บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 15 ก.ย. 62

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย สมภพ, 18 กันยายน 2019.

 1. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  315
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +597
  ไปหาเทวดาแห่งชาติรอบนี้สะดวกขึ้นเพราะไปด้วยรถไฟใต้ดินถึงสถานีสนามไชย แต่ก็ต้องเดินไกลอีกประมาณแปดร้อยเมตร
  รอบนี้เป็นคิวของพระสยามฯ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 62

  1396684010-png.png

  พระสยามฯครับ วันนี้ท่านสะดวกคุยมั้ยครับ

  ส ะ ด ว ก
  ท่านครับ ถ้าผมเปลี่ยนเป็นการเชิญว่า ขอเชิญพระสยามฯองค์ที่อยู่มานานที่สุดมาสัมภาษณ์ จะทำให้พระสยามฯเปลี่ยนองค์ไปจากองค์ที่ผมเคยคุยด้วยเป็นประจำมาตลอดหรือเปล่าครับ
  ไ ม่ เ ป ลี่ ย น
  ท่านคือพระสยามฯองค์ที่อยู่มานานที่สุดแล้วใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  พระสยามฯมีอยู่ประมาณ 30 องค์หรือเปล่าครับ
  ใ ช่

  ท่านมีอะไรอยากจะกล่าวเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐ ที่ผ่านมามั้ยครับ

  ปี นี้ ใ น อ ดี ต ผู้ ใ ห ญ่ ช อ บ ท ำ พิ ธี น ำ น้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ า ก แ ห ล่ ง ต่ า ง ๆ ม า ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ร า ช า ภิ เ ษ ก ห น ห น้ า เ ล่ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ ห้ ฟั ง
  แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งใด ที่ท่านเห็นว่าไม่น่าจะนำมาใช้ในพระราชพิธีมากที่สุดครับ หรือที่ไม่น่าจะเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
  แ ห ล่ ง ที่ ตั ก ม า จ า ก บ่ อ โ บ ร า ณ บ า ง แ ห ล่ ง ไ ม่ ค่ อ ย
  (ผมจำได้ว่าท่านน่าจะเขียนว่า ไม่ค่อยสะอาด แต่เวลามาถอดเทปทำไมเหลือแค่นี้นะ สงสัยสมองเบลอมาก)
  แล้วยังมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลงเหลือแหล่งใด ที่ไม่ได้มีการตักมาใช้ในพระราชพิธี แต่ท่านอยากจะแนะนำให้ไปตักในโอกาสหน้าๆหนะครับ
  อ อ ออกไปดูก่อน
  ออกไปดูก่อนเหรอครับ
  ใ ช่
  งั้นเดี๋ยวข้ามข้อนี้ไปก่อนแล้วกันครับ
  ท่านมีความเห็นยังไงกับการแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เหนือท้องสนามหลวง เมื่อคืนวันที่ 6 พ.ค. 62 ครับ

  ส ว ย ม า ก
  แค่นี้ใช่มั้ยครับ
  แ ค่ นี้
  คืนนั้นท่านได้ไปดูอยู่ใช่มั้ยครับ
  ไ ด้ ไ ป ดู
  เห็นโดรนตกลงมาลำนึงด้วย ไม่รู้ว่ามีเทวดาหรือเจ้าที่ไปบันดาลให้ตกเพราะไม่ชอบใจหรือเปล่าครับ
  เ ป็ น อุ บั ติ เ ห ตุ

  ท่านมีความเห็นยังไงกับคำทำนายเรื่อง ชาววิไล ครับ

  ช า ว วิ ไ ล ที่ จ ริ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ต่ ง ขึ้ น ใ น อ ดี ต แ ต่ ค น คิ ด ว่ า เ ป็ น เ รื่ อ ง จ ริ ง
  แล้วถิ่นกาขาวหละครับ
  แ ต่ ง ขึ้ น ม า ด้ ว ย กั น
  ใครเป็นคนแต่งเหรอครับ ไม่รู้ว่าอยู่ช่วงรัตนโกสินทร์ หรือว่าย้อนไปถึงอยุธยากันแน่หนะครับ
  น่ า จ ะ รั ต น โ ก สิ น ท ร์

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะกราบทูลอะไรกับ สมเด็จพระราชินีสุทิดา มั้ยครับ

  นึ ก ยั ง ไ ง ถึ ง ถ า ม
  ไม่ควรถามใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ บั ง ค ว ร
  ต่อไปควรกำหนด วันแม่ ยังไงดีครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น อ ดี ต ก ำ ห น ด วั น แ ม่ จ า ก วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ร า ชิ นี ใ น รั ช ก า ล ที่ เ ก้ า
  ปั จ จุ บั น จ ะ ก ำ ห น ด แ บ บ เ ดิ ม ก็ ไ ด้


  แล้ววันพ่อหละครับ ควรกำหนดอย่างไรดี

  อ อ ก บ
  สะกดผิด ใ น อ ดี ต ก ำ ห น ด วั น พ่ อ ต า ม วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ ร 9 ปั จ จุ บั น จ ะ ก ำ ห น ด วั น เ ดิ ม ก็ ไ ด้


  แล้ววันชาติไทยหละครับ

  ถ า ม ไ ด้ ดี วั น ช า ติ ไ ท ย ค ว ร เ ป็ น วั น ที่ ร 1 ขึ้ น ค ร อ ง ร า ช ย์
  6 เมษายน เหรอครับ
  ใ ช่
  เคยถามเจ้าพ่อหลักเมือง(16 ธ.ค. 59) แต่เจ้าพ่อหลักเมืองให้ความสำคัญกับวันฝังเสาหลักเมือง จุดนี้พระสยามฯเห็นต่างยังไงครับ
  ปี นั้ น ค ว ร ถื อ วั น ช า ติ ต า ม วั น ขึ้ น ค ร อ ง ร า ช ย์ ม า ก ก ว่ า

  ท่านว่าวันหยุดราชการไทยเยอะไปมั้ยครับ

  ทุ ก วั น นี้ เ ย า ะ ไ ป
  ควรตัดวันไหนออกมากที่สุดครับ
  นึ ก ก่ อ น (16 วิ) ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
  แล้วจำพวกวันหยุดชดเชยทั้งหลายหละครับ
  ไ ม่ ค ว ร ห ยุ ด ช ด เ ช ย เ ล ย

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุดมั้ยครับ

  ป ร ะ ยุ ท ธ์ ไ ด้ เ ป็ น น า ย ก อี ก เ พ ร า ะ โ ก ง
  ประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกเพราะโกงเหรอครับ
  ใ ช่
  โกงยังไงเหรอครับ ที่ใหญ่ที่สุดหนะครับ
  ช่ ว ง ที่ ปี ธ ร ร ม ด า ที่ อ ย า ก อ ยู่ ย า ว ต้ อ ง ท ำ ทุ ก วิ ถี ท า ง เ ช่ น ฉ ก ง บ ก ล า โ ห ม ไ ป ซื้ อ ตั ว ส ส ที่ ค น ช อ บ ม า เ ข้ า พ ร ร ค
  ฉกงบกลาโหมเหรอครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นอย่างไรที่พลเอกประยุทธ์พาคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบตามถ้อยคำในรัฐธรรมนูญครับ

  บ อ ก ไ ด้ เ ล ย ว่ า ป ร ะ ยุ ท ธ์ ผู้ นี้ เ จ้ า เ ล่ ห์ นั ก ไ ม่ ถ ว า ย สั ต ย์ ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ พ ร า ะ ไ ด้ สั ญ ญ า กั บ {เซ็นเซอร์} ว่ า จ ะ ผู ก ข า ด ช า ติ บ้ า น เ มื อ ง ไ ว้ กั บ ตั ว เ อ ง

  ท่านมีความเห็นยังไงกับสูตรการคำนวณ ส.ส. ของแต่ละพรรคของ กกต. ครับ

  บ อ ก ไ ด้ เ ล ย ว่ า ทุ เ ร ศ ม า ก ที่ ใ ห้ พ ร ร ค บ น ป า ร์ ตี้ ลิ ต ผู้ ส มั ค ร พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย ส อ บ ต ก ห ม ด
  กกต.ก็อาจจะคำนวณตามที่รัฐธรรมนูญเขียนมาให้เป็นอย่างงั้นหรือเปล่าครับ
  ใ ช่ แ ต่ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ก็ ไ ม่ น่ า เ ขี ย น อ ย่ า ง งั้ น
  การทำงานของ กกต.ชุดล่าสุดนี้เป็นไงบ้างครับท่าน
  ไ ป ต า ย ซ ะ
  (ผมหัวเราะ)
  พระสยามฯพูดคำหยาบได้เหรอครับ
  ไ ด้

  ท่านมีความเห็นยังไงที่สภาชุดนี้มีทั้ง ส.ส. ข้ามเพศ ส.ส.เผ่าม้ง และ ส.ส.พิการ เป็นครั้งแรกของเมืองไทยครับ

  ดู จ ะ ช่ ว ย อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้ ม า ก

  หากเกิดการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศอีกครั้งเนียะ ท่านอยากให้เลือกอะไรมากที่สุดครับ

  ปี นี้ เ ดี๋ ย ว ก็ ยุ บ ส ภ า แ ล้ ว โ อ ก า ศ ห น้ า ม า ถ า ม ใ ห ม่ ว่ า ค ว ร เ ลื อ ก อ ะ ไ ร
  คือผมอาจจะไม่สามารถมาได้บ่อยๆหนะครับ เอาแบบว่า แนวโน้มสูงสุดที่ท่านอยากให้เลือกสูงสุดหนะ คืออะไรครับ
  ต อ น นี้ ต อ บ ย า ก

  จะมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในบางเขต เพราะมี ส.ส.ลาออกบ้าง ส.ส.โดนคดีบ้าง ท่านอยากแนะนำให้เลือกพรรคไหน เพื่อให้พรรคนั้นมีจำนวนที่นั่ง ส.ส.มากขึ้นในสภาครับ

  ที่ ม า นี่ เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
  ก็หลายเรื่องครับ แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอันดับต้นๆหนะครับ เพราะเดี๋ยวบางเขตจะมีการเลือกตั้งซ่อมหนะครับ พรรคไหนในสภาชุดนี้ควรที่จะมีจำนวนที่นั่งเพิ่มมากขึ้น ท่านว่า
  บ อ ก ไ ด้ แ ค่ ว่ า จ ะ ยั ง ไ ม่ ทั น ไ ด้ เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม อ า จ จ ะ ยุ บ ส ภ า ก่ อ น

  ควรมีการแก้รัฐธรรมนูญ 60 มั้ยครับ ถ้าควร สิ่งที่ท่านอยากให้แก้ที่สุดคืออะไรครับ

  ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ฉ บั บ นี้ มี ทั้ ง ข้ อ ดี แ ล ะ ข้ อ เ สี ย
  ในรัฐธรรมนูญนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหรอครับ
  ใ ช่
  ครับ เชิญต่อครับ
  ข้ อ เ สี ย ที่ ค ว ร แ ก้ ม า ก ที่ สุ ด คื อ นึ ก ก่ อ น
  แบบ เป็นข้อเสียที่ควรแก้มากที่สุดหนะเหรอครับ
  บ อ ก เ ล ย ว่ า ปี นี้ จ ะ มี ม๊ อ บ อ อ ก ม า บั ง คั บ ใ ห้ แ ก้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
  ปีนี้จะมีม๊อบออกมาบังคับให้แก้รัฐธรรมนูญเหรอครับ
  ใ ช่
  ใครเป็นแกนนำบ้างครับ
  พ ร ร ค ฝ่ า ย ค้ า น
  แล้วนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หละครับ
  น า ย อ ภิ สิ ท ธิ์ จ ะ อ อ ก ม า ไ ล่ ป ร ะ ยุ ท ธ์ ห ลั ง จ า ก ที่ ม๊ อ บ แ ก้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ล้ ม เ ลิ ก
  ล้มเลิก แสดงว่าม๊อบแก้รัฐธรรมนูญจะเรียกร้องไม่สำเร็จใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ ส ำ เ ร็ จ
  ตอนที่นายอภิสิทธิ์ออกมาไล่ประยุทธ์เนียะ พรรคประชาธิปัตย์จะยังคงร่วมรัฐบาลอยู่มั้ยครับ
  พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์ จ ะ ยั ง ร่ ว ม รั ฐ บ า ล ไ ป ต ล อ ด
  ถ้านายอภิสิทธิ์จะออกมาไล่ประยุทธ์ พรรคประชาธิปัตย์ก็จะยังคงร่วมรัฐบาลอยู่ต่อไปใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  จะมี ส.ส.บางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาอยู่ฝ่ายค้าน หรือฝ่ายค้านอิสระบ้างมั้ยครับ ที่เป็นกลุ่มของนายอภิสิทธิ์หนะครับ
  มี บ้ า ง ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญ ควรทำประชามติมั้ยครับ

  ค ว ร เ พ ร า ะ จ ะ ท ำ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
  มีคนบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้แก้ยาก แต่ละบทบัญญัติเนียะเกี่ยวข้องกันหมด เขาบอกว่าฉีกเขียนใหม่ทั้งฉบับเลยยังจะง่ายกว่า ท่านมีความเห็นยังไงครับ
  จ ำ ค ำ พู ด เ ร า ไ ว้ เ ล ย ว่ า บ้ า น เ มื อ ง ไ ม่ ขึ้ น กั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ม า ก นั ก
  ท่านเคยบอกผมอย่างงี้ไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว จำได้มั้ยครับ (พระสยามฯ 27 พ.ค. 61)
  ไ สะกดผิด จ ำ ไ ม่ ไ ด้

  ม.44 หายไปแล้ว ท่านมีความเห็นยังไงกับการใช้ ม.44 โดยรวมครับ

  ถ า ม ไ ด้ ดี โ ด ย ร ว ม แ ย่ ถู ก น ำ ไ ป ใ ช้ อ ำ น า จ โ ด ย มิ ช อ บ
  ข้อที่ดีที่สุดของที่ท่านเห็นด้วยกับการใช้ ม.44 คืออะไรครับ มีหรือเปล่า
  นึ ก ก่ อ น (17 วิ) ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ชินแสภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำงานในรัฐบาลชุดนี้มั้ยครับ

  ห สะกดผิด
  อ อ่ ห ม อ ดู ภ า นุ วั ฒ น์ ห น ะ เ ห ร อ ชื่ อ นี้ ยั ง ไ ม่ คุ้ น นั ก ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  แล้วโหรวารินทร์หละครับ
  โ ห ร ว า ริ น ท ร์ บุ ญ ไ ม่ พ อ จ ะ ชี้ น ำ ก า ร เ มื อ ง ต่ อ

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มั้ยครับ

  ผั น ตั ว เ อ ง จ า ก ทั ก ษิ ณ ม า อ ยู่ กั บ ป ร ะ ยุ ท ธ์ เ พ ร า ะ แ ล ก กั บ ผู้ ป วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายศรีสุวรรณ จรรยา มากที่สุดมั้ยครับ

  ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯในต่างจังหวัดด้วยมั้ยครับ หรือว่ามาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางเหมือนเดิม

  บ อ ก เ ล ย ว่ า ดี ม า ก ห า ก ใ ห้ ผู้ ว่ า ทุ ก จั ง ห วั ด ม า จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
  ท่านว่าจะเป็นการไปทับซ้อนกับตำแหน่งนายก อบจ.มั้ยครับ
  บ อ ก เ ล ย ว่ า ไ ม่ ทั บ ซ้ อ น

  ท่านมีความเห็นยังไงกับการยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แล้วตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯครับ

  ส ม ค ว ร ยุ บ เ พ ร า ะ มี ค น เ ส น อ ไ ม่ ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง ล้ า ห ลั ง
  ท่านว่ากระทรวงวิทย์ฯทำบ้านเมืองล้าหลังเหรอครับ
  บ อ ก ย า ก
  รายละเอียดมันเยอะใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง หวยบนดิน ครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ห ว ย บ น ดิ น ปี นี้ จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น เ พ ร า ะ ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
  แล้วท่านเห็นด้วยกับหวยบนดินมั้ยครับ หรือไม่เห็นด้วยครับ
  ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย เ พ ร า ะ ม อ บ สะกดผิด ม อ ม เ ม า ป ร ะ ช า ช น

  แล้วบ่อนคาสิโนหละครับ

  บ่ อ น ก า สิ โ น ดู จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ย า ก เ ห มื อ น กั น

  ท่านมีความเห็นยังไงกับบัตรคนจนครับ

  อ อ่ บั ต ร ค น จ น นี่ อี ก ปี นี้ ก็ จ ะ ไ ม่ มี แ ล้ ว เ พ ร า ะ ล้ ม เ ห ล ว

  ท่านมีความเห็นยังไงกับอาคารรัฐสภาหลังใหม่นาม สัปปายะสภาสถาน มั้ยครับ

  ปี นี้ ส ร้ า ง เ ส ร็ จ แ ล้ ว ห่ ว ง แ ต่ บ น ย อ ด จ ะ อั ญ เ ชิ ญ พ ร ะ ส ย า ม ไ ป ส ถิ ต ยั ง ไ ง
  เค้าจะเป็นแบบ เป็นรูปปั้นพระสยามฯองค์จำลองไปใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  แล้วที่ถูกควรจะอัญเชิญไปยังไงเหรอครับ
  อ ย า ก รู้ เ ห มื อ น กั น

  ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีสนามไชย ครับ

  ส ว ย ม า ก
  อนาคตมีโครงการจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม จะมีสถานีขึ้นแถวๆทิศเหนือของสนามหลวงด้วย ไม่ทราบจะขุดเจอของโบราณอะไรมั้ยครับ
  อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
  อ่า เดี๋ยวข้ามข้อนี้ไปก่อนแล้วกันครับ
  ท่านครับ ถ้าเค้าทำอุโมงค์รถไฟใต้ดินลอดใต้สนามหลวง โดยหลักการแล้วได้มั้ยครับ

  ไ ด้
  แล้วถ้าลอดใต้เสาหลักเมืองจะเป็นยังไงครับ
  ใ น วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ท่านมีความเห็นยังไงกับ ซีอุย ครับ

  ซี อุ ย เ ป็ น ค น บ ริ สุ ท ธ ไ ม่ ไ ด้ ฆ่ า ค น ต า ม ที่ ถู ก ก ล่ า ว ห า

  ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง มนุษย์ต่างดาว ครับ

  นึ ก ยั ง ไ ง ถึ ง เ อ า ม า ถ า ม
  ก็ นึกแบบว่า เรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน ที่จริงก็น่าจะสามารถเกี่ยวข้องกันได้ หรือ ถามถึงกันได้หนะครับ
  ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
  ในประเทศไทยเคยมีจานบินมนุษย์ต่างดาวเข้ามาบ้างมั้ยครับ
  ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
  ผมก็จดเรื่องเขากะลามาด้วย ท่านก็คงจะไม่ค่อยอยากตอบใช่มั้ยครับ เรื่องนี้
  ไ ม่ อ ย า ก ต อ บ

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 ครับ

  ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ

  ปี ที่ แ ล้ ว มี เ ด็ ก เ ข้ า ไ ป ติ ด ใ ช้ นั ก ป ร ะ ด า น ้ำ น ำ อ อ ก ม า ไ ด้ อ อ น สะกดผิด
  ไ ป ถ า ม ข้ อ อื่ น ต่ อ

  ท่านครับ ในช่วงที่เด็กติดถ้ำอยู่เนียะ ถ้าผมมาหาพระสยามฯในระหว่างนั้นเพื่อถามว่า เด็กๆยังมีชีวิตกันอยู่หรือเปล่า พระสยามฯจะตอบได้หรือเปล่าครับ
  ต อ บ ไ ด้ ว่ า ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่
  แสดงว่าท่านไปตามติดเหตุการณ์อยู่ตลอดใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ท่านจะสามารถชี้จุดที่ติดในถ้ำได้มั้ยครับ แบบ ชี้กับแผนที่ๆนักสำรวจเคยสำรวจเอาไว้ก่อนหน้านั้นหนะนะครับ
  ไ ด้

  เจ้าแม่นางนอนมีจริงมั้ยครับ

  ผี ที่ ถ ้ำ ห ล ว ง ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า แ ม่ น า ง น อ น แ ต่ เ ป็ น ผี ป่ า ที่ อ ยู่ ที่ บ อ ก ย า ก
  ผีตนนี้ พยายามช่วยเหลือเด็กๆด้วย หรือว่าพยายามทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากกันแน่ครับ
  ผี ต น นี้ พ ย า ย า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ด็ ก ๆ ด้ ว ย
  อ่อ เป็นผีที่ดีใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  เค้าช่วยยังไงบ้างเหรอครับ ที่เห็นผลมากที่สุดหนะครับ
  ผี ต น นี้ ไ ป เ ข้ า ฝั น นั ก ด ำ น ้ำ บ า ง ค น
  หลังจากช่วยออกมาได้แล้วเนียะ มีข่าวลือว่า เด็กบางคนเห็นในหลวง ร.๙ ไปช่วยด้วย ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
  ร 9 ท่ า น อ ยู่ บ น ส ว ร ร ค์ ส่ ง บ ริ ว า ร ม า ช่ ว ย
  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ครูบาบุญชุ่ม มั้ยครับ
  ค รู บ า บุ ญ ชุ่ ม ใ น อ ดี ต ช า ติ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค น รั ก กั บ เ จ้ า แ ม่ น า ง น อ น แ ต่ เ ป็ น ผู้ น ำ ลั ท ธิ อ อ่ แ ล้ ว ยั ง เ ค ย เ ป็ น ว น สะกดผิด วั น ห น้ า ถ า ม ถึ ง ค รู บ า บุ ญ ชุ่ ม ใ ห ม่
  เป็นลัทธิที่อาจจะ ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมาก่อนใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ เ กี่ ย ว
  ปัจจุบันนี้เหมือนจะยังเป็นอย่างงั้นอยู่มั้ยครับ
  ปั จ จุ บั น ไ ด้ เ ข้ า สู่ ร่ ม เ ง า พุ ท ธ ศ า ส น า
  ท่านมีญาณอะไรในการทำนายเกี่ยวกับเด็กที่ติดถ้ำมั้ยครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  น้ำปัสสาวะ ใช้รักษาโรคได้หรือเปล่าครับ

  น ้ำ ปั ส ส า ว ะ ใ น อ ดี ต ไ ด้ มี ค น เ อ า ไ ป ห า ว่ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า บ อ ก ใ ห้ ดื่ ม แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ท่ า น ห ม า ย ถึ ง น ้ำ มู ต ร เ น่ า ที่ เ ป็ น ฉี่ ข อ ง โ ค ด อ ง กั บ ผ ล ไ ม้ บ า ง ช นิ ด
  งั้นบางคนที่เหมือนจะหลงผิด นำปัสสาวะมาดื่มโดยตรงก็ดี มาใช้ชำระล้างก็ดี จะมีผลดีหรือผลเสียอะไรมั้ยครับ
  มี ผ ล เ สี ย ม า ก ก ว่ า เ พ ร า ะ มี เ ชื้ อ โ ร ค บ า ง ช นิ ด ใ น ปั ส ส า ว ะ

  ท่านมีความเห็นยังไงกับแนวคิดสร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทยเพื่อป้องกันน้ำทะเลที่จะหนุนขึ้นในอนาคตไม่ให้มาท่วมกรุงเทพฯหนะครับ
  ผู้ ที่ คิ ด ฉ ล า ด ม า ก ใ น อ น า ค ต น ้ำ ท ะ เ ล จ ะ ขึ้ น สู ง อี ก
  ยิ่งอนาคตน้ำทะเลก็ยิ่งขึ้นสูงอีกเหรอครับ
  ใ ช่
  ท่านเห็นอนาคตมั้ยครับว่า พระบรมมหาราชวังนี่จะไม่ถูกน้ำท่วมไปอีกนานแค่ไหน
  ไ ม่ ถู ก น ้ำ ท่ ว ม ไ ป อี ก เ ป็ น ร้ อ ย ปี
  เพราะมีการป้องกันน้ำท่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ท่วมอยู่แล้วครับ
  ไ ม่ ต้ อ ง ท ำ อ ะ ไ ร เ ล ย
  คือน้ำทะเลขึ้นก็จริง แต่ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายที่จะมาท่วมที่นี่ในระยะร้อยปีนับจากนี้ใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  อันนี้ผมเอารูปภาพแผนที่ของอ่าวไทยมาให้ดู ท่านอยากที่จะชี้จุดที่น่าจะทำเขื่อนมั้ยครับ หากท่านชมว่าคนคิดนั้นหนะเค้าความคิดดีมาก
  วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ท่านมีความเห็นยังไงกับคดีฆาตกรรม บิลลี่ กระเหรี่ยงที่แก่งกระจานครับ

  ฉ ล า ด ม า ก ที่ มึ ง เ อ า ม า ถ า ม เ ล า
  ใ ห้ ส อ บ ส ว น เ จ้ า ห น้ า ที่ ป่ า ไ ม้ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ก่ ง ก ร ะ จ า น ปี ที่ บิ ล ลี่ ห า ย ใ ห้ ห ม ด ทุ ก ค น ก่ อ น แ ล้ ว เ ร า ถึ ง จ ะ ก ล้ า ส รุ ป

  แต่การที่ท่านบอกให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แสดงว่าท่านจำเพาะแล้วใช่มั้ยว่า ฆาตกรก็คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นแหละ ไม่ใช่คนนอกเหนือจากนี้
  (ท่านนิ่งไป 40 วิ)
  ฉ ล า ด ม า ก ที่ มึ ง จั บ ผิ ด ค ำ พู ด เ ร า
  ใ น วั น ห น้ า ส รุ ป ใ ห้ ว่ า ใ ค ร คื อ ฆ า ต ก ร

  เมื่อกี้ท่านโกรธผมหรือเปล่าครับที่หาว่าผมจับผิดคำพูดท่านหนะครับ
  ไ ม่ โ ก ร ธ

  ท่านครับ ผมย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์เก่าๆ ทั้งวันนี้และของวันเก่าๆเนียะ ท่านไม่เคยพูดคำว่า"กู"เลย ท่านเรียกแทนตัวเองว่า"เรา"ตลอด จริงใช่มั้ยครับ

  ฉ ล า ด ม า ก ที่ ช่ า ง สั ง เ ก ตุ
  บ อ ก ไ ด้ ว่ า เ ร า ไ ม่ ช อ บ พู ด ค ำ ว่ า กู


  โอเคท่าน เดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องบิลลี่อีกซักนิดนึงแล้วกัน ขณะเนียะ ท่านรู้อยู่แล้วมั้ยครับว่าใครเป็นคนฆ่า แต่ท่านก็อยากให้เค้าสืบสวนไปก่อน

  ต อ น นี้ รู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ใ ค ร
  แต่ท่านก็ยังไม่สะดวกใจที่จะบอกใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นยังไงกับคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าครับ

  บ อ ก ไ ด้ แ ค่ ว่ า ส อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว อั ง ก ฤ ษ นั้ น ถู ก ฆ่ า ต อ น ก ล า ง คื น แ ต่ ก ลั บ ท ำ แ ผ น ป ร ะ ก อ บ ค ำ รั บ ส า ร ภ า พ ต อ น ก ล า ง วั น
  แล้วใครเป็นฆาตกร ท่านรู้มั้ยครับ สองชาวพม่าที่จับได้นั่นใช่ฆาตกรมั้ยครับ
  บ อ ก ย า ก

  ท่านครับ เจ้าพ่อหลักเมืองเคยบอกผมว่า นายสืบ นาคะเสถียร ถูกฆ่าตาย ไม่ได้ฆ่าตัวตาย พระสยามฯมีความเห็นว่ายังไงครับ

  น า ย สื บ น า ค ะ เ ส ถี ย ร ถู ก เ จ้ า ห น้ า ที่ ป่ า ไ ม้ ฆ่ า ต า ย เ พ ร า ะ ต ร ง ฉิ น เ กิ น ไ ป
  ท่านก็ยืนยันว่าถูกฆาตกรรมเหมือนกันใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  แล้วลายมือ แล้วจดหมายลาตายนั่นหละครับ
  ป ล อ ม ง่ า ย ม า ก เ พ ร า ะ ผู้ ที่ เ ข้ า ถึ ง ล า ย มื อ นั่ น แ ห ล ะ ค น ฆ่ า
  ข่าวว่าเสียงปืนลั่นขึ้นตอนเช้า สงสัยว่าทำไมมือปืนไม่ไปก่อเหตุช่วงกลางคืนที่เหยื่อน่าจะหลับสนิทมากกว่าหนะครับ และก็ไม่มีใครเห็นด้วย แต่ไปยิงตอนเช้า
  นื ก แ ล้ ว น่ า จ ะ ปิ ด ป า ก ม า ก ก ว่ า
  ปิดปาก ก่อนที่เค้าจะลงมือฆ่านายสืบเนียะ ก็มีการพูดคุยกันก่อนใช่มั้ยครับ คือไม่ได้มาแอบยิง
  บ อ ก ย า ก
  คนที่ฆ่านายสืบ ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับ (มีเพื่อนที่สงสัยเหมือนกันฝากถาม)
  ปั จ จุ บั น ไ ด้ เ ป็ น ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
  คือคนฆ่านายสืบปัจจุบันยังอยู่ แถมได้ดำรงตำแหน่งที่สูงๆขึ้นไปอีกใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ท่านอยากให้จับตัวฆาตกรได้มั้ยครับ เราจะชี้แนะแนวทางสืบหาความจริงเรื่องนี้ได้มั้ยครับ เพราะเดี๋ยวปีหน้าก็จะครบรอบ 30 ปีที่นายสืบตายหนะครับ
  ผู้ ที่ ฆ่ า น า ย สื บ ห อ บ ม า ถ า ม ห น ห น้ า
  เป็นเพื่อนร่วมงาน แบบ คือทำงานที่เดียวกับนายสืบจนถึงปีที่นายสืบตายใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ผมสามารถคุยกับท่านได้อีกนานมั้ยครับ

  ไ ด้ อี ก น า น

  พระสยามฯครับ การที่ผมมาหาแบบหลายๆท่าน คือมาหาทั้งพระสยามฯ ทั้งเจ้าพ่อหลักเมือง และพระแก้วมรกตเนียะ เวียนกันไปอย่างเงียะ จะทำให้ความถี่ในการมาหาพระสยามฯลดลง แต่ถ้ามาหาพระสยามฯองค์เดียวตลอด ความถี่ที่จะมาหาท่านก็จะเยอะขึ้น ท่านว่าอย่างไหงดีกว่ากันครับ

  แ บ บ แ ร ก ดี ก ว่ า เ พ ร า ะ จ ะ ท ำ ใ ห้ ไ ด้ คุ ย ห ล า ย อ ง ค์
  แบบ คุยกับหลายๆองค์ดีกว่าใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  นอกจากพระสยามฯ เจ้าพ่อหลักเมือง และพระแก้วมรกตแล้ว ท่านอยากแนะนำให้ผมไปคุยกับใครอีกมั้ยครับ
  โ บ ร า ณ ว่ า แ ค่ นี้ ก็ พ อ

  แต่พระสยามฯ ท่านทราบมั้ยครับว่าท่านมีความเห็นทางการเมืองบางประการที่แตกต่างจากพระแก้วมรกตหนะครับ

  เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร
  ก็ดูพระสยามฯจะด่าประยุทธ์แบบให้ประยุทธ์ดูแย่มากเงียะครับ แต่ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนียะ พระแก้วฯ(10 ก.พ. 62) สนับสนุนให้เลือกพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้ประยุทธ์ได้เป็นนายกฯต่อไปหนะครับ
  ผู้ ที่ ส นั บ ส นุ น ป ร ะ ยุ ท ธ์ มั ก เ ป็ น ค น ไ ม่ ดี
  (คำตอบนี้ทำเอาผมอึ้งไปชั่วขณะ)
  โทษครับ นี่ท่านว่าเทวดาในพระแก้วมรกตด้วยเหรอครับ
  (ผมกระซิบถามเบาๆ)
  ใ ช่
  ที่ผมถามท่านตรงเนียะ เอ่ยชื่อถึงพระแก้วฯแล้ว พระแก้วฯท่านรับรู้หรือเปล่าครับ ที่เราคุยกันตรงเนียะ (ผมกระซิบ)
  รู้
  แล้วท่านจะไม่ผิดใจกันเหรอครับ
  ไ ม่ ห ร อ ก เ พ ร า ะ ต่ า ง ค น ต่ า ง อ ยู่
  ต่างคนต่างอยู่เหรอครับ
  ใ ช่

  (เรียนผู้อ่าน บทสัมภาษณ์รอบนี้ทำผมเศร้าใจพอควร เป็นครั้งแรกที่ผมถามแบบกระซิบ เหมือนจะนินทาใคร การที่ผมมาสัมภาษณ์นี้ผมทำตัวเหมือนพิธีกรรายการแนวการเมือง เพียงแต่ว่าแขกรับเชิญไม่ใช่มนุษย์ และ ผมกลัวว่าตัวเองจะเป็นสื่อเสี้ยม! เสี้ยมให้คนทะเลาะกัน หรือเสี้ยมให้เทวดาทะเลาะกัน ผมไม่อยากเป็นคนแบบนั้น แล้วจะทำยังไงกับความเห็นต่าง หรือผมเชื่ออยู่ลึกๆว่าเทวดาจะต้องเห็นตรงกัน ซึ่งประสบการณ์สัมภาษณ์อันยาวนานก็บอกว่า เห็นตรงกันก็เยอะ เห็นต่างกันก็แยะ และการที่ผมเลือกสัมภาษณ์เทวดาหลายๆองค์เวียนกันไปก็สะท้อนแล้วว่าผมยังเชื่อว่าเทวดาอาจเห็นต่างกันได้ ความเห็นต่างอาจเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าการเมืองหรือเรื่องใดๆ แต่ผมในฐานะที่เรียกตัวเองว่าเป็น สื่อ กลาง จะบริหารความเป็นสื่อ และที่สำคัญบริหารคำถามอย่างไรถึงจะดีที่สุด ?! อย่างไรก็ดี เลือกตั้งรอบหน้าพระสยามฯจะต้องถูกผมมาถามแน่นอนว่าควรเลือกอะไร แม้จะต้องจัดคิวมาหาเทวดาแห่งชาติใหม่ก็ยอม)

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พระเสื้อเมือง ครับ

  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  แล้วพระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ เจ้าพ่อหอกลอง มีอะไรอยากจะกล่าวถึงท่านไหนมั้ยครับ หรือว่าหนหน้าเล่าให้ฟังหมดเลยครับ
  ส่ ว น ม า ก เ ป็ น เ ท ว ด า ที่ ป ก ปั ก รั ก ษ า บ้ า น เ มื อ ง ม า แ ต่ โ บ ร า ณ

  ท่านครับเมื่อกี้ที่มีการพาดพิงถึงประยุทธ์และพระแก้วฯด้วยเนียะ ท่านว่าผมเอาไปเผยแพร่ได้มั้ยอ่ะครับ

  ไ ด้

  เด็กที่ไว้จุก กับเด็กที่ไม่ไว้จุก มีผลดีผลเสียต่างกันยังไงครับ

  ถ า ม ไ ด้ ดี เ ด็ ก ที่ ไ ว้ จุ ก ส่ ว น ใ ห ญ่ ฉ ล า ด ก ว่ า เ ด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ว้ จุ ก

  ท่านมีความเห็นยังไงกับเรือดำน้ำครับ

  เ รื อ ด ำ น ้ำ ป ร ะ ยุ ท ธ์ ซื้ อ ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ อ ะ ไ ร

  ท่านมีเรื่องคับข้องใจใดๆอยากจะระบายออกมั้ยครับ

  คั บ ข้ อ ง เ รื่ อ ง ที่ ป ร ะ ยุ ท ธ์ สุ บ หั ว ปี ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  ปีหน้าเล่าให้ฟังเหรอครับ
  ใ ช่

  การคุยกับมนุษย์บ่อยๆ มีผลเสียอะไรกับท่านมั้ยครับ

  ไ ม่ มี ผ ล เ สี ย อ ะ ไ ร

  ท่านมีความเห็นยังไงกับภาพพระพุทธรูปผสมอุลตร้าแมนครับ

  ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ ส.ส.เต้ มั้ยครับ

  ป ก ติ มึ ง ช อ บ ถ า ม อ ะ ไ ร ย า ว ๆ เ ห ร อ
  ก็นานๆมาทีหนะครับ นานๆก็เลยต้องเอาคำถามมาเยอะๆ เพื่อให้คุ้มค่าหนะครับ
  ผู้ นี้ บั ง คั บ ป ร ะ ยุ ท ธ์ ใ ห้ ห น ห น้ า ม า ใ ห ม่
  หนหน้ามาใหม่เหรอครับ
  ใ ช่
  วันนี้พอแค่นี้แล้วใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  วันมาหาพระสยามฯควรจะเป็นวันอาทิตย์ ดีแล้วใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  อ่า งั้นผมก็ต้องอำลาพระสยามฯแต่เพียงเท่านี้ ขออัญเชิญท่านกลับไปสถิตยังที่สถิตท่านด้วยเทอญ

  คำถามยังไม่หมดหรอกครับท่านผู้อ่าน จนไปเยอะ แต่พระสยามฯท่านพอแล้ว :D

  ติดตามบทสัมภาษณ์รอบต่อไปได้ที่ เพจติดต่อผีสางเทวดาครับ https://www.facebook.com/Contactghosts/

  พระสยาม 15 ก.ย. 62.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2019
 2. MigmanC

  MigmanC Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กุมภาพันธ์ 2014
  โพสต์:
  53
  ค่าพลัง:
  +100
  ติดตามครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...