ชี้ ฉบับ CD-ROM ของมหาวิทยาลัยมหิดล บิดไตรปิฎก

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 3 กรกฎาคม 2005.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  90
  ค่าพลัง:
  +62,359
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 845 ประจำวันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542

  หน้า 1

  ชี้ CD-ROM บิดไตรปิฎก

  ชมรมพุทธ 3 เหล่าทัพ เล่นแรง สั่งศึกษธิการเก็บพระไตรปิฎกฉบับ CD-ROM ชี้ชัดทั้งบิดเบือน ปลอมปนพระไตรปิฎก หลายรูปแบบ พร้อมข้อมูลที่สืบค้นได้ ส่งฟ้องนิคหกรรม พระธรรมปิฎกด้วย ระบุความผิด เป็นผู้ก่อกำเนิดพระสัทธรรมปฏิรูป

  รายงานข่าวจากชมรมพุทธ 3 เหล่าทัพ แจ้งว่า มีการบิดเบือนพระไตรปิฎก โดยเฉพาะพระไตรปิฎก ฉบับ CD-ROM ของมหาวิทยาลัยมหิดล เปรียบเทียบกับ พระไตรปิฎกสยามรัฐ ฉบับหลวง โดยมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย เช่น ในเล่มที่ 4 ข้อ 45 หน้า 55 ใช้คำว่า "นิสีติ" แต่ของสยามรัฐฉบับหลวง ใช้คำว่า "นิสีทิ" ข้อ 81 หน้า 87 "ปปฺโปฏตฺวา" จริงๆ แล้ว เป็น "ปปฺโปเฏตฺวา" และยังมีในทำนองนี้อีกหลายตัวอย่าง

  นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการปลอมปน ขึ้นมาใหม่ เช่น เล่มที่ 4 ข้อ 99 หน้า 139 "วิมุติญานทสฺสนนกฺชนเธ" เล่มที่ 9 ข้อ 103 หน้า 84 "ปฏิคฺคหณา" ข้อ 149 หน้า 121 "วนสณฺโฑ" ซึ่ง คำเหล่านี้ ไม่มีปรากฏในสยามรัฐฉบับหลวงมาก่อน และยังมีการปรับแต่งพระพุทธวจนะขึ้นใหม่ เช่น เล่มที่ 15 ข้อ 280 หน้า 81 เขียนเป็นรูปแบบฉันท์ขึ้นเอง ข้อ 280 หน้า 129 เขียนเป็นรูปแบบคาถาขึ้นเอง

  ตัวอย่างการให้ความหมายตรงข้ามของเดิม เล่มที่ 5 "น มญฺเชฏฐิกวฑฺธิกา" ของสยามรัฐฉบับหลวง "มญฺชิฐิกวฑฺธิกา" ตัวอย่างการตัดพระพุทธวจะทิ้งทั้งหมด เล่มที่ 25 ข้อ 24 หน้า 40 ตัดบรรทัดสุดท้ายทั้งหมด "อริยญฺจฏฺฐงคิกํ มคฺคํ มุกขูปสมคามินํ"

  ตัวอย่างทำลายพระพุทธวจนะ เรื่อง "มรรค" หัวใจพระพุทธศาสนา เล่มที่ 40 ข้อ 1216 หน้า 403 ถูกทำลายทิ้งหมดทั้งหน้า (โดยวิธีศัพท์วิบัติ)

  ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบโดยนักวิชาการชมรมพุทธ 3 เหล่าทัพ 5 คน ร่วมกับ พระเถระผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีเปรียญธรรม 9 ประโยค และ 8 ประโยค จำนวน 30 รูป

  การจัดทำ CD-ROM โดยมีการบิดเบือนดังกล่าว ถือเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง ดังนั้น ควรมีการเรียกเก็บ CD-ROM เพื่อทำลายทิ้ง โดยกระทรวงศึกษาธิการ กรมการ ศาสนา และมหาเถรสมาคม จะต้องเข้ามาดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อปกป้องพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  สื่อเนื่องจากชมรมพุทธ 3 เหล่าทัพ ได้กล่าวหาว่า พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ปยุตโต) เป็นผู้ร่วมจัดทำพระไตรปิฎก CD-ROM ด้วย หน่วยราชการควรจะเข้าไปตรวจสอบเช่นกัน

  ในการนี้ ชมรมพุทธ 3 เหล่าทัพ จึงได้นำข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องนิคหกรรมพระธรรมปิฎก รวมทั้งยังถือว่า มีการกระทำการอันขัดต่อ พ.ร.บ.กำหนด วิทย ฐานะ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูง ของการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ (ปธ.9) และการศึกษาด้านหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศบ.) ของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และ ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้เทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยฝ่ายราชอาณาจักร โดยยึดหลัก 3 ประการ

  พระธรรมปิฎกกระทำผิดข้อที่ 3 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่า

  "ข้อ 3. ต้องป้องกันไม่ให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป คือเปลี่ยนแปลงพระธรรม ให้ผิดไปจากพระพุทธวจนะ หรือพระบาลี อันเป็นพระไตรปิฎก จากพุทธวจนะ ที่พระเถราจรรย์ได้สังคายนาไว้ ตั้งแต่ปฐมสังคายนา"

  โดย ดร.เบญจ์ บาระกุล

  http://www.geocities.com/hisott/11/pt1105c1.htm
   

แชร์หน้านี้

Loading...