เสียงธรรม ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย Kob, 1 มิถุนายน 2009.

 1. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,870
  <CENTER> พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓
  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต</CENTER>อังคุตตรนิกาย [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  จตุกกนิบาต
  ปฐมปัณณาสก์
  ๑. ภัณฑคามวรรค
  อนุพุทธสูตร
  อรรถกถา
  ปปติตสูตร
  อรรถกถา
  ขตสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ขตสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อนุโสตสูตร
  อรรถกถา
  อัปปสุตสูตร
  อรรถกถา
  สังฆโสภณสูตร
  อรรถกถา
  เวสารัชชสูตร
  อรรถกถา
  ตัณหาสูตร
  อรรถกถา
  โยคสูตร
  อรรถกถา

  ๒. จรวรรค
  จารสูตร
  อรรถกถา
  ศีลสูตร
  อรรถกถา
  ปธานสูตร
  อรรถกถา
  สังวรสูตร
  อรรถกถา
  ปัญญัติสูตร
  อรรถกถา
  โสขุมมสูตร
  อรรถกถา
  อคติสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อคติสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อคติสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  ภัตตุเทสกสูตร
  อรรถกถา

  ๓. อุรุเวลวรรค
  อุรุเวลสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อุรุเวลสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  โลกสูตร
  อรรถกถา
  กาฬกสูตร
  อรรถกถา
  พรหมจริยสูตร
  อรรถกถา
  กุหสูตร
  อรรถกถา
  สันตุฏฐิสูตร
  อรรถกถา
  อริยวังสสูตร
  อรรถกถา
  ธรรมปทสูตร
  อรรถกถา
  ปริพาชกสูตร
  อรรถกถา

  ๔. จักกวรรค
  จักกสูตร
  อรรถกถา
  สังคหสูตร
  อรรถกถา
  สีหสูตร
  อรรถกถา
  ปสาทสูตร
  อรรถกถา
  วัสสการสูตร
  อรรถกถา
  โทณสูตร
  อรรถกถา
  อปริหานิสูตร
  อรรถกถา
  ปฏิลีนสูตร
  อรรถกถา
  อุชชยสูตร
  อรรถกถา
  อุทายสูตร
  อรรถกถา

  ๕. โรหิตัสสวรรค
  สมาธิสูตร
  อรรถกถา
  ปัญหาสูตร
  อรรถกถา
  โกธสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  โกธสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  โรหิตัสสสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  โรหิตัสสสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  สุวิทูรสูตร
  อรรถกถา
  วิสาขสูตร
  อรรถกถา
  วิปัลลาสสูตร
  อรรถกถา
  อุปกิเลสสูตร
  อรรถกถา


  ทุติยปัณณาสก์
  ๑. ปุญญาภิสันทวรรค
  ปุญญาภิสันทสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ปุญญาภิสันทสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  สังวาสสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  สังวาสสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  สมชีวิสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  สมชีวิสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  สุปปวาสสูตร
  อรรถกถา
  สุทัตตสูตร
  อรรถกถา
  โภชนสูตร
  อรรถกถา
  คิหิสามีจิสูตร
  อรรถกถา

  ๒. ปัตตกรรมวรรค
  ปัตตกรรมสูตร
  อรรถกถา
  อันนนาถสูตร
  อรรถกถา
  สพรหมสูตร
  อรรถกถา
  นิรยสูตร
  อรรถกถา
  รูปสูตร
  อรรถกถา
  สราคสูตร
  อรรถกถา
  อหิสูตร
  อรรถกถา
  เทวทัตตสูตร
  อรรถกถา
  ปธานสูตร
  อรรถกถา
  ธรรมิกสูตร
  อรรถกถา

  ๓. อปัณณกวรรค
  ปธานสูตร
  อรรถกถา
  ทิฏฐิสูตร
  อรรถกถา
  สัปปุริสสูตร
  อรรถกถา
  อัคคสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อัคคสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  กุสินาราสูตร
  อรรถกถา
  อจินติตสูตร
  อรรถกถา
  ทักขิณาสูตร
  อรรถกถา
  วณิชชสูตร
  อรรถกถา
  กัมโมชสูตร
  อรรถกถา

  ๔. มจลวรรค
  ปาณาติปาตสูตร
  อรรถกถา
  มุสาสูตร
  อรรถกถา
  วัณณสูตร
  อรรถกถา
  โกธสูตร
  อรรถกถา
  ตมสูตร
  อรรถกถา
  โอณตสูตร
  อรรถกถา
  ปุตตสูตร
  อรรถกถา
  สังโยชนสูตร
  อรรถกถา
  ทิฏฐิสูตร
  อรรถกถา
  ขันธสูตร
  อรรถกถา

  ๕. อสุรวรรค
  อสุรสูตร
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  ฉลาวาตสูตร
  อรรถกถา
  ราคสูตร
  อรรถกถา
  นิสันติสูตร
  อรรถกถา
  อัตตหิตสูตร
  อรรถกถา
  สิกขาสูตร
  อรรถกถา
  โปตลิยสูตร
  อรรถกถา


  ตติยปัณณาสก์
  ๑. วลาหกวรรค
  วลาหกสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  วลาหกสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  กุมภสูตร
  อรรถกถา
  อุทกรหทสูตร
  อรรถกถา
  อัมพสูตร
  อรรถกถา
  มูสิกาสูตร
  อรรถกถา
  พลิพัททสูตร
  อรรถกถา
  รุกขสูตร
  อรรถกถา
  อาสีวิสสูตร
  อรรถกถา

  ๒. เกสีวรรค
  เกสีสูตร
  อรรถกถา
  ชวสูตร
  อรรถกถา
  ปโตทสูตร
  อรรถกถา
  นาคสูตร
  อรรถกถา
  ฐานสูตร
  อรรถกถา
  อัปปมาทสูตร
  อรรถกถา
  อารักขสูตร
  อรรถกถา
  สังเวชนียสูตร
  อรรถกถา
  ภยสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ภยสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา

  ๓. ภยวรรค
  ภยสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ภยสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  ฌานสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ฌานสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  เมตตาสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  เมตตาสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อัจฉริยสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อัจฉริยสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อัจฉริยสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  อัจฉริยสูตร ที่ ๔
  อรรถกถา

  ๔. ปุคคลวรรค
  อรรถกถา
  ๕. อาภาวรรค
  อรรถกถา

  จตุตถปัณณาสก์
  ๑. อินทรียวรรค
  อรรถกถา
  ๒. ปฏิปทาวรรค
  อรรถกถา
  ๓. สัญเจตนิยวรรค
  อรรถกถา
  ๔. โยธาชีววรรค
  อรรถกถา
  ๕. มหาวรรค
  อรรถกถา

  วรรคที่ไม่สงเคราะห์เป็นปัณณาสก์
  ๑. สัปปุริสวรรค
  อรรถกถา
  ๒. โศภนวรรค
  อรรถกถา
  ๓. ทุจริตวรรค
  อรรถกถา
  ๔. กรรมวรรค
  อรรถกถา
  ๕. อาปัตติภยวรรค
  อรรถกถา
  ๖. อภิญญาวรรค
  อรรถกถา
  ๗. กรรมปถวรรค
  อรรถกถา

  พระสูตรที่ไม่นับเป็นปัณณาสก์
  อรรถกถา

  หมายเหตุ ไม่ต้องอ่านอรรถกถา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2010
 2. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,870
  ตั้งชื่อไฟล์ค่ะ

  ๑. ภัณฑคามวรรค
  21- 001 อนุพุทธสูตร
  21- 002 ปปติตสูตร
  21- 003 ขตสูตร ที่ ๑
  21- 004 ขตสูตร ที่ ๒
  21- 005 อนุโสตสูตร
  21- 006 อัปปสุตสูตร
  21- 007 สังฆโสภณสูตร
  21- 008 เวสารัชชสูตร
  21- 009 ตัณหาสูตร
  21- 010 โยคสูตร
  ๒. จรวรรค
  21- 011 จารสูตร
  21- 012 ศีลสูตร
  21- 013 ปธานสูตร
  21- 014 สังวรสูตร
  21- 015 ปัญญัติสูตร
  21- 016 โสขุมมสูตร
  21- 017 อคติสูตร ที่ ๑
  21- 018 อคติสูตร ที่ ๒
  21- 019 อคติสูตร ที่ ๓
  21- 020 ภัตตุเทสกสูตร
  ๓. อุรุเวลวรรค
  21- 021 อุรุเวลสูตร ที่ ๑
  21- 022 อุรุเวลสูตร ที่ ๒
  21- 023 โลกสูตร
  21- 024 กาฬกสูตร
  21- 025 พรหมจริยสูตร
  21- 026 กุหสูตร
  21- 027 สันตุฏฐิสูตร
  21- 028 อริยวังสสูตร
  21- 029 ธรรมปทสูตร
  21- 030 ปริพาชกสูตร
  ๔. จักกวรรค
  21- 031 จักกสูตร
  21- 032 สังคหสูตร
  21- 033 สีหสูตร
  21- 034 ปสาทสูตร
  21- 035 วัสสการสูตร
  21- 036 โทณสูตร
  21- 037 อปริหานิสูตร
  21- 038 ปฏิลีนสูตร
  21- 039 อุชชยสูตร
  21- 040 อุทายสูตร
  ๕. โรหิตัสสวรรค
  21- 041 สมาธิสูตร
  21- 042 ปัญหาสูตร
  21- 043 โกธสูตร ที่ ๑
  21- 044 โกธสูตร ที่ ๒
  21- 045 โรหิตัสสสูตร ที่ ๑
  21- 046 โรหิตัสสสูตร ที่ ๒
  21- 047 สุวิทูรสูตร
  21- 048 วิสาขสูตร
  21- 049 วิปัลลาสสูตร
  21- 050 อุปกิเลสสูตร
  ทุติยปัณณาสก์
  ๑. ปุญญาภิสันทวรรค
  21- 051 ปุญญาภิสันทสูตร ที่ ๑
  21- 052 ปุญญาภิสันทสูตร ที่ ๒
  21- 053 สังวาสสูตร ที่ ๑
  21- 054 สังวาสสูตร ที่ ๒
  21- 055 สมชีวิสูตร ที่ ๑
  21- 056 สมชีวิสูตร ที่ ๒
  21- 057 สุปปวาสสูตร
  21- 058 สุทัตตสูตร
  21- 059 โภชนสูตร
  21- 060 คิหิสามีจิสูตร
  ๒. ปัตตกรรมวรรค
  21- 061 ปัตตกรรมสูตร
  21- 062 อันนนาถสูตร
  21- 063 สพรหมสูตร
  21- 064 นิรยสูตร
  21- 065 รูปสูตร
  21- 066 สราคสูตร
  21- 067 อหิสูตร
  21- 068 เทวทัตตสูตร
  21- 069 ปธานสูตร
  21- 070 ธรรมิกสูตร
  ๓. อปัณณกวรรค
  21- 071 ปธานสูตร
  21- 072 ทิฏฐิสูตร
  21- 073 สัปปุริสสูตร
  21- 074 อัคคสูตร ที่ ๑
  21- 075 อัคคสูตร ที่ ๒
  21- 076 กุสินาราสูตร
  21- 077 อจินติตสูตร
  21- 078 ทักขิณาสูตร
  21- 079 วณิชชสูตร
  21- 080 กัมโมชสูตร
  ๔. มจลวรรค
  21- 081 ปาณาติปาตสูตร
  21- 082 มุสาสูตร
  21- 083 วัณณสูตร
  21- 084 โกธสูตร
  21- 085 ตมสูตร
  21- 086 โอณตสูตร
  21- 087 ปุตตสูตร
  21- 088 สังโยชนสูตร
  21- 089 ทิฏฐิสูตร
  21- 090 ขันธสูตร
  ๕. อสุรวรรค
  21- 091 อสุรสูตร
  21- 092 สมาธิสูตร ที่ ๑
  21- 093 สมาธิสูตร ที่ ๒
  21- 094 สมาธิสูตร ที่ ๓
  21- 095 ฉลาวาตสูตร
  21- 096 ราคสูตร
  21- 097 นิสันติสูตร
  21- 098 อัตตหิตสูตร
  21- 099 สิกขาสูตร
  21- 100 โปตลิยสูตร
  ตติยปัณณาสก์
  ๑. วลาหกวรรค
  21- 101 วลาหกสูตร ที่ ๑
  21- 102 วลาหกสูตร ที่ ๒
  21- 103 กุมภสูตร
  21- 104 อุทกรหทสูตร
  21- 105 อัมพสูตร
  21- 106 มูสิกาสูตร
  21- 107 พลิพัททสูตร
  21- 108 รุกขสูตร
  21- 109 อาสีวิสสูตร
  ๒. เกสีวรรค
  21- 110 เกสีสูตร
  21- 111 ชวสูตร
  21- 112 ปโตทสูตร
  21- 113 นาคสูตร
  21- 114 ฐานสูตร
  21- 115 อัปปมาทสูตร
  21- 116 อารักขสูตร
  21- 117 สังเวชนียสูตร
  21- 118 ภยสูตร ที่ ๑
  21- 119 ภยสูตร ที่ ๒
  ๓. ภยวรรค
  21- 120 ภยสูตร ที่ ๑
  21- 121 ภยสูตร ที่ ๒
  21- 122 ฌานสูตร ที่ ๑
  21- 123 ฌานสูตร ที่ ๒
  21- 124 เมตตาสูตร ที่ ๑
  21- 125 เมตตาสูตร ที่ ๒
  21- 126 อัจฉริยสูตร ที่ ๑
  21- 127 อัจฉริยสูตร ที่ ๒
  21- 128 อัจฉริยสูตร ที่ ๓
  21- 129 อัจฉริยสูตร ที่ ๔
  21- 130 ๔. ปุคคลวรรค
  21- 131 ๕. อาภาวรรค
  จตุตถปัณณาสก์
  21- 132 ๑. อินทรียวรรค
  21- 133 ๒. ปฏิปทาวรรค
  21- 134 ๓. สัญเจตนิยวรรค
  21- 135 ๔. โยธาชีววรรค
  21- 136 ๕. มหาวรรค
  วรรคที่ไม่สงเคราะห์เป็นปัณณาสก์
  21- 137 ๑. สัปปุริสวรรค
  21- 138 ๒. โศภนวรรค
  21- 139 ๓. ทุจริตวรรค
  21- 140 ๔. กรรมวรรค
  21- 141 ๕. อาปัตติภยวรรค
  21- 142 ๖. อภิญญาวรรค
  21- 143 ๗. กรรมปถวรรค
  21- 144 พระสูตรที่ไม่นับเป็นปัณณาสก์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 มิถุนายน 2009
 3. katicat

  katicat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2008
  โพสต์:
  1,116
  ค่าพลัง:
  +520
  ของเพื่อนกะทิ SUPERLUCK ค่ะ ๑. ภัณฑคามวรรค และ ๒. จรวรรค
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2009
 4. katicat

  katicat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2008
  โพสต์:
  1,116
  ค่าพลัง:
  +520
 5. hongsanart

  hongsanart เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  1,335
  ค่าพลัง:
  +10,468
  โมทนาสาธุค่ะ
   
 6. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  ส่งการบ้านต่อค่ะ

  อ่านบทที่ 1-30 ใหม่ นะคะ ^-^
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 กรกฎาคม 2009
 7. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  41-50 ค่ะ ;)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  61-70 (deejai)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  71-80 ค่ะ (smile)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  31-40 ค่ะ :D
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. azalia

  azalia เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  628
  ค่าพลัง:
  +578
  [​IMG] อนุโมทนาบุญกับพี่กะทิ คุณ superluck และ ทุกๆท่านด้วยเช่นกันนะคะ
   
 12. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,870
  รับทราบค่ะ พี่กบมาโหลดใหม่แล้วค่ะ
   
 13. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  ต่อจนจบเลยนะคะ ;)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  10 ไฟล์สุดท้ายค่ะ (smile)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,870
  รับทราบค่ะคุณ superluck อ่านเล่มนี้เสร็จแล้ว
  ขออนุโมทนาค่ะ
   
 16. katicat

  katicat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2008
  โพสต์:
  1,116
  ค่าพลัง:
  +520
 17. chonbure

  chonbure Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +47
  อนุโมทนาด้วยครับ รบกวนมีเสียงสะดุด บางไฟล์ 80-100 มีเสียงสะดุดหลายไฟล์ครับ
  รบกวนแก้ไขได้มั้ยครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...