ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  วันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดการประชุมพระสังฆาธิการและประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

  1f340.png “การทำงานทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหาร จำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดา แต่อันที่จริงถ้าใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่า หนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอ ความอดทนอดกลั้นต่อโลกธรรมฝ่ายที่ไม่น่าพึงใจนั้น เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารทุกระดับต้องสั่งสมอบรมให้เจริญขึ้น เพื่อเป็นประตูสู่การแก้ไขปัญหา กระทั่งบรรลุถึงความเจริญงอกงามได้

  1f340.png หากลองศึกษาใคร่ครวญถึงประวัติการของหมู่คณะจะพบว่าบูรพาจารย์ของเราทั้งหลาย ทรงมี และมี ‘ขันติธรรม’ คือความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด ในการก่อร่างสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคณะสงฆ์ ทำให้เราทั้งหลายได้มีที่พึ่งพาอาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้

  1f340.png ผมจึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านมี ‘ขันติ’ เป็นคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนักแน่นมั่นคง แล้วขันติธรรมจะช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ ซึ่งเกื้อกูลต่อความสำเร็จขั้นต่อๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นความพากเพียร ความสามัคคี ความเสียสละ ไปจนถึงการมีปัญญารู้แจ้งในอริยสัจธรรม

  1f340.png สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้เกี่ยวกับความอดทนไว้หลายนัย เช่น ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์, ความอดทนเป็นตบะของผู้พากเพียร, ความอดทนเป็นกำลังของนักพรต และสมณะมีความอดทนเป็นกำลัง

  1f340.png ปัญหาและอุปสรรคที่ทุกท่านเผชิญอยู่ มิใช่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นเป็นหนแรก ขึ้นชื่อว่าโลกแล้ว สรรพสิ่งล้วนเป็นทุกข์ซ้ำรอยเดิมอยู่เสมอ ท่านเจ้าอาวาส ท่านรองเจ้าอาวาส และท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส ต้องมีความอดทนต่อความยากลำบากให้ได้ก่อนเป็นเบื้องต้น แล้วท่านจึงจะรักษาและพัฒนาวัด และชุมชนที่ท่านอาศัย รวมถึงการคณะสงฆ์ส่วนรวมได้ ถ้าท่านเป็นคนอ่อนแอ ท้อถอย หดหู่ เบื่อหน่ายเสียแต่ต้นแล้ว ก็ขอยืนยันว่าท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้

  1f340.png ผมจึงขอให้ทุกท่านมีกำลังใจเข้มแข็งอดทน ขอให้ระลึกว่าเรามีบุพการีร่วมกัน เรามีพระพุทธเจ้า ทรงเป็นยอดยิ่งบิดามารดา เรามีบูรพาจารย์ร่วมคณะ และมีสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ขอทุกท่านจงอย่าย่อท้อที่จะช่วยกันบริหารงานพระศาสนาให้วัฒนาสถาพร เพื่อยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกสืบไป”

  -ที่-๖-ตุลาคม-๒๕๖.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  1f341.png พระพุทธพจน์ พระไตรปิฎก 1f341.png

  ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี
  โทษเสมอด้วยโทสะ ไม่มี
  ทุกข์เช่นด้วยขันธ์ ไม่มี
  สุขยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี

  ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง
  สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

  บัณฑิตทราบเนื้อความนี้ตามความเป็นจริงแล้ว ย่อมทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  (๒๕/๒๕)

  1f341.png อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ =
  ‎ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ

  -พระไตรปิฎก.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  “ถ้าปฏิบ้ติธรรมแล้ว…
  ยังไม่มีเมตตา
  ไม่รู้จักให้อภัย…
  หรือไม่รู้จักมองคนอื่นในแง่ดี
  นั่นแปลว่า…
  คุณยังไม่มีคุณธรรมจริงๆ”

  – หลวงปู่เยื้อน ขันติพโล

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  เรื่อง “โง่แต่อวดฉลาด มีมากนักเรียนลัดทุกวันนี้ เรียนลัดมันก็มารัดคอเจ้าของนี่ มันจะไปรัดที่ไหน”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  คำกล่าวที่ว่า “เมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเอง” คนนั้น คือ คนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิ จิตไม่เคยเป็นสมาธิ จึงพูดมาอย่างนั้นได้ ถ้าหากเป็น ขิปปาภิญญา มันก็กลมกลืนไปในขณะเดียวกัน และมิหนำซ้ำ ยังพูดว่าสมาธิไม่จำเป็น เดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลย นั้นแล คือ “ตัวโง่ที่สุด” อวดฉลาด โง่ที่สุดแต่อวดฉลาด มีมากนักเรียนลัดทุกวันนี้ เรียนลัดมันก็มารัดคอเจ้าของนี่แล้วมันจะไปรัดที่ไหน

  เก่งกว่าศาสดาได้เหรอ ใครเป็นคนบัญญัติไว้ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่ศาสดาเป็นใครมาบัญญัติ เราจะเก่งกว่าศาสดาได้เหรอ เก่งกว่าศาสดามันก็เลยมัชฌิมาน่ะซี ศาสดาสอนไว้เป็นมัชฌิมาทั้งนั้น หาที่ค้านไม่ได้ นี่ได้พิจารณามาแล้ว

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,107
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...