เรื่องเด่น ปฏิทินพลังจิตธรรมสัญจร 55 ตอน ร่วมบุญสร้างลานปฏิบัติธรรมกับ คบ. วิจิตร มนฺญโญ P. 44

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 14 ธันวาคม 2011.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ปฏิทินพลังจิตธรรมสัญจร ๒๕๕๕

  [​IMG]

  [​IMG]


  ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจร (บึงลับแล) ขอน้อมถวายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ๔ วโรกาสสำคัญของคนไทย คือ


  ๑. มหาวาระพุทธชยันตี ที่บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบ ๒,๖๐๐ ปี
  ๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
  ๓. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
  ๔. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมมายุ ๖๐ พรรษา


  [​IMG] พลังจิตธรรมสัญจร ต.ค. - พ.ย.[​IMG]
  คลิก  [​IMG] หมายเหตุ
  ๑. ทริปธรรมสัญจร/ธรรมเฉพาะกิจ ดูแลโดย คุณ ญ.ผู้หญิง (หญิง) โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)
  ๒. ทริปบวชเนกขัมมฯ ดูแลโดย คุณ Komodo (คมน์) โทรศัพท์ : ๐๘๖-๘๘๐๑๒๑๓ (086-8801213)
  ๓.
  แหล่งเก็บรวบรวมกำหนดการ รูปภาพ บันทึกการเดินทาง ทุกกิจกรรมบุญ
  Link บล็อกส่วนตัวของ ญ.ผู้หญิง
  Link facebook ของ ญ.ผู้หญิง
  Link
  กองคลังบุญ...ของบึงลับแล

  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๑
  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๒
  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๓
  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๔
  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๕
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 ธันวาคม 2012
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รายงานสถานะกองทุนบึงลับแล

  รายงานสถานะ กองทุนบึงลับแล ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๕ ยอดคงเหลือ ๑๖๙ บาท (ตามตารางแนบ) ขอเรียนเชิญกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมอนุโมทนาในทุกกองบุญที่ได้ร่วมทำกันมา

  * อ้างอิงข้อมูลจากกระทู้ $ กองคลังบุญ ของ.....บึงลับแล


  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กรกฎาคม 2012
 3. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร

  เดือนมกราคม


  [​IMG]
  <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="30"><tbody><tr><td valign="top" width="10" align="left">
  </td><td valign="top" align="center" background="/images/sc_footer_bg.gif">
  </td></tr></tbody></table><table style="width: 168px; height: 14px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" width="10" align="left">
  </td><td valign="top" align="center" background="/images/sc_footer_bg.gif">
  </td><td valign="top" align="left">
  </td></tr></tbody></table>
  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]

  รายละเอียดการร่วมกิจกรรม
  ๑. ท่่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง กรุณาระบุชื่อกิจกรรมบุญที่ต้องการรวมถึงโอนเงินค่าพาหนะตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเข้าบัญชีตามข้างล่างนี้ และมาโพสต์แจ้งชื่อ-สกุล-เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจำนวนเงิน-วัน เวลาที่โอนให้ทราบด้วย
  ชื่อบัญชี : น.ส. ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)

  ๒. ในกรณีมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางเข้ามาเกิน ๑๐ คน จะลงชื่อเป็นที่นั่งสำรองและจัดที่นั่งทดแทนให้ในกรณีมีสมาชิกถอนตัวเนื่องจากงานเข้า และหรือพิจารณาจัดรถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรถให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก

  ๓. สมาชิกที่ชำระค่าเดินทางและประสงค์ยกเลิกการเดินทางหลังจากวันที่กำหนด จะทำการเปิดรับสมาชิกทดแทนและดำเนินการคืนเงินให้เต็มตามจำนวนหลังหักค่าธรรมเนียมการโอน ๒๕ บาทเมื่อมีผู้แจ้งความประสงค์และชำระเงินเข้ามา ยกเว้น ไม่มีสมาชิกทดแทน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้หากการยกเลิกล่าช้าของท่านก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้จัด และในกรณีที่ขอชำระหลังวันที่ปิดรับการโอนแล้วแจ้งยกเลิกการเดินทางในภายหลัง จะต้องชำระค่าเดินทางเข้ามาเต็มจำนวน เนื่องจากทำให้เป็นการเสียสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดไม่สามารถรับภาระค่าเดินทางทดแทนได้ เนื่องจากทุกกิจกรรมบุญจะประมาณการค่าใช้จ่ายตามจริง

  ๔. เงินคงเหลือหลังจากชำระค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายทุกส่วนแล้ว ผู้จัดขออนุญาตนำเงินคงเหลือทั้งหมดเข้าร่วมบุญต่าง ๆ ในทุกกิจกรรมบุญของกองทุนบึงลับแลต่อไป

  [​IMG]  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มกราคม 2012
 4. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รายนามผู้ร่วมบุญ-ร่วมเดินทาง เดือนมกราคม

  ธรรมสัญจร (๑)
  [​IMG] ผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๕๐ บาท
  ๓. คุณ t1 จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๔. คุณโจ้ ข้าแผ่นดิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๕. คุณกาลตา จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๖. คุณ benyapa จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๗. คุณนิด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๘. คุณ bhothisata จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (ระบุทุกบุญ ๑,๕๐๐ บาท ,หล่อระฆังพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ๕๐๐ บาท)
  ๙. คุณร่มบุญ จำนวน ๕๕๕ บาท
  ๑๐. คุณบรรณ และครอบครัว จำนวน ๕๐๐ บาท (ระบุหล่อระฆังพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์)

  รวมเงินร่วมบุญ
  ๖,๖๐๕ บาท  [​IMG] ผู้ร่วมเดินทาง ตรวจสอบผังที่นั่ง [​IMG]
  ๑. คุณ ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ๑๘/๑๒/๕๔
  ๒. คุณ ๒๐๑๑* จ่ายแล้ว ๑๘/๑๒/๕๔
  ๓. คุณเกสรมณีช์ (๑) จ่ายแล้ว ๒๑/๑๒/๕๔
  ๔. คุณเกสรมณีช์ (๒)*จ่ายแล้ว ๒๑/๑๒/๕๔
  ๕. คุณอัสนี (๑) จ่ายแล้ว ๒๒/๑๒/๕๔
  ๖. คุณอัสนี (๒)* จ่ายแล้ว ๒๒/๑๒/๕๔
  ๗. คุณปาริสุทธิ์* จ่ายแล้ว ๒๔/๑๒/๕๔
  ๘. คุณเดือนสาม* (๑) จ่ายแล้ว ๒๕/๑๒/๕๔
  ๙. คุณเดือนสาม* (๒) จ่ายแล้ว ๒๕/๑๒/๕๔
  ๑๐. คุณ vena* จ่ายแล้ว ๒๖/๑๒/๕๔
  ๑๑. คุณเสาวนิตย์ (๑) จ่ายแล้ว ๒๗/๑๒/๕๔
  ๑๒. คุณเสาวนิตย์ (๒) จ่ายแล้ว ๒๗/๑๒/๕๔
  ๑๓. คุณเสาวนิตย์ (๓) จ่ายแล้ว ๒๗/๑๒/๕๔
  ๑๔. คุณ malangpor 999 (๑) จ่ายแล้ว ๒๘/๑๒/๕๔
  ๑๕. คุณ malangpor 999 (๒) จ่ายแล้ว ๒๘/๑๒/๕๔
  ๑๖. คุณวรุณบุตร (๑) จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๑๗. คุณวรุณบุตร* (๒) จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๑๘. คุณวรุณบุตร (๓)* จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๑๙. คุณขวัญ09* (๑) จ่ายแล้ว ๒๙/๑๒/๕๔
  ๒๐. คุณขวัญ09* (๒) จ่ายแล้ว ๒๙/๑๒/๕๔
  ๒๑. คุณเสาวนิตย์ (๔) จ่ายแล้ว ๒๙/๑๒/๕๔
  ๒๒. คุณพิชญ์ จ่ายแล้ว ๒๙/๑๒/๕๔
  ๒๓. คุณร่มบุญ จ่ายแล้ว ๒๙/๑๒/๕๔
  ๒๔. คุณกัลยาณี (๑) จ่ายแล้ว ๒๙/๑๒/๕๔
  ๒๕. คุณกัลยาณี (๒)* จ่ายแล้ว ๒๙/๑๒/๕๔
  ๒๖. คุณ thatislover (๑) จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๒๗. คุณ thatislover (๒)* จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๒๘. คุณจรัญ (๑) ขอชำระ ๖/๑/๕๕
  ๒๙. คุณจรัญ (๒)
  ขอชำระ ๖/๑/๕๕
  ๓๐. คุณฐิติศักดิ์ จ่ายแล้ว ๓๑/๑๒/๕๔

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. จำนวน
  ๓๐ คน

  (เต็ม)

  หมายเหตุ

  ๑.
  แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๔
  ๒. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๓. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๒ ม.ค. ๕๕
  ๔. รับชมภาพทริปพระธาตุดอยตุง-พระธาตุจอมกิตติได้ที่ คลิก

  ________________________________________________________________

  ธรรมสัญจร (๒)
  [​IMG] ผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๕๐ บาท
  ๓. คุณ t1 จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๔. คุณ benyapa จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๕. คุณนิด จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๖. คุณ sisne จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๗. คณะกัลยาณธรรมบ้านวิริยบารมี จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๘. คุณเดือนสาม จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๙. คุณคิ้ว-หนิง-อีฟ-วิ จำนวน ๑๖๐ บาท
  ๑๐. คุณบุญผึ้ง จำนวน ๓๕๐ บาท
  ๑๑. คุณวีรศักดิ์ และครอบครัว จำนวน ๑๐๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ๓,๐๖๐ บาท


  [​IMG] ผู้ร่วมเดินทาง ตรวจสอบผังที่นั่ง [​IMG]
  ๑. คุณ ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๒. คุณ ๒๐๑๑* จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๓. คุณจุติญาน จ่ายแล้ว ๕/๑/๕๕
  ๔. คุณ Piticha* (๑) จ่ายแล้ว ๕/๑/๕๕
  ๕. คุณ Piticha (๒) จ่ายแล้ว ๕/๑/๕๕
  ๖. คุณ SUTASSEE (๑) จ่ายแล้ว ๕/๑/๕๕
  ๗. คุณ SUTASSEE(๒)*จ่ายแล้ว ๕/๑/๕๕
  ๖. คุณน้ำใส* จ่ายแล้ว ๕/๑/๕๕
  ๙. คุณเกี๊ยว (๑) จ่ายแล้ว ๖/๑/๕๕
  ๑๐. คุณเกี๊ยว (๒) จ่ายแล้ว ๖/๑/๕๕
  ๑๑. คุณเกี๊ยว* (๓) จ่ายแล้ว ๖/๑/๕๕
  ๑๒. คุณเกี๊ยว* (๔) จ่ายแล้ว ๖/๑/๕๕
  ๑๓. คุณปาริสุทธิ์* (๑) จ่ายแล้ว ๘/๑/๕๕
  ๑๔. คุณปาริสุทธิ์* (๒) ขอชำระ ลว. ๑๓/๑/๕๕
  ๑๕. คุณอัสนี (๑) จ่ายแล้ว ๘/๑/๕๕
  ๑๖. คุณอัสนี* (๒) จ่ายแล้ว ๘/๑/๕๕
  ๑๗. คุณ Antarctic ขอชำระ ลว. ๑๓/๑/๕๕
  ๑๘. คุณ Namo* จ่ายแล้ว ๖/๑/๕๕

  รวมผู้ร่วมเดินทาง ณ วันที่ ๖ ม.ค. จำนวน ๑๘ คน*

  หมายเหตุ
  ๑. แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค. ๕๕
  ๒. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๖ ม.ค. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๓. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๙ ม.ค. ๕๕

  ________________________________________________________________

  ธรรมสัญจร (๓)
  [​IMG] ผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๕๐ บาท
  ๓. คุณ t1 จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๔. คุณ benyapa จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๕. คุณนิด จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๖. คุณ pat3112 จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ)
  ๗. คุณ sisne จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๘. คณะกัลยาณธรรมบ้านวิริยบารมี่ จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๙. คุณเดือนสาม จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๑๐. คุณคิ้ว-หนิง-อีฟ-วิ จำนวน ๑๖๐ บาท
  ๑๑. คุณ duangjaij
  จำนวน ๒๐๐ บาท

  ๑๒. คุณบุญผึ้ง จำนวน ๘๕๐ บาท (ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ ๕๐๐ บาท ,ทุกบุญ ๓๕๐ บาท)
  ๑๓. คุณวีรศักดิ์ และครอบครัว จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๑๔. คุณ Piticha และเพื่อน ๆ จำนวน ๔๓๐ บาท
  (ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ)
  ๑๕. คุณแกรนิต จำนวน ๒๔๕ บาท (ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ)
  ๑๖. คุณจุติญาน จำนวน ๑๐๐ บาท (ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ)
  ๑๗. คุณเกสรมณีช์ และครอบครัว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๘. คุณ bhothisata จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๙. คุณ Zintellar จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๒๐. คุณรัตนศักดิ์ จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒๑. คุณวีรวิทย์ ล. จำนวน ๑,๐๑๐ บาท
  ((ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ ๒๑๐ บาท ,ทุกบุญ ๘๐๐ บาท)
  ๒๒. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน ๑,๗๐๐ บาท ((ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ ๑,๐๐๐ บาท ,ทุกบุญ ๗๐๐ บาท)
  ๒๑. คุณ kacher จำนวน ๓๐๐ บาท ((ระบุใส่บาตรฯ ออกนิโรธ ๑๐๐ บาท ,ทุกบุญ ๒๐๐ บาท)

  รวมเงินร่วมบุญ ๑๑,๐๔๕ บาท


  [​IMG] ผู้ร่วมเดินทาง ตรวจสอบผังที่นั่ง [​IMG]
  ๑. คุณ ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๒. คุณ Nepher จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  . คุณ ๒๐๑๑* จ่ายแล้ว ๓๐/๑๒/๕๔
  ๔. คุณจุติญาน จ่ายแล้ว ๕/๑/๕๕
  ๕. คุณอรวรรณ ขอชำระ ๒๐/๑/๕๕
  ๖. คุณปาริสุทธิ์ (๑) จ่ายแล้ว ๑๓/๑/๕๕
  ๗. คุณปาริสุทธิ์ (๒) จ่ายแล้ว ๑๓/๑/๕๕
  ๘. คุณ ponlakrit จ่ายแล้ว ๖/๑/๕๕
  ๙. คุณเกสรมณีช์ (๑) จ่ายแล้ว ๑๓/๑/๕๕
  ๑๐. คุณเกสรมณีช์* (๒) จ่ายแล้ว ๑๓/๑/๕๕

  รวมผู้ร่วมเดินทาง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. จำนวน ๑๐ คน*

  คันที่ ๒

  ๑. คุณเบญจา
  ๒. คุณ SUTASSEE (๑)
  ๓. คุณ SUTASSEE (๒)
  ๔. คุณจรัสลักษณ์
  ๕. คุณ Namo

  (ว่าง ๕ ที่)

  หมายเหตุ
  ๑. รับจำนวนจำกัด ๑๐ คน : คัน ส่วนเกินจะลงชื่อเป็นที่นั่งสำรองให้ ถ้ามีสมาชิกท่านใดถอนตัวเนื่องจากงานเข้าจะจัดที่นั่งทดแทนให้ตามลำดับ หรือพิจารณาจัดรถเพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
  ๒. ในกรณีที่รถไม่เต็มคัน และสมาชิกสำรองประสงค์ยืนยันการดินทาง ยินดีจัดรถเพิ่มแต่ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามสัดส่วน ดังนี้
  เดินทาง ๑๐ คน ค่าเดินทางคนละ ๓,๐๐๐ บาท
  เดินทาง ๘-๙ คน เก็บเพิ่มคนละ ๘๐๐ บาท
  (เก็บเพิ่มหน้างาน)
  ๓. ราคานี้รวมค่าเดินทาง-ค่าบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก-ค่าที่พัก ๑ คืนรวมอาหารเช้า (บุฟเฟต์)
  ๔. โรงแรมที่พัก จัดให้นอนห้องละ ๒ คน สมาชิกท่านใดประสงค์จะพักเพียงคนเดียว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท
  . แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค. ๕๕
  ๖. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๗. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค. ๕๕
  ๘. รับชมภาพทริปออกนิโรธพระครูบาเหนือชัยได้ที่ คลิก
  ________________________________________________________________

  ธรรมสัญจร (๔)
  [​IMG] ผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๕๐ บาท
  ๓. คุณสิตธา จำนวน ๑๙ บาท
  ๔. คุณ mamokrub จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๕. คุณ Fishjacker จำนวน ๕๐ บาท
  ๖. คุณสุรพงศ์ จำนวน ๕๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ จำนวน ๘๖๙ บาท

  [​IMG] ผู้ร่วมเดินทาง [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มกราคม 2012
 5. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,236
  โมทนา สาธุ
  กับทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
  ทำบุญและสร้างกุศลทุกอย่าง
  ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
   
 6. HeartofDragon

  HeartofDragon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +285
  ขอจอง 2 ที่ค่ะ ทริปธรรมสัญจร (๑) พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง - พระธาตุจอมกิตติ - ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โยนกนคร จ. เชียงราย วันที่ ๖ - ๘ ม.ค. ๕๕ (๓ วัน ๒ คืน)
   
 7. ขวัญ09

  ขวัญ09 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  107
  ค่าพลัง:
  +431
  หญิงพี่ขวัญ จอง 2 ที่นะคะ ผู้หญิง 2 คน *เมารถ*
   
 8. เดือนสาม

  เดือนสาม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +45
  ไปด้วย 2 ที่ค่ะ (เมารถ)
  :VO
   
 9. HeartofDragon

  HeartofDragon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +285
  ขอคอนเฟิร์ม 1 ที่นั่ง ค่ะ (ยกเลิก 1 ที่นั่ง)(k) ขอเมาๆ กับเดือนสาม
  -----------------------------------------------------------------------

   
 10. t1

  t1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +673
  ร่วมทำบุญด้วยทุกอย่างครับ

  ๖ - ๘ ธรรมสัญจร (๑) พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง - พระธาตุจอมกิตติ - ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โยนกนคร จ. เชียงราย (๓ วัน ๒ คืน)
  ทำบุญ 300 บาท

  ๑๓ - ๑๕ ธรรมสัญจร (๒) พิธีสืบชะตาพระสมุห์ปรินทร์ ธมมฺสรโณ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่ จ. สุโขทัย - พิธีสืบชะตาครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน วัดสันป่ายางหลวง จ. ลำพูน (๓ วัน ๒ คืน)
  ทำบุญ 300 บาท

  ๒๐ - ๒๒ ธรรมสัญจร (๓) งานออกนิโรธกรรมครูบาเหนือชัย โฆษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาตร) จ. เชียงราย (๒ วัน ๑ คืน)
  ทำบุญ 300 บาท

  รวมทั้งหมด 900 บาท
  โอนแล้วผ่าน SCBEASY เมื่อวันที่ 20/12/2554 - 12:48:37
  เข้าชื่อบัญชี : น.ส. ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)

  ขออนุโมทนากับทุกคนด้วยครับ
   
 11. malangpor_999

  malangpor_999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +322
  ขอจอง 2 ที่นั่่งค่ะ ทริปธรรมสัญจร (๑) พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง - พระธาตุจอมกิตติ - ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โยนกนคร จ. เชียงราย วันที่ ๖ - ๘ ม.ค. ๕๕ (๓ วัน ๒ คืน)
   
 12. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  สาธุค่ะ

  รับทราบและปรับปรุงรายชื่อให้แล้วค่ะ
   
 13. เกสรมณีช์

  เกสรมณีช์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +573
  เกสรมณีช์ ๒ ที่ แจ้งทางsmsกับพี่หญิงแล้วค่า

  โมทนาบุญทุกท่าน สาธุ
   
 14. เกสรมณีช์

  เกสรมณีช์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +573
  เรียน พี่หญิงค่ะ

  ๒๑ ธค ๒๕๕๔ เกสรมณีช์ โอนค่ารถแล้ว.ธ.กรุงไทย. ๔,๐๐๐ บาท เวลา ๑๕:๔๗ น.
  และ
  ร่วมบุญกองทุนบึงลับแล ธ.กสิกรไทย. ๕๐๐.๐๙ เวลา ๑๕:๔๖ น.

  โมทนาบุญทุกท่านค่ะ
   
 15. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  มารู้จักสถานที่ ๆ จะไปในธรรมสัญจร (๑) กันเถิด...

  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  ๑. พระธาตุดอยตุง

  พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอยตุง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ตามตำนานระบุว่าพระธาตุดอยตุงเป็นเจดีย์แห่งแรกของล้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๔๕๔ โดยพระมหากัสสะปะเถระพร้อมด้วยพระเจ้าอุชุตราช กษัตริย์ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) บรรจุในพระเจดีย์สถิตย์ยังดอยแห่งนี้และได้ปัก "ตุง" ขนาดใหญ่บูชาความยาว ๑,๐๐๐ วา ปลายชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ ดอยลูกนี้จึงมีชื่อว่า " ดอยตุง " ตราบเท่าทุกวันนี้ พระธาตุดอยตุงเป็นเจดีย์สีทองขนาดเล็กสององค์ สูงประมาณ ๕ เมตร บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มจระนำสี่ทิศ องค์ระฆังและปลี่ยอดมีขนาดเล็ก พระธาตุดอยตุงอยู่บนดอยสูงแวดล้อมด้วยป่ารกครื้ม เรียกว่า สวนเทพารักษ์ เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  [​IMG]

  ๒. พระธาตุจอมกิตติ

  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นองค์แทนพระองค์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญเพียรเผยแพร่หลักธรรมแห่งพุทธศาสนา เพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมความทุกข์ทั้งปวง อันจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตของผู้ที่เคารพและศรัทธา
  [​IMG]

  ๓. วัดถ้ำผาจม

  ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ อยู่ใกล้ท่าขี้เหล็ก และมีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศพม่า โดยวัดตั้งบนภูเขาที่เรียกกันว่าเทือกเขานางนอน สิ่งที่น่าสนใจในวัดถ้ำผาจมได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระธาตุ ซึ่งได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ เกศา และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อสายรุ้ง หลวงพ่อทองทิพย์ ซึ่งประดิษฐานภายในถ้ำผาจม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณในยุคต่าง ๆ ภายในโถงชั้น ๓ อาคารปฏิบัติธรรมด้วย
  [​IMG]

  ๔. วัดพระธาตุดอยเวา

  พระองค์เวาหรือเว้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกเป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๓๖๔ นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองลงจากพระบรมธาตุดอยตุง บนพระธาตุดอยเวาได้จัดตกแต่งให้มีความร่มรื่นเป็นอันมาก มีหอชมทิวทัศน์ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ในตัวเมืองแม่สายและจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่าร์ ได้อย่างชัดเจน มีรูปปูนปั้นแมงป่องช้าง (แมงเวา) ตัวขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ บริเวณลานกว้างทางด้านเหนือขององค์พระเจดีย์ มีอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรมหาราช พระสุพรรณกัลยา และพระเอกาทศรถประดิษฐานอยู่เคียงข้างกัน โดยอนุสาวรีย์ทั้ง ๓ พระองค์สร้างขึ้นตามความตั้งใจของหลวงปู่โง่น โสรโย แห่งวัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร รวมทั้งมีปราสาทไพชยนต์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประกาศถึงคุณงามความดีและเพื่อสักการะพระอินทร์ (องค์อัมรินทราธิราช)
  [​IMG]

  ๕. ตลาดแม่สาย

  ตั้งอยู่เหนือสุดแดนสยาม เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี เนื่องจากชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากฝั่งไทยอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวท่าขี้เหล็กได้โดยไม่ต้องออกหนังสือผ่านแดน ภายหลังเกิดการรบพุ่งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย และกลายเป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างสองประเทศ จึงมีการปิดด่านอยู่เนือง ๆ แต่ก็มีการเจรจาจนสถานการณ์คลี่คลายไปด้วยดี อย่างไรก็ตามปัญหาชนกลุ่มน้อย ยาเสพติด ทำให้การผ่านแดนต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด คนไทยจึงต้องทำหนังสือผ่านแดนหากต้องการไปท่องเที่ยวที่ท่าขี้เหล็ก
  [​IMG]

  ๖. พระพุทธนวล้านตื้อ

  มีตำนานเล่าว่าถึงเกาะเก่าแก่กลางลำแม่น้ำโขง “เกาะดอนแท่น” เดิมทีเป็นผืนดินในไทย โดยเป็นที่อาศัยของผู้คนเชียงแสนในยุคก่อน เกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดกว่า ๑๐ วัด ตามที่ระบุไว้ในพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนภาคที่ ๖๑ ที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของวัดพระเจ้าทองทิพย์ อันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพทุธรูปสำริดขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านกล่าวขานนามว่า “พระเจ้าล้านตื้อ" คำว่า ตื้อ คือมาตราวัดของชาวล้านนา หมายถึงโกฏิ ดังนั้นคำว่า " ล้านตื้อ" ก็หมายถึงองค์พระนี้มีขนาดและน้ำหนักมาก สันนิษฐานว่าองค์พระคงจมลงไปพร้อมกับเการะดอนแท่น ซึ่งปัจจุบัน คือ บริเวณน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ประจักษ์พยานที่เป็นรูปที่ชัดเจนคือ พระรัศมีพระเจ้าล้านตื้อ ซึ่งมีขนาดกว้าง ๕๕ เซนติเมตร สูง ๗๐ เซนติเมตร คาดกันว่าพระรัศมีถูกงมชึ้นมาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๖ และมีการประมาณว่าพระเจ้าล้านตื้อหากมีอยู่จริง หน้าตักคงกว้างประมาณราว ๘.๕ เมตร สูง ๑๐ เมตร

  องค์จำลองนี้เป็นพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขงสมัยรัชกาลที่ ๓ และสร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนัก ๖๙ ตัน หน้าตักกว้าง ๙.๙๙ เมตร สูง ๑๕.๙๙ เมตร ประทับนั่งบน "เรือแก้วกุศลธรรม" พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ สูง ๑๗.๙๙ เมตร. ซุ้มประตูโขงและพระมหาโพธิสัตว ์(เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว สูง ๙.๙๙ เมตร)
  [​IMG]

  ๗. วัดพระธาตุผาเงา

  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอเชียงแสนประมาณ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๔๓ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็ก ๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี ผ่านบ้านดอยจันและมาสิ้นสุดที่บ้านสบคำ แต่ก่อนชาวบ้านเรียกดอยลูกนี้ว่า “ดอยคำ” แต่ต่อมาช่วงหลัง ๆ ชาวบ้านเรียกว่า “ดอยจัน” จากพงศาวดารโยนกบอกว่า ขุนผาพิง หรือขุนพิง (พระองค์พิง) ผู้ครองนครโยนกองค์ที่ ๒๓ ช่วงปี พ.ศ. ๔๙๔-๕๑๒ เป็นผู้สร้างเจดีย์ไว้บนหินก้อนใหญ่ที่เชิงเขาดอยจันทร์ ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึงพระธาตุผาเงาในวัดนี้ พระธาตุผาเงาได้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก คาดว่าน่าจะมีการบูรณะมาบ้าง เพราะพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ที่ลาดต่ำสุดของภูเขา ซึ่งง่ายต่อการดูแลซ่อมแซม
  [​IMG]

  ๘. พระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดีย์

  เป็นเจดีย์สีขาวตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองเชียงแสน ตั้งอยู่บนยอดดอยคำ ที่วัดพระธาตุผาเงา เจดีย์องค์ปัจจุบันถูกสร้างคล่อมพระธาตุองค์เดิม ภายในพระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดีย์ เป็นห้องโถง และมีจิตกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของ เมืองเชียงแสน บนพระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดียแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งของ อ.เชียงแสน และห่างจากพระธาตุไม่ไกลนักก็จะมีพระอุโบสถหลังสวย ที่สร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบล้านนาฝั่งเชียงแสน เหมาะแก่การถ่ายรูปมาก  [​IMG]

  ๙. วัดแสงแก้วโพธิญาน

  ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๙๑ ม. ๑๑ บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒๙ ไร่เศษตั้งอยู่บนเนินดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้งตัวอำเภอแม่สรวยและหลายตำบลของอำเภอแม่สรวย

  ที่มาของชื่อวัดแสงแก้วโพธิญาณ แปลว่า ดอกบัวที่ผุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วมีแสงสว่างเรืองรองเหมือนแสงแก้ว เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหก สร้างโดยท่าน
  พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต คณะศรัทธาบ้านป่าตึง และศิษยานุศิษย์เมื่อครั้งที่ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้ย้ายจากวัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มาจำพรรษา ณ ศาลามหาป่า ในใจกลางของหมู่บ้านป่าตึง โดยการรับนิมนต์ของพ่อหลวงยา ศรีทาและคณะศรัทธาชาวบ้านป่าตึง

  ขอบคุณที่มา : google
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 ธันวาคม 2011
 16. ปาริสุทธิ์

  ปาริสุทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +817
  บวงสรวงพระธาตุจอมกิตติ ขอจอง 1 ที่ที่เหลือค่ะ
   
 17. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  สาธุค่ะ

  รับทราบและปรับปรุงรายชื่อให้แล้วค่ะ
  ธรรมสัญจร (๑) เต็ม
   
 18. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ได้รับแจ้งจากคุณ benyapa ขอร่วมบุญจำนวน ๑,๕๐๐ บาท โดยระบุร่วมบุญดังนี้

  - ธรรมสัญจร (๑) สักการะพระธาตุดอยตุง-พระธาตุจอมกิตติ-หล่อระฆัง จ. เชียงราย ๕๐๐ บาท
  - ธรรมสัญจร (๒) พิธีสืบชะตาทำบุญอายุวัฒนมงคลพระสมุห์ปรินทร์ ธมมฺสรโณ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่-พิธีสืบชะตาทำบุญอายุวัฒนมงคลครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน วัดสันป่ายางหลวง ๓๐๐ บาท
  - ธรรมสัญจร (๓) งานออกนิโรธกรรมครูบาเหนือชัย โฆษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาตร)-งานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ ๕๔-ไหว้พระอริยสงฆ์เมืองล้านนา ๓๐๐ บาท
  - ร่วมบุญเข้ากองทุนบึงลับแล ๔๐๐ บาท

  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
   
 19. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  มารู้จักสถานที่ ๆ จะไปในธรรมสัญจร (๒) กันเถิด...

  [​IMG]

  ๑. วัดเขาแร่

  ตั้งอยู่ที่บ้านโชกม่วง หมู่ ๑๒ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นป่าไม้ชุมชนขึ้นกับกรมป่าไม้ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และได้รับการพิจารณาให้สร้างวัดในที่ดินของราชการ จังหวัดสุโขทัย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน พรบ คณะสงฆ์ ปี ๒๕๐๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้จำนวน ๑๕ ไร่ สภาพพื้นที่วัดเป็นที่ราบเชิงเขาเต็มไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณผลัดใบในฤดูแล้ง ด้านทิศตะวันออกเป็นแนวเขาทอดยาวจากทิศเหนือ ไปทิศใต้ บริเวณพื้นดินมีแร่ข้าวตอกพระร่วงปะปนอยู่ทั่วไป จึงเป็นที่มาของคำว่า “เขาแร่”

  ชาวบ้านมีความเชื่อถือว่าบริเวณนี้มีความอัศจรรย์ ในคืนก่อนวันพระข้างแรม จะมีดวงไฟกลมโตลอยขึ้นจากยอดเขาทางทิศใต้ซึ่งมีความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร บางครั้งเป็นสีขาวสว่างไสว บางครั้งเป็นสีแสด ชาวบ้านมักมาบนบานศาลกล่าว เมื่อคราวเจ็บไข้ได้ป่วย บริเวณนี้จึงถูกกันไว้โดยชาวบ้านร่วมใจกันจะสร้างเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพระภิกษุจาริกธุดงค์มาพักชั่วคราวไม่เป็นการถาวร

  ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ชาวบ้านได้พร้อมใจกัน มอบพื้นที่บริเวณนี้ให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์บุญส่ง อุปสโม (ปัจจุบันเป็นพระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม) ประธานสงฆ์ธุดงคสถานเขาพระครูหลวงพ่อขันธ์ ปัจจุบันเป็นวัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี องค์หลวงพ่อท่านได้รับไว้แต่มิได้ส่งพระภิกษุรูปใดมาอยู่จำพรรษา เพียงแต่พาคณะศรัทธามาทอดผ้าป่ากับพระภิกษุที่ชาวบ้านคุ้นเคยและนิมนต์มาจำพรรษาอยู่เท่านั้น และในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีคณะพระภิกษุและสามเณรจากธุดงคสถานเขาพระครูหลวงพ่อขันธ์หรือวัดทรงเมตตาวนารามในปัจจุบัน เดินทางมาพำนักอาศัยและริเริ่มก่อสร้างพระพุทธเจดีย์ปฐมสิขีทศพล ประดิษฐานไว้บนยอดดอยเล็ก ๆ ในกลางพื้นที่ของวัดเพื่อบรรจุพระพุทธเกศา และพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเป็นประธานถาวรวัตถุภายในวัด ได้เริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมกับก่อสร้าง เสนาสนะ อาคารที่พักโยมผู้มาปฏิบัติธรรม และปูชนียวัตถุสถานต่าง ๆ ภายในวัดตลอดมา

  เพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนในการพัฒนาจิตใจ พัฒนาชุมชนเป็นที่อบรมประชาชน เยาวชน กุลบุตรในท้องถิ่น ชาวบ้านได้ร่วมกันปรับปรุงอาณาเขตโดยรอบ มีการสร้างถนนล้อมที่วัดไว้ และขุดสระน้ำสำหรับใช้ประมาณ ๒ ไร่ อีกทั้งบำรุงรักษาสภาพป่าให้ต้นไม้ประจำพื้นที่เจริญเติบโตเพื่อใช้เป็นสถาน ที่ปฏิบัติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งในการก่อสร้างวัดคือ การส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพ่อพระ ราชพรหมยาน (พระคุณหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้เข้าถึงหลักการปฏิบัติธรรม คุณธรรมความดีต่าง ๆ อันเป็นแนวทางสู่ความพ้นทุกข์ และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ ปีตามพระพุทธพยากรณ์ ปัจจุบันมีพระสมุห์ปรินทร์ ธมมฺสรโณ เป็นเจ้าอาวาส


  ขอบคุณที่มา : ประวัติวัดเขาแร่

  [​IMG]

  ๒. วัดสันป่ายางหลวง
  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ปัจจุบันมีหินทรายจำหลักปรากฎให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ต่อมาในสมัยหนึ่งได้มีพระเถระจากพม่าจำนวน ๓ รูป คือ พระกัณฑโว พระโสภโณ พระอุตตโมได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้ และได้แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในละแวกนี้ซึ่งนับถือเทวสถานจนชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ. ๑๐๗๔ มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า “วัดขอมลำโพง” ตามชื่อของชุมชนละแวกนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวขอม วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของดินแดนลานนา เมื่อได้ตั้งวัดแล้ว ชาวบ้านได้อาราธนาพระกัณฑโวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและได้สร้างพระเจดีย์โดยนำเอาอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวก คือ พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรมาประดิษฐานไว้

  ลุถึงสมัยที่พระนางจามเทวีได้มาสร้างเมืองหริภุญชัย และได้ครองเมืองเป็นกษัตรีองค์แรกของเมืองหริภุญชัย (จังหวัดลำพูน) เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๒ พระนางได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพงขึ้นใหม่ทั้งหมด เรียกชื่อใหม่ว่า วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ณ วัดแห่งนี้พระนางได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย เพราะเป็นสถานที่ที่สงบวิเวกร่มเย็นด้วยต้นยางใหญ่น้อย เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จสวรรคต พระศพฯ ก็ได้นำมาถวายพระเพลิง ณ วัดแห่งนี้ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัดนี้ใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบ ด้วยต้นยางใหญ่ว่า “วัดสันป่ายางหลวง” จนถึงปัจจุบัน

  แต่ก่อนวัดสันป่ายางหลวงมีอาณาเขตกว้างขวาง ในสมัยท่านครูบาปินตา ธัมมปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ยกที่ดินของวัดด้านทิศเหนือซึ่งในอดีตเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระนางจามเทวีให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ดังนั้นตั้งแต่สมัยของเจ้าอาวาสองค์ถัดมา คือ พระครูอภัยคุณวัฒน์ (พระครูบาคำซาว อุปโล) ถึงปัจจุบัน วัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา เสนาสนะของวัดได้รับการบูรณะ และสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม.กิตติมศักดิ์ (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน)

  ขอบคุณที่มา : ประวัติวัดสันป่ายางหลวง  [​IMG]

  ๓. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
  วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ทิศเหนือ จรดถนนอัฏฐารส ทิศใต้ จรดถนนสุพรรณรังษี ทิศตะวันออก จรดประตูท่าสิงห์ ทิศตะวันตก จรดถนนอินทยงยศ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏ ให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณดังกล่าวโบราณสถานที่สำคัญในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

  พระธาตุหริภุญชัย เป็นโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัยที่พญาอาทิตยราชเป็นผู้สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมี ธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง ตามพุทธทำนายลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุหริภุญชัย ตามที่ปรากฏในหนังสือตำนานพระธาตุหริภุญชัย กล่าวว่า มีลักษณะเป็นสถูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ที่มีซุ้มทวาร เข้า- ออกทะลุกันได้ทั้งสี่ด้าน มีปราสาทสี่เหลี่ยมอยู่ตรงมุมละองค์ก่อด้วยศิลาแลงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากอยู่ในเมืองนี้ ภายในเป็นแท่นสำหรับประดิษฐานพระโกศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยของพญาสรรพสิทธิ์ กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์เดิมที่พญาอาทิตยราชทรงสร้างไว้และได้ขุดร่องทวารประตูเข้า-ออกทั้งสี่เพื่อความปลอดภัย รูปทรงสันฐานขององค์พระบรมธาตุยังคงเป็นลักษณะเดิม คือ เป็นทรงปราสาทสี่เหลี่ยมที่กว้างใหญ่และสูง พระธาตุเจ้าหริภุญชัยเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวลำพูนและชาวเมืองเหนือมาแต่โบราณกาลตราบเท่าทุกวันนี้

  ขอบคุณที่มา : วัดพระธาตุหริภุญชัย  [​IMG]

  ๔. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
  ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑ กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

  หริภุญไชยสร้างขึ้นโดยวาสุเทพฤๅษีและสุกกทันตฤๅษี เมื่อสร้างเสร็จ ฤๅษีทั้งสองได้พิจารณาแล้วว่าพระนางจามเทวี ธิดากษัตริย์ละโว้เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรม จึงได้เชิญพระนางขึ้นครองเมืองในฐานะกษัตริย์องค์แรกของแคว้นหริภุญไชย
  การปกครองของพระนางจามเทวีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม และสังคมแก่บ้านเมืองในที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงอย่างมากเพราะทรงนำคณะสงฆ์ นักปราชญ์ ผู้รอบรู้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งช่างศิลปะมาด้วยเป็นจำนวนมาก ที่เด่นชัดที่สุดนอกจากการปกครอง คือ ด้านศาสนา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่สืบเนื่องจากพระนางจามเทวีมาถึงพระเจ้าอาทิตยราช ผู้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ คือ พระธาตุหริภุญไชยรวมทั้งการสร้างวัดถวายทานและการเสด็จออกผนวชของพระเจ้าสัพพาสิทธิพร้อมพระโอรส และกษัตริย์ที่ปกครองต่อมาอีกหลายพระองค์

  ขอบคุณที่มา : วิกิพีเดีย พระนามจามเทวี

  [​IMG]

  ๕. วัดมหาวันวนาราม

  ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร เลียบไปตามคูเมืองเก่า มีตำนานการสร้างวัดกล่าวว่า วัดนี้สร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชย สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแบบพิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่องที่ลือชื่อคือ พระรอดมหาวัน หรือพระรอดลำพูนที่โด่งดัง

  ขอบคุณที่มา : ประวัติวัดมหาวัน
   
 20. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  มารู้จักประวัติพระอริยสงฆ์ และสถานที่ ๆ จะไปในธรรมสัญจร (๓) กันเถิด...

  [​IMG]

  ๑. วัดถ้ำป่าอาชาทอง
  "อาชาทอง" ม้าหนุ่มร่างกำยำควบตะบึงพาพระครูบาข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่าเพื่อรับบาตรจาก ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาแลเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ อาหารที่เหลือจากการบิณฑบาตถูกแจกจ่ายให้ชาวเขาผู้ยากไร้ กว่า ๑๓ ปีแล้ว ที่ "พระครูบาเหนือชัย" พากเพียรให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน จ.เชียงราย เพื่อเปลี่ยนพวกเขาจากกลุ่มผู้ลักลอบขนยามาเป็นชาวไร่ผู้หวงแหนและร่วมพิทักษ์ผืนแผ่นดินไทย

  พระครูบาเหนือชัย โฆษิโต "เจ้าอาวาสวัดป่าอาชาทอง" อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้เปลี่ยนฐานะจาก "นายเสมอชัย ใจบินตา" หนุ่มวัย ๒๙ ปีที่ชอบวิชาหมัดมวยมาบวชเป็นภิกษุเพื่อศึกษาธรรมะ ท่านตัดใจจากภรรยาและลูกน้อยชาย-หญิงทั้ง ๒ คน หลังจากมีครอบครัวได้เพียง ๘ ปี ด้วยเห็นทุกข์ของชีวิตทางโลก จะบวชเพียง ๗ วันแต่นับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า ๑๓ ปีแล้วที่ท่านมุ่งศึกษาและเผยแผ่ธรรมะแก่บรรดาชาวเขาตามแนวตะเข็บชายแดน หลังครองผ้ากาสาวพัสตร์ได้เพียง ๑ วัน ท่านก็ออกธุดงค์เพื่อแสวงหาความสงบ โดยยึดโอวาทจากพระอุปัชฌาย์ว่า "บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง" ท่านเดินทางมาจนถึง "ดอยผาม้า" และเห็นว่าเป็นสถานที่ ๆ เหมาะสมจึงยึดเป็นที่ปฏิบัติธรรม พระครูบานั่งสมาธิพิจารณาขันธ์ ๕ ด้วยใจมุ่งมั่นที่จะบรรลุธรรม ครั้งหนึ่งท่านนอนหลับและฝันว่า "หลวงปู่สด" วัดปากน้ำภาษีเจริญ มาสอนวิชาธรรมกายให้ท่านทำใจใส ๆ กำหนดองค์พระอยู่ศูนย์กลาง กายท่านไม่มั่นใจว่าฝันนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงอธิษฐานจิตว่าหากหลวงปู่สดมา พบในฝันจริงขอให้มีญาติโยมนำปัจจัยมาถวาย ๑,๐๐๐ บาท พอรุ่งเช้าก็มีนักข่าวของสถานีวิทยุท้องถิ่นนำปัจจัยมาถวายตามคำอธิษฐานและ ขอสมัครเป็นศิษย์ ท่านจึงให้ญาติโยมดังกล่าวพาท่านไปยังวัดปากน้ำ และนำเงิน ๑,๐๐๐ บาทที่ได้ทำบุญกับทางวัด ท่านจึงนำคำสอนของหลวงปู่สดมาใช้ในการนั่งสมาธิเรื่อยมา ครั้งหนึ่งท่านนั่งสมาธิบนโขดหินโดยอธิษฐานว่า "จะขอนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะบรรลุธรรม แม้ตายก็จะไม่ลุกจากที่นี่" ท่านนั่งนิ่งอยู่ ๑๕ วัน จนผึ้งมาเกาะทำรังตามเนื้อตัว ท่านรู้สึกเจ็บจึงพยายามแยกความรู้สึกของกายออกจากจิต แม้กายจะเจ็บ แต่จิตนิ่งใสสว่าง ความเจ็บก็ทุเลาลง ท่านนั่งจนหมดสติไปและในฝันท่านเห็น "หลวงปู่เกษม" ซึ่งศึกษาฌานสมาบัติอยู่ ณ สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง มาบอกว่านี่คือการเข้านิโรธสมาบัติ แยกจิตกับกายและให้หมั่นเพียรนั่งสมาธิ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาอันเป็นหนทางแห่งการบรรลุธรรม ท่านยังเห็นพระซึ่งเป็นครูบาอาจารย์มากมายมารายล้อมและบอกกับท่านว่า "นับแต่นี้ จะมีผู้คนมากมายมาสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมมะของท่าน" และก็เป็นจริงเช่นนั้น เพราะหลังจากท่านฟื้นขึ้นก็พบว่า มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้และถวายอาหาร เนื่องจากในช่วงที่พระครูบาเหนือชัยนั่งหลับตาและมีผึ้งมาเกาะนั้น มีชาวบ้านมาพบเข้าและเกิดจิตศรัทธาจึงไปชักชวนชาวบ้านคนอื่น ๆ มากราบไหว้ พร้อมทั้งช่วยกันสร้างที่พักให้ จนกลายเป็น "วัดป่าอาชาทอง" จนถึงปัจจุบัน


  ขอบคุณที่มา : พระขี่ม้าบิณฑบาตร
  [​IMG]

  ๒. วัดห้วยปลากั้ง
  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๕๓ หมู่ ๓ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ โดยเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในปี ๒๕๔๔ โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งจนกระทั่งวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ได้มีพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งศาสนวัตถุ เริ่มตั้งแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า “วัดห้วยปลากั้ง” โดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

  ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธาจากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ

  ขอบคุณที่มา : www.Wathuaiplakang.com
  [​IMG]

  ๓. งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ ๕๔
  พบกับความงดงามของพรรณไม้จากสวนนานาชาติ ๓๒ ประเทศ อาทิ แคนาดา ปากีสถาน เกาหลีใต้ รัสเซีย ฯลฯ สวนองค์กร ๒๓ สวน สวนแสงแห่งจินตนาการ หรือทุ่งดอกไม้พลังงานโซล่าร์เซลล์ ที่ซ่อนดวงไฟกว่าสองล้านดวงในสวนที่จะสวยทั้งกลางวัน และกลางคืนภายใต้แนวคิดบัวสี่เหล่า การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยใช้คนแสดงจริงประกอบสื่อ แสง สี เสียง ระบบ ๔D ครั้งแรกในประเทศไทย การแสดงแสง สี เสียงบนม่านน้ำพุ สวนโลกแมลงยักษ์ การแสดงอิเล็กทริคพาเหรด มี GIANT FLORA WHEEL หรือกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าสูง ๔๒ เมตร เท่ากับตึก ๑๗ ชั้น เป็นครั้งแรกของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยจะติดแผงรับภาพฉายบนวงล้อขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์และประกวดกล้วยไม้ทุกสัปดาห์ พร้อมประกวดพืชผัก และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างหลากหลาย
  [​IMG]

  ๔. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
  วัดป่าหมู่ใหม่ ต. แม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เกิดที่บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๔ บิดาชื่อ พ่อสนธิ์ มารดาชื่อแม่มุก นามสกุล สิมมะลี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน เป็นชาย และหญิง ๔ คน ดังนี้
  ๑. นางสาวเสรี สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๒๕ ปี
  ๒. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปญฺญมากโร อายุ ๖๖ ปี ( พ.ศ.๒๕๔๙)
  ๓. นายยสมคิด สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๓๖ ปี
  ๔. นายสวัสดิ์ สิมมะลี มีชีวิตอยู่ อายุ ๖๒ ปี
  ๕. เด็กหญิงเสาร์ศักดิ์มน สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๗ ปี
  ๖. นางทองใส คุนุ มีชีวิตอยู่ อายุ ๕๔ ปี
  ๗. นางสาวหนูพวน สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๒๘ ปี

  หลวงพ่อประสิทธิ์ เท่ากับเป็นลูกชายคนโตของครอบครัว เมื่อมีอายุ ๗ ปี ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาล บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ สอบไล่ได้ตำแหน่งที่ ๑ หรือ ที่ ๒ เป็นประจำทุกปี ตลอดจนจบชั้นประถมปีที่ ๔ พอจบชั้นประถมแล้ว ครูใหญ่ชื่อ “ปรีชา” ให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมพิทยานุกุล ในตัวจังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อได้ถามบิดาว่า “ จะเรียนดีหรือไม่เรียนดี” และเมื่อบิดาบอกว่ “ทำไร่ทำนาดีกว่า สบายใจดี” หลวงพ่อฯ จึงตัดสินใจช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนา หลวงพ่อประสิทธิ์ เมื่อเยาว์วัย จึงเป็นแรงสำคัญช่วยงานบิดา มารดา อย่างเต็มความสามารถ ตั้งแต่ยังเรียนหนังสือชั้นประถม จนเช้าสู่วัยหนุ่มอายุ ๑๙ ปี จึงเกิดความคิดอยากเข้าวัด เนื่องจากวัดป่านิโครธาราม ของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ อยู่ใกล้บ้าน ท่านได้ทบทวนชีวิตฆราวาส ผ่านมาได้ช่วยบิดามารดามาจนเป็นที่พอใจแล้ว ฐานะทางครอบครัวก็พอดี ๆ ไม่รวยและไม่จน และพี่น้องต่างก็โต พอจะช่วยงานของครอบครัว พ่อแม่ได้แล้ว หลวงพ่อท่านคิดว่า ได้เกิดมาใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่พอที่ได้อาศัย ท่านมาเกิดในชาตินี้แล้ว จึงคิดมองหาเส้นทางจิตที่คิดไม่อยากกลับมาเกิดเป็นหนี้ภพชาติอีกต่อไป โดยเกิดศรัทธาปัญญาในทางพระพุทธศาสนา คิดจะบวชไม่มีกำหนดตลอดชีวิต หวังอยู่ปฏิบัติตนเพื่อหลุดพ้น ความเกิดจนถึงอมตะพระนิพพาน

  บรรพชาและอุปสมบท

  ต่อมาครอบครัวได้พาหลวงพ่อเข้าไปฝากตัวกับหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. และได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ ณ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล ) เป็นพระอุปัชฌาย์

  ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๐๔ จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ ๑ มิถุนายน โดยมีพระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  พระครูอุดรคณานุศาสน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

  ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่ มีอายุ ๖๙ ปี พรรษา ๔๙


  ขอบคุณที่มา : เว็บลานธรรมจักร

  [​IMG]

  ๕. หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต. อินทขิล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ พระอาจารย์เปลี่ยน นามสกุลเดิม วงษาจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีระกา ณ บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ กิ่ง มารดาชื่อ อรดี สกุลเดิม จุนราชภักดี บิดามารดาทำการค้าขายมีฐานะดี คุณตาเป็นกำนัน อยู่ที่ ต.โคกสี ชื่อ ขุนจุนราชภักดี และคุณยายรักหลานคนนี้มาก จึงรับมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็ก ๆ

  ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๖ คน เป็นผู้ชาย ๕ คน ผู้หญิง ๑ คน มีชื่อตามลำดับดังนี้

  ๑. นายสมบิน วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
  ๒. นายคำปิ่น วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
  ๓. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  ๔. นายเหรียญ (วงษาจันทร์) นันตสูตร (ถึงแก่กรรมแล้ว)
  ๕. นางหนูจีน (วงษาจันทร์) ธรรมจิตร (ถึงแก่กรรมแล้ว)
  ๖. นายถวิล วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)

  การศึกษาในระยะแรก ได้เรียนกับคุณตาคุณยายที่บ้าน เพราะระหว่างนั้นเกิดสงครามเอเซียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒) ต่อมาได้เข้าโรงเรียนบ้านโคกคอน เรียนจบชั้น ป. ๔ เมื่ออายุ ๑๑ ปี สอบได้ที่หนึ่งในชั้น ท่านอยากจะเรียนต่อ แต่มารดาต้องการให้ท่านมาช่วยการค้าของบิดา ท่านจึงต้องปฏิบัติตาม ท่านต้องออกเดินทางไปซื้อของถึง จ.อุดรธานี โดยนั่งรถโดยสารบ้าง รถบรรทุกหรือรถขายถ่านบ้าง สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไป เมื่อถึงฤดูทำนาก็จ้างคนมาทำนา แต่ละปีเก็บเกี่ยวข้าวจากนาได้มาก จึงขยายกิจการไปค้าขายข้าวเปลือกกับโรงสีใหญ่ ๆ ด้วย หลังผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว ท่านหันไปสนใจการรักษาคนเจ็บป่วย ได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องยา การรักษาคนไข้จากหมอประจำอำเภอซึ่งเป็นญาติกัน คุณหมอจึงคิดจะส่งท่านไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งคุณตาก็สนับสนุน แต่มารดาไม่อนุญาตต้องการให้ท่านดูแลการค้าต่อไป โดยที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงาน มีฐานะการเงินดี ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดจึงไว้ใจ ได้พากันนำเงินมาฝากท่านเหมือนหนึ่งเป็นธนาคาร ท่านก็เก็บรักษาให้เขาโดยไม่ได้อะไรตอบแทน ท่านทำให้กับทุกคนด้วยความรักและนับถือเหมือนกับที่เขาวางใจท่าน เนื่องจากยังไม่ได้บวช จึงยังไม่คิดแต่งงานหรือตกลงใจกับใครแน่นอน แม้จะมีเพศตรงข้ามมาสนิทสนมด้วยหลายคน

  พระอาจารย์เปลี่ยน มีโอกาสดีได้คุ้นเคยกับพระสงฆ์มาตั้งแต่อายุ ๑๑-๑๒ ปี เมื่อทางบ้านมีงานบุญ ท่านจะทำหน้าที่ไปรับพระที่วัด จึงได้เห็นวิธีเดินจงกรมของพระอาจารย์ลี วัดป่าบ้านตาล และเป็นผู้ที่ได้แนะนำให้ไปหา
  หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ (ซึ่งบวชเมื่อายุมากแล้วและติดตามหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับการยกย่องด้านการบำเพ็ญเพียรไม่ท้อถอย) หลวงปู่พรหมได้เดินจงกรมให้ดู และสอนให้เดินด้วย หลวงปู่พรหมจึงเป็นพระอาจารย์องค์แรกของพระอาจารย์เปลี่ยน อ่านเพิ่มเติม คลิก

  ขอบคุณที่มา : เว็บลานธรรมจักร
  [​IMG]

  ๖. หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
  วัดป่าอาจารย์ตื๊อ ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

  ขอบคุณที่มา : เว็บลานธรรมจักร
   

แชร์หน้านี้

Loading...