Edit Tags: ต้องเพียรปฏิบัติทำวิปัสสนาญาณให้แจ้ง ความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิง

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...