เสียงธรรม คัมภีร์วิสุทธิมรรค

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย aonlin, 17 สิงหาคม 2009.

 1. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603
  คัมภีร์ วิสุทธิมรรค
  อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

  คัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่งขึ้นโดยพระพุทธโฆสะ ท่านเป็นผู้ประมวลธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎก อันได้แก่ พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก มาเรียบเรียงใหม่ในลักษณะของไตรสิกขา โดยนำไตรสิกขามาตั้งเป็นบทกระทู้ แล้วอธิบายขยายความบทกระทู้ดังกล่าว แสดงหมวดหมู่ของไตรสิกขาเป็นรูปคำถาม-คำตอบ แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ ๆ ถือแนววิสุทธิ 7 ประการเป็นหลัก โดยขยายสีลวิสุทธิออกเป็นนิเทศหนึ่งต่างหาก เรียกว่า สีลนิเทศ แยกจิตวิสุทธิออกเป็นนิเทศหนึ่ง เรียกว่า สมาธินิเทศ และแยกปัญญาวิสุทธิทั้ง 5 มีทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้น ออกเป็นอีกนิเทศหนึ่ง เรียกว่า ปัญญานิเทศ รวมทั้ง 3 ภาค มี 23 นิเทศ

  เนื้อหาของคัมภีร์วิสุทธิมรรค  ใน 3 ภาคใหญ่ ๆ นั้น แต่ละภาคจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนความรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ความ รู้อย่างหยาบ ๆ จนถึงความรู้ขั้นละเอียดลึกซึ้ง

  ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่า ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นทำอย่างไร จะต้องมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้เหล่านั้นมีหลักการอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรก่อน อะไรหลัง กล่าวคือ แต่ละภาคจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงความหมาย ลักษณะ กิจ ผลปรากฏ เหตุใกล้ คุณประโยชน์ต่อชีวิต อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการเจริญไปตามขั้นตอนทั้งของศีล สมาธิ และปัญญา เป็นภาพรวมของวิถีชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรง

  ซึ่งต่างจากมหาสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎก คือ มหาสติปัฏฐานสูตร จะกล่าวถึงเรื่องการเจริญสติโดยตรง ไม่มีการกล่าวถึงลำดับของการเจริญศีล สมาธิ และปัญญาอย่างในวิสุทธิมรรค

  เนื้อหาโดยรวมในคัมภีร์วิสุทธิมรรค จะเน้นการดำเนินชีวิตเยี่ยงพระสงฆ์มากกว่าการดำเนินชีวิตอย่างคฤหัสถ์ เพราะชีวิตของพระเป็นชีวิตแห่งไตรสิกขาโดยตรง วิสุทธิมรรคจึงเปรียบเสมือนคู่มือของนักปฏิบัติธรรมฝ่ายเถรวาท เพื่อใช้เป็นฐานที่จะก้าวลงสู่มหาสมุทรของพระพุทธศาสนา (คือคัมภีร์พระไตรปิฎก) แต่ไม่ควรสรุปว่าวิสุทธิมรรคคือทั้งหมดของพระพุทธศาสนา เป็นเพียงภาคของการปฏิบัติที่จะทำให้ชีวิตถึงจุดหมายสูงสุด คือ ความบริสุทธิหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย (พระธรรมปิฎก, สากัจฉา วิมุตติมรรค 21 ก.ย.38)  หลักวิชาการของคัมภีร์วิสุทธิมรรค

  คัมภีร์วิสุทธิมรรคจัดเป็นคัมภีร์ชั้นอรรถกถา ซึ่งแต่งขึ้นในภายหลังโดยพระพุทธโฆสะ ในวงวิชาการทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคัมภีร์หลักขั้นปฐมภูมิ เช่นเดียวกับคัมภีร์พระไตรปิฎก B.C.Law (1946 : 80) กล่าวว่า คัมภีร์นี้มิได้เพิ่มอะไรให้แก่ตัวคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นแต่มุ่งหมายในการจัดสารบัญของพระไตรปิฎกในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น (วิสุทธิมรรค แปล 2513 : จ) นอกจากนี้ทางการคณะสงฆ์ไทยยังจัดคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นหนึ่งในหลักสูตรการ ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วิชาการแปลมคธเป็นไทย ประโยค ปธ.8-9 นับว่าเป็นปกรณ์สำคัญปกรณ์หนึ่งที่นิยมศึกษากันมาก ประวัติแห่งการแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความแตกฉานใน คัมภีร์พระไตรปิฎกของท่านพระพุทธโฆสะ จนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารแห่งประเทศลังกาในยุคนั้นเช่นกัน

  คัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์ ที่แสดงการประมวลความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรมของฝ่ายเถรวาทอย่างสมบูรณ์ ทั้งการอุปมาอุปไมยและตัวอย่างประกอบมากมาย (สุภาพรรณ ณ บางช้าง 2526 : 292) สามารถรวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปัญญา และหมวดธรรมต่าง ๆ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมาอธิบายขยายความไว้อย่างเป็นระบบให้รายละเอียดในแง่มุม ต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของธรรมที่พึงทราบเหล่านั้น เค้าโครงทั่วไปของการปฏิบัติถือตามหลักการของไตรสิกขาแล้วขยายออกตามแนววิ สุทธิ 7 นอกจากแสดงลำดับขั้นตอนและแบบแผนการฝึกด้านกิจกรรมภายนอกแล้ว (เช่น ศีล สมาธิ) ยังแสดงลำดับขั้นของความเจริญก้าวหน้าภายใน คือ การที่ปัญญาแก่กล้าขึ้นเป็นระดับ ๆ จนถึงการตรัสรู้ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2525 : 359)  ไตรสิกขาหรือศีล สมาธิ ปัญญานั้น แต่ละส่วนมีหลักเกณฑ์เฉพาะของตนเอง นอกจากนี้วิธีการ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกัน แต่ในความแตกต่างเหล่านั้นไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างเป็นเอกเทศ การเจริญไตรสิกขาไปสู่ความวิสุทธินั้น หมายเอาศีล สมาธิ ปัญญาที่กำลังเกิด พร้อมในอารมณ์เดียวกัน ขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น คนทุกคนสามารถสร้างนิสัยในเจริญวิปัสสนาได้ และเป็นสิ่งที่ควรสั่งสมอบรม แต่มิใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงเหตุผลและญาณปัญญา ทั้งนี้มีเงื่อนไขบางอย่างของญาณปัญญา โดยเฉพาะคือต้องเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมด้วยไตรเหตุ (อโลภะเหตุ อโทสะเหตุ อโมหะเหตุ)

  นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ฉลาดรอบคอบในการนำกิจของพระกรรมฐานทุกอย่าง เริ่มต้นด้วย การเรียน การถาม และการเจริญ เป็นต้น เงื่อนไขเหล่านี้เป็นเหตุของวิปัสสนาญาณในระดับต่าง ๆ เท่าที่ตนเคยสั่งสมไว้ วิปัสสนาญาณแต่ละระดับก็มีความสามารถปหานกิเลสชนิดต่าง ๆ ได้ไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดวิสุทธิได้ไม่เท่ากันด้วย กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวมาเป็นการยืนยันถึงหลักอนัตตาอย่างหนึ่งว่า ญาณปัญญาและวิสุทธิที่มีอยู่หลายระดับนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจการจัดสรรของผู้ ใดทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่บังคับให้เกิดกับใครโดยไม่สร้างเหตุที่ถูกต้องก็ไม่ได้ ความบริสุทธิ์มิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความเชื่อ หรือการอ้อนวอน แต่เกิดขึ้นจากการพิสูจน์หรือจากการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น


  credit : manydays

  ขนาดรวม 2.44 G จำนวนไฟล์ 385 ไฟล์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2009
 2. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603
  ...
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 สิงหาคม 2009
 3. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603
  ต่อ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 สิงหาคม 2009
 4. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603
  ***ขาด 215-217 ดูในอัพเพิ่มเพื่อแก้ไข ใน comment 20 (comment สุดท้ายของหน้าแรก)***
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2009
 5. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603
  *** ขาดไฟล์ 251 , 261 ดูในอัพเพิ่มเพื่อแก้ไข ใน comment 20 (comment สุดท้ายของหน้าแรก) ***
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2009
 6. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603
  ***ขาด 322 -331 ดูในอัพเพิ่มเพื่อแก้ไข ใน comment 20 (comment สุดท้ายของหน้าแรก)***
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2009
 7. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,294
  ค่าพลัง:
  +82,582
  อนุโมทนาค่ะ
   
 8. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,377
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,617
  อยากทราบว่า จะไปซื้อหนังสือ "วิสุทธิมรรค" นี้ได้ที่ไหนครับ ใน กทม.ที่ไหนมีครับ

  และอยากทราบว่า มีทำเป็น E-BOOK มั้ยครับ วานผู้รู้ช่วยบอกทีครับ

  จะขอบพระคุณอย่างสูงครับ
   
 9. Phanudet

  Phanudet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  8,449
  ค่าพลัง:
  +15,635
  โมทนาสาธุบุญครับ....คัมภีร์นี้สำคัญมาก...
   
 10. azalia

  azalia เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  628
  ค่าพลัง:
  +578
  สาธุๆ อนุโมทามิ ว่างๆมาโหลดจ้า
   
 11. nspparama

  nspparama เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +169
  อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ สาธุ
   
 12. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,464  หนังสือชื่อ พระวิสุทธิสรรคเผด็จ ฉบับ ส.ธรรมภักดี เป็นชุด จำนวน ๓ เล่ม นะคะ
  โดย สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ตั้งอยู่บนถนนตัดสี่แยกคอกวัว เส้นที่ไปทางศาลเจ้าพ่อเสือ ค่ะ
  ร้าน ส. ธรรมภักดี
  ๒๑๖ ถนนตะนาว กทม. ๑๐๒๐๐ <O:p</O:p
  โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๘๕๙, ๐๒-๒๒๔-๑๘๖๐-๑<O:p</O:p
  (ตรงข้ามวัดมหรรณพาราม ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ)
  ร้านเปิดถึง ๔ โมงเย็น หยุดวันอาทิตย์<O:p</O:p
  - หรือไปหาซื้อได้ที่ ร้านหนังสือเรืองปัญญา ท่าพระจันทร์ (ด้านรั้ว ม. ธรรมศาสตร์) ก็ได้นะคะ -
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มีนาคม 2013
 13. MarkZilla

  MarkZilla เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +191
  อนุโมทนาครับ แต่ถ้าให้ดีน่าจะมีแบบ โหลดครั้งเดียวเลยครับ (เครื่องแรงครับ)
   
 14. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603

  ขนาด 2.44 G ไม่สามารถอัพในทีเดียวได้ เพราะความเร็วอัพเต็มที 512
  เวลาในการอัพโหลด จึงใช้เวลามากกว่าเวลาในการดาวน์โหลดมากค่ะ
  ( ปกติเวบจะมีเวลาจำกัดในการอัพ พอถึงเวลา แล้วยังอัพไม่เสร็จ เวบจะเครียร์ข้อมูลทิ้งค่ะ )
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2009
 15. ปกาสัย

  ปกาสัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +257
  ขอรับฟรีได้ที่ พระครูวรปัญญาคุณ ณ วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ ติดกับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ บริเวณใกล้สนามหลวง เคยไปรับมาเล่มหนึ่ง แล้วก็ถวายปัจจัยร่วมบุญพิมพ์พระคำภีร์ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะพระคำภีร์ที่พิมพ์ออกมาแจกได้นี้ ส่วนหนึ่งเป็นทุนส่วนตัวของท่านพระครูวรปัญญาคุณ อีกส่วนก็เป็นของศรัทธาญาติโยมถวายร่วมบุญด้วย ท่านใดสนใจก็ติดต่อขอรับได้ที่ พระครูวรปัญญาคุณ ณ วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะ 25 หมายเลขโทรศัพท์ 02 222 2979
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 สิงหาคม 2009
 16. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,377
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,617
  ขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ
   
 17. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,377
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,617
  ขอบพระคุณมากๆๆๆๆๆๆๆ เลยครับ
   
 18. thaboo

  thaboo สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  128
  ค่าพลัง:
  +26
  โอโห...อยากได้มากๆ เลย แต่เห็นจำนวนไฟล์แล้วอึ้งกิมกี่ นับถือคนอัพโหลดจริงๆ
   
 19. ศักยิ์กมล

  ศักยิ์กมล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  826
  ค่าพลัง:
  +1,316
  อนุโมทนาครับ
  ขาด File Wisuttimak-322 ถึง Wisuttimak-331 มีมั๊ยครับคืออยาก Load เก็บไว้ฟังครับ

  ขอบคุณครับ
  ศักยิ์กมล สงคราม
   
 20. aonlin

  aonlin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +1,603


  ***อัพเพิ่มเพื่อแก้ไข***


  215-217
  251
  261
  322-331
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2009

แชร์หน้านี้

Loading...