เสียงธรรม ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๖

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย Kob, 1 มิถุนายน 2009.

 1. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  <CENTER>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๖
  อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต</CENTER>อังคุตตรนิกาย [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  ทสกนิบาต
  ปฐมปัณณาสก์
  ๑. อานิสังสวรรค
  กิมัตถิยสูตร
  อรรถกถา
  เจตนาสูตร
  อรรถกถา
  สีลสูตร
  อรรถกถา
  อุปนิสาสูตร
  อรรถกถา
  อานันทสูตร
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร
  อรรถกถา
  สาริปุตตสูตร
  อรรถกถา
  สัทธาสูตร
  อรรถกถา
  สันตสูตร
  อรรถกถา
  วิชชยสูตร
  อรรถกถา

  ๒. นาถกรณวรรค
  เสนาสนสูตร
  อรรถกถา
  อังคสูตร
  อรรถกถา
  สังโยชนสูตร
  อรรถกถา
  ขีลสูตร
  อรรถกถา
  อัปปมาทสูตร
  อรรถกถา
  อาหุเนยยสูตร
  อรรถกถา
  นาถสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  นาถสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อริยวสสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อริยวสสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา

  ๓. มหาวรรค
  สีหสูตร
  อรรถกถา
  อธิมุตติสูตร
  อรรถกถา
  กายสูตร
  อรรถกถา
  มหาจุนทสูตร
  อรรถกถา
  กสิณสูตร
  อรรถกถา
  กาลีสูตร
  อรรถกถา
  มหาปัญหาสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  มหาปัญหาสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  โกศลสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  โกศลสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา

  ๔. อุปาลิวรรค
  อุปาลิสูตรที่ ๑
  อุปาลิสูตรที่ ๒

  อรรถกถา
  อุพพาหสูตร
  อรรถกถา
  อุปสัมปทาสูตร
  อรรถกถา
  นิสสยสูตร
  สามเณรสูตร

  อรรถกถา
  อุปาลิสังฆเภทสูตร
  อรรถกถา
  อุปาลิสามัคคีสูตร
  อรรถกถา
  อานันทสังฆเภทสูตร
  อรรถกถา
  อานันทสังฆสามัคคีสูตร
  อรรถกถา

  ๕. อักโกสวรรค
  วิวาทสูตร
  อรรถกถา
  วิวาทมูลสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  วิวาทมูลสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  กุสินาราสูตร
  อรรถกถา
  ปเวสนสูตร
  อรรถกถา
  สักกสูตร
  อรรถกถา
  มหาลิสูตร
  อรรถกถา
  อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร
  อรรถกถา
  สรีรัฏฐธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ภัณฑนสูตร
  อรรถกถา


  ทุติยปัณณาสก์
  ๑. สจิตตวรรค
  สจิตตสูตร
  อรรถกถา
  สาริปุตตสูตร
  อรรถกถา
  ฐิติสูตร
  อรรถกถา
  สมถสูตร
  อรรถกถา
  ปริหานสูตร
  อรรถกถา
  สัญญาสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  สัญญาสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  มูลสูตร
  อรรถกถา
  ปัพพชิตสูตร
  อรรถกถา
  อาพาธสูตร
  อรรถกถา

  ๒. ยมกวรรค
  อวิชชาสูตร
  อรรถกถา
  ตัณหาสูตร
  อรรถกถา
  นิฏฐาสูตร
  อรรถกถา
  อเวจจสูตร
  อรรถกถา
  สุขสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  สุขสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  นฬกปานสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  นฬกปานสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  วัตถุกถาสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  วัตถุกถาสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา  น้องมุกอ่านเนื้อหาตั้งแต่ต้นมาจนถึงตรงนี้นะคะ ไม่ต้องอ่านอรรถกถา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2010
 2. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  แบ่งเนื้อหาให้ คุณ catwoman121 อ่าน ไม่ต้องอ่านอรรถกถา และ เชิงอรรถค่ะ  ๓. อากังขวรรค
  อากังขสูตร
  อรรถกถา
  กัณฏกสูตร
  อรรถกถา
  อิฏฐสูตร
  อรรถกถา
  วัฑฒิสูตร
  อรรถกถา
  มิคสาลาสูตร
  อรรถกถา
  อภัพพสูตร
  อรรถกถา
  กากสูตร
  อรรถกถา
  นิคันถสูตร
  อรรถกถา
  อาฆาตวัตถุสูตร
  อรรถกถา
  อาฆาตปฏิวินยสูตร
  อรรถกถา

  ๔. เถรวรรค
  วาหุนสูตร
  อรรถกถา
  อานันทสูตร
  อรรถกถา
  ปุณณิยสูตร
  อรรถกถา
  พยากรณสูตร
  อรรถกถา
  กัตถีสูตร
  อรรถกถา
  อัญญสูตร
  อรรถกถา
  อธิกรณสูตร
  อรรถกถา
  พยสนสูตร
  อรรถกถา
  โกกาลิกสูตร
  อรรถกถา
  พลสูตร
  อรรถกถา

  ๕. อุบาสกวรรค
  กามโภคีสูตร
  อรรถกถา
  เวรสูตร
  อรรถกถา
  ทิฏฐิสูตร
  อรรถกถา
  วัชชิยสูตร
  อรรถกถา
  อุตติยสูตร
  อรรถกถา
  โกกนุทสูตร
  อรรถกถา
  อาหุเนยยสูตร
  อรรถกถา
  เถรสูตร
  อรรถกถา
  อุปาลีสูตร
  อรรถกถา
  อภัพพสูตร
  อรรถกถา


  ตติยปัณณาสก์
  ๑. สมณสัญญาวรรค
  สมณสัญญาสูตร
  อรรถกถา
  โพชฌงคสูตร
  อรรถกถา
  มิจฉัตตสูตร
  อรรถกถา
  สัมมัตตสูตร
  อรรถกถา
  อวิชชาวิชชาสูตร
  อรรถกถา
  นิชชรวัตถุสูตร
  อรรถกถา
  โธวนสูตร
  อรรถกถา
  ติกิจฉสูตร
  อรรถกถา
  วมนสูตร
  อรรถกถา
  นิทธมสูตร
  อรรถกถา
  อเสขสูตร
  อรรถกถา
  อเสขธรรมสูตร
  อรรถกถา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 สิงหาคม 2009
 3. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  แบ่งเนื้อหาให้ คุณ jayez36 อ่านเนื้อหาตั้งแต่ตรงนี้ไปจนจบเล่มนะคะ ไม่ต้องอ่านอรรถกถา และเชิงอรรถ  ๒. ปัจโจโรหณิวรรค
  อธรรมสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อธรรมสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อธรรมสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  อาชินสูตร
  อรรถกถา
  สคารวสูตร
  อรรถกถา
  โอริมสูตร
  อรรถกถา
  ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  ปุพพังคสูตร
  อรรถกถา
  อาสวสูตร
  อรรถกถา

  ๓. ปาริสุทธิวรรค
  ปริสุทธิสูตร
  อรรถกถา
  อุปปันนสูตร
  อรรถกถา
  มหัปผลสูตร
  อรรถกถา
  ปริโยสานสูตร
  อรรถกถา
  เอกันตสูตร
  อรรถกถา
  ภาวิตสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ภาวิตสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  ภาวิตสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  ภาวิตสูตร ที่ ๔
  อรรถกถา
  มิจฉัตตสูตร
  อรรถกถา
  สัมมัตตสูตร
  อรรถกถา

  ๔. สาธุวรรค
  สาธุสูตร
  อรรถกถา
  อริยธรรมสูตร
  อรรถกถา
  กุสลสูตร
  อรรถกถา
  อรรถสูตร
  อรรถกถา
  ธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อาสวธรรมสูตร
  อรรถกถา
  สาวัชชธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ตปนิยธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อาจยคามิธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ทุกขทรยธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ทุกขวิปากธรรมสูตร
  อรรถกถา

  ๕. อริยมรรควรรค
  อริยมรรคสูตร
  อรรถกถา
  กัณหมรรคสูตร
  อรรถกถา
  สัทธรรมสูตร
  อรรถกถา
  สัปปุริสธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อุปปาเทตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อาเสวิตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ภาเวตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  พหุลีกาตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อนุสสริตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  สัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา


  จตุตถปัณณาสก์
  ๑. ปุคคลวรรค
  อรรถกถา
  ๒. ชานุสโสณีวรรค
  ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  สคารวสูตร
  อรรถกถา
  โอริมสูตร
  อรรถกถา
  อธรรมสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อธรรมสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อธรรมสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  ติวิธสูตร
  อรรถกถา
  สปริกกมนสูตร
  อรรถกถา
  จุนทสูตร
  อรรถกถา
  ชาณุสโสณีสูตร
  อรรถกถา

  ๓. สุนทรวรรค
  สาธุอสาธุสูตร
  อรรถกถา
  อริยานริยธรรมสูตร
  อรรถกถา
  กุสลากุสลสูตร
  อรรถกถา
  อัตถานัตถสูตร
  อรรถกถา
  ธรรมาธรรมสูตร
  อรรถกถา
  สาสวานาสวสูตร
  อรรถกถา
  สาวัชชานวัชชสูตร
  อรรถกถา
  ตปนิยาตปนิยธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ทุกขุนทรยสุขุนทรยธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ทุกขวิปากสุขวิปากธรรมสูตร
  อรรถกถา

  ๔. เสฏฐวรรค
  อริยมรรคานริยมรรคสูตร
  อรรถกถา
  กัณหมรรคสุกกมรรคสูตร
  อรรถกถา
  สัทธรรมาสัทธรรมสูตร
  อรรถกถา
  สัปปุริสธรรมาสัปปุริสธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อุปปาเทตัพพานุปาเทตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อาเสวิตัพพานาเสวิตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  ภาเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  พหุลีกาตัพพาพหุลีกาตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  อนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา
  สัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
  อรรถกถา

  ๕. เสวิตัพพาเสวิตัพพวรรค
  อรรถกถา

  ปัญจมปัณณาสก์
  ๑. ปฐมวรรค
  ยถาภตสูตร
  อรรถกถา
  มาตุคามสูตร
  อรรถกถา
  อุปาสิกาสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อุปาสิกาสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  ธรรมปริยายสูตร
  อรรถกถา
  กรรมสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  กรรมสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  กรรมสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  พราหมณสูตร
  อรรถกถา

  ๒. ทุติยวรรค
  อรรถกถา
  ๓. ตติยวรรค
  อรรถกถา


  เอกาทสกนิบาต
  ปัณณาสก์
  ๑. นิสสายวรรค
  กิมัตถิยสูตร
  อรรถกถา
  เจตนาสูตร
  อรรถกถา
  อุปนิสาสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  อุปนิสาสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  อุปนิสาสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  พยสนสูตร
  อรรถกถา
  สัญญาสูตร
  อรรถกถา
  มนสิการสูตร
  อรรถกถา
  อเสขสูตร
  อรรถกถา
  โมรนิวาปนสูตร
  อรรถกถา

  ๒. ทุติยวรรค
  มหานามสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  มหานามสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  นันทิยสูตร
  อรรถกถา
  สุภูติสูตร
  อรรถกถา
  เมตตาสูตร
  อรรถกถา
  ทสมสูตร
  อรรถกถา
  โคปาลกสูตร
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร ที่ ๑
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร ที่ ๒
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร ที่ ๓
  อรรถกถา
  สมาธิสูตร ที่ ๔
  อรรถกถา
  พระสูตรที่ไม่สงเคราะห์ด้วยปัณณาสก์
  อรรถกถา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 สิงหาคม 2009
 4. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  ชื่อไฟล์ค่ะ


  ๑. อานิสังสวรรค
  24-001 กิมัตถิยสูตร
  24-002 เจตนาสูตร
  24-003 สีลสูตร
  24-004 อุปนิสาสูตร
  24-005 อานันทสูตร
  24-006 สมาธิสูตร
  24-007 สาริปุตตสูตร
  24-008 สัทธาสูตร
  24-009 สันตสูตร
  24-010 วิชชยสูตร
  ๒. นาถกรณวรรค
  24-011 เสนาสนสูตร
  24-012 อังคสูตร
  24-013 สังโยชนสูตร
  24-014 ขีลสูตร
  24-015 อัปปมาทสูตร
  24-016 อาหุเนยยสูตร
  24-017 นาถสูตร ที่ ๑
  24-018 นาถสูตร ที่ ๒
  24-019 อริยวสสูตร ที่ ๑
  24-020 อริยวสสูตร ที่ ๒
  ๓. มหาวรรค
  24-021 สีหสูตร
  24-022 อธิมุตติสูตร
  24-023 กายสูตร
  24-024 มหาจุนทสูตร
  24-025 กสิณสูตร
  24-026 กาลีสูตร
  24-027 มหาปัญหาสูตร ที่ ๑
  24-028 มหาปัญหาสูตร ที่ ๒
  24-029 โกศลสูตร ที่ ๑
  24-030 โกศลสูตร ที่ ๒
  ๔. อุปาลิวรรค
  24-031 อุปาลิสูตรที่ ๑
  24-032 อุปาลิสูตรที่ ๒
  24-033 อุพพาหสูตร
  24-034 อุปสัมปทาสูตร
  24-035 นิสสยสูตร
  24-036 สามเณรสูตร
  24-037 อุปาลิสังฆเภทสูตร
  24-038 อุปาลิสามัคคีสูตร
  24-039 อานันทสังฆเภทสูตร
  24-040 อานันทสังฆสามัคคีสูตร
  ๕. อักโกสวรรค
  24-041 วิวาทสูตร
  24-042 วิวาทมูลสูตร ที่ ๑
  24-043 วิวาทมูลสูตร ที่ ๒
  24-044 กุสินาราสูตร
  24-045 ปเวสนสูตร
  24-046 สักกสูตร
  24-047 มหาลิสูตร
  24-048 อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร
  24-049 สรีรัฏฐธรรมสูตร
  24-050 ภัณฑนสูตร
  ทุติยปัณณาสก์
  ๑. สจิตตวรรค
  24-051 สจิตตสูตร
  24-052 สาริปุตตสูตร
  24-053 ฐิติสูตร
  24-054 สมถสูตร
  24-055 ปริหานสูตร
  24-056 สัญญาสูตร ที่ ๑
  24-057 สัญญาสูตร ที่ ๒
  24-058 มูลสูตร
  24-059 ปัพพชิตสูตร
  24-060 อาพาธสูตร
  ๒. ยมกวรรค
  24-061 อวิชชาสูตร
  24-062 ตัณหาสูตร
  24-063 นิฏฐาสูตร
  24-064 อเวจจสูตร
  24-065 สุขสูตร ที่ ๑
  24-066 สุขสูตร ที่ ๒
  24-067 นฬกปานสูตร ที่ ๑
  24-068 นฬกปานสูตร ที่ ๒
  24-069 วัตถุกถาสูตร ที่ ๑
  24-070 วัตถุกถาสูตร ที่ ๒

  ๓. อากังขวรรค
  24-071 อากังขสูตร
  24-072 กัณฏกสูตร
  24-073 อิฏฐสูตร
  24-074 วัฑฒิสูตร
  24-075 มิคสาลาสูตร
  24-076 อภัพพสูตร
  24-077 กากสูตร
  24-078 นิคันถสูตร
  24-079 อาฆาตวัตถุสูตร
  24-080 อาฆาตปฏิวินยสูตร
  ๔. เถรวรรค
  24-081 วาหุนสูตร
  24-082 อานันทสูตร
  24-083 ปุณณิยสูตร
  24-084 พยากรณสูตร
  24-085 กัตถีสูตร
  24-086 อัญญสูตร
  24-087 อธิกรณสูตร
  24-088 พยสนสูตร
  24-089 โกกาลิกสูตร
  24-090 พลสูตร
  ๕. อุบาสกวรรค
  24-091 กามโภคีสูตร
  24-092 เวรสูตร
  24-093 ทิฏฐิสูตร
  24-094 วัชชิยสูตร
  24-095 อุตติยสูตร
  24-096 โกกนุทสูตร
  24-097 อาหุเนยยสูตร
  24-098 เถรสูตร
  24-099 อุปาลีสูตร
  24-100 อภัพพสูตร
  ตติยปัณณาสก์
  ๑. สมณสัญญาวรรค
  24-101 สมณสัญญาสูตร
  24-102 โพชฌงคสูตร
  24-103 มิจฉัตตสูตร
  24-104 สัมมัตตสูตร
  24-105 อวิชชาวิชชาสูตร
  24-106 นิชชรวัตถุสูตร
  24-107 โธวนสูตร
  24-108 ติกิจฉสูตร
  24-109 วมนสูตร
  24-110 นิทธมสูตร
  24-111 อเสขสูตร
  24-112 อเสขธรรมสูตร

  ๒. ปัจโจโรหณิวรรค
  24-113 อธรรมสูตร ที่ ๑
  24-114 อธรรมสูตร ที่ ๒
  24-115 อธรรมสูตร ที่ ๓
  24-116 อาชินสูตร
  24-117 สคารวสูตร
  24-118 โอริมสูตร
  24-119 ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๑
  24-120 ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๒
  24-121 ปุพพังคสูตร
  24-122 อาสวสูตร
  ๓. ปาริสุทธิวรรค
  24-123 ปริสุทธิสูตร
  24-124 อุปปันนสูตร
  24-125 มหัปผลสูตร
  24-126 ปริโยสานสูตร
  24-127 เอกันตสูตร
  24-128 ภาวิตสูตร ที่ ๑
  24-129 ภาวิตสูตร ที่ ๒
  24-130 ภาวิตสูตร ที่ ๓
  24-131 ภาวิตสูตร ที่ ๔
  24-132 มิจฉัตตสูตร
  24-133 สัมมัตตสูตร
  ๔. สาธุวรรค
  24-134 สาธุสูตร
  24-135 อริยธรรมสูตร
  24-136 กุสลสูตร
  24-137 อรรถสูตร
  24-138 ธรรมสูตร
  24-139 อาสวธรรมสูตร
  24-140 สาวัชชธรรมสูตร
  24-141 ตปนิยธรรมสูตร
  24-142 อาจยคามิธรรมสูตร
  24-143 ทุกขทรยธรรมสูตร
  24-144 ทุกขวิปากธรรมสูตร
  ๕. อริยมรรควรรค
  24-145 อริยมรรคสูตร
  24-146 กัณหมรรคสูตร
  24-147 สัทธรรมสูตร
  24-148 สัปปุริสธรรมสูตร
  24-149 อุปปาเทตัพพธรรมสูตร
  24-150 อาเสวิตัพพธรรมสูตร
  24-151 ภาเวตัพพธรรมสูตร
  24-152 พหุลีกาตัพพธรรมสูตร
  24-153 อนุสสริตัพพธรรมสูตร
  24-154 สัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
  จตุตถปัณณาสก์
  24-155 ๑. ปุคคลวรรค
  ๒. ชานุสโสณีวรรค
  24-156 ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๑
  24-157 ปัจโจโรหณีสูตร ที่ ๒
  24-158 สคารวสูตร
  24-159 โอริมสูตร
  24-160 อธรรมสูตร ที่ ๑
  24-161 อธรรมสูตร ที่ ๒
  24-162 อธรรมสูตร ที่ ๓
  24-163 ติวิธสูตร
  24-164 สปริกกมนสูตร
  24-165 จุนทสูตร
  24-166 ชาณุสโสณีสูตร
  ๓. สุนทรวรรค
  24-167 สาธุอสาธุสูตร
  24-168 อริยานริยธรรมสูตร
  24-169 กุสลากุสลสูตร
  24-170 อัตถานัตถสูตร
  24-171 ธรรมาธรรมสูตร
  24-172 สาสวานาสวสูตร
  24-173 สาวัชชานวัชชสูตร
  24-174 ตปนิยาตปนิยธรรมสูตร
  24-175 อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร
  24-176 ทุกขุนทรยสุขุนทรยธรรมสูตร
  24-177 ทุกขวิปากสุขวิปากธรรมสูตร
  ๔. เสฏฐวรรค
  24-178 อริยมรรคานริยมรรคสูตร
  24-179 กัณหมรรคสุกกมรรคสูตร
  24-180 สัทธรรมาสัทธรรมสูตร
  24-181 สัปปุริสธรรมาสัปปุริสธรรมสูตร
  24-182 อุปปาเทตัพพานุปาเทตัพพธรรมสูตร
  24-183 อาเสวิตัพพานาเสวิตัพพธรรมสูตร
  24-184 ภาเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตร
  24-185 พหุลีกาตัพพาพหุลีกาตัพพธรรมสูตร
  24-186 อนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตร
  24-187 สัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
  24-188 ๕. เสวิตัพพาเสวิตัพพวรรค
  ปัญจมปัณณาสก์
  ๑. ปฐมวรรค
  24-189 ยถาภตสูตร
  24-190 มาตุคามสูตร
  24-191 อุปาสิกาสูตร ที่ ๑
  24-192 อุปาสิกาสูตร ที่ ๒
  24-193 ธรรมปริยายสูตร
  24-194 กรรมสูตร ที่ ๑
  24-195 กรรมสูตร ที่ ๒
  24-196 กรรมสูตร ที่ ๓
  24-197 พราหมณสูตร
  24-198 ๒. ทุติยวรรค
  24-199 ๓. ตติยวรรค
  เอกาทสกนิบาต
  ปัณณาสก์
  ๑. นิสสายวรรค
  24-200 กิมัตถิยสูตร
  24-201 เจตนาสูตร
  24-202 อุปนิสาสูตร ที่ ๑
  24-203 อุปนิสาสูตร ที่ ๒
  24-204 อุปนิสาสูตร ที่ ๓
  24-205 พยสนสูตร
  24-206 สัญญาสูตร
  24-207 มนสิการสูตร
  24-208 อเสขสูตร
  24-209 โมรนิวาปนสูตร
  ๒. ทุติยวรรค
  24-210 มหานามสูตร ที่ ๑
  24-211 มหานามสูตร ที่ ๒
  24-212 นันทิยสูตร
  24-213 สุภูติสูตร
  24-214 เมตตาสูตร
  24-215 ทสมสูตร
  24-216 โคปาลกสูตร
  24-217 สมาธิสูตร ที่ ๑
  24-218 สมาธิสูตร ที่ ๒
  24-219 สมาธิสูตร ที่ ๓
  24-220 สมาธิสูตร ที่ ๔
  24-221 พระสูตรที่ไม่สงเคราะห์ด้วยปัณณาสก์
  <!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 สิงหาคม 2009
 5. mook_me

  mook_me เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  606
  ค่าพลัง:
  +239
  อานิสังสวรรคที่ ๑

  1.กิมัตถิยสูตร
  2.เจตนาสูตร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กรกฎาคม 2009
 6. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,772
  ค่าพลัง:
  +12,910
  น้องมุกต้องเปลี่ยนตั้งชื่อไฟล์ ให้เหมือนที่คุณกบทำไว้ที่โพสตที่ 3 น่ะจ้ะ เพราะว่ามีผลเวลานำมารวมในคอม หรือเวลาเราทำเป็นแผ่น mp3 จะได้เรียง เล่ม เรียงเรื่อง ไปตามเลขที่กำหนดไว้จ้ะ

  ทำโดยก๊อปปี้ ชื่อไฟล์ที่คุณกบตั้งไว้ให้ ไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่น้องมุกอ่านไว้น่ะจ้ะ

  และคราวต่อไป ก็มาก๊อปเอาชื่อไฟล์ที่คุณกบทำไว้ให้ ไปตั้งชื่อไฟล์ที่อ่านตามลำดับจ้ะ


  อนุโมทนาจ้ะ
   
 7. mook_me

  mook_me เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  606
  ค่าพลัง:
  +239
  3.สีลสูตร

  4.อุปนิสาสูตร

  (b-deejai)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. mook_me

  mook_me เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  606
  ค่าพลัง:
  +239
  แก้ไขค่า

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. mook_me

  mook_me เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  606
  ค่าพลัง:
  +239
  (b-ping)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กรกฎาคม 2009
 10. katicat

  katicat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2008
  โพสต์:
  1,116
  ค่าพลัง:
  +520
 11. mook_me

  mook_me เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  606
  ค่าพลัง:
  +239
  OKค่ะพี่ธร ^__^

  สวัสดีค่ะคุน jayez36 ^-^
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. Fai3iola

  Fai3iola เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +318
 13. Fai3iola

  Fai3iola เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +318
  ปัจโจโรหณิวรรค

  <CENTER>
  </CENTER><CENTER>
  อธรรมสูตรที่ ๑

  อธรรมสูตรที่ ๒  </CENTER>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 สิงหาคม 2009
 14. catwoman121

  catwoman121 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  101
  ค่าพลัง:
  +90
  ค่ะ

  รับทราบแล้วค่ะ ^^


  แต่ว่า..ทำไมของเค้ามีบาลีเยอะจังอ่ะ


  กระซิกๆๆ T^T


  ไม่ถนัดอ่านบาลีเลย เรียนมาสมัยมัธยม ตอนนี้ลืมไปหมดแล้ว


  แว๊กกก


  ต้องไปถามผู้รู้ซะแล้ว TT_TT~


  แต่ยังไงจะพยายามทำให้เต็มไปค่ะ~ TTOTT


  TT^TT สู้ๆ
   
 15. Fai3iola

  Fai3iola เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +318
  ปัจโจโรหณิวรรค  อธรรมสูตร ที่ ๓


  เอามาส่งต่อค๊าาาาาาาาา
  พี่กบติทีเน้ออออออ

  Ps.ขอบคุณcatwoman121 นะจ๊ะ
  คอยแนะตลอด สู้ๆ

  ((ได้อ่านเล่มเดียวกานด้วย งิงิ))

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2009
 16. Fai3iola

  Fai3iola เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +318


  อ่านไปเรื่อยๆมันจะคล่องปากจ๊ะ
  ^^
   
 17. Fai3iola

  Fai3iola เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +318

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 สิงหาคม 2009
 18. jinny95

  jinny95 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  6,076
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +9,662
  อนุโมทนาครับ

  ธรรม ทำมาก ได้มาก ^-^
   
 19. catwoman121

  catwoman121 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  101
  ค่าพลัง:
  +90
  การบ้าน แก้ไขน๊าค่ะ ^^

  รู้สึกอันเก่าไม่ค่อยดี แหะๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. catwoman121

  catwoman121 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  101
  ค่าพลัง:
  +90
  ^___________^~


  ^-^ ขอบคุณ เจ เช่นกันน๊า

  ที่คอยแนะนำฝนเหมือนกัน

  อ้อ..ช่วยฝนอ่านคำยากๆ ด้วย

  แหะๆ ถ้าไม่มีเจช่วย ฝนก็อ่านไม่ได้หรอก ^-^


  ยังไงเราก็ช่วยกันเนอะ ลูกเนียเนี้ยนี่หน่า ^____________^


  รักเนียเนี้ยที่ซู๊ดดด~ ^O^ เลิฟ เลิฟ


   

แชร์หน้านี้

Loading...