ปิดทศชาติก่อนตรัสรู้ ด้วยพระชาติแห่งพระเวสสันดร

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 19 มีนาคม 2018.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,042
  อภิสวาจาของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ที่ได้ประกาศไว้ว่า...

  "หทยํ จกฺขุปหํ ทชฺชํ กึ เม พาหิรกํ ธนํ

  หริญฺญํ วา สุวณฺณํ วา มุตฺตา วา เวฬุริยา มณี


  แปลความว่า...

  เราพึงให้ดวงหทัยหรือดวงจักษุก็ยังให้ได้ เราจะหวงแหนอะไรกับทรัพย์ภายนอก คือเงินทองมุกดาไพฑูรย์มณี ได้

  ชาลึ กณฺหาชนํ ธีตํ มทฺทึ ปติพฺพตํ

  จชมาโน น จินฺเตสึ โพธิยาสึ เยว การณา


  แปลความว่า... เราสละชาลีผู้โอรส กัณหาผู้ธิดา ตลอดจนมัทรี เทวี ผู้เคารพสามีโดยที่เราไม่คิดอย่างหนึ่งอย่างใด ก็เพราะเหตุอันจักสำเร็จโพธิญาณเท่านั้นฯ

  น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา มทฺที เทวี น อปฺปิยา

  สพฺพญฺญุตํ ปิยํ มยฺหํ ตสฺมา ปิเย อทาสหํ


  ... โอรสธิดาทั้งสองของเรา เราจะเกลียดชังก็หาไม่ พระนางมัทรีไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า เราจึงสละโอรสและธิดา พร้อมทั้งมัทรีเสีย เพื่อแลกกับสิ่งที่เรารักยิ่งกว่านั้นคือ พระสัพพัญญุตญาณ...ฯ
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,042
  ธรรมดา ในความเป็นโลก

  สรรพสิ่ง ไม่สมบูรณ์ด้วยความเป็นตน เพียงตน

  ต้องอาศัย สิ่งอื่น มาเติม มาเป็นปัจจัย เพื่อให้สมบูรณ์

  แต่ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ นั้น
  สมบูรณ์พร้อมในตัว
  ไม่พร่อง
  ไม่อิงอาศัย


  ผู้บำเพ็ญไปสู่ทางนั้น
  ฝึกฝนตนนับภพชาติไม่ถ้วน
  เพื่อให้ไปถึงความเป็นเอก ไม่พึ่งพาปัจจัยอันนำไปสู่วัฏฏะ
  หรือกงล้อเวียนว่ายแห่งมาร อีกต่อไป

  ที่สุด
  แม้ดีแสนดี
  รักแสนรัก
  อันเป็นธรรมคู่ เครื่องอยู่ของสัตว์โลก


  ก็ต้องพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่จิตใจตนให้ได้ว่า
  " ไม่มีอะไร เป็นที่รักยิ่งมากกว่า พระสร้อยสรรเพชรโพธิญาณ "
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,042
  พระเวสสันดร มัทรีบรรพ(ต่อ)สักกบรรพ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,042
  ความเป็นที่สุดในโลกคือพระเจ้าจักรพรรดิ พระมหาโพธิสัตว์ก็ได้ละทิ้งในภพชาติสุดท้าย แล้วเลือกที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บรรลุซึ่งพระสัพพัญญุตญาณ


  พระเจ้าจักรพรรดิย่อมครอบครองโลกไว้ ในอำนาจ

  รัตนะทั้งเจ็ดอันเป็นทิพย์ก็ปรากฏมาเป็นรูปลักษณ์จับต้องได้ด้วยกาย คือ
  จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว และแก้วมณีโชติอันเป็นดวงแก้วสารพัดนึก

  ปกครองโลกด้วยธรรม แต่เมื่อสิ้นชีพ รัตนะทั้งเจ็ดก็ต้องคืนไว้แก่โลกเป็นสมบัติผลัดกันชม


  ...แต่ธรรมจากความเป็นพระสัพพัญญูนั้น แม้น กายสังขารแตกดับ หากยังมีผู้ปฎิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดก็จะสามารถพ้นจากวัฏฏะได้อย่างถาวร


  เหตุนี้....ผู้มีปัญญา หากมีรักแท้จริงต่อสรรพชีวิต ย่อมทราบดีว่าจะเลือกสิ่งใด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 เมษายน 2018
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  310
  ค่าพลัง:
  +58,042
  ทุกชีวิตที่มาเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าสามัญชนคนมีกิเลส หรือ ผู้มีจิตสะอาดยิ่งขึ้นระดับใด ล้วนมีหน้าที่โดยธรรมต่อกัน


  ...อันดับแรก สิ่งที่เรียกว่าตัวเรา ต้องทราบก่อนว่า เกิดมาเพื่ออะไร กำลังเดินบนเส้นทางที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้หรือไม่
  เมื่อทราบแล้ว ก็ทำหน้าที่ที่สมควรทำ อ้นวิญญูชนควรพิจารณาตนเองว่าเราอยู่ ณ สถานะใดของทิศทั้งหก


  การเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ของสิ่งภายนอก เราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ดังใจทุกอย่าง

  ไม่ผลัก ไม่ต้าน ไม่ดึงดูด ไม่ร้อยรัด ฯลฯ แต่สัมพันธ์ตามธรรม


  ที่นั่งเพียงที่เดียว ในบ้านคือเรือนกายอันประกอบด้วยธาตุสี่
  หากจิตของเราเชิญสิ่งใดเข้ามานั่งประจำ

  สิ่งอื่นก็ได้แค่เข้ามาเดินในบ้าน หรือรอบๆบ้าน แล้วก็มีวิถีของเค้า ตามสภาวะธรรม เข้ามาเกื้อกูล ตามหน้าที่
  ตามวาระ ตามกลไกกรรมซับซ้อน หมดเหตุปัจจัย ก็ไปตามธรรม


  ..สุดท้ายมาจบที่ตัวเอง ถาม ตอบตนเองว่า..." เรา มีธรรมอันเป็นกุศลทั้งมวลเป็นเจ้าในหัวใจมากเพียงใด..." ( รวมไปถึง การมีอารมณ์ชินกับวิตกวิจารปิติสุข เอกัคตา ในเรื่องบารมีสามสิบทัศ เพียงใด ต่างหากเล่า )
   

แชร์หน้านี้

Loading...