เรื่องเด่น ติ้วเข้ม!พระวิทยากรต้นแบบเป็นพระนักข่าวออนไลน์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,071
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,107
  ค่าพลัง:
  +3,798
  ติวเข้ม ! พระวิทยากรต้นแบบเป็นพระนักข่าวออนไลน์อย่างมืออาชีพ

  ปรับศาสตร์สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนา เน้นแนะ สร้างการมีส่วนร่วมมากกว่าสอนเพียงบรรยาย

  ระหว่างวันที่ 10-16 ก.พ.2561 มีการทดลองการใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ภายใต้หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ของพระปราโมทย์ วาทโกวิโท พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ด้วยโครงการรพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี หลักสูตร “พระวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ บทบาทพระสงฆ์กับการนำพุทธสันติวิธีเพื่อการเผยแผ่ธรรมพัฒนาองค์กรและสังคมแห่งสันติสุขโดยยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้า” กับพระสงฆ์จากทั่วประเทศจำนวน 100 รูป ก่อนที่จะปฏิบัติการจริงเพื่อเป็นพระวิทยากรมืออาชีพ ที่ศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรหลักคือพระปราโมทย์ เสริมด้วยวิทยากรฝึกอบรมลักษณะต่างๆ

  e0b989e0b8a1e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a7e0b8b4e0b897e0b8a2e0b8b2e0b881e0b8a3e0b895e0b989e0b899e0b981.jpg

  พระปราโมทย์ ได้สรุปผลการทดลองที่ผ่านมาว่า รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธีที่นำมาทดลองการใช้ในครั้งนี้คือ KUSA Modle K คือ ความรู้ U คือ ความเข้าใจ S คือ เกิดทักษะ A คือ ทัศนคติ เพราะจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพราะถ้าเราคิดใหม่ทำใหม่ ผลลัพธ์จะใหม่ ทำให้เกิด การฟัง การคิด และการกระทำ ที่จะทำให้เกิดการเรียน การรับรู้ 1. เข้าไปในโลกของผู้ฟัง ด้วยการใช้ ภาษาเดียวกันกับผู้ฟัง เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ฟัง เป็นการเปิดใจสู่การเรียนรู้ 2.เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ เรื่องราวของเรา 3.การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้อะไร จึงมี 5 ขั้นตอนของการสอนเป็นโครงสร้างการพูด คือ ” ทักทาย ขยายความ เชิญถาม สรุปครบ จบขอบคุณ”

  การเผยแผ่ธรรมะยุค 4.0 ต้องรู้ศาสตร์สมัยใหม่

  b989e0b8a1e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a7e0b8b4e0b897e0b8a2e0b8b2e0b881e0b8a3e0b895e0b989e0b899e0b981-1.jpg

  วิธีการเผยแผ่ธรรมะยุค 4.0 จะต้องเป็นแบบ Download คือเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแบ่งปัน ใช้กระบวนการฟังกันและกันเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตัวของตัวเอง ค้นพบเป้าหมายหรือความสุขด้วยตนเอง มุ่งหาทางออกในปัจจุบันมากกว่าการติดอยู่ในอดีต โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรม ดังนั้นวิทยากรผู้ใช้วิธีการนี้จะต้องเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยการใช้คำว่า”พุทธบูรณาการ” เพื่อทำให้ธรรมะเกิดความน่าสนใจ และผ่านวิธีการที่เรียกว่า”ธรรมะประยุกต์” ด้วยการเขียน การเทศน์ การสอน การบรรยาย การโค้ช เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ยุคใหม่

  พระวิทยากรมืออาชีพต้องสร้างการมีส่วนร่วม

  b989e0b8a1e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a7e0b8b4e0b897e0b8a2e0b8b2e0b881e0b8a3e0b895e0b989e0b899e0b981-2.jpg

  การเป็นพระวิทยากรโค้ชพระวิทยากรต้นแบบให้ค้นพบตนเอง สร้างเป้าหมายของชีวิต หลีกเลี่ยงไวรัสที่จะมาทำร้ายชีวิตในขณะที่พัฒนาตน และไม่เป็นจำต้องสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆ ต่อเนื่อง ต้องสอนได้ทั้งๆ ที่ไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ แต่จะเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายของเรา เริ่มต้นจากการฟังคนอื่น ฟังด้วยหัวใจ เราไม่ต้องรอให้พร้อม จุดเริ่มต้นจะทำให้การอบรมประทับใจ คือ สร้างการมีส่วนร่วมให้มากกว่านั่งฟังอย่างเดียว เพราะ “การสร้างบริบทในการสอน สำคัญมากกว่า การสอน” หมายถึง วิธีการของการสอนสำคัญกว่าเรื่องที่จะสอน เพราะวิธีที่ดีจะนำไปสู่การเปิดใจที่จะเรียนรู้ พื้นฐานของคนในศตวรรษที่ 21 มักจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรม มากกว่ามานั่งฟังอย่างเดียว เพราะสิ่งที่ท้าท้ายพระวิทยากร คือ ต้องสามารถจัดการ “สิ่งเล็กๆ ที่อยู่ในหัว ” ของผู้อบรมให้ได้ คือการไม่สามารถเปิดใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้

  โค้ชเยาวชนยุคดิจิตอลต้องผ่านกิจกรรม

  การเป็นวิทยากรต้นแบบในมิติการพัฒนาเยาวชน พระอาจารย์แตงโมถือว่าเป็นพระวิทยากรรูปหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ มีเทคนิคกระบวนการที่ควรนำมาถ่ายทอดให้พระวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมในยุค 4.0 ซึ่งรูปแบบการสอนทำให้เยาวชนมีส่วนร่วม มีกิจกรรม มีท่าทางประกอบในการเรียนรู้ ทำให้เกิดความสนุก มีสาระ เกิดความสงบ สร้างจิตสำนึก และมีความสร้างสรรค์ เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วย ถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นพลังของพระพุทธศาสนา

  b989e0b8a1e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a7e0b8b4e0b897e0b8a2e0b8b2e0b881e0b8a3e0b895e0b989e0b899e0b981-3.jpg

  “งานของพระธรรมทูตเป็นงานที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งมอบหมายให้นำธรรมะไปปฏิบัติแล้วสอนให้คนอื่นรู้ตาม”:ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอด คือสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ธรรมทูต หรือ สมณทูต คือ ผู้นำสันติภาพไปสู่ชาวโลก องค์ประกอบของพระธรรมทูต สามารถแบ่งออกได้คือ ความเป็นนักบวช ความเป็นนักการศาสนา ความเป็นนักการทูต ความเป็นนักเทศน์ ความเป็นนักวิชาการ ความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ความเป็นนักกฎหมาย ความเป็นนักจัดกิจกรรม ความเป็นนักบริหาร ความเป็นนักปรัชญา ความเป็นนักจัดการ ความเป็นนักเขียนนักพูด ความเป็นนักสังเกตการณ์” พระอาจารย์แตงโม ระบุ

  b989e0b8a1e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a7e0b8b4e0b897e0b8a2e0b8b2e0b881e0b8a3e0b895e0b989e0b899e0b981-4.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/102762
   

แชร์หน้านี้

Loading...