ด่วนที่สุด ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นเพื่อ''ศาสนากับการปฏิรูปประเทศไทย''

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 20 สิงหาคม 2010.

 1. marine24

  marine24 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  2,224
  ค่าพลัง:
  +15,629
  1.ต้องพยายามรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศิลธรรม เพราะเมื่อคนไม่มีศิลธรรม กิเลส ตัณหา ความโลภ โกรธ หลง ก็จะเข้าครอบงำจิตใจ จึงควรใช้สื่อ/กำหนดเป็นหลักสูตรในตำราเผยแพร่หลักธรรมะไปตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน กำหนดหลักสูตร/โครงการอบรมธรรมะหรือปฏิบัติธรรมโดยเถระสมาคม สำหรับนักเรียน ข้าราชการและเอกชน

  2.สำนักงาน ก.พ.หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ควรกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ /การพัฒนาระบบราชการ ควรจะต้องมีการกำนดหลักเกณฑ์ว่า จะต้องมีการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติธรรม หรือมีการส่งเสริมหลักธรรมะในหน่วยงาน ทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมะ หรือสนับสนุนให้ข้าราชการไปปฏิบัติธรรม จำนวนกี่หลักสูตร/ กี่ ชม. จึงผ่านการประเมินผลงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. หลักการธรรมาภิบาลที่กำหนดไว้ ใช้ไม่ได้ผล มันต้องเริ่มที่ตัวบุคลากรของหน่วยและผู้บริหารต้องส่งเสริม และนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารราชการอย่างจริงจัง

  3.การนำวิถีพุทธมาปรับใช้ในการบริหารงานโดยเริ่มจากรัฐบาล เอง ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ไม่ถือตนเป็นใหญ่ แต่เปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกคนมากขึ้น

  4. ใช้หลัก ธรรมาธิปไตยหลักที่ควรยึดเป็นแนวทางในการบริหาร คือ หลักรรมาธิปไตย (Meritocracy) ซึ่งก็ได้แก่ การถือหลักการความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และเหตุผลเป็นใหญ่ การกระทำในสิ่งต่างๆ ที่ได้มีการศึกษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่ได้รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัดและพิจารณาอย่างดีที่สุด มองด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า เป็นไปโดยชอบธรรมและเป็นธรรม “การจะทำ อะไรก็ตามต้องศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเสียก่อนโดยอาศัยการมีส่วน ร่วม การรับฟัง พิจารณาอย่างกว้างขวางและบริหารด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องถูกธรรม” การมีส่วนร่วมนั้นถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของพุทธศาสนา เน้นที่ความสามัคคี เน้นการทำงานเป็นทีม (Group) เป็น หลัก เช่น เวลาที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมต่างๆ ก็พร้อมเพรียงกันทำ หรือสังคมแบบพุทธก็เน้นสามัคคี

  5. ต้องมีธรรมะในใจ ก่อน ปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ต้องหันหน้าหากัน เข้ามาคุยกัน ด้วยหลักของเหตุและผล ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขที่ง่ายขึ้น ความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมา ส่วนความโกรธหรือการกล่าวโทษนั้น ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ซ้ำร้ายอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปทุกขณะ “การบริหารคนและการบริหารงานที่สำคัญคือ ตัวเราต้องมีธรรมะในใจก่อน และเชื่อว่าธรรมะนั้นสามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้ และการจะทำให้ชีวิตและหน้าที่การงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ก็ต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ต้องรู้จักความพอดี และมีความเป็นธรรม มันจะ เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าองค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตัวบุคคลมากกว่าผลงาน เพราะว่าการมุ่งเน้นพัฒนาที่ผลงานอย่างเดียวจะทำให้ขาดการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มคุณค่าของคนในองค์กร ส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นจนเกิดปัญหาไม่สิ้นสุด” ถ้าลองนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ โดยยกระดับและพัฒนาจิตใจของคนในองค์กร ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหา เชื่อว่าจะส่งผลดีในระยะยาวทั้งต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ <O:p</O:p
  หมายเหตุ ข้อ 3 -5 ผู้บริหารบริษัทนิวคอสตรอนที่เป็นฝรั่งนำไปใช้จนได้ผล
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 สิงหาคม 2010
 2. nuttyty

  nuttyty เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  198
  ค่าพลัง:
  +577
  สนับสนุน ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และมีพระสงฆ์ที่ถูกต้องการหลักศาสนา และขับไล่ หรือไม่ให้มีพวกนอกรีด ตั้งตัวเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ถูกต้อง ให้มีเพียงพระสงฆ์ที่ถูกต้องเท่านั้น เพื่อไม่ให้หลอกลวง และสร้างความงมงายแก่ประชาชน
   
 3. itchy&scratchy

  itchy&scratchy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  143
  ค่าพลัง:
  +712
  สำหรับการปฎิรูปประเทศในเชิงพระศาสนา นั้น
  เพื่อทำให้พระสงฆ์เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสและสามารถชี้นำชุมชนได้นั้น

  1)บุคคลผู้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว ห้ามทำธุรกรรมใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ ทั้งสิ้น ห้ามสะสมทรัพย์ ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินใดที่พระปัจจุบันถืออยู่ ให้โอนเป็นสมบัติของวัด => เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนไว้แล้วว่า ธรรมะของท่านเป็นไปเพือละกิเลสไม่ใช่เพื่อสะสมกิเลส สะสมทรัพย์ การสะสมทรัพย์เป็นกิจของคฤหัสถ์ไม่ใช่ของสงฆ์ เพื่อฟื้นฟูศรัทธาในพระสงฆ์สมควร ห้ามสงฆ์ทำธุรกรรมใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติอีก
   
 4. Nantnapas P

  Nantnapas P เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  287
  ค่าพลัง:
  +902
  เป็นข่าวดีมากค่ะ ที่ได้ยินว่าจะมีการปฏิรูปประเทศไทยในเชิงศาสนานั้น
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่เสรีมากๆในการนับถือศาสนา
  ถึงแม้ว่าพุทะศาสนาจะเป็นศาสนาหลักของชาติ แต่ทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ และสามารถทำกิจกรรมต่างๆตามคติของศาสนานั้นๆในแผ่นนี้ก็ได้ตามสะดวก

  คงเป็นไปได้ยากยิ่งที่จะบังคับให้ทุกคนในประเทศนับถือศาสนาเดียวกันทั้งหมด เราควรจะต้องให้เกียรติศาสนาอื่นๆ ทั้งหมด เนื่องจากทุกศาสนาล้วนมีคำสอนและมีแก่นแท้มาจากสิ่งเดียวกัน เราคงต้องเปิดใจกว้างและยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน แล้วสงครามระหว่างศาสนาจะไม่เกิด

  หากพูดถึงการปฏิรูปประเทศโดยนัยของศาสนานั้น มันจึงมิใช่การรวมทำให้เหลือศาสนาหลักในประเทศแค่ศาสนาเดียว แต่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างของทุกๆศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ให้มีความถูกต้อง ดีงาม ชัดเจน ขจัดสิ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งมอมเมา หรือสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีความหลงงมงายต่างๆ ขจัดองค์กรศาสนาปลอมๆทั้งหลายที่มีอยู่ให้หมด
  แล้วกำหนดตารางกิจกรรมทางศาสนาต่างๆที่ทุกคน(ในแต่ละศาสนา)จะต้องปฏิบัติ มิใช่แค่รณรงค์(แต่ไม่มีใครทำจริง)แต่ให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ให้ทุกองค์กรได้ทำกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียน จนถึงมหาวิยาลัย กิจกรามในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ จังหวัด ต้องมีการส่งเสริม

  เยอะ แต่เอาเป็นว่าต้องมีการกำหนดเป็นกิจกรรมขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมค่ะ

  "อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงาม มีความอ่อนหวาน อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีเมตตากรุณา เหมือนสมัยก่อน"
  :VO
   
 5. OLDMAN AND A CAR

  OLDMAN AND A CAR เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  824
  ค่าพลัง:
  +2,750
  ความเห็น  ๑... ยกย่องเชิดชูให้ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ.<o></o>
  <o></o>
  ไม่ใช่ เพียงลายลักษณ์อักษร...แต่ มีผลโยงไปยังงบประมาณ สนับสนุน กิจการของพระศาสนา...ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง...ในฐานะ ศาสนาประจำชาติ...แบบนี้ ท่านใด ที่ประสงค์ จะ ทำเพื่อพระศาสนา จะ ได้ มีความพร้อมมากขึ้น และ การงานก็ เป็นไปโดยง่าย... <o></o>
  <o></o>
  ...ส่วนศาสนาอื่นๆ ก็ เป็นไปตามปกติ...อย่างที่เคยเป็น... ใครจะนับถือ ส่งเสริมให้เป็นไปโดย ความสมัครใจ...ไม่ห้าม แต่ จะ ใช้ งบประมาณ แผ่นดิน ในการดำเนินกิจการและ เผยแพร่ ไม่ได้...<o></o>
  <o></o>
  ...หากคิดว่า ไม่เป็นธรรม...ก็ เป็นเรื่องธรรมดา...เท่าที่รู้ ทุกชาติ ที่เขา มี ศาสนาประจำชาติ เขา ก็ ทำแบบนี้ ทั้งนั้น...<o></o>
  <o></o>
  ๒. องค์การศาสนา และ บุคลากร ต้องมีความรู้ ในทางการเมือง และ ทางโลก เพียงพอที่จะ ชี้นำ ประชาชนได้ว่า อะไรผิด อะไรถูก...เพราะ เรื่องการเมืองและ ทางโลก นั้น เป็นสิ่งที่ แยกจาก ประชาชนไม่ได้...ทุกวันนี้ มี พระสงฆ์ หลายรูป ที่ให้ข่าวสารการเมืองผิดๆ หรือ ไม่กล้าแสดงความเห็น ในเรื่องการเมือง ให้ ประชาชนทราบ เพราะ ไม่มีความรู้...เลย อ้างเอาว่า ศาสนา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง...หรือ แปลได้อีกนัยหนึ่งว่า..ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน และ ความเป็นไปของบ้านเมือง...ตรงนี้ ก็ ผิดแล้วพูดง่ายๆ...เป็นพระ ต้องกล้าที่จะ สั่งสอน ได้ ทั้ง ชาวบ้านธรรมดา และ นักการเมือง...และ กฎหมายบ้านเมืองต้อง แก้ไขให้ พระ มีสิทธิ เช่นที่ว่าด้วย...ใครมา นิมนต์ให้ เทศน์ เรื่องการเมือง ก็ ย่อมทำได้...แต่ ต้องอยู่ใน บทบัญญัติของพระธรรมวินัย...<o></o>

  .....สังเกตให้ดี...หัวข้อ... ศาสนากับการปฏิรูปประเทศไทย เป็นเรื่องการบ้าน การเมืองโดยแท้...<o></o>

  ๓. คำสอนนั้น แม้จะแตกต่างกันบ้าง ตามความเห็นของอาจารย์ แต่ ไม่ทำให้ จุดหมายปลายทางเบี่ยงเบนไป... ก็ เชื่อว่า ดีแล้ว...แต่ สิ่งที่ปะปนมากับ คำสอน ควร ทำให้ กระจ่างและ คัดแยกออกไป เช่นพิธีกรรมต่างๆ หรือ การเน้นทำบุญ ด้วยอามิสบูชา หวังผลสวรรค์ สมบัติ แล โภคทรัพย์ ในเบื้องหน้า...ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้ว ทุกอย่างก็ จะดีเอง....ดีกว่า<o></o>
  <o></o>
  ๔. พระนักบวช ที่ต้องโทษ ตามพระธรรมวินัย ต้องถูกลงโทษ ตามอาญาแผ่นดิน และ ห้ามกลับมาบวชอีก ตลอดชีวิต ไม่ว่า กรณีใดๆ สำนึกผิดได้ ก็ เป็นได้แค่ อุบาสก อุบาสิกา...บำรุงพระศาสนาไป... <o></o>
  <o></o>
  ๕. ผู้ที่จะบวช ในระยะยาว ต้องผ่านการกลั่นกรอง จาก พระอุปัชฌาย์ อย่างเข้มงวด ว่า มีความตั้งใจจริง ที่จะ แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ไม่ใช่ มีเจตนาอื่นเคลือบแฝง...มีการทำทะเบียนประวัติโดยละเอียด ส่วนผู้ประสงค์จะบวชระยะสั้น ก็ เป็นไปตามปกติ...มีการตรวจสอบประวัติว่า ไม่เคย ต้องอาบัติร้ายแรง, เสพยาเสพติด หรือ ต้องคดีอาญาแผ่นดินหนีมาบวช....

  ๖. เมื่อประัชาชน ส่วนใหญ่ มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งทางโลก และ ทางธรรม...บ้านเมืองและ ประเทศชาติ ก็ จะ ดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้อง...


  <o></o>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 สิงหาคม 2010
 6. gatkung

  gatkung Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +62
  ข้อเสนอแนะ
  1.ส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนา ตั้งแต่วัยเยาว์-ทุกๆวัย
  2.สื่อทุกแขนงต้องเป็นสื่อกลางมีส่วนร่วมในการเผยแพร่พุทธศาสนา
  3.ทำนุบำรุงดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา
  4.ทางองค์กรรัฐร่วมกับเอกชนและภาคประชาชน ร่วมทำบุญ ปฎิบัติธรรม
  5.สรรเสริญยกย่องพลเมืองดีเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหัลง
   
 7. poon-pan

  poon-pan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  2,353
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +7,036

  ยังไม่ทันจะเริ่มเลย แล้วมันจะปรองดองไปได้อย่างไรกัน

  คุณ buddha 555 ผมขอถามหน่อยว่าคุณเข้าถึงสิ่งที่คุณนับถือแล้วหรือ ถึงได้มีเวลามาพูดเรื่องของคนอื่นเค้า พวกคุณคอยเที่ยวประกาศลัทธิความเชื่อของตัวเอง เชิญชวนผู้อื่นให้มานับถือเหมือนตัวเอง โดยวิธีการเหยียบย่ำหัวของคนอื่นอย่างงี้ มันใช่หรือคนทีมีคุณธรรม ?
   
 8. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,600
  กระทู้เรื่องเด่น:
  108
  ค่าพลัง:
  +62,875
  สำนัก งานร่วมเดินหน้า ปฏิรูป ประเทศไทย สำนัก นายกรัฐ มนตรี
  Moving Thailand Forward Office, The Prime Minister’s Office.

  รัฐเปิดเวทีพูดคุยผู้นำองค์กร 5 ศาสนา เพื่อเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย
  วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนศาสนา 5 ศาสนาหลักที่คนไทยเคารพนับถือ คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์ รวมทั้งหมด 20 องค์กร เพื่อรวบรวมแนวคิดและแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยผ่านมุมมองของศาสนาต่าง ๆ

  ทั้งในส่วนของหลักธรรมของศาสนาที่สามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิรูปประเทศไทย ได้ บทบาทที่เหมาะสมของศาสนากับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลาง สถานการณ์บ้านเมืองและสังคมปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการนั้นมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

  โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ร่วมรับฟัง ทั้งนี้ ทุกศาสนาเห็นตรงกันว่า หลักธรรมของทุกศาสนาจะช่วยพัฒนาจิตใจคน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดหากจะปฏิรูปประเทศไทย ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ได้จากการเสวนามากมาย เช่น

  1. เสนอให้นำหลักธรรมของศาสนาทุกศาสนาเข้ามาเป็นหลักในกระบวนการพัฒนาบ้านเมือง และนักการเมือง

  2. ควรนำวิชาศีลธรรม จริยธรรม และวิชาพลเมืองกลับมาบรรจุในการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับ มหาวิทยาลัย และควรเป็นหนึ่งในการคัดเลือกเข้าทำงาน

  3. ส่งเสริมพื้นที่สื่อด้านศาสนาและคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพื้นที่ข่าวดีทางศาสนาให้มากขึ้น ไม่ใช่เน้นแต่ข่าวบุคลากรทางศาสนาที่ประพฤติไม่ดี ซึ่งมีจำนวนไม่มาก

  4. รัฐควรสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของศาสนาให้เข้าถึงประชาชนในทุก หมู่เหล่า และควรเพิ่มพื้นที่การจัดกิจกรรมในรูปแบบศาสนิกสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมด้าน ความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  ทั้งนี้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ได้แสดงความเห็นว่า เวทีศาสนานี้เป็นประโยชน์มากและจะนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อสานต่อ กิจกรรมในรูปแบบนี้ให้มีอีกตามข้อเสนอของที่ประชุม พร้อมทั้งยืนยันว่าแนวคิดและข้อมูลทั้งหมดเป็นประโยชน์อย่างมากและจะนำไป ประกอบการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ นายกรัฐมนตรีจะประกาศมอบเป็นของขวัญสำหรับคนไทยในวันที่ 1 มกราคม 2554 ต่อไป

  [​IMG]
  __________________________________________________


  ที่มา: อีเมล์จากสำนักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี


  <!-- google_ad_section_end --> <!-- / message -->
  <!-- attachments -->
  <FIELDSET class=fieldset><LEGEND>รูปขนาดเล็ก</LEGEND> [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  </FIELDSET>
   
 9. OLDMAN AND A CAR

  OLDMAN AND A CAR เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  824
  ค่าพลัง:
  +2,750
  1. เสนอให้นำหลักธรรมของศาสนาทุกศาสนาเข้ามาเป็นหลักในกระบวนการพัฒนาบ้านเมือง และนักการเมือง
  <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
  <!--[endif]--><o></o>

  ความเห็น<o></o>
  <o></o>
  ...เรื่องแบบนี้พูดได้ง่ายๆ ..แต่ ทำไม่ง่าย ถ้าทำได้ง่ายแบบที่พูด ก็ ไม่เป็นปัญหาแล้ว...ถ้าคิดว่า ง่าย ลองบอกวิธีการ ว่า ทำได้ อย่างไร...<o></o>
  <o></o>
  ...พลตรีจำลองฯ ท่านมีโรงเรียนผู้นำ, กองบัญชาการศึกษา ตร มีหลักสูตร ฝึกวิปัสสนา ขจัดกิเลส ให้ ข้าราชการ แล้ว เป็นอย่างไร...สู้กับกระแส โกงกิน ในบ้านเมืองได้หรือไม่...<o></o>
  <o></o>
  2. ควรนำวิชาศีลธรรม จริยธรรมและวิชาพลเมืองกลับมาบรรจุในการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และควรเป็นหนึ่งในการคัดเลือกเข้าทำงาน<o></o>
  <o></o>
  ความเห็น<o></o>
  <o></o>
  ...แต่สมัยก่อน ก็ เป็นแบบนี้...แล้ว ก็ หดหายไป...พอเรียนจบ ทำงาน สิ่งแวดล้อม มัน ก็ สอน ให้ ทำอีกแบบ...วิธีที่นำเสนอมานี้...ต้องรอให้ คนที่เรียนจบมหาลัย ทำงาน ไต่เต้าจนเป็นใหญ่ แล้ว จึงจะแก้ไขปัญหาได้...หาก จุดยืนคุณธรรม ยัง คงเส้นคงวา...หาไม่ ก็ เสียเวลาเปล่า...ทำนอง กว่าถั่วจะสุก งา ก็ ไหม้...<o></o>
  <o></o>
  3. ส่งเสริมพื้นที่สื่อด้านศาสนาและคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มพื้นที่ข่าวดีทางศาสนาให้มากขึ้นไม่ใช่เน้นแต่ข่าวบุคลากรทางศาสนาที่ประพฤติไม่ดี ซึ่งมีจำนวนไม่มาก <o></o>
  <o></o>
  ความเห็น<o></o>
  <o></o>
  ..ข่าวดี ที่ว่า ก็มีมากอยู่...ตรงนี้เห็นด้วยครับ แต่ ส่วนที่ว่า...ข่าวบุคลากรทางศาสนาที่ประพฤติไม่ดี มีไม่มากนั้นเมื่อทราบว่า มีไม่มาก ทำไม จึง ไม่สามารถ กำจัดแก้ไข ให้หมดไปได้....ปล่อยให้ มีข่าวร้ายๆ ได้ต่อเนื่องมาได้อย่างไร...หรือว่า ที่ เป็น ข่าวน่ะ ส่วนน้อย ที่รอ เป็นข่าว ยังมีอีกเป็นกระบุง...<o></o>

  4.
  รัฐควรสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของศาสนาให้เข้าถึงประชาชนในทุกหมู่เหล่าและควรเพิ่มพื้นที่การจัดกิจกรรมในรูปแบบศาสนิกสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมด้านความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน<o></o>
  <o></o>
  ความเห็น <o></o>
  <o></o>
  ...ทุกวันนี้ ก็ มีกิจกรรมแบบที่ว่า อยู่แล้ว...และ ความสัมพันธ์ ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ก็ เป็นไปด้วยดี ไม่มีแบบ ยกพวกไล่ฆ่ากัน สมัยไหน ก็ ไม่เคยมี ไม่ต้องห่วงดอก รัฐบาลน่ะ เกรงใจจะแย่อยู่แล้ว ก็ เรื่องศาสนานี้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน...<o></o>
  <o></o>
  ...ดูซิ เมืองพุทธแท้ๆ เวลาจะทำอะไร ก็ ต้องเสมอภาค...ดู นิ้วมือทั้งห้าทีซิ เกิดมาพร้อมๆ กัน แล้ว มันเสมอภาค กัน หรือเปล่า...<o></o>
  <o></o>
  ...พูดมากไป...คน ก็ ไม่ชอบ....พอแค่นี้ดีกว่า...ส่วนเรื่องที่จะ แก้ไขอะไร โดยอาศัย หลักการ ๔ ข้อ ข้างต้น นี้...ผมไม่เชื่อว่า ทำได้...<o></o>
   
 10. หมอพล

  หมอพล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  2,083
  ค่าพลัง:
  +4,169
  สาธุ ทุกสิ่งเริ่มจากจุดเล็กๆ


  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความจริงใจเท่านั้น
   
 11. ubasika_sine

  ubasika_sine สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +4
  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

  ปลื้มกับการสืบสานด้านศาสนาพุทธของไทยเราจริงๆค่ะ
  ถ้าทุกคนตระหนักได้และร่วมมือกันทุกอย่างจะง่ายค่ะ
  บุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้
  ทำบุญกันเยอะๆนะค่ะ
  สาธุ!:cool:
   
 12. spthong2000

  spthong2000 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  328
  ค่าพลัง:
  +3,967
  ขอเสนอแนะนะครับ ตอนนี้ระดับผู้ใหญ่ทั้งหลายคงจะแก้กันยากมากแล้ว อยากจะเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยาธรรม เพราะถ้าเด็กรุ่นใหม่มีสิ่งเหล่านี้ต่อไปบ้านเมืองจะดีขึ้นเองเพราะคนเก่าต้องล้มหายตายจาก คนรุ่นใหม่ก็มาแทน
  ส่งเสริมโดยการปรับปรุงหลักสูตรวิชาส่งเสริมศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ ให้เป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากระดับตั้งแต่เด็กอนุบาลไปถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรวิชานี้จะเน้นทฤษฎีทางด้านศีล สมาธิ ปัญญาและธรรมต่างๆ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งสอน และภาคปฏิบัติก็เน้นทางด้านสมาธิกรรมฐาน โดยเน้นให้เด็กสามารถที่จะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานได้อย่างดีจนเกิดปัญญาโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สอบอารมย์และทดสอบการปฏิบัติ
  ผมว่าแค่นี้พอแล้วละ ถ้าเด็กถูกปลูกฝังศีล สมาธิ ปัญญา และธรรมต่างๆมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมและจริยาธรรม อันนี้ผมเสนอแนวคิดเบื้องต้น แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นความคิดที่มีแต่ในอุดมคติหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เพราะไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะทำได้อย่างที่คิดหรือเปล่า เพราะการใส่หลักสูตรวิชาเข้าไปนั้นง่าย แต่การที่จะให้ผู้เรียนใฝ่รู้และปฏิบัติตามหลักวิชานั้นๆมันยากมากสำหรับในสมัยนี้ แต่ก็ยังหวังว่าถ้าปลูกฝังกับเด็กๆรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กเล็กๆให้ซึมซับทีละหน่อยผมคิดว่าหนทางและโอกาสนยังจะพอความเป็นไปได้บ้าง
   
 13. ธุลีฟ้า

  ธุลีฟ้า สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +5
  ดีครับ..................
   
 14. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,445
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,807
  ยินดีด้วยครับขออนุโมทนากับทุกๆๆท่านที่ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ส่วนท่าน คณะทีมงานให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระศาสนาและประเทศชาติ เพื่อจะปฏิรูปประเทศไทย ทุกวันนี้ของดีกับของชั่วมันเดินคู่กัน แทบจะแยกกันไม่ออก คนก็มีหลายเผ่าพันธ์แบงเป็นโก๊กเป็นเหล่าทำให้ทุกวันนี้ของดีกับของชั่วมันเดินคู่กัน แทบจะแยกกันไม่ออก คนก็มีหลายเผ่าพันธ์แบงเป็นโก๊กเป็นเหล่าทำให้วุ่นวายกันไปทั่วไม่ได้คำนึงถึงประชาธิปไตย ถ้าคนเรารู้จักคำธิปไตยมันจะไม่วู่นวายเหมือนทุกวันนี้ ไม่ว่าจะบวชในพระศาสนาหรือฆราวาส ถ้าไม่มีศิล กับธรรมจารีตประเพณีระเบียบวินัยๆในที่ก็ว่า ไปตามขั้นตอนของแต่ระชนชั้น ถ้าจะอธิบายละเอียดจะใช้หลายหน้ากระดาษ ถ้าทุกคนมีศิลมันก็จะรู้หน้าที่ของมันเองไม่ไปก้าวก่ายล่วงละเมิด บุคคลอื่นอะไรควรไม่ควรจะรู้เองได้ และก็ทุกคนมีพรหมวิหาร ๔ มันจะคุมศิล เอาแค่หยาบๆ ไม่ต้องละเอียดมาก ไปตามขั้นตอนของมันไม่ว่า นักบวช หรือฆราวาส ถ้าขาดตัวนี้ มันจะอิดฉาริษยา ไม่อยากให้ใครได้ดี เกิดโลบโมโทสัน ไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารประเทศ หรือในวัดเพราะตัวนี้ตัวเดียว มันจึงทำให้วุ่นวายไปทั่ว ไม่ว่าในวัดหรือ คณะบริหารประเทศก็เห็น ๆๆกันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไร แย่งยศอำนาจแย่งกันเป็นใหญ่ ทำให้ประเทศชาติล่มจมคนที่เดือดร้อนคือประชาชน เดี๋ยวนี้เขาเอาคนไม่ดีเป็นสรณะส่วนคนดีกระทืบลงดินปราบใดถ้าทุกชนชั้นไม่เข้าหาสิลธรรมจารีตประเพณีมันก็เป็นแบบนี้อยู่ล่ำไป อยู่ไม่เป็นสุข นี่ว่าแค่ผิวเผินเท่านั้นเอาว่า ถ้าในโลกนี้มีศิล ๕กันกันหมด ไม่จำเป็นต้องมี พระมหากษัตย์ ประธานาธิบดีนายยก นายพลนายพันผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ต้องมีทุกคนอยู่อย่างมีความสุข จะภาษาใหนก็ช่างเพราะทุกคนรู้หลักประชาธิปไตยไปในตัว ทุกวันนี้ทุกคนละเมิดศิลธรรมมจารีตประเพณี มันก็จำเป็นต้องมี พระมหากษัตย์ ประธานาธิบดี นายกนายพลนายพันผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจ ทหารมีประเทศ ว่าเรื่อยไปอย่างที่รู้กัน เอาแค่นี้ก่อนในเรื่องแสดงความคิดเห็นจริงๆๆอยากจะพูดเรื่องนี้สักสามวันสามคืนร่างกายไม่อำนวย แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีาทุกคนมีศวายกันไปทั่วไม่ได้คำนึงถึงประชาธิปไตย ถ้าคนเรารู้จักคำธิปไตยมันจะไม่วู่นวายเหมือนทุกวันนี้ ไม่ว่าจะบวชในพระศาสนา
   
 15. nunoiyja

  nunoiyja เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2010
  โพสต์:
  361
  ค่าพลัง:
  +1,733
  คุณ .....55+ ผมไม่อยากพิมพ์ชื่อเลยคงรู้ใช่ไหมผมหมายถึงใคร

  "กมฺมุนา วตตีโลโก"

  ผมว่าก่อนที่จะว่าใครก็ไปศึกษาก่อนดีไหมครับแล้วค่อยมาว่ามาถามอะไร ไม่ต้องศึกษามากก็ได้ครับไปอ่านหนังสือเรียนชั้นประถมก็ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

  ผมไม่ได้ตำหนิคุณนะ แต่ผมสงสารคุณจังเลย เห็นที่ไปของคุณโดยที่ผมไม่้ต้องมี

  "อนาคตังคญาณ"

  ก็ได้แต่ขออำนาจบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยให้คุณมี่ความเห็นที่ถูกต้องแล้วกันนะครับ เอาใจช่วยละกัน
   
 16. นิตา คิง

  นิตา คิง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +4
  ขอ อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

  ข้อความสั้นๆ แต่มีความหมายดีมากค่ะ
   
 17. heritage home

  heritage home Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +45
  ถ้าสังคมมีความ " ห่วงใย และ แบ่งปัน " สิ่งนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความสงบสุข
   
 18. rnuir

  rnuir เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  198
  ค่าพลัง:
  +217
  สิ่งที่ยากคือ ต้องหาแก่นให้เจอก่อน เนื้อหาให้ถูกต้องแน่ๆวิธีคิดถูกต้อง
  หลังจากนั้นเผยแพร่ โดยโฆษณา ให้โดนใจ นักโฆษณาบ้านเราเก่งครับ
  ลงทุนกับตรงนี้ เล่นกับเรื่องใกล้ตัวก่อนให้คนเข้าใจง่าย เราต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อน
   
 19. Regain

  Regain บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  แสดงความเห็น

  เรื่องปฎิรูปพูดกันมาหลายทีแล้วครับ
  ปรับแก้กม.ก็ไม่รู้ตั้งกี่ฉบับ
  คนออกมาพูดในรายการทีวี วิทยุก็มากมาย
  เห็นแล้วฟังแล้วบอกตรงๆ ว่าเบื่อเพราะไม่เคยแก้ถูกจุดสักที

  อยากบอกว่า...
  ทุกช่องโหว่ของกฏหมาย อุดได้ด้วยคุณธรรม
  ทุกช่องว่างของความสัมพันธ์ เติมเต็มได้ด้วยความเข้าใจ

  อยากปรับเปลี่ยนปฏิรูปอะไรก็ต้องเริ่มในใจเราก่อน
  ถ้าไม่มีคุณธรรม มีแต่ คุณน่ะทำ มันก็จบ

  แล้วถ้าถามว่าจะมีคุณธรรมได้อย่างไร
  ก็คงต้องตอบว่า ต้องเริ่มจากการ "มีน้ำใจ"
  เพราะ "น้ำใจ" นี่แหละที่จะทำให้เราเป็นคนที่มึ "ธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์" แก่ใครๆ
  ไม่ต่างจากน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์
  ทั้งด้านที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจ
  และที่สำคัญคือชำระจิตใจให้ใสสะอาด กลายเป็นจิตที่ควรแก่การงาน
  รู้ ตื่น และปรับตัวไปสู่วิถีแห่งความเบิกบานร่วมกันได้ในกาลทั้งปวง

  เจริญธรรม
   
 20. jimi

  jimi สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +5
  ปฎิรูปข้าราชการไทยให้มีศีลธรรมและคุณธรรมก่อน คัดเลือกบุคคลที่มีศีลธรรม คุณธรรม คิดถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมือง หากไม่พัฒนา ปฎิรูปจิตใจและความรู้สึกนึกคิด จิตสำนึกที่ดีของข้าราชการ ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ทำงานเป็นหลัก ปฏิรูประบบการบริหารประเทศอย่างไร ก็ไม่เป็นผล คนดี คิดดี พูดดี การกระทำที่ดีก็จะตามมา จำนำพาให้การบริหารประทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
   

แชร์หน้านี้

Loading...