บทความ...กระดานเล่าสู่กันฟัง

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย nouk, 19 ตุลาคม 2014.

 1. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ขั้นที่ ๓

  “…เธอพิจารณาเห็นกระดูก ก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้ว โดยส่วนสอง คือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ ทั้งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้ นี้ทัศนสมาบัติข้อที่ ๓ ฯ”

  พิจารณาลึกลงไปอีก อะไรที่มายึดกายนี้ คือทัศนะให้มันแจ่มแจ้งลงไปอีก จากผิวหนังผมที่เราเห็นอยู่ภายนอก ลักษณะที่มันเน่าแล้ว หรือเป็นผงกระดูกแล้ว ต่อไปอีก อะไรที่มายึดกายนี้อยู่ ท่านพระสารีบุตรได้บอกถึง ย่อมรู้กระแสของวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสอง คือสิ่งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้สิ่งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้
  กระแสของวิญญาณหมายความว่า จิตจะมายึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตน วิญญาณก็จะมารับรู้กายนี้แหละโดยความเป็นตัวตน จิตนี้มันหลอกเรา เรามายึดถือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเป็นตัวตน เราจะมารับรู้รูปกายนี้ก็ผ่านทางวิญญาณนั่นล่ะ
  วิญญาณที่มีจิตมายึดถือ วิญญาณก็เป็นวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย ก็เอารูปนั้นมาก้าวลง แต่ว่ารูปมันขาดไปแล้ว กระแสของการยึดถือก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนคุณสร้างเขื่อนตัดทางน้ำ กระแสน้ำมันก็ตัดซึกไปเลย มันอยู่ไม่ได้ ถูกตัดไป เหมือนคุณปิดสวิทซ์ไฟ ความเป็นกระแสของไฟฟ้ามันก็ตัดไป หรือคุณเอาน้ำไปราดบนเปลวไฟ เปลวไฟที่เป็นกระแสต่อเนื่องกัน มันก็ถูกตัดขาดไป

  ถ้าเผื่อว่าร่างกายของเรามันเน่าแล้ว มันดับแล้ว มันจบแล้ว ไม่สามารถที่จะมีวิญญาณมาอาศัยรูปนี้โดยความเป็นตัวตนยึดถือได้ กระแสของวิญญาณนั้นขาดลง ขาดลงแล้ว แต่ถ้ายังมีเชื้ออยู่ มันก็จะยังตั้งอยู่ได้

  ..กระแสของวิญญาณที่ยึดถือในกายนี้หยุดลงแล้ว แล้ววิญญาณจะไปยึดกระแสอื่นอะไรอีกมั้ย ก็ถ้ายังมีเชื้อของจิตที่ยังมีอาสวะอยู่ จิตที่มีอาสวะนั้นก้จะอาศัยการรับรู้คือวิญญาณนี้ไปยึดถือคือตั้งอยู่ในโลกนี้อีก ในโลกนี้คือรูปโลก อรูปโลก และกามโลก…

  …ถ้ายังมีเชื้ออยู่ ก็ยังต้องมีการก้าวไปอยู่ รู้กระแสของวิญญาณตรงนี้ ความรู้นี้คือญาณ เรียกว่า เจโตปริยญาณ คือคนที่เจริญกายคตาสติ พระพุทธเจ้าบอกว่า เป็นธรรมที่จะทำให้เกิดการแทงตลอดซึ่งธาตุอันเป็นเอนก ๑ในธาตุที่เป็นเอนกนั้นก็คือความที่มีอิทธิฤทธิ์ ความที่รู้ภาวะจิตคน ญาณในขั้นต่างๆ
  ความรู้ที่เกิดขึ้นในข้อที่ ๓ นี้คือทัศนสมาบัติที่มันละเอียดลงไป ทะลุหนังเนื้อเลือด ทะลุลงไปถึงวิญญาณที่มายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตน มันผ่านทะลุเข้าไปตรงนี้
   
 2. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ขั้นที่ ๔

  “…เธอย่อมพิจารณาเห็นกระดูก ก้าวล่วง ผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษ ซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสอง คือทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปรโลก นี้ทัศนสมาบัติข้อที่ ๔ ฯ”

  พิจารณาให้ลึกลงไปอีก อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยการมนสิการโดยชอบ สมาธิที่เป็นระดับสูงก้ละเอียดลงไปอีก จิตตั้งมั่นลงไปอีก พิจารณาทบทวนตั้งแต่แรกมา อันนี้ต้องอาศัยการทำซ้ำทำย้ำ เหมือนเราเดินลัดสนามหญ้านานๆเข้า มันก็จะกลายเป็นร่องลึกลงไป ทำให้มีความชำนาญลงไป ทบทวนตั้งแต่แรกมา
  พิจารณากายตั้งแต่ผมลงไปถึงพื้นเท้า จากเท้าขึ้นไปถึงผม พิจารณาผม ผิว ขน ให้มันทะลุผ่านผิวหนังเนื้อเลือด ทะลุผ่านเอ็นกระดูก ทะลุผ่านถึงกระแสของวิญญาณที่จะมายึดถือในจุดนี้บ้างในจุดอื่นบ้าง ทะลุผ่านลงไปอีกจนกระทั่งขาดแล้วโดยทั้งที่ทางกายด้วย คือกระแสของวิญญาณนี้ไม่สามารถยึดถือในกายนี้แล้ว กระแสของจิตนั้นก็ไม่ยึดถือวิญญาณนี้ด้วย
  พอกระแสของจิตที่ไม่ยึดถือแม้ในวิญญาณนี้ด้วย อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลง ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี คือไม่มีที่ตั้งของในโลกนี้ ไม่มีที่ตั้งอยู่ในโลกอื่นๆ เมื่อวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งก็ไม่เจริญงอกงาม หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง เพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่น เพราะตั้งมั่นจึงยินดีในตนเอง เพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหว เมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตน ความรู้นี้เกิดขึ้นทันที การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว และกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก
   
 3. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  อะไรที่มันตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นยินดีร่าเริงด้วยดี :

  จิต
  จิตถ้ามีความจางคลายในรูปนั้นที่คุณไม่ไปยึดผ่านทางเวทนา จิตถ้ามีความจางคลายในวิญญาณ จิตนั้นจะพ้นจากอาสวะที่สะสมมา เพราะว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจางคลายแล้ว พอจิตหลุดพ้นตรงนี้ จิตนั่นแหละจึงดำรงอยู่ตามสภาพของจิตนั้นที่มันมีเชื้อมา พอมีการดำรงอยู่ เพราะหลุดพ้นแล้ว ก็จะมีความยินดีร่าเริงด้วยดี จิตนั้นแหละที่ยินดีร่าเริงด้วยดี จึงไม่มีความหวาดสะดุ้ง สะดุ้งไปตามการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของทั้งโลกนี้ของทั้งโลกหน้า พอพ้นแล้ว ไม่สะดุ้งแล้ว ก็ย่อมปรินิพพาน คือดับรอบถึงรอบของมัน จิตนั้นก็ดับไป เหมือนเชื้อของไฟหรือกระแสน้ำ ที่ถ้าต้นน้ำมันไม่มีมาแล้ว มันก็ไม่เรียกกระแสแล้ว มันก็แห้งไป หรือเชื้อไฟ ถ้าเชื้อหมดแล้ว จิตมันหมดแล้วถึงไส้มมันหมดแล้ว แล้วจะไปบอกได้ไงว่าเปลวไฟมันไปทางไหน มันหมดแล้วก็ดับไป ความถึงรอบ ดับเย็นนั่นแหละเรียกว่าปรินิพพาน
   
 4. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  นิพพานแปลว่าเย็น ปริแปลว่ารอบคือดับรอบ ย่อมรู้ถึงกระแสของวิญญาณซึ่งขาดแล้วโดย๒ส่วน ทั้งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ในโลกนี้ ทั้งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ในโลกหน้า นี่เรียกว่าเป้นทัศนสมาบัติขั้นที่ ๔

  ๔ อย่างนี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจากเรื่องของกายคตาสติ มาจากการพิจารณาอสุภะ มาจากการที่เรามีความเพียรในจุดนี้แล้วทำให้ละเอียดลงไป นี่เป็นลักษณะเส้นทางที่น่ามหัศจรรย์ในธรรมะวินัยนี้ ที่มีลักษณะเหมือนไหล่ทะเล การลึกลาดล้ำลงไปเป็นลำดับๆ เราพิจารณาซ้ำไป ทำเหมือนเดิมจะมีความชำนาญ ทำเหมือนเมื่อวานแต่มีความลึกลงไป ลึกลงไป ลึกไปจนถึงกระดูก เยื่อในกระดูก ทะลุกระดูกลงไปถึงวิญญาณ ทะลุวิญญาณลงไปจนมันขาดลงทั้ง๒ส่วน คือไม่ว่าจะทัศนสมาบัติอันไหน มันดีหมด เพราะเรียกได้ว่าเราไปตามเส้นทาง ไปตามแนวทางนี้ มาตามทางดีแล้ว ความลึกซึ้งมันจะลึกลงไป
   
 5. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  …ทำต่างกันแต่ว่ารสชาดเหมือนกัน เหมือนแม่น้ำทุกสายที่ไหลลงสู่ทะเล จะมีรสเดียวคือเค็ม ทางทุกสายที่เราเรียกว่ามรรคแปด สัมมัตตะสิบ มันจะไหลมารวมกันตรงที่นิพพาน เราพิจารณาไปตามเส้นทางนีี้ ให้เกิด ทัศนสมาบัติ….ความเป็นสัมมาสัมพุทโธนี้ ท่านพระสารีบุตรยืนยันด้วยธรรมะ ๑ ใน ๑๖ ข้อ ที่เรียกว่าทัศนสมาบัติ……
  .
  .
  ขอบคุณ...http://puredhamma.com/1701a1024tu/
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ครบ 9 เศียร ก็จะเป็นทรงนี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ทุกวันนี้ไม่มีนิมิต ฝันก็เหมือนไม่ได้ฝัน หลับกับตื่นเหมือนกัน มีแต่รู้ รู้ไปเฉยๆ รู้ซื่อๆ รู้แล้วก็ดับ จะนำมาเล่ามาบอกก็ไม่ได้ ดับแล้วดับเลย เห็นก็เออๆ จิตไม่ยึด ไม่เกาะ

  ทาน ศีล ภาวนา ดีทั้งนั้น ทำกันไปเถอะ เป็นกรรมดีที่ส่งผลต่อเจ้าของยาวนานมาก มีสุคติเป็นที่ไป เต็มเมื่อไหร่ก็หยุดไปเอง

  บันไดพญานาคหน้าพระอุโบสถ วัดภูเพียง จังหวัดน่าน ยังทำอยู่นะจ๊ะ ร่วมบุญได้ตลอดเวลา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  นำภาพวัดสวยเมืองไทยมาฝากค่ะ

  #พญาศรีสัตตะนาคราชวัดถ้ำผาแด่น
  วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 17 กม. เป็นอีกหนึ่งใน สถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี โดยมีชื่อตามทะเบียนสำนักพระพุทธศาสนา แห่งชาติ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483

  สภาพธรรมชาติร่มรื่นมีต้นไม้ และโขดหินขนาดใหญ่ เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา ซึ่งในอดีตได้มี พระเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนาหลายองค์มาจำพรรษาปฏิบัติธรรม อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาจำพรรษาด้วย และเมื่อช่วงปี 2550 พระอาจารย์ปกรณ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน ได้เข้ามาพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และพัฒนาเป็น สถานที่ท่องเที่ยว เชิงธรรมะ เพื่อดึงประชาชน และกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าวัดมากขึ้น วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น โดยมีการจัดพื้นที่ ให้สามารถชมทิวทัศน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศา

  การเดินทางไปวัดถ้ำผาแด่น
  เริ่มจากตัวจังหวัดสกลนครใช้เส้นทางสกลนคร – กาฬสินธุ์ ผ่านสี่แยกบายพาส ถึงไทวัสดุ ให้ชะลอรถ จะมี 3 แยกที่บ้านศรีวิชา มีป้าย บอกไปวัดถ้ำผาแด่น และ ไปอำเภอเต่างอย เลี้ยวซ้ายตรงไปอีก 10 กม.ถึงบ้านดงน้อย มีป้ายบอกว่าไปถ้ำผาแด่น เลี้ยวขวาเข้าไปตาม ทางเข้าหมู่บ้านไปอีก 3 กม . เป็นขึ้นภูเขา ถนนสะดวกสบาย เป็นทางลาดยางจนถึงวัด
  .
  .
  ขอบคุณภาพจาก วัดถ้ำผาแด่น สกลนคร
  ขอบคุณข้อมูลจาก เพจวัดสวยเมืองไทย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ถ้าเราอยากจะเห็นพระโสดาบัน เราก็ต้องเป็นพระโสดาบันเสียก่อน เราอยากจะรู้ว่าเกลือมันเผ็ดหรือเค็มอย่างไรเราก็ต้องจิ๊บดูเสียก่อน จะให้ช้อนจิ๊บแทนมันก็ไม่รู้จัก ตักวันยังค่ำมันก็ไม่รู้ บางท่านทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกัน

  พระโสดาบันอยู่ที่ไหน พระสกทาคามีอยู่ที่ไหน พระอรหันต์อยู่ที่ไหนนี่ ที่ไหนไม่มีโลภมีโกรธมีหลง พระอรหันต์ก็อยู่ที่นั้น

  ที่ไหนไม่สงสัยในพระพุทธศาสนา พระโสดาบันก็อยู่ที่นั้น

  ที่ไหนไม่มีกามราคะ ไม่มีโทสะ พระอนาคามีก็อยู่ที่นั้น

  ที่ไหนไม่มีการแช่งสัตว์ ไม่มีการจองเวร อาฆาต จองเวรผูกใจเจ็บ ไม่มีเบียดเบียนสัตว์ ไม่สงสัยในพระพุทธศาสนา อบายมุขทุกประเภทไม่ล่วง ค้าขายเครื่องประหาร ค้าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ค้าขายน้ำเมา ค้าขายยาพิษไม่มีในที่ใด ที่นั้นแหละคือพระโสดาบัน ที่ไหนไม่เล่นการพนัน เห็นโทษในอบายมุขอย่างเต็มที่ ไม่สงสัยว่าจะเป็นมงคลเลย ภูมิของพระโสดาบันต้องเป็นอย่างนั้น

  ถ้ายังสงสัยว่า อบายมุขทุกประเภทนี่จะเป็นมงคล จะพาให้ผ่อนหนักให้เป็นเบา คนนั้นยังไม่ถึงพระโสดาบันดอก เป็นโสดัน โสเดา โสคาดคะเน

  หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
  ๒๗ กันยายน ๒๕๓๐
  _/\_ _/\_ _/\_
   
 10. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  วันละเล็ก วันละน้อย ค่อยๆ สะสมไป
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  วันพระขึ้น 8 ค่ำ ท่านๆ พากันมา
  เหล็กไหลจันทรามาได้ไง คนส่งก็งง คนรับก็งง

  น้ำที่อยู่ในถุงตักมาจากที่เดียวกัน ถุงนึงใส อีกถุงเป็นสีม่วง กลิ่นกำยานหอมตลบอบอวลตั้งแต่เปิดกล่อง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ของกำนัลจากเธอผู้ห่างไกล

  ส่งมาเพื่อเตือนให้รู้ว่า....เธอยังมีฉันอยู่เสมอ
  ขอบคุณจริงๆ ที่ไม่ทอดทิ้งกัน

  กำไลหินจักระกับเหล็กไหลจันทรา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  กระทู้ "บทความ...กระดานเล่าสู่กันฟัง" ได้เดินทางมาจนจะครบ 5 ปีแล้ว ยาวนานเนอะ ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเล่านักหนา บานเบอะ เลอะเทอะ เล่าไปตามความเพ้อฝันของเจ้าของกระทู้ ตามความผันแปรของใจ ก็ยังเป็นไตรลักษณ์ ครบ 1,999 ความเห็นก็จะขออำลาวงการค่ะ 555 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะ

  หวังว่าผู้ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีที่ได้เข้ามาอ่าน มาเสพ คงได้รับประโยชน์บ้างนะคะ พบกันใหม่หากยังหายใจอยู่ √}~{√}~{ ลาล่วงหน้าค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  โลกของสังขารคือโลกของการปรุงแต่ง
  ที่ไหนๆ ก็มีแต่ปรุงแต่ง เราก็ไปดูเขาปรุงแต่ง
  ไม่มีหน้าที่ตอบคำถามใคร
  ชอบถามตอบกับตัวเองมากกว่า
  โลกคือสังขาร ปฏิบัติแล้วก็เพียรอย่าให้หลงสังขาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ภาพเปรียบเทียบ ถ่ายคนละวันค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  .....นิชปาลกาฬกัณหามณีนิล.....
  (นาคราชนิชปาลนาคดำมีเกล็ดดังแก้วมหานิลปัตถะราคะคือดำมีแสงสีแดง)
  .....นาภีทองมณีทาทั่ว.....
  (ท้องมีสีทองทั้งหมด)
  .....ปราศกศิลป์ดั่งแร่มณีแดง.....
  (หงอนสีแดงที่พัดไหวดังแสงสุริยะเทพสาดสว่างไปทั่ว)
  ......แสงไตรมาทาบทั่วแผ่นผืนธารา.....
  (เมื่อทรงวรกายนาคราชจะมีแสงสีทองแดงดำส่องไปทั่วท้องน้ำ)

  และเทวีท่านคือ นางมณีมณฑาหรืออีกนามปู่เรียกนางว่านิลมณีเทวีนาคิณีนิลกาฬ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  คาถาบูชาเหล็กไหล

  ตั้งนะโม 3 จบ

  " พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ สะกะพะจะ บูชา จะ มหาบูชา ท่านผู้ดูแลรักษา ธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ อันทรงฤทธิ์อานุภาพนี้ อิสะวาสุ อิติปิโส ภะคะวา เหล็กไหลเจริญมา เจริญยิ่ง เจริญดี สิ่งดี ๆ ทั้งหลาย หลั่งไหลเข้ามาสู่แก่ตัวข้าพเจ้า ชื่อ..นามสกุล..สัมมะ สัมมา สัมมา สัมมะ นะมะอะอุ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ พุทโธ พุทธัง นะกัญตัง อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ"

  คาถาถวายน้ำผึ้ง " นะอึด โมอึด โธอัด นะอัด ๓ จบ "
  การบูชาเพิ่มฤทธิ์เดชให้กับเหล็กไหล (สวดด้วยคาถาข้างต้น)

  ในวันพระ สวด 3- 108 จบ ให้นำอาบแสงจันทร์ในคืนเพ็ญเต็มดวง จะดีมาก เหล็กไหลจะเจริญงอกงามสีสวยมีพลังอานุภาพมีพลังมากขึ้น และอธิฐานจิตนึกขอเอาแต่สิ่งดีๆ จะศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อ และศรัทธา ของที่ผู้นำไปบูชา มีการปฎิบัติดี รักษาศีล สร้างบุญบารมี ถวายบุญให้สมิงเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ด้วยทุกครั้ง
  .
  .
  ปล. ก๊อปมาจ้ะ ตัวเองก็ไม่เคยบูชา ได้มาก็วางไว้ในห้องพระ ถึงว่าไม่รวยสักที 555
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ใจสั่งมา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  ความเห็นที่ 1999 เลขมงคล คริคริ

  สำเร็จไปอีกหนึ่งผลงานค่ะ พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ แผ่บารมีถึง 9 เศียร นามว่า...นิชปาลกาลกัณหามณีนิล...

  ทำด้วยความยากลำบาก ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องล้วนมีอุปสรรค เป็นเหมือนลางบอกเหตุบางอย่าง ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเมื่อครั้งปั้นองค์ภุชงค์ให้คุณ... คือชิ้นงานหัก ต้องแก้ไขซ่อมแซม องค์นี้หักที่เดิม 4 ครั้ง

  องค์นาคราชที่มีบารมีมาก ผู้ครอบครองต้องประกอบด้วยทานศีลภาวนา มีความแนบแน่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ดำรงค์ธรรม

  คนปั้นเหมือนฝืนชะตาฟ้าลิขิต ต้องมีการแลกเปลี่ยน ได้อย่างเสียอย่าง

  สื่อจิตถึงกันหมด ทั้งผู้รับ-ส่งสาส์น ผู้ปั้น จนถึงผู้ครอบครอง

  ลาก่อนนะคะ คิดถึงกันก็ขอให้หมั่นภาวนา

  ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่แวะเวียนมาอ่าน มาร่วมแชร์เรื่องเล่า มากดให้คะแนน ทุกๆ ท่านค่ะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ บาย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...