บทสัมภาษณ์เทวดาบนเขาคิชฌกูฏ 12 ก.พ. 61

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย สมภพ, 16 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  308
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +585
  เป้าหมายหลักของการมาเขาคิชฌกูฏของผมคือ มาทดลองนำเส้นด้ายลอดใต้หินครับ แต่ส่วนตัวผมก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาอยู่ เลยไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์ท่านซักหน่อย และเพื่อขออนุญาตทดลองด้วย แต่คำถามผมมีไม่มาก เพราะผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่นัก วันนี้วันที่ 12 ก.พ. 61

  omc4serf39yURjE1xfC-o.jpg

  ขออัญเชิญเทวดาที่สถิตอยู่บนเขาคิชฌกูฏ องค์ที่อยู่มานานที่สุด ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด

  1396684010.png
  ท่านคือเทวดาที่สถิตบนเขาคิชฌกูฏองค์ที่อยู่มานานที่สุดใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ผมขออนุญาตพูดคุยกับท่านผ่านกระดานอักษรนี้เพื่อสอบถามหลายๆเรื่องได้มั้ยครับ
  ไ ด้

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนลานหินนั้นเหรอครับ
  ใ น อ ดี ต ที่ แ ห่ ง นี้ ไ ม่ มี ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท แ ต่ มี ค น ม า ท ำ ใ ห้ มี
  คือถ้าท่านสะกดเสร็จแล้ว ก็ไปที่คำว่า “ที่สถิต” เลยครับ แต่ถ้ายังไม่เสร็จท่านก็เชิญสะกดต่อครับ
  ที่สถิต
  มีคนมาทำให้มี ?
  ใ ช่
  แล้วประวัติที่ว่า คนที่มาเจอเนียะ เป็นคนหาของป่าหละครับ
  พ ว ก พ ร า น นั่ น แ ห ล ะ ท ำ ขึ้ น
  พรานที่เป็น เอ่อ พวกนายติ่งหรือเปล่าครับ (ชื่อตามประวัติผู้ค้นพบ)
  ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  เป็นฝีมือพวกพรานก่อนที่นายติ่งจะมาเจอหรือยังไงครับ
  ใ ห้ ส
  สะกดผิด

  มันเล่ายากใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  คนมาทำ เค้ามีวิธีทำยังไงเหรอครับ
  แ บ ก สิ่ ว อั น ใ ห ญ่ ขึ้ น ม า แ ก ะ ส ลั ก
  เรื่องนายติ่งมาเจอแหวน แล้วช่วยกันถอนหญ้า นี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งหนะครับ
  อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี ห ญ้ า บ น ล า น หิ น
  คนแกะนี่ เค้ามาแกะสำเร็จในรอบเดียว หรือว่าแกะอยู่หลายๆรอบหลายๆวันเหรอครับ
  ห ล า ย ๆ วั น
  คนแกะเค้ามีความรู้เรื่องรอยพระพุทธบาทอยู่ใช่มั้ยครับ หรือว่าก็พอจะรู้
  ใ ช่

  การขอพร ควรขออย่างไรให้สำเร็จเหรอครับ
  ใ ช้ ค ว า ม เ พี ย ร พ ย า ย า ม

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหินก้อนใหญ่ที่เรียกว่าหินลูกบาตรลูกนี้ครับ
  บ อ ก ไ ด้ เ พี ย ง ว่ า ใ น อ ดี ต เ ป็ น หิ น ที่ ห ล อ ม เ ห ล ว ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ท่านมีความเห็นยังไงกับ ผ้าแดง ครับ
  ห น ท า ง อั น ต ร า ย เ ล ย เ อ า ผ้ า แ ด ง ไ ป ปิ ด ไ ว้
  แล้วการไปเขียนคำอธิษฐานต่างๆใส่ผ้าแดงหละครับ
  ไ ม่ ส ำ เ ร็ จ ถ้ า ไ ม่ พ ย า ย า ม
  ตรงทางไปผ้าแดงจะมีหินรูปบาตรต่างๆ ไม่ว่าหินบาตรพระอานนท์ บาตรพระสารีบุตร บาตรพระโมคคัลลาฯ ท่านมีความเห็นยังไงกับหินรูปบาตรเหล่านั้นครับ
  แ ต่ ง ขึ้ น
  ใครคนแต่งเหรอครับ เป็นคนเดียวกันกับที่แกะสลักหินรูปรอยพระพุทธบาทหรือเปล่าครับ
  ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ แ น่ น อ น ว่ า เ ป็ น พ ร ะ
  หลวงพ่อเขียนเหรอครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่ๆดูแลที่นี่มั้ยครับ
  ปั ญ ห า ใ ห ญ่ ๆ
  (สายเข้า)
  ขอเริ่มใหม่นะครับ ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่ๆดูแลที่นี่มั้ยครับ
  ปั ญ ห า ใ ห ญ่ ๆ ที่ ท ำ ใ ห้ ค น ไ สะกดผิด อ ย า ก ม า ที่ นี่ เ พ ร า ะ เ ชื้ อ ว่ า ข อ พ ร จ ะ ส ำ เ ร็ จ ท ำ ใ ห้ ค น ม า ม า ก

  ท่านครับ หินใหญ่เบื้องหน้าผมเนียะ เชื่อกันว่าเคยมีคนเอาเส้นด้ายลอดใต้หินแล้วสามารถลอดผ่านไปได้ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
  แ น่ น อ น ว่ า แ ต่ ง ขึ้ น
  เคยมีคนพยายามทดลองทำมาก่อนมั้ยครับ
  เ ค ย แ ต่ ล อ ด ไ ม่ ไ ด้
  แล้วเค้าไม่ประกาศข่าวออกไปว่าลอดไม่ได้ หรือยังไงครับ
  ไ ม่ บ อ ก ใ ค ร
  งั้นผม มาวันนี้ขออนุญาตทดลองได้มั้ยครับ
  ไ ด้
  ผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอ แล้วจะเอาไปเผยแพร่เลยนะครับ ว่ามันลอดได้หรือลอดไม่ได้ ท่านคงไม่โกรธเคืองอะไร
  เ อ า เ ล ย
  ด้านนู้นของก้อนหินมีพระพุทธรูปวางอยู่หลายองค์หนะครับ จะเป็นอุปสรรค์ในการทดลอง ถ้าหากว่าผมจะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปซักหน่อย แล้วทดลองเสร็จเดี๋ยวจะพยายามจัดไว้ที่เดิมให้ได้ ได้มั้ยครับ
  พ ร ะ พุ ท ธ รู ป เ ค้ า ไ ว้ แ ก้ บ น เ อ า อ อ ก แ ล้ ว เ อ า ไ ว้ ที่ เ ดิ ม
  มาแก้บน แสดงว่ามีคนมาขอพรสำเร็จใช่มั้ยครับ
  ใ ช่ แ ต่ ไ ม่ ทุ ก ค น

  ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับ เจ้าหน้าที่อุทยานเขาคิชฌกูฏมั้ยครับ
  เ ว ล า ที่ ป ร ะ ก า ศ ป ร ะ วั ติ ที่ นี่ ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ใ ห้ ดี ก่ อ น ไ ม่ ใ ช่ พู ด ต า ม ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ผมหมดคำถามแล้ว ท่านมีอะไรอยากจะบอก สิ่งที่ท่านอยากจะประกาศบอกให้รู้โดยทั่วกันมากที่สุดคืออะไรครับ
  ห อ บ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
  ถ้าหนหน้ามาอีก ผมควรเลือกวันยังไงดีครับ ในการมาคุยกับท่าน
  ปี ห น้ า ม า วั น อ า ทิ ต ย์
  วันอาทิตย์เหรอครับ
  ใ ช่
  ผมก็ไม่รับปากนะครับ แต่ถ้าหากอนาคตไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะครับ ถ้ามาอีกก็คงจะมาหาท่านวันอาทิตย์ตามนี่หนะนะครับ
  ใ ช่

  เดี๋ยวก่อนทดลองผมขออนุญาต ผมเห็นใต้หินมีขยะไปอยู่เยอะแยะ เช่นบางจุดก็มีธูปไปอยู่เป็นกำเลยเนียะ ผมขออนุญาตทำความสะอาดให้ก่อนนะครับ
  ไ ด้

  ผมก็หมดคำถามแล้ว ก็ขอเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิด

  ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ
   
 2. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  308
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +585
  ติดตามชม ผลการทดลองเส้นด้ายลอดใต้ก้อนหิน เร็วๆนี้นะครับ
   
 3. พร้อมทาน

  พร้อมทาน สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  66
  ค่าพลัง:
  +122
  น่าสนใจดีนะครับ... ขอแนะนำอีกสถานที่หนึ่งครับ พระพุทธบาท 4 รอย ที่แม่แตง เชียงใหม่... ก็ขออนุโมทนาที่ทำความสะอาดด้วยนะครับผม
   
 4. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  308
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +585
  เคยถามผ่านเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่ http://palungjit.org/threads/บทสนทนาเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่-อินทขิล-30-31-ม-ค-58.545337/

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พระพุทธบาทสี่รอยครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี
  แ ว่ ว ม า ว่ า วั ด นี้ แ ท น ที่ จ ะ ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศ า ส า ต ร ส น า แ ต่ ก รั บ โ อ ก า ส ห น้ า สื บ ใ ห้

  แล้วท่านว่า พระพุทธบาทสี่รอยนั่น เกิดจากอะไรครับ รอยเท้าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่า
  แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ไ ถ สะกดผิด
  ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้


  แม้ฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ สงสัยต้องไว้เจ้าที่ๆวัดพระพุทธบาทสี่รอยโดยตรง
   
 5. พร้อมทาน

  พร้อมทาน สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  66
  ค่าพลัง:
  +122
  ขอบคุณครับ..
   
 6. SP6580

  SP6580 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  509
  ค่าพลัง:
  +1,515
  เทวดาที่ถามเป็นจำพวกไหนครับ ชื่ออะไรครับ ที่เขาคิชกูฏ
   
 7. nan_nori

  nan_nori เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2018
  โพสต์:
  360
  ค่าพลัง:
  +674
  รู้สึกว่าสมัยท่านเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่เค้าใช้ภาษาอย่างนั้นกัน (บอกเลยอ่านเเล้วมึน )แหะๆ
   
 8. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  308
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +585
  ถ้ามีโอกาสได้ไปถามอีก คงต้องเลือกวันอาทิตย์หนะครับ
   
 9. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  308
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +585
  นำคลิปการทดลองมาให้ชมตามสัญญาครับ  มีภาพการทำความสะอาดใต้หินก่อนด้วยครับ ^_^
   
 10. พร้อมทาน

  พร้อมทาน สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  66
  ค่าพลัง:
  +122
  มีคำแนะนำเพิ่มเติมครับ คุณสมภพ ผมเพิ่งนึกขึ้นได้..ประเทศไทย มีพระสยามเทวาธิราช จริงหรือไม่? (ถ้ามี แต่ละที่ จะมี ฤษี เป็นผู้ดูแล ทางภาคเหนือ จะเป็น ปู่เจ้าสมิงพราย(ไพร)? ) .. คงไม่งงนะครับ ขอบคุณครับ..
   

แชร์หน้านี้

Loading...