เรื่องเด่น ตำนานพระพุทธบาทสี่รอย (ฉบับล้านนา)

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 4 เมษายน 2018.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,404
  กระทู้เรื่องเด่น:
  68
  ค่าพลัง:
  +101,114
  IMG_3226.jpg

  ตำนานพระพุทธบาทสี่รอย (ฉบับล้านนา)
  พระครูพุทธบทเจติยารักษ์ (พระครูบาพรชัย ปิยะวัณโณ)

  วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  ความเป็นมาของมหาศิลาเปรต

  ย้อนไปในอดีตกาลอันไกลโพ้น นับได้ ๙๒ กัป ที่ล่วงมาแล้ว
  ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง สมัยนั้นนั่นแล
  ทรงพระนามว่า “พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า”
  เสด็จอุบัติขึ้นในโลก เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ ให้ล่วงพ้นวัฏฏสงสาร
  เฉกเช่นเดียวกับพระสมณโคดมพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันสมัยนี้

  ในครั้งนั้นบังเกิดมีพระสาวกองค์หนึ่งในพระวิปัสสีพุทธเจ้า
  มีฐานะเป็นพระสังฆนายก ปกครองพระภิกษุเถรานุเถระเป็นอันมาก
  แต่พระสังฆนายกองค์นี้ กลับแสวงหาปัจจัยทั้งสี่
  อันได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัย มากเกินสมควร
  ได้มีคำสั่งออกไปทั่วสังฆมณฑลว่า

  “วัดของเรานี้ไม่เหมือนวัดอื่นๆ
  ด้วยเป็นที่ชุมนุมของพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นเนืองนิตย์
  ฉะนั้นขอให้พระภิกษุทั้งหลาย
  จงนำเอาปัจจัยสี่อันเป็นของสงฆ์ทั้งหลาย
  อันได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
  รวมทั้งแก้วแหวนเงินทองทั้งปวงมาให้แก่วัดของเรา
  เพื่อว่าเราจะได้นำมาถวายทาน แก่พระมหาเถระเจ้าทั้งหลายต่อไป”


  เมื่อพระภิกษุทั้งหลายได้รับคำสั่งของพระสังฆนายกดังนี้แล้ว
  ต่างก็ล้วนลำบากใจ แต่ไม่กล้าทักท้วงคัดค้าน ด้วยเกรงจะมีความผิด
  คงได้แต่จำใจนำของมามอบให้ที่วัดของพระสังฆนายก
  จนเต็มโบสถ์เต็มวิหารไปหมด

  ท้ายที่สุดเมื่อพระสังฆนายกองค์นั้นได้มรณภาพลงไปแล้ว
  ก็ได้ตกนรก จมลงไปหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิทั้ง ๔ ตลอดกาลนาน
  ด้วยผลกรรมที่ได้เบียดเบียนพระสงฆ์ทั้งหลายให้ต้องได้รับความลำบาก
  เมื่อชดใช้กรรมในนรกแล้ว อดีตพระสังฆนายกองค์นั้น
  ก็ได้เกิดมาเป็นเปรต มีนามว่า “มหาศิลาลวงใหญ่” (เปรตหิน)
  พูดวาจาใดใดไม่ได้ ด้วยสรีระกลายเป็นหิน

  __264.jpg
  [ภาพรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ ที่ล่วงมาแล้วในภัทรกัปนี้]

  พระพุทธเจ้ากกุสันโธ เสด็จมาโปรดมหาศิลาเปรต
  และทรงเมตตาประทับรอยพระพุทธบาทไว้
  เหนือหินมหาศิลาเปรตเป็นรอยแรก โดยทรงเมตตาประทานให้เอง

  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกาลเวลาได้ล่วงเลยมาถึง ๙๒ กัป
  ลุถึงสมัย
  “พระพุทธเจ้ากกุสันโธ”
  ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๑ ในมหาภัทรกัปนี้
  พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้เสด็จมาโปรดมหาศิลาเปรตแล้ว
  จึงทรงประทับรอยพระบาทไว้เหนือก้อนหินมหาศิลาเปรตนั้นเป็นรอยแรก


  และทรงมีพระมหากรุณาตรัสสอนมหาศิลาเปรต
  และให้ภาวนาบริกรรมคาถาว่า
  “อัปปะกิจโจ อัปปะกิจโจ”
  ซึ่งหมายถึง เป็ยนักบวชควรทำตนเป็นผู้มีภาระน้อย
  เพราการมีภาระมากไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลนิพพาน
  จะกลายมาเป็นมารมาผูกมัดจิตใจ
  ทำให้ตนต้องได้ตกอยู่ในอบายภูมิ


  พระพุทธเจ้าโกนาคมโน เสด็จมาโปรดมหาศิลาเปรต
  และทรงเมตตาประทับรอยพระพุทธบาทเป็นรอยที่ ๒
  โดยทรงประทานให้เอง ซ้อนรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ

  ภายหลังที่พระพุทธเจ้ากกุสันโธได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
  ก็มาถึงสมัยของ
  "พระพุทธเจ้าโกนาคมโน"
  พระองค์ก็ได้เสด็จมาที่มหาศิลาเปรต
  ให้ภาวนาบริกรรมคาถาว่า
  “สัลละหุกะวุตติไปตลอด
  จะได้หลุดพ้นจากความเป็นเปรตในภายภาคหน้า
  จากนั้นพระพุทธเจ้าโกนาคมโนก็ได้ประทับรอยพระบาทซ้อนไว้
  ในรอยพระบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันโธเป็นรอยที่ ๒
  (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารอยที่ ๑)


  พระพุทธเจ้ากัสสโป เสด็จมาโปรดมหาศิลาเปรต
  และทรงเมตตาประทับรอยพระพุทธบาท เป็นรอยที่ ๓
  โดยประทานให้เอง ซ้อนรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๒ พระองค์
  ในมหาภัทรกัปนี้   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 เมษายน 2018
 2. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,404
  กระทู้เรื่องเด่น:
  68
  ค่าพลัง:
  +101,114
  ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าโกนาคมโน ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
  ก็มาถึงสมัย "พระพุทธเจ้ากัสสโป"
  ซึ่งพระองค์ก็ได้เสด็จมาโปรดมหาศิลาเปรต
  ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ

  เพื่อทรงชี้แนวทางตรงไปสู่พระนิพานหนึ่ง
  และเพื่อให้มหาศิลาเปรตนั้น พ้นจากปิติวิสัย (ภูมิแห่งเปรต) อีกประการหนึ่ง

  พระพุทธเจ้ากัสสโป จึงเสด็จมาโปรดมหาศิลาเปรตเป็นพระองค์ที่ ๓
  และได้ทรงมีระพุทธดำรัสตรัสชี้แนะให้มหาศิลาเปรตนั้น
  ภาวนาบริกรรมคาถาว่า “อัปปะคัพโภ อัปปะคัพโภ”
  ด้วยทรงมีพระมหากรุณาให้พ้นจากความเป็นหิน

  แล้วจึงได้ทรงประทับรอยพระบาท
  ซ้อนไว้ในรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์
  ปรากฏเป็นรอยที่ ๓ ขึ้นมา (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารอยพระพุทธบาททั้ง ๒ รอย)

  พระพุทธเจ้าโคตโม (พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน)
  เสด็จมาโปรดมหาศิลาเปรต
  ณ เวภารบรรพต (วัดพระพุทธบาทสี่รอย ในปัจจุบันนี้)
  และทรงเมตตาประทับรอยพระพุทธบาทเป็นรอยที่ ๔
  โดยประทานให้เอง ซ้อนรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์
  ในมหาภัทรกัปนี้

  ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้ากัสสโป ได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว
  ก็มาถึงพุทธสมัยแห่งพระศาสนาของ พระพุทธเจ้าโคตโม (พระสมณโคดม)
  ได้เสด็จจาริกประกาศธรรมโปรดเวไนยสัตว์
  ไปตามสถานที่ต่างๆ พร้อมด้วยพุทธสาวก ๕๐๐ องค์
  อันมี พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ และพระอานนท์ เป็นต้น
  จนกระทั่งเสด็จมายัง ปัจจันตยประเทศ (ประเทศไทยในปัจจุบัน)

  ถึงเทือกเขาตอนเหนือของประเทศชื่อ เวภารบรรพต (สถานที่แห่งนี้)
  และได้แวะเสวยจังหันอยู่บนเขาเวภารบรรพตแห่งนี้
  เมื่อพระพุทธองค์เสวยจังหันเสร็จ
  ขณะประทับอยู่ที่นั่น ก็ได้ทรงทราบด้วยพระญาณสมบัติว่า
  ในเทือกเขาแห่งนี้ ได้มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า
  ที่มาตรัสรู้ก่อนในภัทรกัปนี้ประทับอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่

  พระองค์ก็ทรงเล็งดูรอยพระพุทธบาทแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์
  คือ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกคมโน พระพุทธเจ้ากัสสโป

  IMG_3224.jpg


  ในวาระนั้น พระพุทธเจ้าโคตโม
  ได้มีพระพุทธดำรัสกับพระอานนท์ว่า

  “ดูกร อานนท์ ก้อนศิลาอันงามวิเศษ
  ที่เป็นเหตุแห่งการโปรดสัตว์ทั้งหลายยังปรากฏมีอยู่ฤา”


  พระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก จึงกราบทูลว่า

  “ภันเต ภะคะวา ก้อนหินนี้มีรอยพระพุทธบาทใหญ่ ๓ รอย
  งดงามยิ่งนัก เหมือนรอยพระพุทธบาทของพระศาสดาพระพุทธเจ้าข้า”


  จากนั้น พระพุทธเจ้าโคตโม
  จึงได้ตรัสถึงอดีตกาลที่ได้ผ่านมาแล้วแต่ปางบรรพ์
  แก่พระอานนท์และพุทธสาวกว่า

  “ดูกรอานนท์ ก้อนศิลานี้มิใช่ศิลาแท้จริงดอก
  แต่เป็นก้อนอสุราที่กลับกลายเป็นก้อนศิลา (เป็นศิลาเปรต)

  ศิลานี้เคยเป็นพุทธสาวกในพระพุทธเจ้า วิปัสสี

  สมัยนั้นท่านเป็นพระสังฆนายก ถืออำนาจบาตรใหญ่
  บังคับเอาของของคนอื่นมาเป็นของตน

  ตนเองเป็นพระภิกษุ แต่มักมาก ถือว่าตนเองฉลาด
  คิดว่าตนเองได้ของมาโดยบริสุทธิ์
  โดยมิได้คำนึงถึงความผิดถูกตามพระธรรมวินัย
  ถือว่าตนเองเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า
  และเป็นใหญ่ เอาของของสงฆ์มาใช้ตามอำเภอใจ
  จึงทำให้เป็นศิลาเปรตอยู่ในบัดนี้

  พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ที่ล่วงมาแล้วในอดีตกาล
  ได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ที่นี้ ทุกพระองค์

  เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแก่สาวกทั้งหลายเสร็จแล้ว
  พระองค์ก็เสด็จประทับพระบาทซ้อนรอยพระบาท
  ของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ แล้วก็ทรงอธิษฐานว่า


  ในเมื่อกูตถาคตนิพพานไปแล้ว
  เทวดาทั้งหลายก็จักนำเอาพระธาตุของกูตถาคต
  มาบรรจุไว้ที่รอยพระพุทธบาทนี้


  ในเมื่อกูตถาคตนิพพานไปแล้ว ๒,๐๐๐ ปี
  พระพุทธบาทสี่รอยนี้ ก็จักปรากฏแก่ปวงมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
  เพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจักได้มากราบไหว้และสักการะบูชา
  เมื่อทรงอธิษฐานและทำนายไว้ดังนี้แล้ว
  จึงมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์
  จึงกำเนิดเป็นพระพุทธบาทสี่รอย


  เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทแล้ว
  ก็เสด็จไปเขตวันอาราม อันมีในเมืองสาวัตถีนั้นแล
  เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว
  เทวดาทั้งหลายก็นำเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์
  มาบรรจุไว้ที่พระพุทธบาทสี่รอย

  hqdefault.jpg

  มาในสมัยยุคหลัง คนทั้งหลายจึงเรียกขานกันว่า
  พระพุทธบาทสี่รอย
  เพราะมีรอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึงสี่รอย

  คือมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ล่วงมาแล้ว
  ในภัทรกัป นี้คือ

  ๑. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
  ซึ่งเป็นรอยแรก เป็นรอยใหญ่ยาว ๑๒ ศอก

  ๒. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมโน
  ซึ่งเป็นรอยที่ ๒ ยาว ๙ ศอก

  ๓. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสสโป
  ซึ่งเป็นรอยที่ ๓ ยาว ๗ ศอก

  ๔. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตโม (องค์ปัจจุบัน)

  ซึ่งเป็นรอยที่ ๔ ยาว ๔ ศอก

  และแม้ พระศรีอริยเมตไตรย
  ก็จะเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ที่นี้
  และจักประทับรอยพระพุทธบาทสี่รอยนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
  (คือ ประทับลบทั้งสี่รอยให้เหลือรอยเดียว)”

  paragraphparagraph_251.jpg


  ในกาลอนาคต พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า
  ก็จักเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาท
  ไว้ที่หินก้อนนี้อีกเป็นรอยที่ ๕

  จนล่วงไปอีกราว ๒๐๐๐ ปี
  หินก้อนนี้ก็จะแตกสลายลง บังเกิดเป็นมนุษย์ขึ้น
  ซึ่งมนุษย์คนนี้จะได้บวชในพระพุทธศาสนา
  สำเร็จมรรคผลนิพพานในสมัยพระศาสนา
  แห่งพระศรีอริยเมตไตรยพระพุทธเจ้านั่นแลฯ  ที่มา http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14761
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 เมษายน 2018
 3. มะบอม

  มะบอม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,219
  ค่าพลัง:
  +5,159
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 4. pernod

  pernod เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +1,306
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 5. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  616
  ค่าพลัง:
  +471
 6. อัครไมตรี

  อัครไมตรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  286
  ค่าพลัง:
  +5,800
  เป็นสถานที่ๆหนึ่งที่หลวงปู่โต๊ะ, พระคณาจารย์รุ่นเก่าเดินธุดงค์ผ่านต้องมาแวะกราบครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...