ดูอย่างไร..ความต่างของ พิธีไหว้ครูโขน ละคร และพิธีครอบครู

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 12 พฤษภาคม 2007.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="95%" align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD height=40>
  [​IMG]
  </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG] ดูอย่างไร..ความต่างของ พิธีไหว้ครูโขน ละคร และพิธีครอบครู</TD></TR><TR vAlign=top><TD class=th_normal>
  พิธีไหว้ครู พิธีครอบครู ต่างกับพิธีไหว้ครูทั่วไป เป็นพิธีการยกย่อง และอนุรักษ์ไว้เพราะครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ความเฉลียวฉลาดในด้านศิลปวิทยาแก่ศิษย์ ครูจึงเป็นผู้ควรแก่การคารวะบูชา พิธีไหว้ครูได้ถูกกำหนดระเบียบ และบัญญัติวิธีไว้ให้ปฏิบัติกันมาด้วยหลักเกณฑ์อันดี เพื่อก่อให้เกิดศิริมงคลแก่ผู้เรียน พิธีการไหว้ครูโขน และละครในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ดำเนินตามแบบแผน ที่สืบทอดมาแต่โบราณก็แต่บางส่วน แม้จะแก้ไขเพิ่มเติมจุดประสงค์ในบางส่วน ก็เพื่อการสร้างศรัทธายิ่งขึ้น จากการสันนิษฐานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ว่าการฟ้อนรำของไทยนั้นมีที่มาเป็น 2 ทาง ทางที่ 1 เกิดจากการที่มนุษย์ดัดแปลงการร่ายรำจากธรรมชาติ จนเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมา ได้แก่ การแสดงพื้นเมืองต่าง ๆ อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า ได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย ซึ่งบูชาเทพเจ้า ดังนั้นศิษย์นาฏศิลป์โขน ละคร จึงถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นประเพณี คือ ผู้ที่เรียนนาฏศิลป์ โขน ละคร จะต้องจัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู
  1.1 ทำพิธีอัญเชิญครูมาในพิธี เพื่อให้ศิษย์กราบไหว้เป็นศิริมงคล
  1.2 ตอบแทนพระคุณครู ด้วยการจัดหาเครื่องสังเวย เครื่องกระยาบวช เครื่องเซ่นตามลักษณะของครู
  1.3 ให้ความบันเทิงแก่ครู เสมือนเป็นการทดสอบฝีมือ ด้วยการรำถวายมือ
  1.4 โปรยข้าวตอกดอกไม้ ส่งครูเมื่อเสร็จพิธี
  2. เป็นการแสดงความเคารพครูด้วยการหาดอกไม้ ธูป เทียน บูชาครูเพื่อขอบารมีครูช่วยคุ้มครองศิษย์
  3. เป็นการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะ
  4. เป็นพิธีประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จการศึกษาชั้นสูงของการศึกษาวิชานาฏศิลป์ โขน ละคร

  5. เป็นวันรวมพลังความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของศิษย์นาฏศิลป์ทุกรุ่น ทุก ระดับชั้น ที่พร้อมใจกันจัดพิธีเพื่ออัญเชิญครู มาให้ศิษย์คารวะและแสดงกตเวทิตา เป็นการน้อมจิตรำลึกพระคุณของครู
  6. เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

  7. เป็นการประกวดความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นของตนเอง
  พิธีไหว้ครูโขน ละคร ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ ครูผู้กระทำพิธีไหว้ครู (ตัวแทนพระภรตฤษี) ศีรษะโขน (ตัวแทนครูโขน ละคร) เครื่องสังเวย เครื่องเซ่น เครื่องกระยาบวช เครื่องบูชา และปี่พาทย์เครื่องใหญ่ หรือ ปี่พาทย์เครื่องคู่ การไหว้ครูนาฏศิลป์ โขน ละครนั้น มีพิธีถึง 3 ขั้นตอน คือ พิธีไหว้ครู พิธีครอบครู และพิธีรับมอบ ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ เป็นพิธีที่บูรพาจารย์ได้กำหนดระเบียบ และบัญญัติแบบแผนให้ปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์อันดี สืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยกำหนดว่า ครูผู้ใหญ่จะทำพิธีไหว้ครู พิธีครอบและพิธีมอบ ก็ต่อเมื่อศิษย์รำเพลงช้า เพลงเร็วได้แล้ว ถ้าศิษย์ศึกษา และปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ มีความรู้แตกฉาน หมายถึงรำหน้าพาทย์ชั้นสูง ได้อย่างแม่นยำ สมควรที่จะเป็นตัวแทนของครู สืบทอดการอบรมสั่งสอนชนรุ่นหลัง ได้เข้าร่วมพิธีมอบอันเป็นพิธีต่อจากพิธีครอบ
  พิธีมอบนี้ เป็นพิธีที่ประกาศให้ศิษย์ทุกคนรู้ว่า ศิษย์ผู้นั้นมีความรู้ความสามารถ สมควรเป็นครูโขนละครได้ เหมือนกับเป็นการเรียนจบหลักสูตร รับประทานปริญญาบัตรในปัจจุบันนี้ สิ่งที่ครูมอบความเป็นครูให้ก็คือ อาวุธที่ใช้ในการแสดงละคร โขน ทุกชนิด และบทละครมัดรวมกันส่งให้ศิษย์ และถ้าศิษย์คนใดมีความสามารถเหนือขึ้นไปอีก จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ และต้องเป็นศิลปินชายที่แสดงเป็นตัวพระ คือพระราม ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพของมึนเมาเป็นอาจิณ บวชเรียนแล้ว และเป็นที่ ยกย่องของคนทั่วไป โดยเฉพาะในหมู่ศิลปินด้วยกัน ครูผู้ใหญ่ก็จะมอบ และประสิทธิ์ประสาทให้เป็นตัวแทนของครู หมายถึงเป็นผู้ ที่สามารถกระทำพิธีไหว้ครูได้ ครอบครู และพิธีมอบได้ ศิลปินที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กระทำพิไหว้ครู จะได้รับมอบตำราไหว้ครู ถึงแม้ว่าจะมีตำราไหว้ครูไว้ในครอบครอง ก็จะกระทำได้เพียงพิธีไหว้ครูเท่านั้น จะทำพิธีครอบและพิธีรับมอบไม่ได้
  หลักเกณฑ์แต่โบราณไม่นิยมให้ลิง ยักษ์ นาง เป็นผู้ประกอบพิธี เหตุที่ไม่นิยม เพราะถ้าแสดงเป็นตัวลิง เขาถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าแสดงเป็นตัวยักษ์ ถือว่าเป็นมาร ถ้าเป็นตัวนางถือว่าเป็นอิตถีเพศ ถ้าเป็นตัวพระถือว่าเป็นเทพเจ้า ดังนั้นการรับถ่ายทอดวิชาไหว้ครูนี้ ตั้งแต่โบราณมา ก็มักจะตกอยู่กับผู้แสดงเป็นตัวพระทั้งนั้น ระเบียบของการจัดพิธีไหว้ครูนั้น มีข้อกำหนดว่า ให้กระทำพิธีขึ้นได้ เฉพาะในวันพฤหัสบดีเที่ยงวันเท่านั้น เพราะนับถือกันว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครู เดือนซึ่งนิยมประกอบพิธีตามโบราณ นิยมก็กำหนดให้ประกอบพีธีในเดือนคู่ เช่นเดือน 6,8,10,12,2 และเดือน 4 แต่มีข้อยกเว้นเดือนคี่ อยู่เดือนเดียวคือเดือน 9 เช่นเดียวกับกำหนด เดือนมงคลสมรสแต่ง
  งานอนุโลมให้จัดพิธีได้ เหตุที่ใช้เดือนคู่นั้น เพราะถือว่าเดือนคู่เป็นเดือนมงคล ส่วนเดือนคี่นั้นเป็นเศษ ที่อนุโลมให้ทำพีในเดือน 9 ได้นั้น ถือว่าเลข 9 เป็นเลขมงคลของไทยสืบมา ในครั้งโบราณ ยังนิยมว่า จะต้องระบุทางจันทรคติเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น เมื่อเลือกได้วันพฤหัสบดีแล้ว จะต้องพิจารณาอีกว่า ตรงกับวันขึ้นแรมข้างใด ถ้าได้เป็นวันพฤหัสบดีข้างขึ้น ก็นับว่าเป็นมงคลยิ่ง เพราะข้างขึ้นถือว่าเป็น
   
 2. satan

  satan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  5,055
  ค่าพลัง:
  +17,913
  อนุโมทนะจ๊ะ นู๋ตา / กระทู้ดีมีสาระอีกแล้วครับทั่น
   
 3. toottoo

  toottoo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2006
  โพสต์:
  720
  ค่าพลัง:
  +3,253
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

  พระพิราพ.jpg

  ขอบารมีคุณครูประสิทธิ์ประสาทพร
   

แชร์หน้านี้

Loading...