บทสวดบูชาเทพเทวาทุกพระองค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล พระไตรญาณชินบัญชร

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย ข้าวใจ, 20 มีนาคม 2007.

 1. ข้าวใจ

  ข้าวใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  64
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +975
  บทสวดมนต์พระไตรญาณ ชินบัญชร
  <!--sizec--><!--/sizec-->
  ยโส ภะคะวา อรหังสัมมา สัมพุทโธ
  อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภควันตัง อภิปูชะยามิ

  โยโส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
  อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธ้มมัง อภิปูชะยามิ

  โยโส สุปะฏิปันโน ภะคะวาโต สาวะกะสังโฆ
  อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามิ

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

  สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจังนัง สาธุโวเม สุณันตุ

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ( พุทธคุณ )


  สะวากขาโต ภะคะวะโต ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ ( ธรรมคุณ )


  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สะวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ( สังฆคุณ )  อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะเจริญสวดมนต์ภาวนาธรรม บูชาคุณพระรัตนตรัย เพื่อสร้างสมทศบารมีธรรม ในจิต มีทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา เจริญอิทธิบาททั้ง ๔ ด้วยความพอใจในความเพียร ให้ความสนใจและใคร่ครวญพิจารณา ให้สังหารนิวรณ์ทั้ง ๕ อันมีกามฉันทะ ความพยาบาท ความง่วงขณะปฏิบัติ ความคิดฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย ให้มันมลายหายออกไป มีวิตก วิจารณ์ ปิติ สิริร่วมสุข เอกกัคคตา เข้ามาแทนที่ ให้ถึงฌานสมาบัติ จนเดินทางเข้าสู่มรรคาพระอริยะบุคคล ล้างธุลีกิเลสให้สูญ ตัดมูลอาสวะให้สิ้น ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง ล่วงถึงพระนิพพานที่ยิ่งใหญ่

  ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ มีสมเด็จโตวัดระฆังเป็นที่สุด จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า ทำลายทุกข์กายใจให้เหือดหาย ทำลายมารตัณหาให้พินาศ ขอให้พ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและอันตรายภัยพิบัติทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว มีโช่คลาภ มีความสุขสิริสวัสดิ์ เจริญต่อไปทั้งในปัจจุบัน กาลอนาคต และภพหน้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ.


  อุกาสะ อุกาสะ มือของข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วขอประนมขึ้นระหว่างคิ้ว ข้าพเจ้าขอถวายต่างดอกบัวปทุมชาติ จักขุของข้าพเจ้าทั้งสอง อันรุ่งเรืองฉายแสงแวววาว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง นะโม นมัสการ ข้าพเจ้าขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงพระญาณเห็นทั่วทุกทิศแดนไกล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ภาวนาว่า พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ ตั้งใจภาวนาไว้ให้ดี ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ ด้วยพุทธานุภาพที่ทรงตั้งมั่นในอุเบกขา ทรงเมตตาโปรดสัตว์ทั่วทิศ ทรงฤทธิ์แกล้วกล้า เดชะพระจตุพรหมวิหาร ในน้ำพระหฤทัยมีพระเมตตา ทรงพระกรุณาช่วยสัตว์ให้หายเข็ญ

  พุทโธพุทธัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
  ธัมโมธัมมัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
  สังโฆสังฆัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา


  พวกมารไพรีอย่าเข้ามาใกล้ คนร้ายอกุศลถอยไปให้พ้น สารพัดศัตรูวินาสสันติ ข้าพเจ้าจะขออาราธนาพระธรรมเจ้า ทั้งแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ จนจบในพระไตรปิฏกยกย่อออกมาว่า


  อาปามะจุปะ คือ พระวินัย
  ทีมะสังอังขุ คือ พระสูตร
  สังวิทาปุกะยะปะ คือ พระปรมัตุถ์

  ด้วยเดชะพระธรรมเจ้าทั้งหลาย ขอให้โพยภัยอย่าได้มี จงกำจัดพลัดพลายออกไปให้พ้น ข้าพเจ้าจะขอไหว้คุณพระสงฆ์อันทรงศีลบริสุทธิ์ พระสงฆ์ทรงเป็นมิตรผูกจิตพิศมัย สังฆัสสัง มังคะลังโลเก อุมะอะปิ พระสังฆังจงมารักษาตัวข้าพเจ้า ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไป ศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด


  หนึ่งนมัสการพระพุทธูมาอยู่ตรงหน้า พระธรรมมาอยู่ตรงหลัง พระสังฆังรักษาจิต พระพรหมผู้เป็นเจ้าสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า เหล่าเทพเทวานพเคราะห์เสด็จเข้ามาช่วยกันรักษา


  ด้วยเดช ......
  พระอาทิตย์ทั้งหก ทรงประทานกำลังมาให้
  พระจันทร์สิบห้า ทรงศีลในใจ
  พระอังคารแปดองค์ มารักษาภายใน
  พระพุธสิบเจ็ด เป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจัญไร
  พระเสาร์ดีจริงกำลังสิบทัศน์ มาช่วยกำจัดมหาอุบาทว์
  พระพฤหัสสิบเก้า เข้ามาสิงสู่ให้พรทุกสิ่ง
  พระราหูสิบสอง มาช่วยกันรักษาศัตรูมีมามอดม้วยบรรลัย
  พระศุกร์ยี่สิบเอ็ด มาช่วยป้องกัน
  พระกาฬตัวกล้าร้ายกาจนักหนา ศัตรูที่ไหนให้บรรลัยที่นั่น


  นะโมเมสัพพะเทวานัง สัพพระเคราะห์จะเทวะตา
  สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิภุมโมจะเทวานัง
  พุทโธลาภัง ภะวิสสะติ ชีโวศุโกร์จะมหาลาภัง
  สัพพะเคราะห์วินาศสันติ โสโรราหูเกตุมหาลาภัง

  สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วินาศสันติ พระเคราะห์ภายใน พระเคราะห์ภายนอกจงหายไป พระเคราะห์ปีขอให้เคลื่อน พระเคราะห์เดือนขอให้คลาย พระเคราะห์วันขอให้หาย มลายไปสิ้น ชัยยะ ชัยยะ


  ๑ ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

  ๒ ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา

  ๓ สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโตมัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

  ๔ หะทะเยเม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

  ๕ ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

  ๖ เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

  ๗ กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

  ๘ ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ

  ๙ เสสาสติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสิติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

  ๑๐ ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

  ๑๑ ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

  ๑๒ ชินา นานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
  วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

  ๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

  ๑๔ ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะ**ตะเล
  สะทา ปาเลน ตุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

  ๑๕ อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จารามิ ชินะปัญชะเรติฯ
  อิติปิโสภะคะวา นะชาลีติ ฉิมพาลี จะมหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภะวันตุเม


  พุทโธ ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม

  ธัมโม ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม

  สังโฆ ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม

  ขอนมัสการพระสีวลีเถรเจ้า ผู้ทรงเป็นเลิศในทางลาภสักการะ พระองค์ทรงมีศักดาฤทธานุภาพที่จะหาอุปมามิได้ พระมหาเถรสีวลีพระองค์เสด็จไปอยู่ยังสถานที่แห่งใด ๆ เทพยดาและมนุษย์ย่อมมาบูชามิได้ขาดในสถานที่นั้นทุกแห่ง ขอให้เดชะพระสีวลีเถรเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด.


  นะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
  สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  โม พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
  สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  พุท พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
  สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  ธา พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
  สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล


  ยะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
  สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  <!--sizeo:5--><!--/sizeo-->นะโมพุทธายะ นิพพานัง ปัจจะโยโหตุ ปูเชมิ<!--sizec--><!--/sizec-->

  บทสวดมนต์นี้ บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า พระอรหันตเจ้า พระสีวลี พระพรหม เทพเทวาทุกพระองค์ในสวรรค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล


  สมเด็จโตได้ตรัสว่า " ผู้ใดสวดบทสวดมนต์พระไตรญาณนี้สักการะบูชา จะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ สวดทุกเช้าค่ำแล้วผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาบทสวดมนต์พระไตรญาณนี้ไว้ที่บ้านเรือน ก็จะป้องกันอันตรายต่าง ๆ ได้ ถ้าพกพาติดตัวเดินทางไปในที่ต่าง ๆ จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง "
  <!--IBF.ATTACHMENT_50814--><!-- THE POST -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 มีนาคม 2008
 2. รากแห่งธรรม

  รากแห่งธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  668
  ค่าพลัง:
  +3,171
  สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยเดชบารมีที่สั่งสมนับอนันตชาตินั้นขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสุคตเจ้าผู้เจริญพระผู้ทรงห่างใกล้จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยองค์เองทุกพระองค์นั้น ขอบารมีพระธรรมเจ้าอันพระบรมครูติโลกนาถทรงแสดงไว้เพื่อแจ้งแล้วแก่เวยไนยทั้งหลายในหนื่นโลกธาตุแสนจักวาลนั้น ขอบารมีแห่งหน่อพุทธบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ที่ทรงสู้บำเพ็บบารมีทั้ง30กองมาปลดเปลืองกองทุกข์เหล่าเวยไนย ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระปัจเจกพุทธ พระผู้ลุแล้วถึงฝั่งแห่งนิพพานพระผู้ทรงฉุดช่วยเหล่าเวยไนย ณ กาลที่โลกว่างจากพระอรหันตสัมมา ขอบารมีแห่งพระอริยะเจ้าทุกชั้นฟ้านับแต่ โสดาปัตติมรรคลุถึงอรหัตผล ผู้ทรงคุณวิเศษทั้งหลายท่านทั้งหลายทรงปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบแล้ว ปฎิบัติตรงแล้ว ปฎิบัติสมควรแล้ว แก่การกระทำสักการะ อันมี อัญชลีเป็นต้นนั้น ขอบารมีแห่งเทพพรหม เทวานิกร อมรอินทร์ ฤาษี สิทธิพิทยาธร กินนร นาคราช ท้าวจุตุราชชิกทั้ง4 พระภุมิเจ้าที่ รุกขเทวดา องค์บรุพมหากษัตรา พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี จตุคามรามเทพ เจ้าพ่อหลักเมืองทั้งหลาย เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สถิตในทุกที่ ขอบารมีทั้งหลายที่ข้าได้อัญเชิญมาด้วยใจอันบริสุทธิ์ ในฐานะข้าทาสแห่งพระศาสนาผู้หวังสำเร็จถึงฝั่งแห่งนิพพานในชาตินี้ ขอบารมีเหล่านั้นจงเป็นประดุจเกราะเพชรคุ้มครองให้ไทยลอดพ้นจากยุคแห่งทุกข์เข็ญ และขอบารมีทั้งหลายจงเป็นประดุจศาสตรวุธอันร้ายกาจมีประมาณมิได้อันมิมีใครสามารถทำให้อาวุธนั้นหมดฤทธิ์ลงไปได้ ขอให้อาวุธอันเกิดจากบารมีนี้จงทิ่มแทงพวกที่คิดจะแบ่งแยกดินแดน ทำให้พระสงฆ์องค์เณร พุทธศาสนิกชนทั้งหลายม้วยมอดไป ให้ตายตกตามกัน ไปบังเกิดในโลกันต์นรกนั้นเทอญ
   
 3. Nu_Bombam

  Nu_Bombam เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  1,030
  ค่าพลัง:
  +4,914
  ไตรญาณ สมชื่อจริงๆเลยครับ อนุโมทนาครับผม
  เดี๋ยวต้องเซฟเก็บไว้ก่อน หุหุ
   
 4. รากแห่งธรรม

  รากแห่งธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  668
  ค่าพลัง:
  +3,171
  สวดกันดีๆๆนะคับถ้าสวดดีๆบางคนทีมสำเร็จวิชาเปิดโลกของหลวงปู่ดู่หรือมโนยิทธิ จะเห้นเทวดาจะมาฟังเราสวดกันเต็มเลยเด๋วผมจะน้ำบทที่ผมใช้สวดมาลงให้นะคับเพราะผทที่ผมใช้สวดนั้นจะบูชาพระเจ้าทั้ง5พระองค์ในภัทรกัปนี้และอัญเชิญบารมีของพระอสีติสาวกมาประชุมกันเพื่อประโยชน์สราพัดด้านจะสวดพร้อมผมก้อได้นะคับเพราะส่วนมากผมจะสวด2รอบคือ20.30จะสวดมนตร์พระจักพรรดิของหลวงปู่ดู่แต่พอเวลา22.30จะสวดไตรญาณคับ

  ********************************************************************************
  ส่วนนี้นำไปต่อท้าย ประโยค นิพานังปัจจัโยโหตุปูเชมินะคับ

  บทไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ ของหลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย จังหวัดพิจิตร เป้นครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ละมัยและลุงยกทรงแนะนำบางท่านให้ไปกราบคับ
  อิติปิโส ภะคะวา........อะระหังสัมมา.........สัมพุทโธ
  นะโมลูกจะไหว้.........พระพุทธเจ้า..........ทั้งห้าพระองค์
  เมื่อจะดับจิตไป.........อย่าได้ไหลหลง......ขอให้ใจจำนง
  ตรงทางพระนิพพาน....ให้ได้พบดวงแก้ว.....ขอให้แคล้วบ่วงมาร
  ให้พบพระศรีอาริย์......ในลานพระเจดีย์......ให้ได้ไปบูชา
  พระจุฬามณี.............พระธาตุทั้งสี่..........ดินน้ำลมไฟ
  ได้แก้วสามดวง..........รุ่งเรืองสดใส.........รักษาภายใน
  กุศลาธัมมา...............
  อิติปิโส ภะคะวา......อะสาม มานัส...............พระพุทธเจ้าลงมาตรัส
  ได้แปดสิบปี..........เขาตัดขันธ์สี่................เขาแบกคัมภีร์
  เข้าสู่พระนิพพาน.....นิพพานประเสริฐ............ลูกขอไปเกิด
  ที่พระนิพพาน ........นิพพานประสูติ..............ลูกขอไปอยู่
  ที่พระนิพพาน ........ลูกจะไปไหว้พระพุทโธ.....ไหว้พระธัมโม
  ไหว้พระสังโฆ..........
  อิติปิโส ภะคะวา............นะโมพระแก้ว
  ท่านนิพพานไปเสียแล้ว....ทั้งสี่พระองค์ .........เหลือแต่ยอดพระไตร
  อย่าได้ไหลหลง...........สืบหาพระองค์.........ทั่วโลกโลกา
  พระพุทธเจ้า...............ของเรานี่เอ๋ย .........ไม่ทันเห็นเลย
  ลูกบุญน้อยหนักหนา......หล่อรูปแทนกาย.......ไว้ให้บูชา
  สวดมนต์ภาวนา...........เจริญพุทธคุณ .........พระเจ้าใจบุญ
  ล่วงลับไปเสียก่อน........ทิ้งสาวกไว้.............ไม่มีใครสั่งสอน
  เหลือแต่พระธรรม.........แนะนำสั่งสอน.........พระสงฆ์บวร
  สอนให้จำศีล .............สงสารมนุษย์..........ล่าสุดใจสิ้น
  แบกโง่โผผิน..............บินเข้ากองไฟ
  อิติปิโส ภะคะวา............พระพุทธเจ้า.................ของเรานี่เอ๋ย
  ไม่เคยเห็นเลย.............ลูกบุญน้อยหนักหนา........เห็นแต่รูปพระเจ้า
  ค่ำเช้าวันทา................สวดมนต์ภาวนา.............ถึงพระพุทธคุณ
  พระเจ้าใจบุญ..............นิพพานไปเสียก่อน.........เหลือแต่สาวก
  ตกอยู่ในสิงขร.............เวลาเข้าไต้.................ใครเล่าจะสอน
  ปีกหางยังอ่อน.............ใครเล่าจะสอนให้ลูกบิน.....สงสารมนุษย์
  ตายคุดไปทั้งสิ้น ..........แบกโง่โผผิน.................บินเข้าอัคคี
  มะอะอุทุกขัง..............มะอะอุอนิจจัง...............มะอะอุอนัตตา

  กุศลาธัมมา................
  อิติปิโส ชัยยะ ชัยยะ พระกกุสันโธ
  อิติปิโส ชัยยะ ชัยยะ พระโกคมโณ
  อิติปิโส ชัยยะ ชัยยะ พระกัสโป
  อิติปิโส ชัยยะ ชัยยะ พระโคตมโณ
  อิติปิโส ชัยยะ ชัยยะ พระศรีอริยเมตรัยโย
  นะมะมิสิระสา อะหังวันทามิสัพพะธา ภะวันตุเต


  บทบูชาพระอสีติมหาสาวก

  อะสีติ สาวะกา ทะโยติ เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ ขันติเมตตาพะเลนะ จะ เตปิมัง อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะ จะ พุทโธ อะตุลละโย ธัมโมจะ สังโฆ อะตุลละโย มะหานุภาโว เอเต ปะสัง สัตถา อะนุกัม ปะยันตุ สุวัตถิวุฑฒิมะนะโต โหตุ นิจจัง เอเต ปาเลตุปาณาติ สุขิโน โหนตุ ปาณิ โนติ ฯ
  โกณฑัญโญสาริปุตโต จะ โมคคัลลาโน จะ กัสสะโป กุมาโร อุรุเวโล จะ
  คะยานะทิ จะ กัสสะโปปาลัตโถ รัฏฐะปาโล จะ นาโค อังคุลิมาละโก สุภูโต
  ภารัททะวาโช จะ ปุณโณ วักกะลิอัสสะชิ ภัททะชิ จะ อุปาลี จะ ฉิมพะลี จะ
  คะวัมปะติ อุทายี กาฬุทายี จะ โลฬุทายี จะถาวะรี สะมิทธี จะ ภะวังกะโร จาปิ
  สุภัทโท สุคะโตปิ จะ สาคะโต จะ สุทัตโต จะโตทัตโต นาคะทัตตะโก อุคคาเรโว จะ เรโว จะ กังขาเรโว จะ ยัตติโก สุนันโทคิริมานันโท นันทัตเถโร อุปะนันโท อานันโท นันทะกัปโป จะ วะยะกัปโป จะ ภัททะคุมะหานาโม โลหะนาโม
  สังฆาโม วิชิโตปิ จะ ปุลิโน ธะนิยัตเถโร ทัพโภ จะ อุปะเสนะโกสุปาโกปิ จะ
  อุตตะโร สุขัตเถโร อะนุรุทโธ ภัททิยัตเถโร นุโชติโย กิมิโล วิมะโล พาหุสุพาหุ จูฬะปันถะโก มะหาปันถะโก จะ สุมะโน ปะราธะโก โมฆะราชะโก โสณะกัปโป จะ โสณะโกโสณะกัณโณ จะ โสโณ จะ กัจจาโน วังคิโสปิ จะ พากุโล ราหุลัตเถโร จะ อะนาคาโร จะกัสสะโป วัปปัตเถโร จะ ชะฏิโล อิจเจเต อะสีติสาวะกาทะโยติ เตสัง สัจเจนะสีเลนะขันติ เมตตาพะเลนะ จะ เตปิมัง อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ชะลันตาอัคคิขันธาวะ ปะรินิพพันติ อะนาสะวาสะทา
  รักขันตุ มังสัพเพ อัมเห รักขันตุ สัพพะทาฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 มีนาคม 2008
 5. MOUNTAIN

  MOUNTAIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  15,035
  ค่าพลัง:
  +131,992
  ในสภาวะนี้ ไม่มีอะไรจะดีเท่าการบำเพ็ญ
  สวดมนต์ภาวนา เจริญสมาธิ
  เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงที่สุด

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
   
 6. Nu_Bombam

  Nu_Bombam เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  1,030
  ค่าพลัง:
  +4,914
  "อิติปิโส ชัยยะ ชัยยะ พระโกคมโณ"

  น่าจะเป็น "อิติปิโส ชัยยะ ชัยยะ พระโกนาคมโณ" รึเปล่าครับ?
   
 7. รากแห่งธรรม

  รากแห่งธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  668
  ค่าพลัง:
  +3,171
  คับน่าจะใช่คับผมคงพิมผิด
   
 8. kaenlukson

  kaenlukson เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  458
  ค่าพลัง:
  +2,126
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ทาน ศีล ภาวนา
   
 9. wudiman

  wudiman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +1,333
  อนุโมทนา กับพระคาถาต่างๆ ด้วยนะครับ น่าสนใจมากๆ ตอนนี้ผมสวดวัตรเช้า-วัตรเย็นและพระคาถาพาหุงมหากาและพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกและพระคาถาชินบัญชรและอิติปิโสอยู่ มีคำศักดิ์สิทธิ์มากเช่นเดียวกันครับ
   
 10. Manbiki

  Manbiki เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  152
  ค่าพลัง:
  +527
  ขอบคุณท่านมากครับ ที่แนะนำสิ่งที่ดีๆๆ ให้กับชีวิต  [​IMG]
   
 11. charoen.b

  charoen.b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  5,726
  ค่าพลัง:
  +15,469
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
  ขอกราบอัญเชิญดวงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์(โต)พรหมรังสี จงเสด็จมาเป็นมิงมงคลบนเกล้าเกษา คุ้มกายาท่านเจ้าของกระทู้และทุกท่าน ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อุปสรรค์ปัญหาขัดข้อง ความลำบากทุกข์ยาก โรคภัยทั้งมวล ขอให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ดี มีโชคลาภยิ่งใหญ่สมปรารถนาจงทุกประการด้วยเถิด วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิโส นะโม
  พุทธายะ
   
 12. ช่อม่วง

  ช่อม่วง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  165
  ค่าพลัง:
  +310
  ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ นำไปเผยแพร่ต่อนะคะ
   
 13. ชินะปัณชะระ

  ชินะปัณชะระ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  63
  ค่าพลัง:
  +52
  ก่อนสวด พึงระลึกถึงพระอาจารย์โลกทิพย์ของสมเด็จโต ท่านมหาพรมชินนะปัญจะระ ดังนี้ สวด 9 จบ
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ระโชหะระณัง ระชังหะระติ ชินะปัญชะเรติ พรหมรังสิ โลกะวิทู
  (บ้านธรรมะโต )
   
 14. cartoony

  cartoony Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +34
  ดีค่ะ ทุกท่าน

  เราสวดบทนี้เป็นประจำค่ะ ไพเราะและเพลิดเพลินมาก เข้าใจว่าน่าจะเอามาจากหนังสือ "อมตะธรรม สมเด็จโต" ซึ่งเรามีอยู่เล่มหนึ่ง และชอบหนังสือเล่มนี้มากๆ บทสวดจะเริ่มด้วย "โยโส" นะคะ ไม่ใช่ "ยโส" อาจจะพิมพ์ตกหล่นกันมา ให้เริ่มด้วย "โยโส ภควา อรหัง สัมมา สัมพุทโธ" เลยค่ะ แล้วก็ต่อๆ ไปค่ะ เรียนเจ้าของกระทู้ช่วยแก้หน่อยนะคะ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนค่ะ
   
 15. mississaarie

  mississaarie Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +62
  ขออนุญาตนำไปสวดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

  คุณพระคุ้มครอง โชคดีมีสุขค่า :)
   
 16. ฟลัฟฟี้

  ฟลัฟฟี้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2009
  โพสต์:
  166
  ค่าพลัง:
  +140
  ขอขอบพระคุณค่ะ คุณข้าวใจและคุณรากแห่งธรรม ที่แบ่งปันบทสวดมนต์ที่ประเสริฐให้ ดิฉันรวมเอาทั้งของคุณข้าวใจและของคุณรากแห่งธรรมรวมกันเลยนะคะ สาธุ อนุโมทนาค่ะ ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะ
   
 17. nutt2522

  nutt2522 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  106
  ค่าพลัง:
  +70
  เคยลองสวดแล้วค่ะ แต่ตอนนี้กลับมาสวดตามใจเราค่ะ เอาที่เราคิดว่าถูกจริตมากที่สุดดีกว่า จะได้สบายใจค่ะ

  แต่ของเค้าก็ดีจริงค่ะ ขออนุโมทนาสาธุ
   
 18. คนกันเอง

  คนกันเอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  7,516
  ค่าพลัง:
  +9,095
  อนุโทนาบุญด้วยครับ
   
 19. singtong

  singtong สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +14
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ กำลังหาบทสวดมนต์ดี ๆ อยู่เลย จะนำไปสวดครับ
   
 20. areeyaa

  areeyaa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +4
  ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ<!-- google_ad_section_end -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...