ติดตามสถานะการณ์

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย สุกิจSukit, 8 มิถุนายน 2013.

 1. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
 2. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Setiawan

  ลูกเห็บใน vertova อิตาลี 12 มิถุนายน 2019

   
 3. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  ม.44 สั่ง 20,000 โรงแรมไร้ใบอนุญาต แจ้งเข้าระบบ-ปรับปรุง
  07:44 | 13 มิถุนายน 2562 |

  G0DL5oPyrtt5HBAi4oEK2xLmdEYwpJLa96LB85Am6vdC3mZGhuC5E0.jpg


  หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตกว่า 20,000 แห่ง แจ้งเข้าสู่ระบบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

  วันที่ 12 มิ.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวเกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน ขณะเดียวกันลดความขัดแย้งในชุมชนและจัดให้กิจการที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ ตามหลักการดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้นำอาคารมาให้บริการเป็นที่พักแก่ประชาชนบ้าง ใช้บ้านเรือนอยู่อาศัยให้บริการในรูปแบบของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อหารายได้บ้าง กรณีเหล่านี้มีจำนวนมากกว่า 20,000 แห่ง ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อขัดข้องบางส่วนเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมจำนวนหลายพันแห่งตามจังหวัดต่าง ๆ มากกว่า 50 จังหวัด และยังมีที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอีกหลายพันแห่ง

  ทั้งนี้ ควรให้โอกาสดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขกำหนด เช่นเดียวกับที่เคยมีกฎหมายผ่อนผันในเรื่องอื่นไว้ทำนองเดียวกันแล้ว อันจะทำให้กิจการเหล่าเข้ามาอยู่ในระบบ ลดความขัดแย้งในชุมชน ภาครัฐสามารถตรวจสอบควบคุม ยกระดับมาตรฐานการประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้รับบริการก็ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ฝ่ายผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การลงทุน และดูแลรักษากิจการอย่างเต็มความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยยังคงรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนไว้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้องอยู่ดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ในการการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนลดความขัดแย้งในสังคม

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้


  1.นับแต่วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 ให้การประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งอาคารลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการ ใช้อาคารซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่นั้น ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่มีคำสั่งนี้

  2.เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการประกอบธุรกิจโรงแรมผิดไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ซึ่งใช้อาคารในการประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับและอาคารนั้นมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมายกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบถึงการฝ่าฝืนและดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศกำหนด

  (1) ฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

  (2) ฝ่าฝืนใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

  (3) ฝ่าฝืนดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

  (4) ฝ่าฝืนใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้โดยไม่ได้ใบรับรองการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

  (5) ฝ่าฝืนเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

  ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบถึงการฝ่าฝืนและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารตามวรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นโทษทางอาญาสำหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

  3.เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 2 และมีเอกสารหรือหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการปรับปรุงอาคารให้เป็นตาม
  ที่กำหนดในข้อ 2 วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบเหตุไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 50 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบกิจการโรงแรม

  4.เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบ ตามข้อ 3 แล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทราบเป็นหนังสือ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งผ่านการตรวจสอบสามารถประกอบกิจการโรงแรมต่อไปได้เช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และให้ได้รับยกเว้นโทษทางอาญาสำหรับความผิดตามข้อ 2 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

  5.เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานที่พักของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งและรายได้ให้แก่ชุมชน ในกรณีที่การดำเนินการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจสถานที่พักที่มีลักษณะตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 แห่งใดไม่สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริงสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นสำคัญด้วย

  6.คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  https://news.thaipbs.or.th/content/...DkPvqxCR9tfWK8kJj0WkcXTQ0jCZhImuilLTBAqD-3UhI
   
 4. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Clima Extremo 24

  ชิลี
  ช่วงเวลาที่แน่นอนของการเกิดดินถล่มใน Hualaihue ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายนในภาคของ Quiaca, เกาะ Llancahue ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงไม่มีรายงานการบาดเจ็บ


   
 5. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Clima Extremo 24

  อินเดีย
  พายุฝุ่นที่เกิดจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุไซโคลน Vayu ในรัฐคุชราต

   
 6. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Clima Extremo 24
  อินเดีย
  รัฐคุชราตใน Saurashtra พายุไซโคลน Vayu ลมแรงพัดฝุ่น 12 มิถุนายน
   
 7. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  รายงานการระบาดของยุงใน reynosa, tamaulipas ประเทศ mexico
  2019/12/06

  c_oc=AQmjJt3Z0DzVxdu7eA9B-aima42Ltp6acLNvvKR4VpYBvSwkL1iy0h0DE1uLEk9MkpE&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  c_oc=AQnU2BNN3jMZpDSp58kSx6oaXXbVGMn77CJ3jLC5JsIT-ghJIA5IYPLzYcZZhhjKk5w&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
   
 8. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  ผลกระทบของพายุไซโคลน vayu รุ่งอรุณในอินเดีย
  รายงานคลื่นยักษ์
  2019/06/13
  การปรับปรุงล่าสุดของ ciclon vayu คือมันจะไม่สัมผัสแผ่นดิน ในอินเดีย

  c_oc=AQnIYh3CWjj-lUDZp5vXfbONyVNxWEsSI80514aIli09uPhVpZdIzpUwQyYujYpnQws&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  c_oc=AQkGoRuMaPoBVNiqK6uptHrIQlS2T-HlEcKFUN21NHgBcto0G9b2d1FFr1tgQboMQJI&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQkArHrvFaQjj4MbLfqblutNhudS_uvY3oLZxB-H_0U4zTug6gfuWA13_9VrU5FWwvE&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQnJCNyPTKwogc2E7SEMMkery1C9W8KQ7zI5fLwnNUST38gR4csyx2aakshwykEjJ7U&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQkf2uQNI398w6Odi90NDru5hhMLCy3bnPXmlgi7Jei9HJ0bmWGj6fvoU1FepJ5vess&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQkQMsuYLGb_Gk36fbd3rwgrToaxvf8mNosQKgPjG4ceHOqW488AaFs4VoOwvKdIm6g&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg
   
 9. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  พายุลูกเห็บที่รุนแรง รายงานในJalisco เม็กซิโก
  2019/12/06

   
 10. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  สายฟ้าที่น่าทึ่ง ในตุรกี
  2019/11/06

  c_oc=AQka_cnDIis9IwK9SchoTSWMf1HG2yHZ0ItzTaLEgExiRbfzF5oC8oz-AppJlbb1qKQ&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

   
 11. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  4DQpjUtzLUwmJZZPGTo1KgrZgOXHUk3SusB9fBoJ8xmM.jpg
  มะกันจะช่วยโลกพัฒนาแร่หายากลดพึ่งจีน
  โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 มิ.ย. 2562 07:10 น.

  เมื่อ 11 มิ.ย. กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เผยว่า รัฐบาลสหรัฐฯเตรียมแผนช่วยประเทศต่างๆทั่วโลกในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ธรรมชาติ เช่น ลิเทียม ทองแดงและโคบอลต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ที่ใช้ต่อสู้กับจีนเพื่อลดการพึ่งพาแร่ธาตุหายากจากจีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังรัฐบาลจีนขู่จะใช้แร่ธาตุหายากตอบโต้การขึ้นกำแพงภาษีการค้าของสหรัฐฯ ขณะสหรัฐฯและจีนเปิดสงครามการค้าดุเดือด ทั้งนี้ แร่ธาตุหายากใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย รวมทั้งสมาร์ทโฟน แบตเตอรี่ เครื่องบินรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ

  เอกสารของสหรัฐฯระบุว่า กว่า 80% ของสายพานการผลิตที่ต้องใช้แร่ธาตุหายากทั่วโลกถูกควบคุมโดยประเทศเดียว การพึ่งพาแหล่งทรัพยากรจากแหล่งเดียวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบการผลิต สหรัฐฯจะแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่กับประเทศอื่นเพื่อช่วยขุดหาและพัฒนา พร้อมเสนอช่วยบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของแต่ละประเทศจะดึงดูดนักลงทุนนานาชาติ ด้านประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ทวีตปกป้องการใช้วิธีขึ้นกำแพงภาษีว่าเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของตัวเอง และย้ำว่าพร้อมเจรจากับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ระหว่างการประชุมจี 20 ที่นครโอซากาในญี่ปุ่น 28-29 มิ.ย.นี้ แต่จีนยังไม่ยืนยัน และประกาศว่าไม่เกรงกลัวสงครามการค้า จะสู้จนถึงที่สุด.

  https://www.thairath.co.th/news/for...KmFaZ5cpBtAMgYUcs6-4CnW25NXlrfM1nqNCHwe0-UsAg
   
 12. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  #ULTIMA #HORA

  คลื่นขนาดใหญ่พัดพาผู้คนบนชายฝั่ง ผลที่ตามมาของอินเดียจาก ไซโคลน vayu
  #dato ไซโคลน vayu เปลี่ยนเส้นทางและจะไม่แตะพื้นในอินเดีย


  c_oc=AQliNLnb2a-JgMBAm5F41E1CBowUMGnUMy7DPna_q610bnih8s6TlhbLQgkJIE9fvaw&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  c_oc=AQmVwf4NiDLoOd3sK8x0Ah3BExYlpII6s_USFl8y8yB6NU-asPbbN4IDrFUVnEajaEE&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQkzb4eBpQFjlfaUBzszi1bKWR_wxoHBfehPU7RdTo07W_1a57gts0b-quZvAC2FlNs&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  c_oc=AQlZhThrnlnH7afpqK9d2DS7SHSjWpQ5fJ1T4tlm3qvDfw4myYqFvYiYQAQgl83va70&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQn_cMr1FwxCgDpYGLWFUTRVNFOAA0wTa7qlke4OO59grGI6ob_zCNJjRnEr7IKmdTQ&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
   
 13. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  สื่อของอิหร่านรายงานการระเบิดบนเรือบรรทุกสองลำในทะเลโอมาน
  ข้อมูลในการพัฒนา ...
   
 14. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  #ACTUALIZACION INCIDENTE MEDIO ORIENTE

  มีรายงานการจู่โจมเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ในอ่าวโอมาน เรือบรรทุกน้ำมันถูกไฟไหม้
  เรือPetróleos 2 ลำ บรรทุกน้ำมันดิบ
  สหราชอาณาจักรกล่าวว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้และเตือนทุกคนว่ามีการเตือนภัยในอ่าวโอมาน
  กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอ่าวโอมานและอยู่ในระหว่างการสอบสวน

   
 15. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Kike Santillana

  # ด่วน
  เรือบรรทุกน้ำมันยังคงลุกไหม้ สหรัฐกล่าวว่าเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและแม่นยำ

  c_oc=AQlct5VP1C74olYk7sXnoxIJzIc6Wj2kSyFp-63zANRXYoWDa7QOE9STW56Icu3iEqg&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

   
 16. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Rodolfo Martin Brenes Salvatierra
  FB_IMG_1560414860739.jpg FB_IMG_1560414863667.jpg
  ท้องฟ้าแห่งเพลิง ในปอร์ตูอาเลเกร (Porto Alegre) บราซิล # 13 มิถุนายน
   
 17. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Rodolfo Martin Brenes Salvatierra

  สำนักข่าวอิหร่านเดิมที่เริ่มรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน #ทะเล Oman ตอนนี้รายงานว่าเรือหนึ่งในสองลำจมลงแล้ว
   
 18. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Rodolfo Martin Brenes Salvatierra

  ตั๊กแตน langostas บุกเยเมน # 12 มิถุนายน
   
 19. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Bank of Thailand Scholarship Students

  FB_IMG_1560415488648.jpg

  (Jun 13) บาทแข็ง ซ้ำเติมเศรษฐกิจ ทุบส่งออกทรุด - ดอลลาร์อ่อนค่าหนุนเฟดปรับลดดอกเบี้ยปลายเดือนก.ค. ลุ้นรัฐบาลออก "มาตรการประคองเศรษฐกิจกระตุ้นกำลังซื้อคนชั้นกลาง-กลุ่มลูกจ้าง" แนะรัฐเอกชนร่วมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รับมือปัจจัยต่างประเทศดรอป "ส่งออกทรุด-สงครามการค้าขยายวงและยืดเยื้อ"

  ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วๆนี้ เพื่อกระตุ้นเงินเฟ้อและรับมือกับการเผชิญความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจขาลง ประกอบกับตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯขยายตัวน้อยกว่าคาด จึงคาดว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากปัจจุบัน 2.25-2.50%ต่อปี ในการประชุมวันที่ 18-19 มิถุนายนนี้

  ส่วนเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ระบุว่า ขยายตัวดีขึ้นจากเดือนมีนาคมจากอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่บัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สินโดยสินทรัพย์ไหลออกสุทธิ 1,196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนหนี้สินไหลออกสุทธิ 536 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนเมษายน สินทรัพย์ไหลออกสุทธิ 6,070 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และหนี้สินไหลเข้า 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

  นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า เฟดมีโอกาสยืนดอกเบี้ยในรอบประชุมดังกล่าว แต่เชื่อว่าจะใช้โอกาสนี้ส่งสัญญาณว่า เฟดมีความพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปลายเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อประคองเศรษฐกิจ โดยอาจลดลง 0.25% ไม่จำเป็นต้องปรับลดลงมากตามตลาด เพราะตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯไม่แย่มาก ยังมีการจ้างงานต่อเนื่อง

  ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ของไทยยังมีโจทย์เรื่องเสถียรภาพจากความเปราะบางหลายเรื่องจากการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำและโจทย์ของรัฐบาลใหม่ ดังนั้นกนง.จะไม่รีบทำอะไร โดยยืนดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ต่อปีในการประชุมวันที่ 26 มิถุนายนนี้ และรัฐบาลใหม่มีโอกาสที่จะใช้นโยบายการคลังมากกว่านโยบายทางการเงิน

  นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า ปีนี้ไม่น่าจะเห็นเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงเพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯเพิ่งส่งสัญญาณทรงตัวยังไม่ปรับตัวชะลออย่างชัดเจน และกนง.ไม่จำเป็นต้องตอบสนองในเร็ววัน โดยมองว่า กนง.ยังคงยืนดอกเบี้ยนโยบายทั้งปีนี้และปีหน้า เพราะจะเป็นเรื่องให้บริษัทที่ประสบปัญหาสามารถเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม

  "ช่วงที่เหลือนโยบายการคลังจะมีบทบาทสำคัญที่จะต้องทำใน 2 ส่วนคือ ประคองและและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายในประเทศ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศขยายวงกว้างขึ้น เช่น มาตรการช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มชนชั้นกลางหรือ กลุ่มลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบน้อย แต่อย่าใช้มาตรการที่เป็นภาระผูกพันระยะยาว หรือสร้างความไม่มีเสถียรภาพ เพราะหนี้ครัวเรือนไทยที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังมีความเสี่ยงทั้งสงครามการค้าที่ยืดเยื้อแรงส่งหลักปีนี้ยังเป็นการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุน ซึ่งถ้าสามารถเร่ง 2 ตัวนี้ก็จะช่วยให้ความเชื่อมั่นกลับมาดีขึ้น"

  นายนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ธนาคาร ทหารไทยกล่าวว่า ทิศทางเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าต่อจากแนวโน้มเงินทุนไหลกลับสู่ภูมิภาคนี้ โดยที่เงินบาทแข็งค่า 3.9% เป็นอันดับ1 นำสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์ที่แข็งค่า 1.7% เยนแข็งค่า 1% ขณะสกุลเงินวอนเกาหลีอ่อนค่าลง 5.6% ดอลลาร์ไต้หวันอ่อนค่า 2% และริงกิตมาเลเซียอ่อนค่าลง 0.8%

  "ที่อันตรายคือ เงินบาทกระโดดแข็งค่าสูงสุด โดยแข็งกว่า ริงกิต 5% จะกระทบการค้าชายแดนและสินค้าที่แข่งขันกับมาเลเซีย และหากภาคท่องเที่ยวดีต่อเนื่องจะกดดันเงินบาทแข็งค่าต่อ ซึ่งเม็ดเงินรายได้จากนักท่องเที่ยวและเงินทุนไหลเข้ามาอีก หนีไม่พ้นธปท.ต้องดูแล แต่ทำได้ไม่มาก เพราะหากทุนสำรองเพิ่มสูงจะเข้าข่ายแทรกแซงค่าเงิน ขณะที่แนวโน้มเงินทุนไหลเข้าเร่งตัวขึ้น เฉพาะเดือนมิถุนายนนักลงทุนต่างชาติเข้าตลาดหุ้น 1.3 หมื่นล้านบาทและพันธบัตร 4.8 หมื่นล้านบาท"

  ด้านนายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองกล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเป็นเศรษฐกิจขาลง หลังจาก 5 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจและการใช้จ่ายทั้งภายในและต่างประเทศขยับตัวช้า โดยเฉพาะภาคส่งออกติดลบมาต่อเนื่อง จึงเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างอยู่หลายแสนล้านบาท เพื่อชดเชยการส่งออกและต้องดูแลอย่าเปิดให้มีกิจกรรมนอกสภา นำนโยบายพรรคร่วมบริหารประเทศและแก้ไขโครงสร้างบางส่วน และใช้โอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนประสานประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  Source: ฐานเศรษฐกิจ
   
 20. สุกิจSukit

  สุกิจSukit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2013
  โพสต์:
  56,074
  ค่าพลัง:
  +34,975
  Bank of Thailand Scholarship Students

  FB_IMG_1560415708847.jpg

  (Jun 13) ไขข้อข้องใจ Apple ปิด iTunes เพลง-หนังที่ซื้อไว้จะยังอยู่หรือหายไป - เป็นข่าวที่สร้างความกังวลให้กับคนใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มากทีเดียว เมื่อบริษัทแอปเปิลแถลงข่าวว่าจะเลิกให้บริการ iTunes ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการของแอปเปิลมานาน 18 ปี

  iTunes เป็นศูนย์กลางความบันเทิงของผู้ใช้อุปกรณ์ของแอปเปิลที่สามารถดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ฟังพอดแคสต์ได้ในที่เดียว และเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ด้วย

  หลังจากมีข่าวออกมา ผู้ใช้อุปกรณ์ของบริษัทแอปเปิลจำนวนมากมีความสงสัยและกังวลว่าเพลงที่เคยซื้อจะหายไปเลยหรือเปล่า แล้วจะเกิดอะไรขึ้น กับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ระบบฏิบัติการ Windows ซึ่งมี iTunes เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างโลกของ Mac กับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

  สำหรับความสงสัยและความกังวลต่างๆ เหล่านี้ "ดีไลฟ์-ประชาชาติธุรกิจ" เราได้หาคำตอบมาให้แล้ว

  ตามรายงานข่าวของ CNET สื่อด้านไอทีและแก็ดเจตชื่อดังของอเมริกาบอกว่า การปิดบริการ iTunes ไม่ใช่การปิดให้หายไปจากโลกนี้เลย ซะทีเดียว เพียงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ของ Apple นับตั้งแต่ macOS Catalina ที่จะเริ่มให้บริการในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ (ช่วงต้นเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน) จะไม่มี iTunes อีกแล้ว ส่วนอุปกรณ์เดิมที่ใช้ระบบ macOS และ iOS เวอร์ชั่นเก่ากว่านี้ยังสามารถใช้ iTunes ได้เหมือนเดิม แต่บริษัทแอปเปิลจะไม่พัฒนา iTunes ต่อไปแล้ว ในอนาคตถ้ามีปัญหาการใช้งานก็จะไม่มีการพัฒนาแก้ไข และในที่สุด iTunes ก็จะต้องหายไปสักวันใดวันหนึ่ง

  หลังจากเลิกให้บริการ iTunes แอปเปิลจะเปิดบริการแอปพลิเคชั่นใหม่แยกประเภทคอนเทนต์กันให้ชัดเจน คือ ฟังเพลงบน Apple Music ดูหนังและมิวสิกวิดีโอผ่าน Apple TV และฟังพอดแคสต์ทาง Apple Podcast ซึ่งทั้งสามแอปพลิเคชั่นจะใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ของแอปเปิลจะมีการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

  ถึงแม้ว่า iTunes จะถูกตัดออกจากครอบครัวแล้ว แต่แอปเปิลจะยังเก็บ iTunes Store ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มร้านซื้อ-ขายคอนเทนต์เอาไว้ใช้กับ Apple Music ต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเพลง (คาดว่าจะเปลี่ยนชื่อ) แต่เมื่อผู้ใช้บริการใช้ Apple Music แล้วก็คงไม่มีความต้องการซื้อเพลงในสโตร์มากเท่าไหร่นัก

  สำหรับเรื่องที่หลายคนกังวลว่า เพลงที่เคยซื้อไว้จะเป็นยังไงต่อ จะหาย ไปไหม หรือยังฟังได้ต่อไป ?

  คำตอบก็คือ เพลงจะไม่หายไป เพลงของคุณที่ซื้อจาก iTunes Store จะยังอยู่บน Apple Music ยังฟังได้เหมือนเดิม เช่นกันกับหนังที่ซื้อจาก iTunes Store ก็จะยังคงอยู่บน Apple TV ต่อไป

  คำถามต่อมา ในกรณีคนที่ไม่ได้ซื้อเพลงจาก iTunes Store แต่เอาไฟล์เพลงมาลงใน iTunes ด้วยตัวเอง ซึ่งไฟล์นั้นมีทั้งแบบละเมิดลิขสิทธิ์ และแบบที่ rip จากแผ่นซีดีที่ซื้อมาถูกลิขสิทธิ์ เพลงเหล่านั้นจะยังมีโอกาสอยู่รอดต่อไปไหม ?

  เคสนี้ดูน่าเป็นกังวลขึ้นมาอีกหลายขั้น แต่ตามรายงานข่าว CNET บอกว่า เพลงที่เอามาลงเองก็จะยังปรากฏอยู่เช่นกัน และมากไปกว่านั้น ! คุณยัง สามารถ rip แผ่นซีดีแล้วเอาไฟล์มาใส่ใน Apple Music ได้เหมือนที่เคยทำกับ iTunes เลย (อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงสบายใจขึ้นเยอะ) แต่ไม่มีข้อมูลว่ากรณีที่เอาไฟล์เพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาลงจะยังทำได้อยู่หรือไม่

  ส่วนการเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลนั้น เครก เฟเดริกี้ (Craig Federighi) หัวหน้าวิศวกรของแอปเปิลกล่าวว่า ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือ Finder แทนการเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลผ่าน iTunes แต่เครื่องมือตัวนี้จะไม่ sync ข้อมูลให้อัตโนมัติเหมือน iTunes ถ้าอยากให้มัน sync ข้อมูล ผู้ใช้จะต้องเปิดการทำงานของมันก่อน

  สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ Mac ซึ่งหมายความว่า คุณใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ตามข่าวบอกว่า จะยังสามารถใช้ iTunes บน Windows ได้ต่อไป ซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกันกับผู้ใช้ที่ไม่ได้อัพเดต macOS หรือ iOS คือใช้ต่อไปได้เท่าที่เป็นอยู่ แต่จะไม่มีการพัฒนาแก้ปัญหาอะไรให้แล้ว

  โดยสรุป แอปเปิลเตรียมช่องทางไว้รองรับลูกค้าไว้หมดแล้วไม่ให้บริการเดิม ๆ และคอนเทนต์ที่ลูกค้าซื้อไว้หายไป เพียงแต่ไม่ได้รวมอยู่ในศูนย์กลางเดียวเหมือน iTunes อีกแล้ว ถ้ามองในมุมของลูกค้า นี่เป็นการเพิ่มความ ยุ่งยากที่ต้องแยกหลายแอป หลายเครื่องมือ จากเดิมที่จบในที่เดียว

  ...เอาเป็นว่าถ้าใครยังอยากใช้ iTunes ต่อไปก็อย่าอัพเดตระบบปฏิบัติการ ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็แล้วกัน
  Source: ฐานเศรษฐกิจ
   

แชร์หน้านี้

Loading...