ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพระพุทธเจ้า

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย Siranya, 6 มิถุนายน 2012.

 1. Siranya

  Siranya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  2,051
  ค่าพลัง:
  +8,999

  <STYLE>.ExternalClass .ecxhmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass body.ecxhmmessage{font-size:10pt;font-family:Tahoma;}</STYLE>​
  <TABLE style="FONT-FAMILY: 'MS Sans Serif', CordiaUPC; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11pt" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" align=center><TBODY><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 11pt" vAlign=top align=center><TABLE style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11pt" border=0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="95%"><TBODY><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 13pt" class=ecxA2 vAlign=top><TABLE style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11pt" border=0 cellSpacing=2 cellPadding=2 bgColor=#f5f5f5 align=center><TBODY><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 11pt">[​IMG]</TD></TR><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 11pt" align=center></TD></TR></TBODY></TABLE>
  ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


  พุทธชยันตีเป็นวาระที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาพุทธชยันตี โดยรากศัพท์ของคำว่าชยันตีมาจากคำว่า "ชย" คือ ชัยชนะ อันหมายถึง ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง อันทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก

  "พุทธชยันตี" จึงมีความหมายว่าเป็นการตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย


  ในปัจจุบันพุทธชยันตียังถูกตีความในความหมายถึงชัยชนะของพุทธศาสนาและชาว พุทธด้วยเช่นกัน สำหรับวาระสำคัญพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ แห่งการตรัสรู้ ถ้ายึดถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๔ - วิสาขบูชา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานับเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๕๙๙ ปีเต็มและเริ่มเข้าสู่ปี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ โดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพานบวกด้วย ๔๕ อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

  ความหมายของตราสัญญลักษณ์

  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า


  ใบโพธิ์ หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  สีเขียวแห่งโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่ไปทั่ว

  โลก ธงฉัพพัณรังสี หมายถึง สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานานาชาติ เป็นธงพระพุทธ

  ศาสนาที่ใช้กันในประเทศต่างๆ มี ๖ สี คือ น้ำเงิน เหลือง แดง ขาว แสด และสีเลื่อม

  ประภัสสร คำว่า "ฉัพพัณณรังษี" แปลว่า รัศมีแห่งสีทั้ง ๖ ซึ่งเป็นสีที่แผ่ออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า โดยให้ใช้ธงฉัพพัณณรังษีเป็นธงทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกนิยมประดับ ในวัด หรือสถานที่ต่างๆ

  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 11pt" vAlign=top align=center><TABLE style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11pt" border=0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="95%"><TBODY><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 13pt" class=ecxA2 vAlign=top><TABLE style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11pt" border=0 cellSpacing=2 cellPadding=2 bgColor=#f5f5f5 align=center><TBODY><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 11pt">[​IMG]</TD></TR><TR style="FONT-SIZE: 11pt"><TD style="FONT-SIZE: 11pt" align=center></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...