ธุระของสงฆ์มี ๒ อย่าง คืออะไรบ้าง

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย สมถะ, 11 สิงหาคม 2006.

 1. สมถะ

  สมถะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +972
  ธุระของสงฆ์มี ๒ อย่างคืออะไรบ้าง


  ธุระของสงฆ์มี ๒ อย่าง คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ  คันถธุระคือ การศึกษาภาคความรู้เรียกว่า การศึกษาด้านปริยัติ แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ตามที่กล่าวแล้ว

  ส่วนวิปัสสนาธุระ คือ การศึกษาพัฒนาใจ เพื่อให้แจ้งนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุด การเกิดคุณธรรมแก่ใจและการแจ้งในธรรมนั้นเป็นผลพลอยได้ ทางการสงฆ์ยังไม่ได้จัดการศึกษาวิปัสสนาธุระ  นอกจากเกิดคุณธรรมแล้ว ท่านจะได้เห็นธรรมวิเศษ ได้เห็นวิชาวิเศษ ได้บารมีวิเศษ ไม่ว่าอะไรล้วนแต่วิเศษทั้งนั้น แต่จะวิเศษมากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของท่านเป็นสำคัญ หากท่านมีความตั้งใจจริงแล้ว ท่านจะประสบความสำเร็จ เราเกิดมาก็เพื่อต้องการพบวิชานี้ แต่เราไม่ทราบเท่านั้น หากท่านเป็นวิชาแล้ว ท่านจะทราบเอง และท่านจะนึกถึงเจ้าของตำรา ว่าที่เขาพูดเช่นนั้นเป็นเรื่องจริง  ที่ว่าตั้งใจจริงนั้น มีความหมายเพียงไร หมายความว่า ตั้งใจให้แน่ลงไป ว่าเรามีความตั้งใจจริง เรียนจริง ฝึกจริง ไม่ทอดทิ้งการฝึก ฝึกทุกวัน บากบั่น ไม่ท้อถอย ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมาแล้วอย่างไร การฝึกของเราไม่ย่อหย่อนลงเลย มีแต่จะทวีความตั้งใจอย่างไม่ลดละ หากมีความตั้งใจจริงเช่นนี้ ท่านต้องทำเป็น และทำเป็นทุกคน หากไม่เอาจริง รวนเร นึกสนุกขึ้นมาก็ฝึก เรียกว่าเรียนเล่น ๆ อย่างนี้ ทำไม่เป็นแน่นอน เพราะเราไม่ใช่คนจริง เมื่อเราไม่ใช่คนจริง เราก็ไม่เห็นของจริง  ขณะที่ท่านฝึกภาวนาอยู่นั้น พระบรมศาสดาเสด็จมาชูช่วยอยู่แล้ว แต่เราไม่เห็นพระองค์ เพราะเรายังฝึกไม่เป็น ท่านที่ฝึกย่อหย่อน เรียนไม่จริง ไม่เอาใจใส่ น่าจะละอายต่อพระพุทธองค์ ที่เรามีความเพียรที่ใช้ไม่ได้ พระพุทธองค์ทรงทำความเพียรถึง ๖ ปี จึงได้เห็นวิชานี้ในวันวิสาขบูชา เราอยากเห็นธรรมวิเศษ ต้องขยันทำความเพียรให้รุดหน้าเข้าไว้ อย่าได้เหนื่อยหน่ายต่อความเพียรเป็นอันขาดทีเดียว  ตั้งแต่ต้นจนได้มรรคผลนิพพาน พากเพียรเข้าเถิด โปรดทำความเข้าใจให้ถูกต้องแต่วันนี้

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  กฎเกณฑ์ในการเรียนมีอย่างไร  การเรียนรู้เรื่องสำคัญอย่างนี้ ต้องตั้งกฎเกณฑ์ไว้ก่อนเพราะไม่ใช่ความรู้ธรรมดา เรียนรู้ให้ดี จับประเด็นอันเป็นเนื้อหาสำคัญให้ได้ อย่าอ่านไปเฉย ๆ โดยไม่พิจารณาอะไร จึงเสนอแนะกฎเกณฑ์การเรียน ดังนี้


  ๑. การเรียนความรู้ด้านปริยัติ ต้องเรียนว่าความรู้ด้านปริยัติมีอยู่อย่างไร อ่านให้จบ อ่านให้ทั่ว หากไม่มั่นใจ ต้องอ่านทบทวนใหม่ แล้วสรุปความรู้ออกมาให้ได้


  ๒. การเรียนความรู้ด้านปฏิบัติ เป็นความสำคัญยิ่งยวด ที่จะต้องใส่ใจว่า ความรู้ปริยัติกล่าวไว้อย่างนั้น การปฏิบัติทางใจจะทำอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร มีรายละเอียดอย่างไร ขั้นตอนใดเกิดผลอย่างไร ต้องจำให้ได้แม่นยำ อย่าให้เพี้ยน อย่าให้คาบลูกคาบดอก หากจำเพี้ยน จะทำให้เกิดความผิดพลาด เพราะเป็นการเปิดช่องทางให้กิเลสเข้าแทรกใจของเรา ผลการปฏิบัติจะผิด ๆ ถูก ๆ  ๓. การเรียนความรู้ด้านปฏิเวธ คือความรู้ที่เกิดจากผลการปฏิบัติ ว่ารู้เห็นอะไร ในขั้นตอนใด หากเราจะเดินวิชาในขั้นตอนต่อไปนั้น มีวิธีการอย่างไร เรื่องเหล่านี้ต้องจดจำทั้งสิ้น โปรดคิดให้ตรงกันว่า เรื่องการปฏิบัติทางใจ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นความรู้ขั้นปรมัตถ์ ไม่ใช่ความรู้ธรรมดา


  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ความรู้ปริยัติ


  พระพุทธศาสนาสอนอย่างไร เราได้อะไรจากคำสอนนั้น


  พระพุทธศาสนา มีคำสอนอันประเสริฐ ผู้ปฏิบัติตามคำสอนย่อมหมดทุกข์ ได้รับความสุข ทั้งความสุขเบื้องต้น ความสุขชั้นกลาง และอมตสุข คือ ความสุขอันยิ่ง  หากได้ฝึกจิตตามหลัก “มรรค ๘” ด้วยแล้ว ท่านจะได้บรรลุ “ธรรมกาย” เป็นผลให้หมดชาติ หมดภพ ไม่เวียนว่ายตายดับกันอีกต่อไป ขอแต่ว่า ทำความเข้าใจในคำสอนของพรพุทธศาสนาให้เข้าใจ ให้รู้ “ถูกต้อง” อย่างจริงจัง ได้หลัก ได้กฎเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  คำสอนของพระพุทธศาสนา มี ๓ ข้อ คือ


  ๑. สพ ฺพปาปส ฺส อกรณํ ไม่ทำบาปทั้งปวง

  ๒. กุสลส ฺสูปสม ฺปทา ทำกุศลให้พร้อมมูล

  ๓. สจิต ฺตปริโยทปนํ ทำใจให้ผ่องใส


  เอตํ พุท ฺธานสาสนํ คำสอน ๓ ข้อนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์


  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  สรุปคำสอน


  ๑. ไม่ทำบาปหรือความชั่วด้วย กาย วาจา ใจ (เว้นทุจริต)

  ๒. ทำกุศลด้วย กาย วาจา ใจ (ประกอบสุจริต)

  ๓. ทำใจให้ผ่องใส ตามหลักมรรค ๘


  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ๑. เว้นจากทุจริต คือ เว้นจากอกุศลกรรมบท ๑๐

  - กายทุจริต ๓

  - วจีทุจริต ๔

  - มโนทุจริต ๓


  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ก. กายทุจริต ๓ คือ


  ๑. ปาณาติบาต ทำให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงคือ ฆ่าสัตว์

  ๒. อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้มาเป็นของตนด้วยการขโมย

  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม  ข. วจีทุจริต ๔ คือ


  ๑. มุสาวาท พูดเท็จ

  ๒. ปิสุณาวาจา พูดส่อเสียด

  ๓. ผรุสวาจา พูดหยาบ

  ๔. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ  ค. มโนทุจริต ๓ คือ


  ๑. อภิชฌา โลภอยากได้ของเขา

  ๒. พยาบาท ปองร้ายเขา

  ๓. มิจฉาทิฏฐิ ประพฤติผิดจากคลองธรรม (ผิดศีลธรรม)


  กรรม ๑๐ อย่างนี้ เป็นบาป ให้ละเว้น


  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ประกอบสุจริต คือ ประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐


  กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ

  - กายสุจริต ๓

  - วจีสุจริต ๔

  - มโนสุจริต ๓


  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ก. กายสุจริต ๓ คือ


  ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจาก การฆ่าสัตว์

  ๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจาก การลักขโมย

  ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจาก การประพฤติผิดในกาม  ข. วจีสุจริต ๔ คือ


  ๑. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจาก การพูดเท็จ

  ๒. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจาก การพูดส่อเสียด

  ๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจาก การพูดคำหยาบ

  ๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจาก การพูดเพ้อเจ้อ  ค. มโนสุจริต ๓ คือ


  ๑. อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา

  ๒. อพยาบาท ไม่ปองร้ายเขา

  ๓. สัมมาทิฏฐิ ประพฤติถูกต้อง ตามคลองธรรม (ถูกศีล ถูกธรรม)  กรรม ๑๐ อย่างนี้ เป็นทางบุญ ให้เพิ่มพูนเนืองนิจ


  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  ๒. การทำกุศลให้พร้อมมูล


  คำสอนข้อนี้ ทุกคนเข้าใจดีแล้วว่า การรักษาศีล การฟังเทศน์ การเจริญภาวนา การทำบุญทำทาน เป็นทางบุญ ควรเพิ่มพูนให้ยิ่งขึ้น


  เมื่อทำบุญมากเข้า จนบารมี ๑๐ ประการของท่านโตได้ส่วน ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ท่านจะเห็น “ธรรมกาย” และสำเร็จเป็น พระอรหันต์


  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  ๓. ทำใจให้ผ่องแผ้ว


  สจิต ฺตปริโยทปนํ แปลว่า การทำใจให้ใส เป็นคำสอนข้อที่ ๓ คำสอนข้อนี้ยากที่จะอธิบาย และยากแก่การเข้าใจ เรื่องของใจ เป็นเรื่องยากเสมอ เพราะ “ใจ” ไม่มีตัว ไม่มีตน จับต้องไม่ได้ แต่ใจมีอาการ
  อาการของใจ คือ เห็น จำ คิด รู้


  พูดอย่าเข้าใจง่าย “ใจ” คือ ความรู้สึก นึก คิด แม้กระนั้น เราก็ยังไม่กระจ่างชัด แต่เรามีความจำเป็นต้อง “ทำใจให้ใส” ตามคำสอนของพระศาสดา หากเรามีความเข้าใจเรื่องของ “ใจ” ไม่ถูกต้อง เป็นผลทำให้ใจใสไม่ได้ เราจะไม่พบของวิเศษ ซึ่งของวิเศษนั้น เกิดแก่ผู้ทำใจให้ใสเท่านั้น  คำสอนของพระบรมศาสดาข้อ 3 ที่ว่า สจิตฺตปริโยทปนํ แปลว่า การทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ มีความสำคัญมาก เพราะเหตุใด ?  o หากทำใจใสไม่ได้ จะส่งผลให้มนุษย์ทำบาป เมื่อมนุษย์ทำบาป ส่งผลให้เขาได้รับทุกข์ และเมื่อเขาตายไป เขาก็ไปสู่ทุคติภูมิอีก เพราะจะต้องไปรับผลกรรมอีกต่อหนึ่ง ทำให้ล่าช้าต่อมรรคผลนิพพาน  o หากทำใจใสได้ ส่งผลให้มนุษย์ทำแต่กรรมดี ส่งผลให้เขาได้รับความสุข ตายแล้วก็ยังไปสู่สวรรค์ หากพัฒนาความสว่างใสให้ยิ่งขึ้น ก็เข้าหลักสูตรวิชาธรรมกาย นี่คือใกล้ต่อมรรคผลนิพพานอย่างทันใจทีเดียว  o อีกนัยหนึ่ง หากเราสามารถทำใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วล่ะก็ เราจะเข้าถึงดวงนิโรธและเข้าถึงดวงมรรค ส่งผลให้ดวงนิโรธและดวงมรรคมีกำลังขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ดวงทุกข์และดวงสมุทัยก็ไม่มีโอกาสปกครองใจของเรา นี่เป็นเหตุผลย่อๆ ใครทำเช่นนี้ได้ ? ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะเขาได้ทำใจให้ผ่องใสตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้ว ส่งผลให้นิโรธและมรรคมีโอกาสกำจัดทุกข์ โศก โรค ภัย ให้แก่เราได้ นั่นเอง  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  *************************************************
  จากหนังสือผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย  (verygood) (verygood) (verygood) (verygood) (verygood)

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2006
 2. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,810
  ค่าพลัง:
  +18,981
  โมทนาครับ

  ...ธุระของสงฆ์ท่านย่อมทำตัวเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปครับ...
   

แชร์หน้านี้

Loading...