เสียงธรรม ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๑-๓)-๒๙

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 7 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  BuddhaPaints.JPG
  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๓)

  ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต - พระเจ้าสุทโธทนะอภิเษกสมรส (ตอนที่ ๑) ปฐมสมโพธิกถา (Pathom Somphōthikathā) วรรณคดีทางพุทธศาสนาแสดงเรื่องราวพระพุทธประวัติแห่งพระสมณโคดมพุทธเจ้า พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ เป็นปฐมสมโพธิที่มีเนื้อเรื่องละเอียดสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาคัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิที่พบทั้งหมด
  ให้เสียงโดย : เพ็ญศรี อินทรทัต
  ภาพประกอบเป็นผลงานของ : อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์
  ผู้สนใจแผ่นเสียงอ่านปฐมสมโพธิกถา โปรดติดต่อธรรมสภา โทร. 02-441-1535 หรือคุณเพ็ญศรี อินทรทัต 081-919-7268
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  ปริเฉทที่ ๒ ดุสิตปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๓ คัพภานิกขมนปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๔ ลักขณปริคคาหกปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๔ ลักขณปริคคาหกปริวรรต (๒)


   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  meditationChild.jpg
  ปริเฉทที่ ๕ ราชาภิเษกปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๖ มหาภินิกขมณปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๖ มหาภินิกขมณปริวรรต (๒)


   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  lifeofbuddha017.jpg
  ปริเฉทที่ ๗ ทุกรกิริยาปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๗ ทุกรกิริยาปริวรรต (๒)


   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  EnlighthenBuddha.jpg
  ปริเฉทที่ ๘ พุทธบูชาปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๙ มารวิชัยปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๙ มารวิชัยปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๑๐ อภิสัมโพธิปริวรรต


   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  ปริเฉทที่ ๑๑โพธิสัพพัญญูปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๑๒ พรหมัชเฌสนปริวรรต(ผ่านวิมุตติสุข๔๙วัน)

  ปริเฉทที่ ๑๓ ธัมมจักกปริวรรต (๑)

  FirstDhammajakguppaVatanaSutra.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๓ ธัมมจักกปริวรรต (๒)   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  GoseparateWaytospreadTheTeaching.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๔ ยสบรรพชาปริวรรต

  ปริเฉทที่ ๑๕ อุรุเวลคมนปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๕ อุรุเวลคมนปริวรรต (๒)


   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545

  ปริเฉทที่ ๑๖ อัครสาวกบรรพชาปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๖ อัครสาวกบรรพชาปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๑๗ กปิลวัตถุคมนปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๗ กปิลวัตถุคมนปริวรรต (๒)


   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  WatchingBuddhaFood.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๘ พิมพาพิลาปปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๘ พิมพาพิลาปปริวรรต (๒)

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  sixCousin&BarberBecomeMonk.jpg
  ปริเฉทที่ ๑๙ สักยบรรพชาปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๑๙ สักยบรรพชาปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๒๐ เมตไตรยพยากรณ์ฯ (๑)...พระอชิตะ,การถวายสังฆทาน

  ปริเฉทที่ ๒๐ เมตไตรยพยากรณ์ฯ (๒)


   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  ปริเฉทที่ ๒๑ พุทธปิตุนิพพานปริวรรต(๑)..พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุอรหันต์

  ปริเฉทที่ ๒๑ พุทธปิตุนิพพานปริวรรต (๒)

  DoNotUseMagical.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๒ ยมกปาฏิหาริยปริวรรต (๑)


  ปริเฉทที่ ๒๒ ยมกปาฏิหาริยปริวรรต (๒)


   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  ปริเฉทที่ ๒๓ เทศนาปริวรรต.. เสด็จโปรดพระมารดา

  ปริเฉทที่ ๒๔ เทโวโรหนปริวรรต..อันเป็นที่มาของการตักบาตรเทโว

  lifeofbuddha103.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๕ อัครสาวกนิพพานปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๒๕ อัครสาวกนิพพานปริวรรต (๒)


   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  lifeofbuddha106.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๖ มหานิพพานสูตรปริวรรต (๑)...สุภัททะปริพาชก

  ปริเฉทที่ ๒๖ มหานิพพานสูตรปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๒๖ มหานิพพานสูตรปริวรรต(๓)


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  UtthamiPucha.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๗ ธาตุวิภัชนปริวรรต (๑)

  Divided Buddha'sBone.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๗ ธาตุวิภัชนปริวรรต (๒)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 ตุลาคม 2017
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  lifeofbuddha108.jpg
  ปริเฉทที่ ๒๘ มารพันธปริวรรต (๑)

  ปริเฉทที่ ๒๘ มารพันธปริวรรต (๒)

  ปริเฉทที่ ๒๙ อันตรธานปริวรรต ..ความเสื่อมสูญของปริยัต ปฏิบัติ ปฏิเวท   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  บันทึกความเป็นมาและข้อสังเกตฯ

  พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ.. สมัยรัชกาลที่๑

  พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ อ่านเพิ่มเติม : http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพร...

  สมเด็จมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

  Petch Pm :-
  Published on Apr 6, 2010
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545

แชร์หน้านี้

Loading...