บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 26 พ.ย. 64

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย สมภพ, 3 ธันวาคม 2021.

 1. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  319
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +603
  1638232896.jpg

  ไม่ได้มาหาเทวดาแห่งชาตินานเกือบแปดเดือน เพราะสถานการณ์โควิดทำให้ปิดทั้งศาลหลักเมืองและวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง ระหว่างนั้นก็ได้แต่คิดว่าที่ไหนเปิดก่อนจะเลือกที่นั่น สุดท้ายเปิดพร้อมกันหมดเลยเอาตามคิวปกติ ตกเป็นของพระสยามฯ ปกติท่านชอบวันอาทิตย์ แต่เข้ากรุงเทพฯรอบนี้ผมอยากไปสถานทูตลาวด้วย เลยต้องเลือกไปวันทำการ ไม่เช่นนั้นต้องเสียค่าโรงแรมในกรุงเทพฯอีก เลยต่อรองขอพระสยามฯ หากต้องเลือกเฉพาะวันธรรมดา วันใดที่ท่านสะดวกที่สุด ท่านเลือกวันศุกร์

  1396684010.png

  ท่านครับ ถ้าผมจะอยู่ตรงซุ้มประตูนี้ซักสามชั่วโมงเนียะ จะมีเจ้าหน้าที่มาไล่มั้ยครับ
  โ ด ย ม า ก ไ ม่ ไ ล่
  เค้าคงไม่มีข้อระเบียบว่าจำกัดเวลาให้อยู่ที่นี่หรอก มั้งครับ
  ไ ม่ มี

  ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องบั้งไฟพญานาคครับ
  บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น า ค ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จ า ก พ ญ า น า ค แ ต่ เ กิ ด จ า ก ค น ล า ว ยิ ง ปื น ขึ้ น ฟ้ า
  แล้ว บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นมาจากใต้น้ำจริงๆ มีมั้ยครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า
  ตะกี้ท่านรู้ได้ไงว่าเกิดจากคนลาวยิงปืนขึ้นฟ้าเหรอครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ท่านทราบเรื่องที่ผมไปสถานทูตลาวมั้ยครับ (25 ต.ค. 64)
  รู้ สิ
  สิ่งที่เหมาะสม และสิ่งที่ไม่เหมาะสม ในการไปสถานทูตลาวนี้ มีอะไรบ้างครับ
  วั น นั้ น ใ น ส ถ า น ทู ต เ ปิ ด ท ำ ก า ร แ ต่ ห ล อ ก ว่ า ปิ ด
  แล้วทำไมเค้าถึงหลอกว่าปิดหละครับ
  เ ค้ า ไ ม่ อ ย า ก เ จ อ มึ ง
  เป็นเพราะการออกข่าวที่ค่อนข้างจะครึกโครมในวันก่อนหน้านั้นใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ เ ชิ ง แ ค่ ไ ม่ อ ย า ก เ จ อ
  งั้นถ้าผมแอบไปโดยไม่บอกเค้าล่วงหน้า เช่น ไปบ่ายวันนี้เลย จะเป็นยังไงครับท่านว่า
  ปี นี้ อ ย่ า เ พิ่ ง เ ล ย
  คือปี 64 นี้อย่าเพิ่งไปเลยใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ถ้าจะไปอีกทีนี่ให้ไปหลังปีใหม่ของปี 65 ปีหน้าเป็นต้นไปใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  คืออีกใจนึงผมก็กลัวว่าเค้าจะลืมด้วยนะครับ เพราะว่านี่มันก็ครบหนึ่งเดือน(ครบเมื่อวาน) เผื่อไปนี้แล้วผมไปบอกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่า ผมคือคนที่พยายามจะมายื่นเรื่องที่ออกสื่อวันนั้นหนะนะครับ เผื่อเค้าจะจำได้ แต่ท่านแนะนำเอาปีหน้าดีกว่าใช่มั้ยครับ
  (ท่านลังเลไม่ตอบ)
  ปีหน้าช่วงเดือนไหนดีอะครับ เพราะผมก็แต่งชุดสุภาพมา เผื่อเค้าจะอยากต้อนรับ
  ส อ บ ม า ว่ า ทู ต ล า ว ไ ม่ อ ย า ก พ บ มึ ง
  (เศร้า)
  ปีหน้าผมไปหาอีกทีช่วงเดือนไหนดีครับ เผื่ออะไรจะดียิ่งขึ้นครับ
  ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
  ท่านว่าผมควรวางแผนการพิสูจน์บั้งไฟพญานาคต่อไปยังไงดีครับ ในอนาคต เช่น คิดที่จะไปเข้าหานายก อบจ.หนองคาย ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างครับ
  ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
  ผมควรเปลี่ยนคำถามได้แล้วใช่มั้ยครับ แหะ ๆ
  ใ ช่

  อนาคตหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น แล้วผมมาหาท่านก่อนเลือกตั้งประมาณ 1 เดือน ท่านจะสามารถให้คำตอบได้มั้ยครับว่าควรจะเลือกใครหรือเลือกพรรคใดดีหนะครับ
  ไ ด้
  หนึ่งเดือนได้นะครับ
  ไ ด้
  ถ้าถามท่านวันนี้เลยจะเป็นยังไงครับว่า ถ้าวันพรุ่งนี้หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ท่านอยากให้เลือกพรรคอะไรมากที่สุดหนะครับ
  ยั ง ต อ บ ย า ก
  แล้วในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพฯซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ท่านมีคำแนะนำอย่างไรมั้ยครับ
  ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มากที่สุดมั้ยครับ
  ถู ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ป ล ด เ พ ร า ะ ไ ป ถ่ ว ง ดุ ล อ ำ น า จ ใ น พ ร ร ค
  ที่ธรรมนัสเคยบอกว่า หากล้มเค้าได้ ก็ล้มรัฐบาลได้นี่ คงไม่จริงใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ จ ริ ง

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางสาวศรีนวล บุญลือ มากที่สุดมั้ยครับ
  ศ รี น ว ล ย้ า ย พ ร ร ค เ พ ร า ะ พ ร ร ค อ น า ค ต ใ ห ม่ ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางปารีณา ไกรคุปต์ มากที่สุดมั้ยครับ
  ป า รี ณ า บ้ า ไ ป แ ล้ ว
  ปารีณาบ้าไปแล้วเหรอครับ
  ใ ช่
  เห็นเจ้าพ่อหลักเมืองก็พูดอย่างงี้เหมือนกันครับ(21 มี.ค. 63) แต่อยากให้พระสยามฯช่วยยกตัวอย่างหน่อยซิครับ ตัวอย่างที่เด่นชัดสุดว่าบ้ายังไงหนะครับ
  อ ยู่ ดี ๆ ก็ ไ ป เ ที่ ย ว ว่ า ค น อื่ น

  สส.เวลาย้ายพรรค ทำไมถึงชอบเข้าพรรคภูมิใจไทยกันมากที่สุดเหรอครับ
  ภู มิ ใ จ ไ ท ย ใ ช้ เ งิ น ซื้ อ
  ศรีนวล ถูกซื้อด้วยมั้ยครับ
  ศ รี น ว ล ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ซื้ อ แ ต่ ค น อื่ น ถู ก ซื้ อ

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ 250 สว. มั้ยครับ
  ไ ป ต า ย ซ ะ พ ว ก ขี้ ข้ า เ ผ ด็ จ ก า ร
  ไปตายซะพวกขี้ข้าเผด็จการ เหรอครับ
  โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

  ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดครับ
  ไ ว รั ส โ ค วิ ด ใ น อ ดี ต อ ยู่ ที่ จี น ไ ม่ รู้ เ ข้ า ม า ไ ด้ ยั ง ไ ง
  ไวรัสนี้มันเกิดขึ้นเอง หรือมีคนทำขึ้นครับ
  ส ง สั ย เ กิ ด ขึ้ น เ อ ง
  อนาคตการแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างครับ
  อ ยู่ ที่ ก า ร ป้ อ ง กั น

  ควรเปิดประเทศหรือไม่อย่างไรครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี
  หั ว ที่ เ ส น อ น า ย ก ใ ห้ เ ปิ ด ป ร ะ เ ท ศ ใ ว เ พ ร า ะ มั น อ ย า ก ไ ด้ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ส ด ง ไ
  ออกไปดูก่อน

  ออกไปดูก่อนเหรอครับ
  ใ ช่
  ขอข้ามข้อนี้ไปก็ได้ครับ
  ท่านช่วยแนะนำสูตรยาสำหรับป้องกันหรือรักษาโควิดหน่อยสิครับ
  อ บ ใ บ ว่ า น น ว ว ร ร ณ ไ ว้ ส า ม วั น แ ล้ ว เ อ า ม า กิ น
  เผอิญผมเคยถามพระแก้วฯ พระแก้วฯก็พูดเรื่องว่านนววรรณเหมือนกัน(30 ส.ค. 63) ว่านนี้มีจริงๆใช่มั้ยครับ
  ไ ป ดู ใ น ป่ า ที่ เ ข า ใ ห ญ่ ดู สิ
  เจ้าพ่อเขาใหญ่จะรู้จักว่านนี้มั้ยครับ
  ไ ป ล อ ง ถ า ม ดู สิ
  ว่านนววรรณ พระสยามฯเคยบอกผมว่า หัวหน้าพรหมชื่อท้าวนววรรณ (5 ก.ค. 57) ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอะไรกับว่านนววรรณหรือเปล่าครับ
  ทุ ก อ ย่ า ง ล้ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั น ห ม ด
  แสดงว่าว่านนววรรณนี่คือ เป็นว่านที่แบบ พรหมท้าวนววรรณ ประทานมาให้บนโลกในป่าเขาใหญ่เหรอครับ
  ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ว่ า น นี้ เ พิ่ ง ม า มี ส มั ย ที่ ท้ า ว น ว ว ร ร ณ ไ ด้ เ ป็ น พ ร ห ม
  ประมาณกี่ปีแล้วครับ
  โ ท ษ น ะ มึ ง จ ะ อ ย า ก รู้ ท ำ ไ ม
  เท่าที่ผมเคยหาดูในเน็ตใน google ดูเหมือนจะไม่มีชื่อว่านนววรรณหนะครับ เพราะว่าพระแก้วฯเคยแนะนำมาก่อนแล้วหนะครับ หรือว่าเค้าเรียกเป็นภาษาอื่นเรียกเป็นถ้อยคำอื่น
  ห า ก ห า ชื่ อ นี้ ไ ม่ เ จ อ ใ ห้ ห า ชื่ อ ว่ า ว่ า น วุ้ น ล อ ด นั ก วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
  แสดงว่าว่านนี้มีลักษณะเป็นวุ้นเหรอครับ
  ไ ม่ เ ชิ ง

  แล้วยาฟ้าทะลายโจรหละครับ
  ไ ม่ ดี อ ย่ า กิ น ม า ก
  ยาฟ้าทะลายโจร ไม่ดีอย่ากินมาก ใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  เหมือนสนธิ ลิ้มทองกุล จะชอบแนะนำ อย่างงั้นก็ไม่เป็นผลดีใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ เ ป็ น ผ ล ดี

  การดำเนินกิจการต่างๆภายในประเทศ อะไรควรเปิด อะไรควรปิดครับ ท่านว่า
  อั น ที่ ค ว ร เ ปิ ด คื อ ร้ า น อ า ห า ร แ ต่ ที่ ค ว ร ปิ ด คื อ พ ว ก ผั บ บ า ร์
  ควรเยียวยาพวกผับบาร์ หรือสถานประกอบการที่ยังปิดอยู่ ยังไงดีครับ
  บ อ ก ใ ห้ ไ ป ท ำ อ ย่ า ง อื่ น ก่ อ น

  ไข้หวัดสเปนช่วงสมัย ร.6 เป็นยังไงบ้างครับ
  ไ ข้ ห วั ด เ ส ป น ค น ต า ย ม า ก ก ว่ า
  แล้วเทียบกับโรคห่าในยุคก่อนหน้านั้นหละครับ
  โ ร ค ห่ า ค น ต า ย ม า ก ก ว่ า
  โรคห่ามีการสวดมนต์รัตนสูตรด้วยใช่มั้ยครับ
  ใ ช่ แ ต่ ช่ ว ย ไ ม่ ไ ด้
  เพราะอะไรถึงช่วยไม่ได้เหรอครับ เป็นเพราะผิดบทหรือเปล่า
  ใ น อ ดี ต บ ท ส ว ด รั ต น สู ต ร บุ ญ ไ ม่ ม า ก พ อ จ ะ ช่ ว ย ไ ด้
  ถ้าในยุคปัจจุบันจะมีการสวดมนต์ไล่โควิด ท่านแนะนำบทสวดอะไรดีที่สุดครับ
  บุ ญ ไ ม่ พ อ ไ ม่ ว่ า บ ท ใ ด ๆ
  ดาราที่ชื่อ กิ๊ก มยุริน บอกว่าได้บทสวดมาจากครูบาบุญชุ่มให้สวดว่า ทะสะขะ สะมัง วิสะตุ 3 จบ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
  ไ ม่ น่ า จ ะ ช่ ว ย ไ ด้

  ปีนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับพระสยามฯในโลกโซเชียล ท่านมีความเห็นหรืออยากจะแก้ข่าวอะไรมั้ยครับ
  ท ำ ไ ม มึ ง เ อ า ม า ถ า ม ห ล ะ
  เหมือนช่วงเกิดข่าวลือใหม่ๆนั้นได้ไม่นาน ผมได้เชิญพระสยามฯไปสัมภาษณ์ที่บ้าน แล้วท่านก็ได้ปฏิเสธแล้วหนะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้บันทึกไว้เป็นกิจจะลักษณะอีกครั้งนึงหนะครับ
  หั ว ที่ ป ล่ อ ย ข่ า ว ลื อ ปี นี้ โ ด น จั บ แ ล้ ว
  มันคงไม่จริงตามนั้นทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับ หรือว่าท่านอยากจะอธิบายแยกเป็นข้อๆมั้ยครับ
  ไ ม่ จ ริ ง ทั้ ง ห ม ด
  อย่างประการแรกเลย ที่ว่าท่านเป็นผีที่ปกปักรักษาราชวงศ์จักรีหนะครับ
  ไ ม่ จ ริ ง เ ร า เ ป็ น เ ท ว ด า ที่ ป ก ปั ก ษ์ รั ก ษ า บ้ า น เ มื อ ง ม า แ ต่ โ บ ร า ณ
  ก่อนที่จะก่อตั้งราชวงศ์จักรีอีกใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  เครื่องเซ่นที่ถวายท่าน เป็นเครื่องเซ่นอะไรเหรอครับ
  ไ ม่ มี ข อ ง ดิ บ ห ร อ ก
  ในประเด็นของการถูกแสงแดดนั้น ผมเห็นภาพข่าวเก่าๆว่าปี 2525 ที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ก็มีการแห่ท่านออกมาภายนอกใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นยังไงกับรายการช่องส่องผีครับ
  ผี ที่ เ ร น นี่ สื่ อ ไ ด้ แ ห่ ง นั้ น ๆ ไ ม่ มี อ ยู่ จ ริ ง เ ธ อ คิ ด ไ ป เ อ ง
  อย่างงี้ผีแต่ละแห่งนั้นเค้าจะหัวเราะเรนนี่เลยมั้ยครับ
  ไ ม่ ห ร อ ก เ พ ร า ะ แ ต่ ล ะ ต น มี บุ ญ ก ร ร ม ต้ อ ง ไ ป
  ถ้าอย่างงั้นผมอยากจะเปิดเทปของรายการช่องส่องผีให้ท่านดูซักตอนนึงที่ชื่อตอนว่า ตามรอยพระเจ้าตาก ซึ่งไปตามกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมเปิดให้ท่านดูได้มั้ยครับหรือว่าท่านมองว่าเสียเวลา
  ไ ด้

  (ผมเปิดโน๊ตบุ๊คคลิปนี้ให้ท่านชม เสียเวลาไปถึง 56 นาที กินเวลาคำถามอื่นมากๆ คงพอแค่นี้แล้วสำหรับการถามถึงรายการนี้ ได้ข่าวแว่วๆว่ากำลังจะเลิกรายการแล้ว) ตามรอย..พระเจ้าตาก EP.17 (Full) I ส่องผี

  เป็นไงบ้างครับท่าน
  หั ว มึ ง ดู จ ะ เ ชื่ อ ม า ก
  แสดงว่าท่านจะบอกว่า เนื้อหาในรายการนี้คือ ส่วนใหญ่ไม่จริง เหรอครับ
  ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ริ ง เ ล ย
  เส้นแสงเต้นระบำนี่ ใช่ผีมั้ยครับ ท่านว่า
  ไ ม่ ใ ช่ ผี ใ ห้ ต า ย เ ถ า ะ ใ น วั ด นี้ อั น ที่ จ ริ ง พ ร ะ เ จ้ า ต า ก สิ น ไ ม่ ไ ด้ ห นี ม า บ ว ช
  งั้นแสงเต้นระบำนี้ ก็ไม่ใช่พระเจ้าตากสินนะครับ
  ไ ม่ ใ ช่
  งั้นพวกนี้ก็คงจะไม่ใช่ผีถือหัวนะครับ
  ไ ม่ ใ ช่
  เช่นนั้นมันคืออะไร เกิดจากอะไรเหรอครับ แสงนี่
  ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
  โดยสรุป บั้นปลายชีวิตพระเจ้าตากสิน ไม่ได้หนีไปบวชอยู่นครศรีธรรมราชนะครับ
  ไ ม่ ไ ด้ ไ ป บ ว ช ที่ นั่ น
  ท่านก็คงจะบวชอยู่ที่วัดฝั่งธนบุรี แล้วก็สวรรคตที่นี่ใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ร.1 รออะไรอยู่ถึงสองปี ถึงได้ขุดศพพระเจ้าตากขึ้นมาเผาเหรอครับ
  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  แล้วเรื่องผู้ไปบวชที่นครศรีธรรมราชเนียะ มีมูลอะไรบ้างมั้ยครับ อย่างเช่น มีทหารเอกของพระเจ้าตากสินไปบวชหรือเปล่า หรือมีคนไปอุปโลกน์ว่าเป็นพระเจ้าตากสินไปอยู่ที่นั่น หรือมีคนแต่งขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีอะไรครับ
  ไ อ ค น ที่ ไ ป บ ว ช ใ น อ ดี ต ไ ป บ อ ก ช า ว บ้ า น ว่ า ตั ว เ อ ง คื อ พ ร ะ เ จ้ า ต า ก
  ก็คือมีคนไปแอบอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าตากใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  บุคคลนี้เป็นข้ารับใช้พระเจ้าตากมาก่อนมั้ยครับ หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย
  ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ พ ร ะ เ จ้ า ต า ก เ ล ย
  คือตั้งแต่คุยกับเทวดาแห่งชาติมาเนียะ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้รับคำยืนยันเต็มๆที่ชัดเจนว่า พระเจ้าตากไม่ได้หนีไปบวชที่นครศรีธรรมราชนะครับ ทีนี้ท่านยังจะมีอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าตากที่จะบอกผมเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
  วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  โอเคท่าน สำหรับเรื่องของอาจารย์เรนนี่ ท่านก็มองว่าเธอมั่วหมดเลยใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  แล้วสิ่งที่เธอคุยได้เนียะ มันคืออะไรเหรอครับ เธอชอบเล่าเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยหนะครับ
  ค ว า ม คิ ด ตั ว เ อ ง
  โดยที่เธอไม่รู้ตัวว่านี่เป็นความคิดตัวเองเนียะ เธอเข้าขั้น ป่วย มั้ยครับท่านว่า หรือเป็นโรคทางจิต
  ใ ช่

  โอเคครับท่าน ท่านอาจจะว่าเรนนี่คิดไปเองอย่างเงียะ แต่ในส่วนที่ผมคุยกับท่านได้เนียะ สิ่งที่จะยืนยันได้ว่าผมไม่ได้คิดไปเองเหมือนกัน คืออะไรเหรอครับ
  หั ว มึ ง ดู จ ะ คิ ด ม า ก จั ง
  ใ น วั น ห น้ า วั น ที่ มึ ง ส ะ ด ว ก ใ ห้ อ่ า น บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ เ ก่ า ๆ ข อ ง กู
  ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ก า ร พู ด ไ ม่ จ ริ ง

  แต่อนาคตบางอย่าง ท่านก็อาจจะทำนายผิดไปบ้างใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  แต่เรื่องประวัติศาสตร์ท่านบอกได้ตรงตามนั้นแน่นอนเลยใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  (ผมเปิดภาพจากเว็ปข่าวให้ท่านดู)
  1585117400.jpg
  เปิดข้อสันนิษฐาน พบภาพ ‘สุนทรภู่’ ร่วมเฟรม ‘สมเด็จโต’ พร้อมข้อสังเกตจากนักประว้ติศาสตร์

  ท่านครับ มีรูปที่สงสัยกันว่าจะเป็นรูปของสุนทรภู่หรือเปล่า รูปที่ถ่ายกับสมเด็จโต รูปที่อยู่ในวงกลมสีส้มเนียะครับจะใช่สุนทรภู่หรือเปล่า

  ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
  ท่านจำหน้าสุนทรภู่ได้มั้ยครับ
  อั น ที่ จ ริ ง ห น้ า แ ก เ ป ลี่ ย น ต ล อ ด

  ท่านมีความเห็นยังไงกับงานพระเมรุของในหลวง ร.9 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2560 ครับ
  ใ น ช่ ว ง นั้ น อั น ที่ จ ริ ง มี น ้ำ ท่ ว ม แ ต่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ว อ น สื่ อ ไ ม่ ใ ห้ อ อ ก ข่ า ว
  พระเมรุ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
  ไ ด้
  ไม่เป็นรางอะไรนะครับ
  ไ ม่ ห ร อ ก
  ดอกไม้จันทน์ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
  ไ ด้
  สามารถหยิบดอกไม้จันทน์มาส่งต่อให้กันได้มั้ยครับ
  ไ ด้
  ขณะมีดอกไม้จันทน์อยู่ในมือ สามารถยกมือไหว้ใครหรือรับไหว้ใครได้มั้ยครับ
  โ บ ร า ณ ไ ม่ ไ ด้ ห้ า ม
  ท่านมีความเห็นยังไงกับหมอกธุมเกตุครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ห ม อ ก ธุ ม เ ก ตุ จ ะ ม า ป ร า ก ฏ เ มื่ อ ผู้ มี บุ ญ สิ้ น
  กับกษัตริย์ทุกพระองค์เลยมั้ยครับ
  ไ ม่ ทุ ก พ ร ะ อ ง ค์
  ตะกี้ที่ถามเรื่องพระเมรุไป ในความเห็นของพระสยามฯ พระเมรุของ ร.9 สวยมั้ยครับ
  ส ว ย ม า ก
  เทียบกับพระเมรุของพระมหากษัตริย์ในอดีตที่สนามหลวง ท่านว่าหลังไหนสวยที่สุดครับ
  ไ ม่ น่ า น ำ ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับฝูงนกสีขาวหลายตัวที่มาบินเหนือพระเมรุในคืนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี น ก เ ห ล่ า นั้ น ถู ก เ ท ว ด า ป ลุ ก
  เทวดามีเจตนาอะไรถึงปลุกนกอย่างงั้นเหรอครับ
  ใ ห้ ม า ส ร้ า ง อั ศ จ ร ร ย์
  พระสยามฯรู้เห็นอะไรกับเทวดาที่ปลุกนกมั้ยครับ
  ไ ม่ รู้ เ ห็ น
  เพราะเทวดามีอยู่หลายตนและหลายกลุ่มมากเลยใช่มั้ยครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ผู้ที่ลั่นวาจาว่า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป จะได้รับอานิสงส์ยังไงครับ
  อ า นิ ส ง ส์ คื อ ไ ด้ เ กิ ด เ ป็ น ข้ า รั บ ใ ช้ อี ก
  แล้วผู้ที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สองรัชกาลขึ้นไป แล้วได้กล่าวเช่นนี้กับกษัตริย์ตั้งแต่สองพระองค์ขึ้นไป ผลจะเป็นยังไงครับ
  ไ ด้ เ จ อ ทั้ ง ส อ ง พ ร ะ อ ง ค์
  ผู้ที่สักที่แขนหรือสักตามตัวด้วยตัวหนังสือว่า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป แต่หลังจากนั้นมาลบรอยสักออกไป จะได้รับผลยังไงครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี อ า จ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด เ ป็ น ข้ า รั บ ใ ช้ อี ก
  แสดงว่าสัจอธิษฐานทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  เพียงแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนสัจอธิษฐานบ่อยๆ มันก็อาจจะไม่เกิดพลังมากพอที่จะให้สำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่มั้ยครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
  พระชาติก่อนของ ร.9 เป็นอะไรครับ ก่อนที่ท่านจะมาเป็น ร.9 หนะครับ ท่านเป็นอะไรมาก่อน
  ส ง สั ย วั น นี้ มึ ง จ ะ ถ า ม ถึ ง แ ต่ ร 9
  ถามหลายเรื่องครับ แต่ว่าคำถามไหนที่เกี่ยวข้องกันผมก็เลยพยายามมาอยู่รวมกลุ่มใกล้ๆกันหนะครับ ติดๆกัน
  อั น ที่ จ ริ ง ร 9 ช า ติ ก่ อ น ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์ แ ต่ เ ป็ น นั ก บุ ญ ที่ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม อ ยู่ ใ น ถ ้ำ
  ปัจจุบันถ้ำนั้นอยู่จังหวัดใดครับ
  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ไ ม่ ต อ บ โ จ ท ย์ ทุ ก สิ่ ง
  ขยายความได้มั้ยครับ ตะกี้ผมถามท่านว่า ถ้ำนี้ปัจจุบันเนียะอยู่ในจังหวัดใด แต่ท่านบอก วิทยาศาสตร์ไม่ตอบโจทย์ทุกสิ่ง แสดงว่ามันสลับซับซ้อนมากกว่านั้นใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น โ ล ก นี้
  (ได้ยินแล้วเริ่มเกิดความรู้สึกว่า ไม่ควรถามให้สลับซับซ้อนลงไปไกลอีกแล้ว)
  ที่มีความเชื่อว่า ร.9 ชาติก่อนเป็นพระนเรศวรหละครับ
  ไ ม่ จ ริ ง
  แล้วพระชาติก่อนของสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 หละครับ
  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  แล้วพระชาติก่อนของในหลวง ร.10 หละครับ ควรถามมั้ยครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ผมใคร่อยากจะรู้ชาติก่อนของตัวเอง ท่านบอกได้มั้ยครับ
  ไ ด้ ช า ติ ก่ อ น มึ ง เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ ห นี ท ห า ร ห อ บ ปื น ไ ป ด้ ว ย
  กับปืนนี่คือ ขโมยไปใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ เ ชิ ง เ ป็ น ปื น ที่ เ ข า ใ ห้ ม า
  มีต่อมั้ยครับ
  ผู้ ที่ ท ำ ใ ห้ มึ ง บ่ น ทุ ก วั น ม า เ กิ ด เ ป็ น นั ก ท ำ อุ ป ก ร ณ์ ใ น อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ กั น
  ผมหนีทหารแล้วสุดท้ายผมตายยังไงครับ ผมตายตามอายุขัย หรือว่าผมถูกทางทหารตามมาฆ่าตายหรือเปล่าครับ
  อั น ที่ จ ริ ง มึ ง ไ ด้ ก ลั บ เ ข้ า ไ ป อี ก เ พ ร า ะ อ อ ก ไ ป ไ ด้ ไ ม่ เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ โ ด น อ า ญ า ป ร า บ จ น ไ ม่ มี ที่ ไ ป
  แล้วยังไงต่อครับท่าน
  ไ ด้ ก ลั บ ไ ป ม อ บ ตั ว
  ทำบุญด้วยอะไร ชาติหน้าถึงจะเกิดมารูปร่างหน้าตาดีเหรอครับ
  ที่ เ ป็ น อ ยู่ นี้ ก็ ดี อ ยู่ แ ล้ ว
  แล้วปานดำบนแก้มซ้ายของผมเนียะเป็นวิบากกรรมมาจากอะไรเหรอครับ
  สื บ ม า ว่ า มึ ง ไ ด้ รั บ โ ท ษ ที่ ห อ บ ปื น ห นี ท ห า ร
  แล้วได้รับโทษคือ มีมนุษย์เป็นคนลงโทษ หรือว่าเป็นเวรเป็นกรรมจากที่ผมทำอย่างงั้นบันดาลให้มาเป็นหนะครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
  ทำบุญยังไงชาติหน้าถึงจะเกิดมาเรียนหนังสือเก่งๆหละครับ
  ไ อ นี่ ถ า ม ม า ก จั ง
  ใ ห้ ท ำ บุ ญ ด้ ว ย ม อ ส่ ว น ม า ก ท ำ บุ ญ ด้ ว ย ห
  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


  ท่านมีความเห็นยังไงกับเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราชปีที่แล้วครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ห้ า ง เ ท อ มิ น อ ล โ ค ร า ช ไ ม่ มี ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ที่ ดี พ อ ส่ ว น ม า ก เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ค ว ร มี ปื น
  กรณีมีชินแสบางคนบอกว่า ห้างเทอมินอลออกแบบคล้ายๆเมรุเผาศพหละครับ
  อ ย่ า ไ ป เ ชื่ อ ม า ก เ พ ร า ะ ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั น
  ผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในบางเรื่อง ท่านว่าส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกองทัพมั้ยครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ท่านจะให้คุยต่อได้อีกเยอะมั้ยครับ
  อี ก ไ ด้

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหมุดคณะราษครับ
  ถู ก ถ อ น โ ด ย บั ญ ช า ข อ ง {เซ็นเซอร์}
  เพราะอะไรเหรอครับ
  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  คณะราษได้มีการฝังดวงเมืองอะไรเข้าไปในหมุดหรือเปล่าครับ
  ไ ม่ ไ ด้ ฝั ง ด ว ง เ มื อ ง ใ น ห มุ ด
  แสดงว่าก็มีแต่ทองเหลืองที่บนด้านหน้าก็มีแค่ตัวหนังสือแค่นั้นใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  เป็นเพราะคณะราษไม่ได้เชื่อเรื่องฤกษ์เรื่องดวงพวกนี้ หรือว่าเป็นเพราะไม่มีอาจารย์มาเป็นผู้แนะนำให้ครับ
  ค ณ ะ ร า ษ ไ ม่ ใ ส่ ใ จ เ รื่ อ ง ต อ น ก่ อ ก า ร ไ ม่ ไ ด้ ดู ฤ ก ษ์
  เผอิญผมเคยถามเจ้าพ่อหลักเมืองถึงเรื่องปี 2475 มาก่อน แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองเล่าว่าก่อนหน้านั้นยังมีกลุ่มของพระวรนุชนำนักเรียนมาปิดวัง พระสยามฯมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
  ใ น ปี นั้ น มี ห ล า ย ก ลุ่ ม ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ ค ณ ะ ร า ษ
  เพียงแต่ว่าบางกลุ่มก็อาจจะถูกจับไปใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นยังไงกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏ หรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญมั้ยครับ
  ถู ก ถ อ น โ ด ย บั ญ ช า ข อ ง {เซ็นเซอร์}
  {เซ็นเซอร์}ท่านเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเหรอครับ หมายถึงว่า ท่านเลยอยากจะกำจัดมรดกคณะราษเหรอครับ
  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  (เรียนผู้อ่าน เรื่องหมุดคณะราษและอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ถูกถามกับเทวดาแห่งชาติครบทั้ง 3 ท่าน ผมมาคิดว่านี่จะเป็นการเบียดบังคำถามเรื่องอื่นๆมั้ย ภายใต้เวลาที่ไม่มากนักกับคำถามที่มากมาย จนผมต้องตั้งกฎกับตัวเองว่า หากถามเรื่องเดียวกันถึง 2 องค์แล้ว ถือว่าเกินครึ่งแล้ว น่าจะอิ่มแล้ว เพราะอีกหลายคำถามที่จดมาแล้วยังไม่ทันได้ถาม เช่นเรื่องพระมหาไพรวัลย์ที่ไม่ได้ถาม)

  ท่านมีความเห็นยังไงกับการตั้งชื่อห้องว่า ห้องบวรเดช ครับ
  ห้ อ ง บ ว ร เ ด ช ตั้ ง ต า ม ชื่ อ พ ร ะ อ ง ค์ เ จ้ า บ ว ร เ ด ช

  มีความพยายามจะทำลายมรดกคณะราษใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ป๋าเปรม ครับ
  ป๋ า เ ป ร ม ต า ย เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น ไ ม่ มี ใ ค ร อ ยู่ บ้ า น
  จัดว่าบกพร่องใช่มั้ยครับ คนที่ดูแลป๋าเปรม ที่ตอนนั้นไม่อยู่หนะครับ
  ใ ช่
  บ้านสี่เสาฯทำไมถึงถูกทุบหละครับ
  ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  ป๋าเปรมตายแล้วไปอยู่ภพไหนครับ
  สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า
  อันนี้ท่านรู้อยู่แล้ว แต่ท่านไม่อยากบอกหรือเปล่าครับ
  ไ ม่ รู้
  สมัยที่ป๋าเปรมยังมีชีวิตอยู่ ผมเคยถามพระสยามฯถึงป๋าเปรมอยู่เหมือนกัน (5 เม.ย. 58) พระสยามฯออกแนวมองป๋าเปรมในแนวทางลบใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นยังไงกับ ไอ้ไข่ ครับ
  ไ อ้ ไ ข่ ไ ม่ มี จ ริ ง
  ไม่ว่าจะเป็นที่วัดเจดีย์ หรือวัดอื่นๆที่ก๊อปปี้ไอ้ไข่ไป ก็ไม่มีจริงทั้งนั้นเลยใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ มี จ ริ ง ทั้ ง นั้ น
  งั้นก็คงจะเป็นแค่ตำนานเล่าขานที่แต่งขึ้นมาเหรอครับ
  ใ ช่

  ในสมัยโบราณ มีการเสกใบมะขามให้เป็นผึ้งต่อแตนให้ไปสู้กับข้าศึกได้ จริงหรือเปล่าครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ก า ร เ ส ก ใ บ ม ะ ข า ม ใ ห้ เ ป็ น ผึ้ ง ต่ อ แ ต น ไ ป ต อ ด ข้ า ศึ ก เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ต่ ง ขึ้ น
  แต่งขึ้นมาจากเรื่องขุนแผนเหรอครับ
  ใ ช่

  แล้วเรื่องศรีธนญชัยนี่ เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งครับ
  เ รื่ อ ง แ ต่ ง

  ในรอบหนึ่งสัปดาห์นี่ ทำบุญวันไหนดีที่สุดครับ วันอาทิตย์หรือเปล่าครับ
  วั น อ า ทิ ต ย์ ดี ที่ สุ ด

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ หมอปลา มากที่สุดมั้ยครับ
  ห ม อ ป ล า ไ ม่ ไ ด้ มี สั ม ผั ส ที่ ห ก
  ไอ้การอวกเกิดจากอะไร เกิดจากคิดไปเองเหรอครับ
  ใ ช่
  การไปทุบศาลพระภูมิบ่อยๆ มีผลเสียอะไรกับหมอปลามั้ยครับ
  อ า จ ท ำ ใ ห้ โ ช ค ไ ม่ ดี

  ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนางนพมาศครับ
  น า ง น พ ม า ส ไ ม่ มี จ ริ ง
  แต่งขึ้นเมื่อไหร่ครับ
  แ ต่ ง ขึ้ น ไ ด้ น า น แ ล้ ว
  เคยถามเจ้าพ่อหลักเมือง (30 พ.ย. 57) ท่านว่าแต่งขึ้นโดยบัญชาของสมเด็จเจ้าพระยา ใช่มั้ยครับ
  น่ า จ ะ ใ ช่
  แล้วประเพณีลอยกระทงเนียะ ท่านว่าควรสืบสานต่อไปมั้ยครับ
  อ ย า ก ใ ห้ สื บ ส า น ต่ อ ไ ป
  ต่อขยะกระทงจำนวนมากหละครับ
  แ ล้ ว แ ต่ จ ะ จั ด ก า ร

  ท่านมีความเห็นยังไงกับกระทรวงแพทยาคมครับ
  ก ร ะ ท ร ว ง แ พ ท ย า ค ม
  ใ น อ ดี ต ใ ช้ วิ นิ จ ฉั ย ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ ไ ส ย ศ า ส ต ร์

  แล้วนั่นเป็นการวินิจฉัยที่น่าเชื่อถือมั้ยครับ
  ไ ม่ น่ า เ ชื่ อ ถื อ เ ล ย เ พ ร า ะ มั่ ว ต ล อ ด
  ท่านช่วยยกตัวอย่างให้ฟังซักเรื่องได้มั้ยครับ
  เ ค ย มี ค น อ า ยุ ยื น ไ ป ห า แ ล้ ว ถู ก สั่ ง ใ ห้ ต า ย ไ ด้ แ ล้ ว เ พ ร า ะ ห ม ด อ า ยุ ขั ย แ ล้ ว
  แล้วตายจริงๆมั้ยครับ
  ไ ม่ ต า ย แ ต่ เ สี ย ค ว า ม รู้ สึ ก
  คือเค้าแค่แนะนำมา แต่ว่าเค้าก็ไม่ได้สั่งประหารนะครับ
  ไ ม่ ไ ด้ สั่ ง

  ท่านครับ ผมก็ยังอยากไปสถานทูตลาวอยู่หนะครับ ทั่งที่ท่านแนะนำว่าไม่ควรไป คืออย่างงี้ ผมก็คิดว่าผมไปวันเนียะ ผมไม่ได้ไปแค่รอบเดียวอีก เดี๋ยวปีหน้าก็คาดว่าจะได้ไปอีกมากกว่า 1 หรือ 2 ครั้งหนะครับ แต่ปัญหาว่า ถ้าไปบ่ายวันนี้นะครับ จะมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันครับ
  ไ ป ดู สิ

  ก่อนจากกันนี้ผมถามท่านอีกเรื่องนึงดีมั้ยครับ
  ดี
  ผีที่รักษาพระแก้ว ไม่ถูกกับผีที่รักษาพระบาง จริงหรือเปล่าครับ
  จ ริ ง
  แค่นี้เหรอครับ
  แ ค่ นี้
  (เคยถามเรื่องนี้กับพระแก้วฯ 14 ก.พ. 59 แต่ตอบไม่เหมือนกัน)
  ก็ต้องขอขอบคุณพระสยามฯสำหรับวันนี้นะครับ

  ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้า ฝากกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ด้วยนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...