ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

  แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน
  อานนท์ ! เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื่อว่า
  แว่นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใด ได้ประกอบพร้อมแล้ว
  เมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำได้ในข้อที่ตน
  เป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัย
  สิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว, ในข้อที่ตนเป็น
  พระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อ
  พระนิพพาน เป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบื้องหน้า
  ดังนี้.

  อานนท์ ! ก็ธรรมปริยายอันชื่อว่า แว่นธรรม
  ในที่นี้ เป็นอย่างไรเล่า ?

  อานนท์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
  ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
  ไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้า…. ในองค์พระธรรม….
  ในองค์พระสงฆ์….และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้
  เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของ
  เหล่าอริยเจ้า คือเป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย
  เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ
  เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำ และเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ.
  อานนท์ ! ธรรมปริยายอันนี้แล ที่ชื่อว่า
  แว่นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้ว
  เมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำได้, ดังนี้แล.

  มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๐-๔๕๑/๑๔๗๙-๑๔๘๐.

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานทอดผ้ากฐิน ในงานกฐินสามัคคี ๘๔,๐๐๐ กอง ที่วัดป่าบ้านตาด โดยมียอดปัจจัยสมทบกองกฐินทั้งสิ้น ๓๔,๑๒๕,๑๓๙.๕๘ บาท

  1507526477_596_หม่อมหลวงสราลี-กิติยากร.jpg
  หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานทอดผ้ากฐิน ในงานกฐินสามัคคี ๘๔,๐๐๐ กอง ที่วัดป่าบ้านตาด โดยมียอดปัจจัยสมทบกองกฐินทั้งสิ้น ๓๔,๑๒๕,๑๓๙.๕๘ บาท

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  การพิจารณาอสุภะอสุภังพิจารณาไปจนกระทั่งว่าราคะนี้ไม่ ปรากฏเลย ค่อยหมดไปๆ และหมดไปเอาเฉยๆ ไม่ได้บอกเหตุบอกผล บอกกาลบอกเวลา บอกสถานที่ บอกความแน่ใจเลยว่า ราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้น ไม่บอก จึงต้องมาวินิจฉัยกันอีก ความหมดไปๆ เฉยๆ นี้ไม่เอา คือจิตมันไม่ยอมรับ ถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมด ให้รู้ชัดว่าหมดเพราะเหตุนั้นหมดในขณะนั้น หมดในสถานที่นั้น ต้องบอกเป็นขณะให้รู้ซิ ฉะนั้น จิตต้องย้อนกลับมาพิจารณาหาอุบายวิธีต่างๆ เพื่อแก้ไขกันอีก เมื่อหมดจริงๆ มันทำไมไม่ปรากฏชัดว่าหมดไปในขณะนั้นขณะนี้นะ พอมองเห็นรูปมันทะลุไปเลย เป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายนั่น ไม่เป็นหญิงสวยหญิงงาม คนสวยคนงามเลย เพราะอำนาจของอสุภะมีกำลังแรงเห็นเป็นกองกระดูกไปหมด มันจะเอาอะไรไปกำหนัดยินดีเล่าในเวลาจิตเป็นเช่นนั้น

  ทีนี้ก็หาอุบายพลิกใหม่ ว่าราคะนี้มันสิ้นไปจนไม่มีอะไรเหลือนั้นมันสิ้นในขณะใดด้วยอุบายใด ทำไมไม่แสดงบอกให้ชัดเจน จึงพิจารณาพลิกใหม่ คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับ พลิกอันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออก เอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งาม นี่เราบังคับนะ ไม่งั้นมันทะลุไปทางอสุภะทันทีเพราะมันชำนาญนี่ จึงบังคับให้หนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งาม แล้วนำเข้ามาติดแนบกับตัวเอง นี่วิธีการพิจารณาของเรา เดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามรูปอันนั้นน่ะติดแนบกับตัว ติดกับตัวไปมาอยู่อย่างนั้น เอ้า มันจะกินเวลานานสักเท่าไร หากยังมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมา หากไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มี

  เอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้ ๔ วันเต็มๆ ที่มันไม่แสดงความกำหนัดยินดีขึ้นมาเลย ทั้งๆ ที่รูปนี้สวยงามที่สุดมันก็ไม่แสดง มันคอยแต่จะหยั่งเข้าหนังห่อกระดูก แต่เราบังคับไว้ให้จิตอยู่ที่ผิวหนังนี่ พอถึงคืนที่ ๔ น้ำตาร่วงออกมา บอกว่ายอมแล้ว ไม่เอา คือมันไม่ยินดีนะ มันบอกว่ายอมแล้ว ด้านทดสอบก็ว่ายอมอะไร ถ้ายอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นซิ ยอมอย่างนี้ไม่เอา ยอมชนิดนี้ย่อมมีเล่ห์เหลี่ยม เราไม่เอา กำหนดไป กำหนดทุกแง่ทุกมุมนะ แง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดยินดี เพื่อจะรู้ว่าความกำหนัดยินดีนี้มันจะขึ้นขณะใด เราจะจับเอาตัวแสดงออกมานั้นเป็นเครื่องพิจารณาถอดถอนต่อไป พอดึกเข้าไปๆ กำหนดเข้าไปๆ แต่ไม่กำหนดพิจารณาอสุภะนะตอนนั้น พิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น ๔ วันเต็มๆ เพราะจะหาอุบายทดสอบหาความจริงมันให้ได้

  พอสัก ๓-๔ ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่ ๔ มันก็มีลักษณะยุบยับ เป็นลักษณะเหมือนจะกำหนัดในรูปสวยๆ งามๆ ที่เรากำหนดติดแนบกับตัวเป็นประจำในระยะนั้น มันมีลักษณะยุบยับชอบกล สติทันนะเพราะสติมีอยู่ตลอดเวลานี่ พอมีอาการยุบยับก็กำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆ นั่นมันมีลักษณะยุบยับ เห็นไหม จับเจ้าตัวโจรหลบซ่อนได้แล้วที่นี่ นั่นเห็นไหม มันสิ้นยังไง ถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้ กำหนดขึ้นๆ คือ คำว่ายุบยับนั้นเป็นแต่เพียงอาการของจิตแสดงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้ทำอวัยวะให้ไหวนะ มันเป็นอยู่ภายในจิต พอเสริมเข้าๆ มันก็แสดงอาการยุบยับๆ ให้เป็นที่แน่ใจว่า เอ้อ นี่มันยังไม่หมด เมื่อยังไม่หมดจะปฏิบัติยังไง

  ที่นี่ต้องปฏิบัติด้วยอุบายใหม่โดยวิธีสับเปลี่ยนกัน ทั้งนี้เพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ จึงลำบากต่อการปฏิบัติอยู่มาก พอเรากำหนดไปทางอสุภะนี้สุภะมันดับพึบเดียวนะ มันดับเร็วที่สุดเพราะความชำนาญทางอสุภะมาแล้ว พอกำหนดอสุภะมันเป็นกองกระดูกไปหมดทันที ต้องกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่ สับเปลี่ยนกันอยู่นั้น นี่ก็เป็นเวลานานเพราะหนทางไม่เคยเดิน มันไม่เข้าใจก็ต้องทดสอบด้วยวิธีต่างๆ จนเป็นที่แน่ใจ จึงจะตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได้

  ทีนี้วาระสุดท้ายนะ เวลาจะได้ความจริงก็นั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงหน้า จิตกำหนดอสุภะไว้ให้ตั้งอยู่อย่างนั้น ไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด คือตั้งให้คงที่ของมันอยู่นั้นละ จะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กองกระดูก ก็ให้มันรู้อยู่ตรงหน้านั้น แล้วจิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่ออยากรู้อยากเห็นความจริงจากอสุภะนั้นว่า เอ้า มันจะไปไหนมาไหน กองอสุภะกองนี้จะเคลื่อนหรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน คือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นละ เพราะความชำนาญของจิต ไม่ให้ทำลายมันก็ไม่ทำ เราบังคับไม่ให้มันทำลาย ถ้ากำหนดทำลายมันก็ทำลายให้พังทลายไปในทันทีนะ เพราะความเร็วของปัญญา แต่นี่เราไม่ให้ทำลาย ให้ตั้งอยู่ตรงหน้านั้นเพื่อการฝึกซ้อมทดสอบกันหาความจริงอันเป็นที่แน่ใจ

  พอกำหนดเข้าไปๆ อสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้านั้น มันถูกจิตกลืนเข้ามาๆ อมเข้ามาๆ หาจิตนี้ สุดท้ายเลยรู้เห็นว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะ จิตตัวไปกำหนดว่าอสุภะนั้นน่ะมันกลืนเข้ามาๆ เลยมาเป็นตัวจิตเสียเองไปเป็นสุภะและอสุภะหลอกตัวเอง จิตก็ปล่อยผลัวะทันที ปล่อยอสุภะข้างนอก ว่าเข้าใจแล้วที่นี่เพราะมันขาดจากกัน มันต้องอย่างนี้ซิ นี่มันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปวาดภาพหลอกตัวเอง ตื่นเงาตัวเอง อันนั้นเขาไม่ใช่ราคะ อันนั้นไม่ใช่โทสะ ไม่ใช่โมหะ ตัวจิตนี้ต่างหากเป็นตัวราคะ โทสะ โมหะ ทีนี้พอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว จิตก็ถอนตัวจากอันนั้นมาสู่ภายใน พอจิตแย็บออกไปมันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหาก ทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ

  กำหนดอยู่ภายในพิจารณาอยู่ภายในจิต ทีนี้มันไม่เป็นความกำหนัดอย่างนั้นน่ะซิมันผิดกันมาก เรื่องความกำหนัดแบบโลกๆ มันหมดไปแล้ว มันเข้าใจชัดว่ามันต้องขาดจากกันอย่างนี้ คือมันตัดสินกันแล้ว เข้าใจแล้ว ทีนี้ก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในจิตก็กำหนดอยู่ภายในนั้น พอกำหนดอยู่ภายในมันก็ทราบชัดอีกว่า ภาพถ่ายในนี้ก็เกิดจากจิต มันดับมันก็ดับไปที่นี่ มันไม่ดับไปที่ไหน พอกำหนดขึ้นมันดับไป พอกำหนดไม่นานมันก็ดับไป ต่อไปมันก็เหมือนฟ้าแลบนั่นเอง พอกำหนดพับขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อม ๆ กัน เลยจะขยายให้เป็นสุภะอสุภะอะไรไม่ได้ เพราะความรวดเร็วของความเกิดดับ พอปรากฏขึ้นพับก็ดับพร้อมๆ ต่อจากนั้นนิมิตภายในจิตก็หมดไป จิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลย ส่วนอสุภะภายนอกนั้นหมดปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้ว เข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันกลืนตัวเข้ามาสู่จิต มันก็ปล่อยอสุภะข้างนอกทันทีเลย รูป เสียง กลิ่น รส อะไรข้างนอกมันปล่อยไปหมด เพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ เมื่อเข้าใจตัวนี้ชัดแล้ว อันนั้นไม่มีปัญหาอะไร มันเข้าใจทันทีและปล่อยวางภายนอกโดยสิ้นเชิง

  พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ ทุกๆ ท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  ถาม : จะรู้ได้อย่างไรว่า ใครเคยเป็นอะไรก่อนมาแต่ชาติก่อนๆ

  หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ : อันนั้นมันวิชชาจารณะสัมปันโน ต้องพร้อมด้วยวิชชาสาม มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เหมือนครูอาจารย์มั่น ท่านศึกษาจนรู้ดีว่า ท่านปรารถนาพุทธภูมิมานี่ได้กี่ภพ กี่ชาติ กี่อสงไชยหรือพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้แล้ว สาวเข้าๆ ก็ถึงวันที่ตั้งความสัจจ์ปรารถนาพุทธภูมิ แต่ที่ตายๆ เกิดๆ นี่ก็หลาย ตายก็เพราะกาม เกิดก็เพราะกาม ทุกข์ก็เพราะกาม สุขก็เพราะกาม ท่านมองดูชั้นฟ้าท้องฟ้าจนจรดพุทธภูมิ พุทโธ่เราจะมาตายมาเกิดอย่างไม่มีกำหนดอีกแล้ว

  จากนั้นท่านก็เร่งความเพียร จนตีสอง ก็ได้วิชชาสอง คือ จุตูปปาตญาณ รู้ว่าสัตว์ภพนี้ดับที่นี้ ไปเกิดที่โน้น ภพโน้น ดับที่โน้น ดับที่นี่ไปเกิดที่โน่น ดับที่โน่นไปเกิดที่นั่น อันนี้จุตูปาตญาณ อาสวักขยญาณ วิชชาชั้นสาม รู้จักกิเลสของตนว่าสิ้นไป หมดไป กิเลสของกายวาจาใจสิ้นไปหมดไป กิเลสของใจเราสิ้นไปหมดไป เรามีกรรมอันเป็นขาด มีกรรมอันไม่งอกแล้ว จิตดวงหลังดับไปอยู่แล้ว อาศัยกำลังทั้งห้า คือ กำลังศรัทธากำลังความเพียร กำลังสติ กำลังสมาธิ กำลังปัญญา ให้รู้แจ้งชัชวาลเพื่อดับขันธปรินิพพาน เราไม่ยินดีจะก่อภพใหม่อีก ก็หมดเรื่องไป.

  -จะรู้ได้อย่างไรว่า.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  โอวาทธรรมท่านพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร

  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ ทุกๆ ท่าน

  1507559407_817_โอวาทธรรมท่านพระอาจารย.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  บรรดากุศลทั้งมวลที่บำเพ็ญ
  ” การทำภาวนา “เป็นเยี่ยมกว่าทุกวิธี
  และเป็นเหมือนก้นอ่างเก็บน้ำ คือ
  ความดีทั้งหลายซึ่งจะไหลรวมมาสู่จุดนี้แห่งเดียว

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  เราเป็นคนไทย อยู่ในที่แดดร่มที่เป็นพุทธ
  เป็นคนมีบุญ เกิดเป็นคนไทยเป็นคนมีบุญ
  มีบุญอย่างมาก ได้ยินคำสอนสำคัญ
  ที่พระพุทธองค์ทรงค้นคว้าปฏิบัติมา
  ไม่รู้จะกี่โกฏิปี ลำบาก
  ได้มาทรงแสดงโปรดสัตว์ให้พ้นสังขารพ้นทุกข์
  อย่าเสียโอกาสอันนี้
  เหมือนอย่างเราทำทุกวันนี้ถูกแล้ว
  อย่างน้อยในสวนทิพย์ มีการทำบุญทำทาน
  ไม่รู้จักหยุด ได้ยินเสียงสวดมนต์ทุกวัน
  ก็เป็นบุญอีกวันหนึ่งแล้ว และยังมีที่ทำบุญ
  ทำทาน ซึ่งหาได้ยากในโลก

  หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

  -อยู่ในที่แ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  ” เรามาภาวนาเพื่อดูเรา
  เราไม่ได้มาเพื่อดูใคร
  ให้พิจารณาตรงนี้ให้ดี ”

  พระธรรมวิสุทธิมงคล
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  ..จิตอยู่ในอารมณ์ที่ดี จิตก็เหมือนได้รับอาหารที่ดี จิตนั้นก็มีความสุข เมื่อความสุขของจิตใจเกิดขึ้น ตรงนี้ล่ะที่คนเราต้องการ เมื่อจิตใจมีความสุขแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า จิตนี้เป็นคนสั่งงาน สั่งงานในการกระทำอะไรก็ถูกต้อง การพูดก็ถูกต้อง การคิดนั้นมันถูกต้องแล้วเพราะจิตมันดี ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นภายในจิตเวลาไหน ใจดีใจสบายใจเยือกเย็นใจแช่มชื่นเบิกบานเรียกว่า พุทโธ..พุทโธ ผู้ตื่นอยู่ผู้แช่มชื่นผู้เบิกบาน ก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจก็มีความสุข..

  หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  -จ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  การนั่งภาวนา ถ้าจิตฟุ้งซ่านรำคาญอย่างนี้ ไม่อยู่กับตนกับตัว วิธีแก้นั้นมีอยู่ว่าให้ระลึกถึง”มรณานุสติ” คือระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆ

  ถ้าจิตใจไปคิด ติดอยู่กับบ้าน กับรถ กับเงิน ฯลฯ เช่นนี้ เมื่อมันไปติดกับสิ่งของเหล่านั้น เราใช้สติปัญญาไล่ไปทันจิต จิตไปคิดอยู่ ก็ให้ใช้สติปัญญานั้นถามจิตดูว่า นี่เงินของเราหรือ? บ้านของเราหรือ?

  ถ้าจิตมันตอบว่าเป็นของเรา เราถามอีกว่า เมื่อตายไปจะเอาไปด้วยได้ไหม? ถ้าเอาไปด้วยไม่ได้ เมื่อจิตตอบเช่นนี้แล้ว มาคิดทำไม?

  เดี๋ยวนี้ เราจะทำความสงบ เราต้องปราบปราม นี้เรียกว่าจิตที่ควรขู่ ต้องขู่ จิตที่ควรข่ม ต้องข่ม

  โอวาทธรรมคำสอน..
  องค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  -ถ้าจิตฟุ้ง.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  ” พระพุทธมนต์นั้นใครสวดก็ตามแม้
  สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพ และที่สุด
  อเวจีมหานรกยังได้รับความสุขเมื่อ
  แว่วเสียงพระพุทธมนต์ผ่านลงไปถึง
  ชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่ง การสวดมนต์จึง
  มิได้ก่อประโยชน์สุขแก่ตนเองแต่ฝ่าย
  เดียวเท่านั้น สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้ง
  จักรวาล ย่อมได้รับความสุขด้วยเมื่อ
  เราสวดมนต์ จึงขอให้ทุกท่านที่
  ปรารถนาความสุขแก่ตนและคนที่รัก
  จงได้สวดมนต์ประจำทุกวันเถิด ”

  โอวาทธรรม. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,822
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +248
  ดับโลกสาม
  .
  แม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกัน พระองค์ประทับนั่งอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์แห่งเดียว เมื่อจะดับโลกสาม ก็มิได้เหาะขึ้นไปในโลกสาม คงดับอยู่ที่ดวงจิต ที่จิตนั้นเองเป็นโลกสาม ฉะนั้นท่านผู้ต้องการดับโลกสาม พึงดับจิตของตนๆ จนทำลายกิริยา คือ ตัวสมมติหมดสิ้นจากจิต ยังเหลือแต่อกิริยาเป็น ฐีติจิต ฐีติธรรม อันไม่รู้จักตาย ฉะนั้นแล.
  .
  • พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต •

  กราบขอบพระคุณเจ้าของเครดิตภาพและธรรมบรรยายค่ะ

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์
 1. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,172
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  423
 3. zต้องตาz
  ตอบ:
  58
  เปิดดู:
  2,765
 4. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  309
 5. Apinya Smabut
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,800
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...