จิต คือ ผู้รู้

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ปราบเทวดา, 15 สิงหาคม 2019.

 1. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  13
  ค่าพลัง:
  +11,802
  จิตเกิดดับตลอดเวลา

  ไม่เข้าใจ กรุณาถาม Google ด้วยตัวเอง
   
 2. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +817
  แสดงว่า.
  มีจิตนับไม่ถ้วนใช่ไหม.
  ถึงได้เกิดดับตลอดเวลา
   
 3. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,851
  ค่าพลัง:
  +2,336
  อยากฟัง ว่า ทำไม คุณเพื่อนฯ ถึงบอกว่า จิต ไม่ใช่ผู้รู้ ครับ

  อธิบายหน่อย เอาทีละประเด็น เรื่องความเป็นเอง เดี๋ยวค่อยต่อ ศรีธัญญาไม่หนีไปไหน
   
 4. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  13
  ค่าพลัง:
  +11,802
  ไม่ทราบว่า คุณมาจากสำนักไหน ถ้ำไหน ครูบาอาจารย์ท่านไหนสอนสั่งมาครับ ช่วยอธิบายด้วย ว่า จิตไม่ใช่ ผู้รู้ ใครบอกสอนมาครับ

  ผมอยู่กับครูบาอาจารย์สายพระป่ามา ไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านไหนสอนเทศน์ ว่า จิตไม่ใช่ผู้รู้

  มีแต่สอนเทศน์ว่า จิตคือผู้รู้

  ถามแค่นี้พอ ถ้าตอบได้ช่วยบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
   
 5. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  13
  ค่าพลัง:
  +11,802
  ถามพระพุทธเจ้าดูครับ
   
 6. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +817
  เมล็ดพืช.
  ยังมีจมูกพืช.
  อยู่ข้างในนะ.
  ปราบ.
  ไม่ได้มีเมล็ดอย่างเดียว.
  จมูกพืชเล็กกว่า.
  เมล็ดพืช...
   
 7. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  13
  ค่าพลัง:
  +11,802
  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
  [​IMG]
  มหาวรรคที่ ๗
  ๑. อัสสุตวตาสูตรที่ ๑
  [๒๓๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้-
  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน
  อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก
  ภิกษุทั้งหลายว่า ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับ จะพึงเบื่อหน่ายบ้าง
  คลายกำหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ข้อ
  นั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตาย
  ก็ดี ของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ย่อมปรากฏ ปุถุชนผู้มิได้สดับ
  จึงเบื่อหน่ายบ้าง คลายกำหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายนั้น แต่ตถาคตเรียก
  ร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง
  ปุถุชนผู้มิได้สดับ ไม่อาจเบื่อหน่าย คลายกำหนัด หลุดพ้นในจิต เป็นต้นนั้นได้
  เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าจิตเป็นต้นนี้ อันปุถุชนมิได้สดับ รวบรัดถือ
  ไว้ด้วยตัณหา ยึดถือด้วยทิฐิว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา
  ดังนี้ ตลอดกาลช้านานฉะนั้น ปุถุชนผู้มิได้สดับ จึงไม่อาจจะเบื่อหน่าย คลาย
  กำหนัด หลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลย ฯ
  [๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับ จะพึงเข้าไปยึดถือเอา
  ร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ๔ นี้ โดยความเป็นตน ยังชอบกว่า แต่จะ
  เข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนหาชอบไม่ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะร่างกาย
  อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดำรงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง สองปีบ้าง สามปี
  บ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปี
  บ้าง ร้อยปีบ้าง ยิ่งกว่าร้อยปีบ้าง ย่อมปรากฏ แต่ว่าตถาคตเรียกร่างกายอันเป็น
  ที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น
  ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ฯ
  [๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ ปล่อย
  กิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม่ต่อไป แม้ฉันใด ร่างกาย
  อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ตถาคตเรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณ
  บ้าง จิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉัน
  นั้นแล ฯ
  [๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้สดับ ย่อมใส่ใจโดยแยบคาย
  ด้วยดีถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ในร่างกายและจิตที่ตถาคตกล่าวมานั้นว่า เพราะเหตุ
  ดังนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี
  สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร
  เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะ
  ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพ
  เป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข-
  *โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้
  อนึ่ง เพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
  วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ฯ
  [๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ มาพิจารณาอยู่อย่างนี้
  ย่อมหน่ายแม้ในรูป ย่อมหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมหน่าย
  แม้ในสังขารทั้งหลาย ย่อมหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด
  เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว
  ย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว
  กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดังนี้แล ฯ
  จบสูตรที่ ๑
   
 8. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  13
  ค่าพลัง:
  +11,802
  จิตเกิดดับ

  เชิญอ่านพระสูตรที่เกี่ยวกับการเกิดดับของสภาพธรรม ครับ
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 17 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรามองไม่เห็นธรรมแม้แต่อย่างหนึ่งอันอื่น ซึ่งเป็นไปรวดเร็ว เหมือนอย่างจิตนี้เลยนะภิกษุทั้งหลาย และว่าจิตไปได้ไกล ไปดวงเดียว ดังนี้. ------------------------------------------------------------- พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 563 บทว่า ปริตฺตญฺจ ชีวิตทั้งน้อย คือชีวิตของมนุษย์เปรียบกับชีวิตของเทวดาทั้งหลายแล้วน้อย เหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าน้อยเพราะไม่เป็นอยู่สูงกว่าขณะจิต จริงอยู่ สัตว์แม้มีอายุยืนยาว เป็นอยู่แล้วด้วยจิตอดีต (เคยเกิด) ไม่ใช่กำลังเป็น (ไม่ใช่กำลังเกิด) ไม่ใช่จักเป็น(ไม่ใช่จักเกิด) ในอนาคต จิตไม่ใช่จักเป็น ไม่ใช่กำลังเป็น ไม่ใช่เคยเป็นในปัจจุบัน จิตกำลังเป็น ไม่ใช่เคยเป็น ไม่ใช่จักเป็นอยู่ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ชีวิตและอัตภาพ สุขและทุกข์ทั้งสิ้นล้วนเป็นธรรมประกอบร่วมอยู่กับจิตดวงหนึ่งๆ ขณะผ่านไปรวดเร็ว เทวดาเหล่าใดตั้งอยู่ตลอด ๘๔,๐๐๐ กัป แม้เทวดาเหล่านั้นหาดำรงอยู่ด้วยจิต ๒ ดวงไม่. ------------------------------------------------------------------ พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 223 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่า ความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิทย์ เร็วกว่าความเร็วของบุรุษ เทวดาผู้ไปข้างหน้าของพระจันทร์และพระอาทิตย์ เรียกว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ อายุสังขารทั้งหลายย่อมสิ้นไปเร็วกว่านั้น.

  พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสและปรากฏในหลักฐานชั้นพระบาลี ในส่วนของพระสุตตันตปิฏก ๒ นิกาย มีดังนี้ครับ (เพิ่มเติมจากที่ท่านวิทยากรได้ตอบก่อนหน้านี้)

  ๑. สูตรที่ ๘ มาใน อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ปณิหิตอัจฉวรรค ข้อ ๔๙ เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้า ๙๕ (เล่มที่ ๓๒ ฉบับมหามกุฏฯ) ดังนี้

  [๔๙] ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว เหมือนจิต ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้น แม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช้ง่าย

  [ข้อความในอรรถกถาของพระสูตรในวรรคนี้ ได้ยกอุปมาของพระนาคเสนจากมิลินทปัญหามาแก้ว่า ...มหาบพิตร ข้าวเปลือกร้อยวาหะ หย่อนครึ่งวาหะ ๗ อัมพนะและ ๒ ตุมพะ ย่อมไม่ถึงแม้การนับ ย่อมไม่ถึงแม้การคำนวณ ย่อมไม่ถึงแม้ส่วนของการคำนวณแห่งจิตที่เป็นไปชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียว

  และได้เพิ่มเติมอีกว่า ในสูตรนี้ ท่านไม่กระทำอุปมาไว้เพราะไม่มีการถาม (ต่างจากมิลินทปัญหา พระนาคเสนได้กระทำอุปมาด้วยอำนาจคำถามอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ทำอุปมาได้ไหม) และในพระสูตรนี้ ท่านเรียกชื่อว่า จิตตราสี (กองจิต)]  ๒. อัสสุตวตาสูตร มาใน สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ หน้า ๒๙๒-๒๙๔ (เล่มที่ ๒๖ ฉบับมหามกุฏฯ) ข้อ ๒๓๒ ดังนี้

  [๒๓๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม่ ต่อไป แม้ฉันใด ธรรมชาติที่เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉันนั้นแล.


  นอกจากนี้ ยังปรากฏในชั้นพระบาลี ในส่วนของพระอภิธรรมปิฏก สามารถศึกษาได้ใน

  ๑. จิตตฐิติกถา มาในพระอภิธรรมปิฏก คัมภีร์กถาวัตถุ เล่ม ๔ ภาค ๑ หน้า ๕๒๒-๕๒๙ (เล่มที่ ๘๐ ฉบับมหามกุฏฯ)
   
 9. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +817
  หากรู้มาจากไหน.
  แล้วไม่ตายหรือ.
   
 10. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  13
  ค่าพลัง:
  +11,802
 11. มังกรบูรพา

  มังกรบูรพา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  มันเป็นไปเช่นนั้นเอง
   
 12. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +817
  จิตเกิดดับตลอดเวลา.
  คือจิตภายนอก.
  ไม่ไช่จิตเรา.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กันยายน 2019
 13. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,851
  ค่าพลัง:
  +2,336
  แล้ว มันเกี่ยวอะไร กับ จิตไม่ใช่ผู้รู้ครับ

  เอาภาษาบ้านๆ นี่เลย ไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่อง เสียลุค หมดน่าคร้าบ คุงเพื่อนฯ
   
 14. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +817
  เขียนสั้นๆไม่ต้องยาวมาก
   
 15. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +817
  จิตมีหน้าที่รับรู้.
  แต่จิตไม่ใช่ผู้รู้.
   
 16. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,851
  ค่าพลัง:
  +2,336
  สองบรรทัด ไม่ยาวหรอกน่า เอาอะไรมาคิด ว่าจิตไม่ใช่ผู้รู้
   
 17. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,851
  ค่าพลัง:
  +2,336

  ประสบการณ์ใหม่เลยครับ ตำราคุณเพื่อนฯ

  จิตมีหน้าที่รับรู้ แล้วคำว่าผู้รู้ คุณ มันมีไหมครับ
  ผมจะเทียบเคียง
   
 18. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +817
  ปราบไปแกะเมล็ดพืชดูเองนะ.
  แล้วปราบจะเห็นความจริง.
   
 19. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,502
  ค่าพลัง:
  +11,438
  คลิปนี้มันส์จริงๆ ฮับ ซ่าส์เกือบถึงกระเพาะเลย
  ปฏิบัติแค่ 7 วันถูกทางฮับ
  ไม่ใช่เพี้ยน ไม่ใช่ออกนอกทาง
  ทุนเก่าท่านสูงมาแล้ว วิจารย์เดาๆ ไม่มีทาง
  ตรงความจริงได้ฮับ
   
 20. เสขะ บุคคล

  เสขะ บุคคล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,177
  กระทู้เรื่องเด่น:
  25
  ค่าพลัง:
  +3,860

แชร์หน้านี้

Loading...