นิวรณ์เปรียบดังหนี้ โรค เรือนจำ ความเป็นทาส ทางไกลกันดาร

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย วิญญาณนิพพาน, 25 กรกฎาคม 2020.

 1. วิญญาณนิพพาน

  วิญญาณนิพพาน ทีมงานอาสาฯ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  19,135
  กระทู้เรื่องเด่น:
  36
  ค่าพลัง:
  +20,884
  point-lobos-tree-25.3.jpg

  ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้
  (กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา)
  ที่ยังละไม่ได้ในตน เหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนเรือนจำ
  เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร
  และพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ ที่ละได้แล้วในตน
  เหมือนความไม่มีหนี้ เหมือนความไม่มีโรค
  เหมือนการพ้นจากเรือนจำ
  เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม

  * เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน
  การงานเหล่านั้นของเขาจะพึงสำเร็จผล

  เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขา
  จะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภรรยา

  เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน เรากู้หนี้ไปประกอบการงาน
  บัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว
  และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรา ยังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภรรยา ดังนี้

  เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด

  * เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก
  เจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ และไม่มีกำลังกาย

  สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้ และมีกำลังกาย

  เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน เราเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก
  เจ็บหนัก บริโภคอาหารไม่ได้ และไม่มีกำลังกาย

  บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้และมีกำลังกาย ดังนี้

  เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุ ฉันใด

  * เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ

  สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดี ไม่มีภัย
  และไม่ต้องเสียทรัพย์อะไร ๆ เลย.
  เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน เราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้
  เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดี ไม่มีภัยแล้ว และไม่ต้องเสียทรัพย์อะไร ๆ เลย ดังนี้

  เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุ ฉันใด

  * เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส พึ่งตัวเองไม่ได้
  ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม่ได้

  สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเองได้
  ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก่ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ

  เขาพึงจะมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นทาส
  พึ่งตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม่ได้
  บัดนี้ เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้ว พึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น
  เป็นไทยแก่ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ ดังนี้

  เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด

  * เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์ มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร
  สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้
  โดยสวัสดี ไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไร ๆ เลย

  เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ
  เดินทางไกลกันดาร บัดนี้ เราข้ามพ้นทางกันดารนั้นแล้ว โดยสวัสดี ไม่มีภัย
  ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไร ๆ เลย ดังนี้

  เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด

  ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้
  ที่ยังละไม่ได้ในตน เหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนเรือนจำ
  เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร
  และพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ ที่ละได้แล้วในตน
  เหมือนความไม่มีหนี้ เหมือนความไม่มีโรค เหมือนการพ้นจากเรือนจำ
  เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล

  อ้างอิง

  * มหาอัสสปุรสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒
  https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=12&A=8507&Z=8743&pagebreak=0

  ที่มา...วิกิซอร์ซ
  http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31768
   

แชร์หน้านี้

Loading...