เสียงธรรม บทสวดปัจจยวิภังค์ (สวดยอดมุข)

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 กรกฎาคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,134
  ComeAndGoEmpty.jpg
  บทสวดปัจจยวิภังค์ (สวดยอดมุข) พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร

  พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร
  Published on Sep 20, 2013
  สวดยอดมุข, สูตรยอดมุข ลาว
  หรือพระอภิธรรม ลอกคัดตามฉบับตัวธรรมของบูฮาณ
  นิยมสูตรศพในเฮือนดี มาแต่บูฮาณ

  สวดยอดมุข ขณะที่พระสวดธัมมสังคิณีมาติกา(แม่บทรวมธรรมที่จัดเข้าเป็นหมวด ๆ หมวดละ ๓ บท
  เช่น กุสลา ธัมมา บท ๑ อกุสลา ธัมมา บท ๑ อัพยากตา ธัมมา บท ๑ รวม ๓ บท พอดี ธรรมอื่น ๆ
  ในพระธรรมสังคิณี ก็จัดหมวดละ ๓ บทเช่นกัน) ตามธรรมเนียมอีสาน จะมีผู้อ่านยอดธรรม หรือยอดมุข
  ไปด้วยกัน ผู้อ่านนั้นจะเป็นพระก็ได้ ฆราวาสก็ได้ ปัจจุบันมีการจัดใหม่คือ แยกต่างหากจากการสวดมาติกา
  คือ สวดมาติกาแล้ว จึงสวดอภิธรรม หรือยอดธรรมต่อเป็นปริเฉท ๆ ไป

  อธิบายให้ฟังย่อ ๆ คือ สวดมาติกาคือสวดธรรมล้วน ๆ ที่ท่านจัดไว้เป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ ๓ อย่าง
  ส่วนการสวดยอดมุขหรือยอดธรรม ก็คือการสวดคัมภีร์มหาปัฏฐาน อันอธิบายถึงปัจจัย ๒๔ อย่าง
  มีเหตุปัจจัยเป็นต้น มีอวิคตปัจจัยเป็นที่สุด ที่ยึดโยงกันอยู่กับ ๒๒ หัวข้อธรรม ในพระธัมมสังคิณีมาติกา
  ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดาอยู่ชั้นดาวดึงส์ เป็นการทดแทนค่าน้ำนม
  เราได้ฟังพระอภิธรรมทุกคนย่อมได้บุญถ้าฟังด้วยศรัทธา แต่ถ้าฟังดัวยปัญญาย่อมจะได้กุศลด้วย
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,134
  บทสวดปัจจยวิภังค์ (บทสวดยอดมุข)

  เหตุปจฺจโยติ เหตุ เหตุสมฺปยุตฺตกานํ ธมฺมานํ ตํ สมุฏฺฐานานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ
  อารมฺมณปจฺจโยติ รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สทฺทายตนํ
  โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
  คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รสายตนํ
  ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏฺฐพฺพายตนํ
  กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รูปายตนํ คนฺธายตนํ
  รสายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สพฺเพ
  เต ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ยํ ยํ ธมฺมา
  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา เต เต ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ
  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

  อธิปติปจฺจโยติ สทฺทายตนํ เต เต ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ มโนธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา
  มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย

  ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
  ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา
  ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ
  อพฺยากตานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ
  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เยสํ ธมฺมานํ
  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา เต เต ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

  จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
  สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา
  มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

  ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
  สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
  สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ชิวฺหาวิญฺณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา
  มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา
  มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุ ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา
  มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย กายวิญฺญาณธาตุยา สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา
  มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุ ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย

  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา
  ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ
  อกุสลานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ
  สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตานํ ธมฺมานํ ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน
  ปจฺจโย ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ
  สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย

  สหชาตปจฺจโยติ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน อญฺญมญฺญสหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย จตฺตาโร มหตา อญฺญมญฺญสหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  โอกฺกนฺติกฺขโณ นามรูปํ อญฺญมญฺญสฺส สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย โสตายตนํ
  โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
  นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย ยํ รูปํ นิสฺสาย มโนธาตุ จ มโนวิญฺญาณธาตุ จ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ มโนธาตุยา จ
  มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสายปจฺจโยติ ฯ

  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ เกสญฺจิ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
  กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ
  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา
  ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ
  ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ
  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เยสํ เยสํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เย เย ธมฺมา อุปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา เต เต ธมฺมา
  เตสํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติ

  จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุ
  ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุ ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา
  จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา
  มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย

  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา
  ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลานํ ธมฺมานํ
  สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา กุสลา
  ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ
  ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ
  ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน
  ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เย เย ธมฺมา
  อุปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา เต เต ธมฺมา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจโยติ

  จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย กายวิญฺญาณธาตุยา
  ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อกุสลา
  ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ
  ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ
  อพฺยากตานํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มหาภูตา อุปาทานรูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย รูปิโน ธมฺมา อรูปิโน ธมฺมา
  กิญฺจิกาลํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อญฺญมญฺญปจฺจโยติ

  จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน อญฺญมญฺญปจฺจโย จตฺตาโร มหาภูตา อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย โอกฺกนฺติกฺขโณ นามรูปํ
  อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย นิสฺสายปจฺจโยติ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย จตฺตาโร มหาภูตา
  นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย โอกฺกนฺติกฺขโณ นามรูปํ อญฺญมญฺญนิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา
  จิตฺตสมุฏฺฐานานํ รูปานํ นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย มหาภูตา อุปาทานํ รูปานํ นิสฺสายปจฺจเยน ปจฺจโย

  จกฺขุวายตนํ จกฺขุวิญญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  โสตายตนํ โสตวิญญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย ยํ รูปํ นิสฺสาย มโนธาตุ จ มโนวิญฺญาณธาตุ จ
  วตฺตนฺติ ตํ รูปํ มโนธาตุยา จ มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย

  ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ เตสญฺจ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อกุสลานํ ธมฺมานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ธมฺมานํ เตสญฺจ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ ธมฺมานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุคฺคลาปิ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย เสนาสนํปิ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาต ปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ

  จกฺขุวายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุริมา ปุริมา ชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  โสตายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  รสายตนํ รสวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  รสายตนํ รสวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  โผฏฺฐพฺพายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  มนายตนํ มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย

  รูปายตนํ สทฺทายตนํ คนฺธายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  ยํ รูปํ นิสฺสาย มโนธาตุยา จ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ มโนธาตุยา ตํ มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกาจ ธมฺมา ปุเรชาตปจฺจเยน
  ปจฺจโย มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ กิญฺจิกาลํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปจฺฉิมา ชาตปจฺจเยน ปจฺจโยตีปิจ ชาตจิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
  อาเสวนปจฺจโยติ

  ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อทสฺสนปจฺจเยน ปจฺจโย
  ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กิริยาอพฺยากตา ธมฺมา อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
  กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยติ อกุสลานํ ธมฺมานํ วิปากายตนํ ขนฺธานํ ยทตตฺตจ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
  เจตนา สมฺปยุตฺตกานํ ธมฺมานํ สมุฏฺฐานาญฺจ รูปานํ วา กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยติ
  วิปากา จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน ยุตฺตกานํ ธมฺมานํ สมุฏฐานา มหาภูตา อญฺญมญฺญนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  โอกฺกนฺติกฺขโณ นามรูปํ อญฺญมญฺญนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา จิตฺตสมุฏฺฐานานํ
  รูปํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย มหาภูตา อุปาทานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย

  จกฺขุวายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  โสตายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ยํ รูปํ นิสฺสาย มโนธาตุยา จ มโนวิญฺญาณธาตุ จ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ มโนธาตุยา จ มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ มโน ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย จตฺตาโร มหาภูตา
  อญฺญมญฺญนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย โอกฺกนฺติกฺขโณ นามรูปํ อญฺญมญฺญนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา จิตฺตสมุฏฺฐานํ รูปํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย มหาภูตา อุปาทานํ รูปานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  จกฺขุวายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย
  โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิฏฺฐิตํ ฯ

  อินฺทฺริยํ ปจฺจเยน ปจฺจโย ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อตฺถิ ปจฺจเยน ปจฺจโย
  ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺณาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  มหาภูตา อุปาทานํ รูปานํ นิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุวายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา
  ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อุปนิสฺสาย ปจฺจเยน ปจฺจโย โสตายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา
  ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ นิฏฺฐิตํ ฯ

  อินฺทฺริยํ ปจฺจเยน ปจฺจโย ชิวฺหินฺทฺริยํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
  ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยาตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  รูปายตนํ คนฺธายตนํ รสายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ มโนธาตุยา ตํ สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย
  รูปานิสฺสาย มโนธาตุยา จ มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ มโนธาตุยา จ มโนวิญญาณธาตุยา ตํ
  สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อวิคฺคตปจฺจเยน ปจฺจโย ปณฺณติกาโร นิฏฺฐิโต ฯ

  เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลา เยเกจิ กุสลา ธมฺมา เยวา ปน กุสลา ธมฺมา
  เยวา ปน กุสลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลา มูเลน เอกมูลา
  เยวา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา สพฺเพเต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ กุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลา
  เยวา ปน กุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลามูลา
  เยวา ปน กุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลา
  เยวา ปน กุสลมูลา มูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ กุสลมูเลน เอกมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต
  กุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลมูลา เยวา ปน กุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา

  เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา มูลกา
  เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา มูลมูลา
  เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลา มูลมูเลน เอกมูลกา เยวา ปน กุสลมูเลน เอกมูลกา
  เยวา ปน กุสลมูเลน เอกมูลกา สพฺเพ เต กุสลา มูเลน อญฺญมญฺญ มูลมูลกา
  เยวา ปน กุสลมูเลน มูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ กุสลา ธมฺมา อญฺญมญฺญ มูลมูลกา
  สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ สพฺเพ เต กุสลมูล น เอกมูลมูลกา
  เยวา ปน กุสลมูลมูเลน เอกมูลมูลกา สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลมูลกา
  เยวา ปน กุสลมูลมูเลน เอกมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา เยเกจิ กุสลมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา กุสลา

  เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูลา เยวา ปน อกุสลา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา
  เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลา เยเกจิ อกุสลา วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา
  สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลา มูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลา
  เยวา ปน กุสลมูล สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลา
  เยวา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมาฯ

  อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลมูลา เยวา ปน อกุสลมูลาย อญฺญมญฺญมูลา
  เยวา ปน อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูลกา
  เยวา ปน อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูลมูลกา เยว ปน อพฺยากตา มูลมูลกา
  สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูลมูลา
  เยวา ปน อพฺยากตา มูลมูลกา สพฺเพ เต มูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา
  เยเกจิ อพฺยากตา มูลเลน เอกมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูเลน อญฺญมญฺญ มูลกา
  เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน อญฺญมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูลมูลา
  เยวา ปน อพฺยากตา มูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ
  สพฺเพ เต อพฺยากตา มูเลน เอกมูลา เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา
  เยเกจิ อพฺยากตา มูเลน เอกมูลมูลา เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา
  เยเกจิ อพฺยากตา มูเลน เอกมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูเลน อญฺญมญฺญ มูลมูลา
  เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน อญฺญมญฺญ มูลมูลา ธมฺมา อพฺยากตา เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา
  เยวา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา
  สพฺเพ เต อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลกา เยวา ปน อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญ มูลกา
  สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลา มูลกา เยวา ปน อกุสลมูลมูลา
  สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา

  เยวา ปน อกุสลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา
  เยวา ปน อกุสลมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลมูเล อญฺญมญฺญ มูลา สพฺเพ เต ธมฺมา
  สพฺเพ เต อพฺยากตา มูเลน เอกมูลกา เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน เอกมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา
  เยเกจิ อพฺยากตา มูเลน เอกมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูเลน อญฺญมญฺญ มูลกา
  เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน อญฺญมญฺญ มูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา เยเกจิ อกุสลมูลกา
  สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา น เอกมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา
  เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา น เอกมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา
  สพฺเพ เต อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูลา เยวา ปน อพฺยากตา มูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา
  เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูเลน เอกมูลา เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน เอกมูลา
  เยวา ปน อพฺยากตา มูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา เยเกจิ อกุสลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา
  เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูลมูลกา เยวา ปน อพฺยากตา มูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา
  เยเกจิ อพฺยากตา มูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตา มูเลน อญฺญมญฺญ มูลกา
  เยวา ปน อพฺยากตา มูลา น อญฺญมญฺญ มูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา เยเกจิ นมา ธมฺมา ฯ
  :- http://www.watpamahachai.net/watpamahachai-67.htm
   

แชร์หน้านี้

Loading...