เสียงธรรม ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๑-๓)-๒๙

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 7 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  BuddhaPaints.JPG
  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๓)

  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต - พระเจ้าสุทโธทนะอภิเษกสมรส (ตอนที่ ๑) ปฐมสมโพธิกถา (Pathom Somphōthikathā) วรรณคดีทางพุทธศาสนาแสดงเรื่องราวพระพุทธประวัติแห่งพระสมณโคดมพุทธเจ้า พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ เป็นปฐมสมโพธิที่มีเนื้อเรื่องละเอียดสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาคัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิที่พบทั้งหมด
  ให้เสียงโดย : เพ็ญศรี อินทรทัต
  ภาพประกอบเป็นผลงานของ : อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์
  ผู้สนใจแผ่นเสียงอ่านปฐมสมโพธิกถา โปรดติดต่อธรรมสภา โทร. 02-441-1535 หรือคุณเพ็ญศรี อินทรทัต 081-919-7268
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  ปริเฉทที่ ๒ ดุสิตปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๓ คัพภานิกขมนปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๔ ลักขณปริคคาหกปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๔ ลักขณปริคคาหกปริวรรต (๒)


   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  meditationChild.jpg
  ปริเฉทที่ ๕ ราชาภิเษกปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๖ มหาภินิกขมณปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๖ มหาภินิกขมณปริวรรต (๒)


   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  lifeofbuddha017.jpg
  ปริเฉทที่ ๗ ทุกรกิริยาปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๗ ทุกรกิริยาปริวรรต (๒)


   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  EnlighthenBuddha.jpg
  ปริเฉทที่ ๘ พุทธบูชาปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๙ มารวิชัยปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๙ มารวิชัยปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๑๐ อภิสัมโพธิปริวรรต


   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  ปริเฉทที่ ๑๑โพธิสัพพัญญูปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๑๒ พรหมัชเฌสนปริวรรต(ผ่านวิมุตติสุข๔๙วัน)

  ปริเฉทที่ ๑๓ ธัมมจักกปริวรรต (๑)

  FirstDhammajakguppaVatanaSutra.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๓ ธัมมจักกปริวรรต (๒)   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  GoseparateWaytospreadTheTeaching.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๔ ยสบรรพชาปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๑๕ อุรุเวลคมนปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๕ อุรุเวลคมนปริวรรต (๒)


   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041

  ปริเฉทที่ ๑๖ อัครสาวกบรรพชาปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๖ อัครสาวกบรรพชาปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๑๗ กปิลวัตถุคมนปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๗ กปิลวัตถุคมนปริวรรต (๒)


   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  WatchingBuddhaFood.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๘ พิมพาพิลาปปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๘ พิมพาพิลาปปริวรรต (๒)

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  sixCousin&BarberBecomeMonk.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๙ สักยบรรพชาปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๙ สักยบรรพชาปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๒๐ เมตไตรยพยากรณ์ฯ (๑)...พระอชิตะ,การถวายสังฆทาน

  ปริเฉทที่ ๒๐ เมตไตรยพยากรณ์ฯ (๒)


   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  ปริเฉทที่ ๒๑ พุทธปิตุนิพพานปริวรรต(๑)..พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุอรหันต์

  ปริเฉทที่ ๒๑ พุทธปิตุนิพพานปริวรรต (๒)

  DoNotUseMagical.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๒ ยมกปาฏิหาริยปริวรรต (๑)


  ปริเฉทที่ ๒๒ ยมกปาฏิหาริยปริวรรต (๒)


   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  ปริเฉทที่ ๒๓ เทศนาปริวรรต.. เสด็จโปรดพระมารดา

  ปริเฉทที่ ๒๔ เทโวโรหนปริวรรต..อันเป็นที่มาของการตักบาตรเทโว

  lifeofbuddha103.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๕ อัครสาวกนิพพานปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๒๕ อัครสาวกนิพพานปริวรรต (๒)


   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  lifeofbuddha106.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๖ มหานิพพานสูตรปริวรรต (๑)...สุภัททะปริพาชก

  ปริเฉทที่ ๒๖ มหานิพพานสูตรปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๒๖ มหานิพพานสูตรปริวรรต(๓)


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  UtthamiPucha.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๗ ธาตุวิภัชนปริวรรต (๑)

  Divided Buddha'sBone.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๗ ธาตุวิภัชนปริวรรต (๒)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 ตุลาคม 2017
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  lifeofbuddha108.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๘ มารพันธปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๒๘ มารพันธปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๒๙ อันตรธานปริวรรต ..ความเสื่อมสูญของปริยัต ปฏิบัติ ปฏิเวท   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  บันทึกความเป็นมาและข้อสังเกตฯ

  พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ.. สมัยรัชกาลที่๑

  พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ อ่านเพิ่มเติม : http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพร...

  สมเด็จมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

  Petch Pm :-
  Published on Apr 6, 2010
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  อินทสมานโคตตชาดก การคบกับสัตบุรุษ

  watintaram
  Published on Dec 15, 2010
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  มุทุลักขณชาดก

  watintaram
  Published on Jan 20, 2012

  มุทุลักขณชาดก : กามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภสภาวธรรมที่ทำให้คนเศร้าหมอง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า เอกา อิจฺฉา ปุเร อาสิ ดังนี้. ได้ยินว่า บุรุษชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วบรรพชาถวายชีวิตในพระศาสนา กล่าวคือพระรัตนตรัย. เป็นพระโยคาวจร ผู้ปฏิบัติเคร่งครัด ไม่ว่างเว้นพระกรรมฐาน วันหนึ่ง เที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เห็นหญิงคนหนึ่งตกแต่งตัวสวยงาม ไม่สำรวมจักษุ จ้องดูนาง ด้วยอำนาจของความงาม กิเลสภายในของเธอหวั่นไหว เป็นเหมือนต้นไม้มียางอันถูกกรีดด้วยมีดฉะนั้น จำเดิมแต่นั้น เธอก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส ไม่ได้ความสบายกายและความเบาใจเลยทีเดียว ดูวุ่นวายคล้ายกับชมด ไม่มีความยินดีในพระศาสนา ปล่อยผมและขนรุงรังเล็บยาว จีวรก็เศร้าหมอง ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหาย เห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งอินทรีย์ของเธอ พากันถามว่า ดูก่อนผู้มีอายุ เป็นอย่างไรเล่า อินทรีย์ของเธอ จึงไม่เหมือนก่อนๆ เธอตอบว่า ผู้มีอายุ ผมกระสัน (หมดความยินดีในพระศาสนา) ภิกษุเหล่านั้นก็นำเธอไปยังสำนักของพระศาสดา พระศาสดา ตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพาภิกษุผู้ไม่ปรารถนามาหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ภิกษุรูปนี้ไม่ยินดีเสียแล้ว พระเจ้าข้า ตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุ จริงหรือที่ว่าเธอไม่ยินดีเสียแล้ว? ภิกษุนั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นความจริง พระเจ้าข้า...
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  สัพพทาฐิชาดก ผู้มีบริวารมาก

  ติฏฐชาดก มหาบัณฑิตผู้หยั่งรู้


  กุรุงคมิคชาดก สัตว์สามสหาย

  watintaram
  Published on Dec 14, 2010
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 สิงหาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...