นสังโยชน์ตัวหนึ่ง มันเคลื่อนไหว
  เข้าไป มันปล่อย ปล่อยวางๆ เข้าไป จนจิตนี้ว่างหมดเลยเห็นไหม เนี่ย เมล็ดพันธุ์พืช สิ่ง
  นี้มันหมดไป เชื้อไขเมล็ดพันธุ์พืชไป แต่เมล็ดพันธุ์พืชเฉยๆ ไง เนี่ย พอของจิต จิตดวงนี้​
  มันปล่อยวางสิ่งต่างๆ เข้ามา

  ความที่ปล่อยวางเข้ามา เพราะปล่อยวางขันธ์เห็นไหม ปล่อยวางกาย ปล่อยวางสิ่ง
  ต่างๆ เข้ามาจนถึงสภาวะของจิต เนี่ยถ้าเข้าไปพิจารณา เจโตวิมุติ เข้าไปค้นคว้านะ
  ค้นคว้า ถ้าเข้าไปถึงรากเหง้าของพุทธะ สิ่งที่เป็นรากเหง้าของพุทธะ ก็ต้องทำลายตัว
  พุทธะนั้น เห็นไหม เนี่ย ถ้าเราฆ่าแม่ ลูกของมันเราจะควบคุมได้ ถ้าเราไม่ฆ่าแม่นะ แม่นี้
  จะต้องให้ลูกให้ลูกออกหาเหยื่อ หาสิ่งต่างๆ มาตลอด หาเหยื่อไง หาสิ่งนี้มาช่วยเหลือแม่
  มาป้องกันแม่เห็นไหม นี้ก็เหมือนกันจิตตัวนี้ว่าง ว่างขนาดไหนก็แล้วแต่เมล็ดพันธุ์ที่มัน
  จะไม่เกิดอีกต่างๆ เมล็ดพันธุ์ที่เขาปล่อยวาง เชื้อไขไม่มีแล้ว แต่มันก็ยังทรงรูปของมันอยู่
  ไง สิ่งที่ทรงรูปคือเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีเชื้อ สิ่งที่ไม่มีเชื้อเห็นไหม ถ้าเป็นทางเมล็ดพันธุ์เนี่ย
  เวลามันตายไปเนี่ย มันจะต้องตายไป ตายไปมันก็สิ้นสุด พืชพันธุ์นั้นต้องสูญไปเพราะ
  มันตาย มันจะเกิดอีกไม่ได้ นั้นมันเป็นวัตถุไง แต่หัวใจมันมีชีวิต อวิชชา ปัจจยา สังขารา
  อยู่ที่จิตปฏิสนธิ จิตปฏิสนธิจิตนี้เห็นไหม ปฏิสนธิไม่ใช่วิญญาณจากอายตนะ วิญญาณ
  จากขันธ์ วิญญาณจากการกระทบ

  สิ่งที่เป็นวิญญาณจากการกระทบ เราทำลายเข้ามาทั้งหมด กายนอกกายใน กายใน
  กาย ทำลายออกทั้งหมดแล้ว นี้คือตอของจิต คือกายของจิตไง จิตกับกายจิตนี้เป็นกายอัน
  ละเอียดนี้ ถ้าเราจับตัวนี้ได้ เราจะเห็นสิ่งที่ปล่อยวางเขาเข้ามา สิ่งที่ปล่อยวางเมล็ดพันธุ์
  ต่างๆ สิ่งที่มีชีวิตปล่อยวางเข้ามา เห็นไหม เนี่ย รากเหง้าของพุทธะ องค์สมเด็จสัมมาสัม
  พุทธเจ้าย้อนกลับมาอาสวักขยญาณ ทำลายตัวพุทธะนี้ทั้งหมดเลย แล้ววางศาสนานี้ไว้​
  เห็นไหม เนี่ย

  องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เนี่ย วางธรรมให้เราก้าวเดินตามเข้ามา ถ้าเราก้าว
  เดินเข้าไปถึงจุดนี้ได้นะ แล้วเราเข้าไปเนี่ย เห็นตอของจิต มันต้องการความละเอียดอ่อน
  เป็นความสว่าง เป็นความผ่องใส จะเป็นความว่างขนาดไหนก็แล้วแต่ มันจะว่างมาก เรา
  จะต้องเข้าไปจับตรงนี้ได้ เห็นไหม จากมหาสติ มหาปัญญา เป็นปัญญา ร้อยเปอร์เซ็นต์
  เป็นปัญญาอัตโนมัตินะ มันเป็นปัญญาญาณไง สิ่งที่เป็นปัญญา มันถึงจะไม่เป็นอุทธัจจะ
  สิ่งที่อุทธัจจะคือการกระเพื่อมของใจ ใจแม้แต่กระเพื่อมนิดเดียวเห็นไหม เนี่ยปัญญา
  อย่าง มหาสติมหาปัญญา เป็นปัญญาอย่างละเอียดมาก
  แต่มันก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับปัญญาญาณนะ ปัญญาญาณเนี่ยมันจะละเอียดอ่อน
  มาก เข้าไปจับตอของจิตได้ ถ้าเข้าไปจับตอของจิตได้เนี่ย แล้วพยายามเคลื่อนตัวเข้าไป
  เห็นไหม เนี่ยกลืนตัวเองเข้ามา ทำลายสิ่งนี้เห็นไหม แม้แต่ตัวพุทธะก็ต้องทำลาย เจอแม่
  ต้องฆ่าแม่ก่อน แล้วเราจะควบคุมลูกได้ง่าย ถ้าแม่เขาอยู่เห็นไหม สิ่งนี้ถ้าเขารวมไพร่พล
  ขึ้นมา เขาก็สร้างกองทัพขึ้นมาใหม่ได้ แต่ในเมื่อเราทำลายไพร่พลของเขาเข้ามาทั้งหมด
  มันจะหดสั้นเข้ามา เนี่ยความหดสั้นเข้ามาจนถึง อวิชชา ปัจจยา สังขารา เนี่ยสิ่งนี้
  ละเอียดอ่อนในหัวใจมาก รากกำเนิดของพุทธะเกิดจากตรงนี้ รากกำเนิดของมารก็เกิด
  จากตรงนี้ นี้คือตัวพญามารไง
  เนี่ยในเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับเข้ามา จนถึงพญามารถึงจับตัวอวิชชา ปัจจยา สัง
  ขารา ได้ แล้วคว่ำสิ่งนี้นะ ทำลายสิ่งนี้ไง เนี่ยสิ่งต่างๆ เราต้องปล่อยวางเขาเข้ามาเนี่ย มีผู้
  รับรู้ มีหัวใจเนี่ย ปล่อยวางเขาเข้ามาทั้งหมดเลย แล้วไปติดอยู่ว่า เราปล่อยวางเรารู้เนี่ย
  ตรงนี้ติด ติดทั้งหมด ถ้าเราทำลายทั้งหมดนะไม่มีใครปล่อยวาง ไม่มีใครไม่รู้ ตัวที่ปล่อย
  วางตัวที่ทำลายทั้งหมด สิ่งที่มีอยู่ต้องทำลายทั้งนั้น ภวาสวะคือ ความเป็นภพ เป็นที่อยู่
  เฉยๆ เนี่ย เป็นสิ่งยึดภพอันละเอียดในหัวใจเนี่ย ทำลายภพชาติ ทำลายตรงนี้ไง เนี่ย ใน
  พุทธศาสนาของเราไม่ใช่อ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยเหลือเรา เราสามารถทำลายถึงเราเนี่ย
  สิ้นจากกิเลสได้ ถ้าเราสิ้นกิเลสเห็นไหม ทำลายตัวพุทธะ ทำลายสิ่งต่างๆ ที่เป็นพื้นฐาน
  เป็นผู้รู้เฉยๆ เนี่ย ทำลายทั้งหมดเลย เห็นไหม ความสะอาด ความบริสุทธิ์เสมอกัน
  ทั้งหมด สิ่งที่เสมอกันทั้งหมดเห็นไหม
  ในพุทธศาสนาถึงสอนให้ ภิกษุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ให้ทำลายอวิชชาจากใจ
  ของเธอเท่านั้น ถ้าพวกเธอทำลายอวิชชาจากใจของเธอแล้ว ความสะอาด ความบริสุทธิ์
  เสมอกัน ในศาสนาพุทธนี้ ถึงเป็นศาสนาที่เป็นอิสรภาพมาก ภราดรภาพ ความเสมอกัน
  25
  สุดส่วนเห็นไหม เป็นศาสนาที่ว่าประเสริฐที่สุด ประเสริฐเพราะว่าไม่มีผู้ที่เป็นหัวหน้า ผู้
  ที่เป็นลูกน้อง ผู้ที่ว่าเดินตาม เหมือนกันทั้งหมด องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจก
  พุทธเจ้า กับสาวก สาวกะ ความสะอาดเสมอกันโดยธรรมอันนี้เหมือนกัน เอโกธัมโม
  ธรรมอันเอกในหัวใจนั้นไง เนี่ย รากเหง้าของมัน ต้องขุดค้นเข้าไปหารากเหง้าของมัน
  แล้วก็ทำลาย ทำลายรากเหง้าของมัน
  ปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากใจดวงนี้ ใจ
  ดวงนี้ถึงสำคัญ ถึงประเสริฐที่สุด เห็นไหม สิ่งต่างๆ ในศาสนา สภาวะวัตถุนั้น เป็นสิ่งที่
  เครื่องแสดงออกถึงชาวพุทธที่มีความละเอียดมีความนุ่มนวล สร้างสิ่งที่เป็นศีลธรรม
  ศิลปะต่างๆ ออกมา แต่ในหัวใจเห็นไหม ในหัวใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ แล้วองค์
  สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้โคนต้นโพธิ์ อยู่ในป่าในเขา เห็นไหม มันถึงว่ารากเหง้า
  ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ ต้องอาศัยความสงัด ความสงบ ความต่างๆ เห็นไหม สิ่งที่ควรแก่
  การงาน สถานที่ สถานที่โลกเขาไม่ต้องการ โลกนี้เขาต้องการอยู่ในชุมชน อยู่ในที่เขา
  พึ่งพาอาศัยกัน เป็นสัตว์สังคมเห็นไหม เราต้องปรี่ออก เหมือนหน่อแรดไง หน่อแรดเพื่อ
  ออก ออกไปเพื่อจะค้นคว้าไง รากเหง้าของศาสนา รากเหง้าของพุทธะเนี่ย ทั้งหัวใจก็เป็น
  รากเหง้าของพุทธะด้วย ทั้งการประพฤติปฏิบัติเข้าป่าเข้าเขาก็เป็นรากเหง้าของพุทธะด้วย
  องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ให้อุปฌาชย์บวชเห็นไหม เนี่ย รุกขมูลเสนาสนัง
  รุกขมูลเพื่อ ค้นคว้าหาใจ อยู่ในที่ชุมชน อยู่ในคลุกคลีกัน มันจะไม่ค้นคว้าลงไปในราก
  ของพุทธะนี้ได้
  ถ้ารากกำเนิดของพุทธะ จะค้นคว้าได้ต้องกำหนดพุทโธอย่างเดียว ต้องทำปัญญา
  อบรมสมาธิอย่างเดียว ต้องมีสมาธิ ต้องลงถึงรากของพุทธะแล้วจะทำลายพุทธะได้ ถ้าไม่
  ลงถึงรากของพุทธะ จะเป็นเรื่องของสามัญสำนึก จะเป็นเรื่องของจินตามยปัญญา จะไม่
  เคยเห็นภาวนามยปัญญา แม้แต่เล็กน้อยเลย จะเห็นแต่เป็นการจินตนาการ เป็นจินตามย
  ปัญญา เป็นการดัดแปลงต้นไม้บนพื้นดิน เป็นการทาบกิ่ง เป็นการตัดดอกไม่สามารถ
  ทำลายเมล็ดพันธุ์อันนั้นได้ เราเป็นชาวพุทธ เรามีครูบาอาจารย์ เราเข้ามาถึงสิ่งนี้ เรา​
  จะต้องทำลายของเราได้ ถ้าเราทำลายของเราได้เห็นไหม รากกำเนิดของพุทธะ เอวัง  เครดิต ของ คุณลุง เล่าปัง

  อ่านเเล้ว งง ดี เลยขอนํากลับมาฉาย อีกรอบ
   
 2. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,015
  ค่าพลัง:
  +1,882
  อยู่เฉยๆ ดีกว่า....สบายกว่า....ไปดีกว่า....555

  หัวใจของพี่ยังว่าง...จะมีใครบ้าง...จับจอง 555

  คุณนราสภาเอาอะไรมาให้ผมเสพเนี่ย ยาแรงนะเนี่ย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2011
 3. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  อ้าว ยัดข้อหาให้ผมเป็น ขโมยธรรมพระท่าน ซะงั้น

  * * *

  แต่ นะ เข้าใจ ไม่ต้องสงสัยที่มัน เฉียดๆ อย่าไปกลัวว่า
  จะเข้าใกล้ความเข้าใจ จินตมัยปัญญา สุตมัยยปัญญา มัน
  จะเต็มขึ้นมาเรื่องของมัน แต่ หาก ภวมัยปัญญา ไม่มาสบ
  กันกับความรู้ที่เฉียดๆ นั้น ก็ช่วยไม่ได้หละ ต้องทำเอาเอง

  แหม วันนี้ เดินไปกินข้าวของแม่ค้าคลองเตยดีกว่า ท่าว่า
  แม่ค้าจะได้รับการแผ่บุญกุศลไม่ใช่น้อย ๆ

  * * * *

  xxxxxxxxx

  การแสดงธรรมยากเสมอ แม้แต่ การตัดแปะมาแสดง ก็ยังยากเลย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2011
 4. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  หนึ่ง หากผู้ใดคิดว่า คุญลุงเล่าปังเป็นคนเขียน ก็ให้ ตราหน้าไว้ก่อนเลยว่า ยังรอบครอบไม่พอ ให้กลับไปอ่านใหม่ ว่า ผู้ใดเป็นผู้เเสดงธรรมบทนี้ นะจ๊ะ

  สอง หากผู้ใดคิดว่านี้เป็น มิฉาทิฐิ ก็ ช้วยเเสดงความคิดเห็นให้ได้รับชมหน่อยว่า ตรงไหนที่มันห่างไกลจาก ความจริง เเละ ตรงไหนที่มันไม่ใกล้ความจริง

  สาม หากไม่เข้าใจก็ให้วนกลับไปอ่านซํ้า อีก สองรอบ รวมกันเป็นสามรอบ สงสัยตรงไหนเเจ้งไว้ เดี๋ยวจะกลับมาตอบเจ้าค๊าาาาาา
   
 5. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  เมื่อตะคืน เเอบเห็นเเว๊บ เเว๊บ มี ท่านนึงมาโพส บอกว่า

  น้องภา ก็รู้มิใช้หรือว่า บทความนี้มันเป็นมิฉาทิฐิ เเต่มาวันนี้เข้ามาเเก้เป็น ไม่ยุ่งดีฟ่า
  เอะ ยังไงกันน๊าาาา สรุป ว่ามันเป็นจังไ้ด๋ น้ออออออออออ
   
 6. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,015
  ค่าพลัง:
  +1,882
  เอ่อ...:z12 อากาศคืนนี้มันร้อนๆ ยังไงก็ไม่รู้นะครับ ว่ามั้ย 555

  อุตส่าห์จะบินหนีไปแบบเนียนๆ ยังโดนส่องเข้าจนได้ 555

  ผมอ่านแล้วรู้สึกงงอยู่หลายจุด คุณนราสภาพอจะอธิบายให้ความกระจ่างได้มั้ยครับ

  คือ 1.ตัวพุทธะ นี่คืออะไรครับ ทำไมต้องไปทำลายด้วย เคยได้ยินแต่ว่าให้ทำลายกิเลสน่ะครับ

  2.จากข้อความนี้หมายความว่าไงครับ "องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า กับสาวก สาวกะ ความสะอาดเสมอกันโดยธรรมอันนี้เหมือนกัน" ตามความคิดของผมพระพุทธเจ้า ท่านต้องเหนือกว่าสาวกสิครับ จะมาเสมอกันได้อย่างไร

  3. "แม้แต่ตัวพุทธะก็ต้องทำลาย เจอแม่ต้องฆ่าแม่ก่อน แล้วเราจะควบคุมลูกได้ง่าย ถ้าแม่เขาอยู่เห็นไหม" ตรงนี้รู้สึกแปลกมากๆ ทำไมต้องไปฆ่าแม่ แล้วยังจับตัวลูก จับไปค่าไถ่รึเปล่าเนี่ย

  4."ถ้ารากกำเนิดของพุทธะ จะค้นคว้าได้ต้องกำหนดพุทโธอย่างเดียว" ทำไมต้องพุทโธอย่างเดียวล่ะครับ ภาวนาอย่างอื่นไม่ได้หรือครับ

  ก็รบกวนคุณนราสภา ช่วยสั่งสอนผมด้วยนะครับ

  เจริญในธรรมครับ
   
 7. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  จะบินไปไหน กลับมา ก่อนนนนนนนนนนนนนน

  เอาเเบบรวมๆ เเละรวบรัดเลยนะเจ้าค่ะ

  เช่นไฟฟ้าที่บ้านเนี้ยมันมาจากตรงไหนที่ใด เป็น ต้นเหตุ เเห่งมัน

  เเล้วถ้าจะต้องเข้าไปดับ ไปตัดเนี้ยมันจะต้องไปตัดตรงไหน

  คัตเอ๊า เสาไฟหน้าบ้าน การไฟฟ้า โรงไฟฟ้า หรือ เข้าไปที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย
   
 8. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  เข้าใจไหม เรื่องเสมอภาคเนี้ย

  ศาสนาเราเนี้ยไม่มี หัวหน้า ไม่มีนาย ไม่มีบ่าว เเล้วมันยังไม่เเจ๋วอีกหรอ เเค่นี้ยังไม่เเจ๋วอีกหรอ เสมอภาคกันในทุกสภาวะ เเบบนี้ไม่เเจ๋ว เเล้วจะเอาไหนมาเเจ๋ว

  หรือว่าต้องมี นาย มีหัวหน้า มีบ่าว มีข้ารับใช้ มันถึงจะเเจ๋ว
   
 9. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  เจอเเม่ กระทืบเเม่ให้ตาย ก็ถูกเเล้วไง
  วิ่งไปตัดเเต่ องค์ประกอบรอบๆ ตัดเเต่ปีกย่อย เเล้วเมื่อไรจะไปตัดโดนต้นตอของเหตุเสียทีละจ๊ะ จะตัด ให้หมด มันก็ต้องตัดที่ ราก ไม่ใช้ที่ตอ ตัดตอมันก็ยังเหลือ ราก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ธันวาคม 2011
 10. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  เเล้วมารเนี้ย มันก็ มาจากตรงนี้นี่เเหล่ะ มาจากตัวเเก่นของ เเก่น ไม่มีตัวนี้ ก็ไม่มีมาร

  เหมือนพระอาทิตย์อ่ะ เเสงอ่ะมีไหม เเล้วร้อนล่ะมีไหม มันมาจากไหน จาก ดวงอาทิตย์ไหม มันก็มาจากตัวเดียวกันเนี้ยยยยยยยไง จะมาร จะเทพ มันก็มาจากตัวเดียวกัน จะตัด มันก็ต้องตัดตัวที่ว่าเนี้ยเเหล่ะ

  เพียงเเต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้น คุณก็ต้องเรียน ตาย เรียนเกิดไปอีกหลายชาติ ภพ เพื่อสะสมบารมีให้ตัวรู้มันเกิด สะสมไปเรื่อยๆก่อน เอาจนรู้ จนเเจ้งเเล้วค่อยไปตัด


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ธันวาคม 2011
 11. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  วันนี้ต้องรีบไปทํางานเเล้วน๊าาา ไม่เข้าใจอะไรถามไว้ โพสไว้ เดี๋ยวมาตอบ

  ถ้าอยากเข้าใจเพิ่มเติม ให้กลับไปค่อยๆอ่านใหม่ ช้า ช้า ในนั้นมีครบหมด
  น้องไปอ่านมา เเล้ว เห็นว่ามันเหนือสุดเเล้ว เลยนํามาฉายอีกรอบ

  อยู่ในเวปนี้มานาน เจอ บทความนี้เนี้ยเเหล่ะ ที่มันตอบได้ทุกคําถาม ของโลก


   
 12. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,015
  ค่าพลัง:
  +1,882
  ขอบคุณในทุกคำตอบนะครับ ผมเองนั้นยังโง้อยู่มากครับ

  ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมผมจะมาโพสถามอีกนะครับ

  คืนนี้ราตรีสวัสครับ
   
 13. ขมิ้นชัน

  ขมิ้นชัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 เมษายน 2008
  โพสต์:
  508
  ค่าพลัง:
  +140
  แปลกดี อ่านแล้วนึกถึงพระอาจารย์สงบ
   
 14. หวันเที่ยง

  หวันเที่ยง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  123
  ค่าพลัง:
  +6
 15. paetrix

  paetrix เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2011
  โพสต์:
  2,480
  ค่าพลัง:
  +1,880
  .............ทำไว้ในใจอย่างแยบคาย..นั้นหมายถึงเข้าใจ...เข้าใจกับวจีสังขาร ย่อมมีความต่างกันบ้าง...ถ้าเข้าใจ ก็ คือ เข้าใจ......รู้:cool:
   
 16. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  ไม่ต้องอ่านกันเเล้ว เรื่องเปลือก เรื่องเเก่น อะไรนั่น

  ยกมาที่ ราก กันไปเลย หุ หุ หุ จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องเเก่น เรื่องกระพี้ อะไรให้มากความ

  เเบบนี้สิ สะใจ กว่าเยอะ
   
 17. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,015
  ค่าพลัง:
  +1,882
  แล้วถ้าต้นไม้นั้น ถูกน้ำท่วมขัง อยู่เป็นเวลานาน จนต้นไม้นั้นตาย เป็นเพราะรากเน่าไปเองใช่มั้ยครับ แล้วถ้าเปรียบกับ การเข้าฌาน8 หรือ อรูปฌาน4 เป็นเวลานานๆ รากของพุทธะก็จะถูกทำลายไปด้วย เหมือนรากของต้นไม้ ที่ถูกน้ำท่วมมั้ยครับ
   
 18. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  ไม่เหมือน

  ไม่เหมือน เพราะ ราก ของพุธธะ อยู่ เหนือกาล ไร้สภาพการคงตัวของ กําลัง ราำก พูธธะ คงไว้เเต่สูญญากาศอันว่างปล่าว ไร้ ผลตอบเเทน ไร้มวล ไร้ฉนวนใดๆ ที่จะทําให้เกิดได้อีก

  ฉนั้น ราก ของพูธธะ จึง ไร้ตัวตน เมื่อไม่มีตัวตน ก็ ไม่มีอะไรให้สนอง ให้เทียบ มันเท่ากันในทุกๆ สภาวะ

  จึงตัดเรื่องการถูกทําลายในทุก กรณี ไม่มีอะไร เเล้วจะไปทําลายอะไร (k)(k)(k)
   
 19. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,015
  ค่าพลัง:
  +1,882
  แสดงว่ารากของพุทธะ ทำลายไม่ได้ แต่ตัวพุทธะนี่ทำลายได้ แบบนี้ใช่มั้ยครับ

  และตัวพุทธะนี้ คือ อะไรครับ ตัวกับรากนี่ตต่างกันยังไงครับ
   
 20. นราสภา

  นราสภา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,964
  ค่าพลัง:
  +358
  อันดับเเรกๆ ของการจะเข้าไปทําความเข้าใจอะไรก็เเล้วเเต่ ต้องเข้าใจให้ได้ในระดับปกติ ของความเข้าใจ สามัญ ซะก่อน

  พอเข้าใจถึงตรงนั้นเเล้ว ทีนี้ ลองถอดเอาความเข้าใจ สามัญ ออกมาวางเป็น ฐาน ของความเข้าใจ
  เน้นนะว่า เอาเเค่ให้มันเป็นเเค่ ฐาน จริงๆ อย่าให้มันมามีบทบาทอะไรกับ กําลังความรู้เดิมให้มากนัก เพราะเจ้าตัวนี้นี่เเหล่ะ ที่มันมักจะมีผล ทํา ให้เขว่ กันบ่อยๆ
  คล้ายๆความรู้เดิมมันติด มันจมอยู่กับสัญญาเดิมๆ พอตัวใหม่ๆมันเเทรกเข้ามา มันก็มีพื้นที่ของการรับรู้ ที่ ไม่เต็มกําลัง
  ขอให้กําจัดตัวรู้ตัวนี้ให้สิ้นไปก่อน ไม่ได้หมายความว่าให้โยนทิ้งไปนะ ให้เอามาเป็น ฐาน คงไว้ที่ ฐาน กําหนดวางไว้ให้มันอยู่เเค่คําว่า ฐานเท่านั้น

  พอทําได้เเล้ว ลองมาอ่านดู ค่อยๆอ่านดู ทีละบรรทัด ค่อยๆไป
  สงสัยตรงนั้น วรร ไว้ เเต่ให้อ่านไม่ต้องเว้น

  ที่สําคัญ จับเอาเเก่นของประโยค ที่สําคัญควรลืม บรรยัต ตา ยาง ของภาษาไปด้วยยิ่งดี เพราะ การเปรียบเทียบของภาษา ที่เกิดในบทความนั้น มันเป็นเเค่ เทียบเอา ความเข้าใจบางอย่าง ความรู้บางอย่าง มันเอาอะไรมาเทียบกันได้ลําบาก
  ภาษาที่ใช้อยู่นั้น ยังไม่ใกล้กับสภาวะ ที่เกิด บางทีเเค่รู้ อย่างเดียวไม่พอ เพราะตัวรู้มันมีขีดจํากัดของ ความเข้าใจ ของสติ ของปัญญาเป็นที่ตั้ง เหมือนฐานมันมีให้เท่านี้ มันกว้างเเค่นี้ พอไปเอาอะไรที่มันใหญ่กว่า เยอะกว่า มากกว่ากําลังของปัญญา มันก็ ลงไม่ได้ ยิ่งถ้าไปเอา มิฉาทิฐิ ที่ตนครองมาประกอบ กับปัญญาที่ตนมีด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่

  ฉนั้นให้ลืม เรื่องพุธธะ ลืมราก ลืมภาษาต่างๆที่ ตนวางกรอบเอาไว้ให้หมด เเล้วใช้ใจ เข้าไปเสพ เน้นว่าใช้ใจ เข้าไปเสพ
  วิธีการเสพของใจ นั้น หากมองว่าอยาก มันก็ยาก หากมองว่าง้าย มันก็ง้าย เหมือน ผงที่มันติดอยู่ ปลายหางตา จะเห็นก็ไม่เต็ม จะระบุรูปก็ลําบาก เพราะมันใกล้เกินกําลังของ ระยะ โฟกัส

  ทีนี้ ถ้าต้องการจะรู้ มันจึงต้องใช้ ใจ เข้าไปส่อง เข้าไปมอง เเทนการมองเห็นในเเบบปกติ เเทนการมองในเเบบสามัญ ที่เป็นอยู่

  น้องคงไปสอนอะไรใคร น้องคงไปชี้อะไรให้ใครเห็นอะไร อย่างที่น้องเห็นคงไม่ได้ คงทําได้เเค่ชี้เเนะ พอเป็นกําลังเล็กๆ ชี้ได้เเค่สิ่งที่ตัวน้องเข้าใจ ชี้ได้เเค่วิธี ที่น้องมอง

  ปัจตัง จะไม่เกิด ถ้าวิธีการสิ่อสารของเราชัดกว่านี้ ฟังดูเหมือนยาก เเต่ส่วนตัวน้องมองเช่นนั้นจริงๆ

  ปล จงลืมเรื่อง การเทียบเคียงทางภาษา ลืมไปให้หมด ใช้ตัวรู้ ที่เรียกว่าปัญญา เข้าไปเสพเอา ในข้อความนั้นๆ มันจําต้องใช้ใจ ในการเสพ
  เเละเหตุที่เรียกว่าเสพ ก็เพราะฉะนี้ นี่เเหล่ะ เจ้าค๊าาาาาา

  เข้าใจไหมจ๊ะคุณพี่หัวหน้าพี่ ที่รักกกกกกกกกกกกกกก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2011

แชร์หน้านี้

Loading...