เรื่องเด่น ชูสติศึกษาบนเวทีพุทธเมืองปารีส เป็นฐานใช้ AI สร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 5 พฤศจิกายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,239
  ค่าพลัง:
  +4,359
  130588_th.jpg

  ‘ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร’ ชูสติศึกษาบนเวทีพุทธเมืองปารีสเป็นฐานใช้ AI สร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์


  วันที่ 5 พ.ย.2561 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้รับนิมนต์จากสถาบันวิชาการพระพุทธศาสนา ลินฮ์ ซอน (Academie Bouddhisque Linh-Son) เมืองปารีส ฝรั่งเศสมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาแนวพุทธเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนหลักการ และแนวทางพัฒนาการศึกษาระหว่างพระพุทธศาสนากับแนวคิดของตะวันตก ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

  ต่อมาวันนี้(5 พ.ย.)ได้โพสต์เนื้อหาที่ปาฐกถาพิเศษผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Hansa Dhammahaso ความว่า

  #PARISกถา
  #การศึกษาที่ถูกต้อง
  ช่วยประคองสันติภาพให้ยั่งยืน
  #RightEducation
  #The Right way for building Sustainable World Peace

  การศึกษาที่ถูกต้อง (Right Education) เท่านั้น จึงจะสามารถประคองและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนให้แก่โลกนี้ได้

  การศึกษาที่ถูกต้องคืออะไร? องค์การยูเนสโกได้จัดวางกรอบเป็นเสาหลัก 4 เสา ในการจัดการศึกษา คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ การศึกษาเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และการศึกษาเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  การศึกษาที่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องพัฒนาทั้งสองทางไปพร้อมกัน คือ การศึกษาใน (Inner Education) กับการศึกษานอก (Outer Education) ซึ่งเน้นทั้งปริยัติ และปฏิบัติ

  การศึกษานอก เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานให้สอดรับกับสังคมในพุทธศตวรรษที่ 26 อันเป็นสังคมยุคดิจิทัล เน้นการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Disruptive Innovation) การศึกษานอกจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของวิถีโลกและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

  การศึกษานอกควรมุ่งเน้นให้นำองค์ความรู้และทักษะไปสร้างสรรค์ให้มนุษย์ สังคม เทคโนโลยี และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกัน ไม่เข้าไปเบียดเบียน คุกคาม ลดทอน และบั่นทอนคุณค่าของกันและกัน การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียง

  สิ่งที่จะทำให้การศึกษานอกบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องใช้การศึกษาในเข้าไปช่วยกระตุ้นและเสริมแรง ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีสติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อการเข้าไปสัมพันธ์กับสังคม เทคโนโลยี และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  การศึกษาใน จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน (Mindfulness Based Learning) สติจะทำหน้าที่ในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อให้การศึกษานอกไม่หลงทิศผิดทาง การศึกษาในจึงเป็นการเริ่มต้นพัฒนาขันธ์ 5 คือ พัฒนาทั้งรูปและนาม หรือพัฒนาวัตถุควบคู่กับจิตใจ เพื่อใจสามารถออกแบบวัตถุ และอยู่ร่วมกับวัตถุโดยไม่กระทบต่อสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

  มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งพัฒนา และจัดการศึกษาจำนวนมาก พัฒนาการศึกษาแบบแยกส่วน บางแห่งเน้นเฉพาะเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม รวมถึงปัญญาประดิษฐ์(AI) เพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย แต่กลับหลงลืมมิติของจิตใจที่จะเข้าไปส่งเสริมคุณธรรม และความสุขภายใน ฉะนั้น การศึกษาเช่นนี้ ไม่ทำให้มนุษย์มีความอิ่มเอมกับสิ่งที่สร้างขึ้นมา ยิ่งกว่านั้น กลับแปลกแยกกับสิ่งที่สร้างขึ้น

  มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง อาจจะทำให้สามารถกระตุ้นอัตลักษณ์ และความเชี่ยวชาญของตัวเองออกมารับใช้สังคม แต่ในอีกด้านหนึ่ง อาจจะทำให้หลงลืมมิติอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเชื่อมสมานมนุษย์ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างประสมกลมกลืน

  มหาจุฬาฯ เน้นวิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา โดยกระตุ้นให้จัดการศึกษา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งถือเป็นสมรรถนะหลัก การจัดการศึกษาจึงไม่แยกส่วนระหว่างวัตถุกับจิตใจ เป็นการศึกษาที่เน้นมนุษย์เป็นฐาน กระตุ้นให้มนุษย์ตระหนักรู้ในคุณค่าของการศึกษาใน การศึกษาเช่นนี้ จึงเป็นการระเบิดออกจากภายในให้มนุษย์เกิดการตื่นรู้ เพื่อสร้างสังคมตื่นรู้ เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการตื่นรู้ต่อไป”

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/130588
   

แชร์หน้านี้

Loading...