นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตายแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์จริงหรือไม่ ?

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย sevenmoons, 11 พฤษภาคม 2019.

 1. sevenmoons

  sevenmoons สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กุมภาพันธ์ 2016
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +34
  การที่กล่าวกันว่า จาริกแสวงบุญ ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔
  เมือตายจากโลกนี้ไป จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ เป็น
  พุทธวจน หรือไม่ครับ ? มีพระสูตรยืนยันไหมครับ ?
   
 2. sevenmoons

  sevenmoons สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กุมภาพันธ์ 2016
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +34
 3. ครูเรือง

  ครูเรือง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2010
  โพสต์:
  939
  ค่าพลัง:
  +667
  สิ่งที่จะพาเราไปสวรรค์ หรือ นรก ไม่ใช่บาปบุญที่ไหนหรอกครับ
  อยู่ที่ว่า ลมหายใจหรือจิตครั้งสุดท้าย เราคิดอะไร
  - ถ้าคิดเรื่องบุญ เราก็ไปสวรรค์
  - ถ้าคิดเรื่องบาป เราก็ไปนรก
  - ถ้าไม่คิดอะไร เราก็ไปสำนักพญายม ให้ท่านพญายมไต่ถาม แล้วตัดสิน ครับ
   
 4. ต๊กโกว

  ต๊กโกว นักดาบเดียวดาย

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  172
  ค่าพลัง:
  +483
  การที่เรานมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ผมว่าไม่มีอานิสงค์ที่จะทำให้ขึ้นสวรรค์ได้ครับ
  แต่ถ้าเราระลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้ถึงจะได้กุศลถึงขั้นขึ้นสวรรค์ได้
  ซึ่งการระลึกถึงพระพทุธเจ้านี่เป็นพุทธนุสติ อยู่ในกรรมฐาน 40 ครับ
   
 5. โลกนี้คือละคร

  โลกนี้คือละคร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +100
  การไปสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ทำให้ระลึกถึงท่าน เพิ่มความศรัทธา ได้รู้ว่า ท่านมีตัวตนอยู่จริง มีสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานจริง ไม่ได้มีใครคิดหรืออุปโลกขึ้นมาเอง ยามใดแตกกายทำลายขันธ์ จิตยังน้อมน้อมถึงท่าน จึงทำให้มีสุขคติภูมิเป็นที่ไป .... ไม่ได้หมายความว่าไปสังเวชนียสถาน ๔ แห่งแล้วจะไม่ตก นรก นะครับ เป็นการเข้าใจผิด
   
 6. ต้อง อยุธยา

  ต้อง อยุธยา สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +2
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อน พวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาใน
  ทิศทั้งหลายย่อมมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่ง
  ใกล้ภิกษุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจ ก็โดยกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาค พวกข้าพระ
  องค์จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ พวกภิกษุผู้ให้เจริญใจ ฯ
  ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของ
  กุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ
  ๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม
  ระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ
  ๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม
  ระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ
  ๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม
  ระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ
  ๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม
  ระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้
  สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ
  ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า
  พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้
  ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ
  ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยว
  จาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า
  แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ

  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒
  ทีฆนิกาย มหาวรรค
   

แชร์หน้านี้

Loading...