เรื่องเด่น : ปิดประตูนรก : โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ในห้อง 'ภพภูมิ-สวรรค์ นรก' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 2 ธันวาคม 2017.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,491
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,086
  ค่าพลัง:
  +30,728
  cats-004.jpg

  : ปิดประตูนรก :

  โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

  พระธรรมที่พระสงฆ์นำมาแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้ายอมรับนับถือเป็นส่วนตัวก็สามารถจะพ้นนรกได้แน่นอนในชาตินี้ แต่ชาติต่อไปเราก็ไม่แน่ แล้วการที่จะคิดว่าชาติ…ต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นคน เราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสงฆ์ต่อไปนี่ไม่แน่นอนนักเพราะการเกิดแต่ละชาติเราไม่ได้รับแต่ผลของความดีฝ่ายเดียว เป็นการรับผลทั้งความดีและความชั่ว จะเห็นว่าคนที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียว อารมณ์ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ก็มีอยู่ หรือไม่ได้มีแต่
  ความทุกข์อย่างเดียว อารมณ์ที่เป็นสุขก็มีอยู่ ขณะใดที่อารมณ์ความเป็นสุขเกิดขึ้น ขณะนั้นถือว่ารับผลของกุศลเก่า คือบุญเก่าที่เราทำไว้แล้วในชาติก่อนๆ มา สนองเรา เราก็มีความสุข

  …..ผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาภสักการะ
  …..ผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆ ประการ
  …..ผลของการเจริญภาวนาและศึกษาธรรม เป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาด
  …..ถ้าผลของความทุกข์ ผลของปาณาติบาต ทำให้คนมีอายุสั้นพลันตาย
  …..ผลของอทินนาทาน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
  …..ผลของกาเมสุมิจฉาจาร ทำให้ลูกหรือบุคคลในปกครองว่ายากสอนยาก ไม่อยู่ในโอวาท แนะนำอย่างไรก็ไม่เชื่อฟัง
  …..ผลของมุสาวาท เกิดมาชาตินี้ในระหว่างนั้นให้ผล พูดดีเท่าไรก็ไม่มีคนอยากรับฟัง
  …..ผลของการดื่มสุราเมรัย ทำให้เป็นโรคปวดศีรษะไม่หายหรือเป็นโรคเส้นประสาทหรือว่าเป็นโรคบ้า
  …..ทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผลจากความดี หรือความชั่วในชาติก่อน ที่ยังตามมาสนองเรา ถ้าบังเอิญเกิดในชาตินั้น
  ยามจะตาย ผลของอกุศลก็ครอบงำจิตพอดี เราก็ลืมพระพุทธเจ้า ลืมพระอริยสงฆ์ ทั้งนี้เพราะความมั่นคงของจิตไม่มี ถ้าความมั่นคงของจิตมีต้องปฏิบัติในธรรม ให้ธรรมทรงตัวทรงใจ หมายความว่า การจะพูดก็ดี การจะทำก็ดีการจะคิดก็ดี อยู่ในขอบเขตของพระธรรม เพราะว่า พระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติในด้านของความดี และก็พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนก็ทรงสอนไว้ถึง ๘๔,๐๐๐ หัวข้อ

  …..เราจะปฏิบัติกันอย่างไรได้หมด อันนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะเป็นเครื่องอัดอั้นตันใจสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าถ้าพูดถึงพระธรรมแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนดีก็เอากันอย่างนี้ก็แล้วกัน

  …..พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้แล้วหลายหมื่นหัวข้อ ถึง ๘๔,๐๐๐ หัวข้อ ท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามที่เราเห็นสมควรที่พอจะปฏิบัติได้ เพราะการที่
  พระพุทธเจ้าตรัสไว้มากๆ ก็ทราบว่า อัธยาศัยของคนไม่เสมอกัน กำลังใจของคนก็ไม่เสมอกัน อัธยาศัยต่างกันอย่างหนึ่ง กำลังใจต่างกันอย่างหนึ่ง ก็มีความจำเป็นต้องตรัสไว้มาก เพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

  …..เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังฟังเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นนรกคำว่า “นรก” ก็หมายถึงเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ต้องการจะหนีนรกกันแล้วเราก็ปฏิบัติกันอยู่ในขอบเขตของสังโยชน์ ๓ ประการในเมื่อปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของสังโยชน์ ๓ ประการ ก็เอาพระธรรมวินัยที่อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์ ๓ ประการมาปฏิบัติไม่ใช่ว่ากันดะไปทั้งหมด

  …..พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในขอบเขตของสังโยชน์ ๓ ประการ ก็คือ “ศีลห้า และ
  กรรมบถ ๑๐ ” ถ้าการปฏิบัติศีลห้าครบถ้วน ก็ถือว่าได้ความดี หนีนรกได้แบบหยาบๆ ชาตินี้มีความสุขแต่ความสุขน้อยไปหน่อย ชาติหน้ามีความสุขแน่แต่ด้อยไปนิดหนึ่ง กาลเวลาที่จะถึงนิพพานยังไกลอยู่

  เอาสังโยชน์ ๑๐ เป็นเครื่องวัดอารมณ์

  นักปฏิบัติเพื่อมรรคผล ที่ท่านปฏิบัติกันมาและได้รับผลเป็นมรรคผลนั้น ท่านคอยเอาสังโยชน์เข้าวัดอารมณ์เป็นปกติ เทียบเคียงจิตกับสังโยชน์ ว่าเราตัดอะไรได้เพียงใด แล้วจะรู้ผลปฏิบัติตามอารมณ์ที่ละนั้นเอง ไม่ใช่คิดเอาเองว่าเราเป็นพระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหัต ตามแบบคิดแบบเข้าใจเอาเอง

  *** สังโยชน์ ๑๐ ***

  สังโยชน์ แปลว่า กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะ มี ๑๐ อย่าง คือ

  ๑.สักกายทิฏฐิ
  มีความเห็นว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ เป็นเรา เป็นของเรา เรามีในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ มีในเรา

  ๒.วิจิกิจฉา
  สงสัยในผลการปฏิบัติว่าจะไม่ได้ผลจริงตามที่ฟังมา

  ๓.สีลัพพตปรามาส
  ถือศีลไม่จริงไม่จัง สักแต่ถือตามๆเขาไปอย่างนั้นเอง

  ***สามข้อนี้ ถ้าตัดได้เด็ดขาด ท่านว่าได้บรรลุเป็น “พระโสดาบัน” กับ “พระสกิทาคามี”

  ๔.กามราคะ
  ความกำหนัดยินดีในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และอาการถูกต้องสัมผัส

  ๕.ปฏิฆะ
  ความกระทบกระทั่งใจ ทำให้ไม่พอใจ อันนี้เป็นโทสะแบบเบาๆ

  ***ข้อ ๑ ถึง ๕ นี้ ถ้าละได้เด็ดขาด ท่านว่าบรรลุเป็น “พระอนาคามี”

  ๖.รูปราคะ
  พอใจในรูปธรรม คือความพอใจในวัตถุ หรือรูปฌาน

  ๗.รูปราคะ
  พอใจในอรูป คือเรื่องราวที่กล่าวถึง หรือในอรูปฌาน

  ๘.อุทธัจจะ
  อารมณ์ฟุ้งซ่าน คิดนอกลู่นอกทาง

  ๙.มานะ
  ความถือตนโดยความรู้สึกว่า เราดีกว่าเขา เราเลวกว่าเขา เราเสมอเขา

  ๑๐.อวิชชา
  ความโง่ คือ หลงพอใจในกามคุณ ๕ และกำหนัดยินดีในกามคุณ ๕ ที่ท่านเรียกว่า อุปาทาน เป็นคุณธรรมฝ่ายทรามที่ท่านเรียกว่า อวิชชา

  สังโยชน์ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ ถ้าท่านพิจารณาวิปัสสนาญาณแล้ว จิตค่อย ๆ ปลดอารมณ์ที่ยึดถือได้ครบ ๑๐ อย่างโดยไม่กำเริบอีกแล้ว ท่านว่าท่านผู้นั้นบรรลุ “อรหัตผล” เป็น “พระอรหันต์”

  เครื่องวัดอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสจำกัดไว้อย่างนี้ ขอนักปฏิบัติจงศึกษาไว้ แล้วพิจารณาไปตามแบบท่านสอน เอาอารมณ์มาเปรียบกับสังโยชน์ ๑๐

  ทางที่ดีควรคิดเอาชนะกิเลสคราวละข้อ เอาชนะให้เด็ดขาด แล้วค่อยเลื่อนเข้าไปทีละข้อ ข้อต้น ๆ ถ้าเอาชนะไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งเลื่อนเข้าไปหาข้ออื่น ทำอย่างนี้ได้ผลเร็ว เพราะข้อต้นหมอบแล้ว ข้อต่อไปไม่ยากเลย

  จะชนะหรือไม่ชนะ ก็ข้อต้นนี้แหละ เพราะเป็นของใหม่ และมีกำลังครบถ้วนที่จะต่อต้านเรา ถ้าด่านหน้าแตก ด่านต่อไปง่ายเกินคิด ขอให้ข้อคิดไว้เพียงเท่านี้  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 2. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +1,032
  สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
   
 3. Nagamanee

  Nagamanee Mon ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  351
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +731
  อนุโมทนาสาธุค่ะ

  จะพยายามรักษาศีลห้าข้อให้ครบค่ะ
  ข้อหนึ่งได้ละ แมงสาบยังไม่ฆ่า ไส้เดือน ตะขาบ แมงมุม พยายามเอาไปปล่อยที่อื่น...เง้อ
  ข้อที่สอง ห้ามขโมย จะไม่อู้เวลางาน จะไม่เอาของอะไรก้ตามที่คนเขาไม่อนุญาต ต้องบอกกล่าวเขาก่อน
  ข้อที่สาม ห้ามผิดเรื่องชู้สาว อันนี้ไม่ได้ผิดเพราะไม่ได้ทำ รอดตัวไป
  ข้อที่สี่ ข้อนี้ วจีกรรม ยังเป็นอยู่ยังไม่บริสุทธิ์ค่ะ ยังใช้ปากพูดมากอยู่ ตอนนี้ ลดๆๆไปเยอะละ
  ดีแต่ว่าไม่ได้เอาวาจาไปยุแยงใคร
  ข้อที่ห้า อันนี้โอเค เพราะไม่ดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิดค่ะ :D

  ข้าพเจ้าไม่อยากเสียเวลาในนรก ข้าพเจ้าจึงตั้งใจรักษาศีลข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ค่ะ สาธุ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ปิดประตูนรก โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
 1. supatorn
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  242
 2. supatorn
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,737
 3. ชนะ สิริไพโรจน์
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  11,740
 4. ชนะ สิริไพโรจน์
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,517
 5. rinnn
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  565

แชร์หน้านี้

Loading...