ผมอยากรู้ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ มีความห่างกันกี่ร้อยล้านปี

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย maxttdcv, 3 ตุลาคม 2014.

 1. blackangel

  blackangel เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,756
  ค่าพลัง:
  +1,916
  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 518

  ว่าด้วยการอุปมากัป

  ๘. คงคาสูตร

  [๔๓๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน

  เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นแล พราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ

  ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ

  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นพราหมณ์นั้นนั่งเรียบร้อย แล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้า

  แต่พระโคดมผู้เจริญ กัปที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากเท่าไรหนอแลฯ พระผู้มีพระภาค

  ตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากแล มิใช่ง่ายที่จะนับ

  กัปเหล่านั้นว่า เท่านี้กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ

  พราหมณ์. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม ฯ

  [๔๓๖] พ. อาจอุปมาได้ พราหมณ์ แล้วจึงตรัสต่อไปว่า ดูกรพราหมณ์ แม่น้ำคงคานี้

  ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่าย

  ที่จะกำหนดได้ว่า เท่านี้เมล็ด เท่านี้ ๑๐๐ เมล็ด เท่านี้ ๑,๐๐๐ เมล็ด หรือว่าเท่า

  นี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด ดูกรพราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากกว่าเมล็ด

  ทรายเหล่านั้น มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า เท่านี้กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐

  กัปหรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้อง

  ต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบ

  ไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ด

  ร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น ดูกร

  พราหมณ์ ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะ

  คลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ

  [๔๓๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์ผู้นั้นได้กราบทูลว่า แจ่มแจ้ง

  ยิ่งนัก ท่านพระโคดม แจ่มแจ้งยิ่งนัก ท่านพระโคดม ขอพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำข้า

  พระองค์ว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้ ฯ

  จบสูตรที่ ๘
   
 2. blackangel

  blackangel เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,756
  ค่าพลัง:
  +1,916
  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 516

  ว่าด้วยการอุปมากัป

  ๗. สาวกสูตร

  [๔๓๓] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก

  เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคถึงที่

  ประทับ ฯลฯ ครั้นภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่

  พระองค์ผู้เจริญ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากเท่าไรหนอ ฯ พระผู้มีพระ

  ภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มีมาก มิใช่ง่ายที่

  จะนับกัปเหล่านั้นว่า เท่านี้กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐

  กัป ฯ ภิ. ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า ฯ

  [๔๓๔] พ. อาจอุปมาได้ ภิกษุทั้งหลาย แล้วจึงตรัสต่อไปว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มี

  สาวก ๔ รูปในศาสนานี้ เป็นผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต ๑๐๐ ปี หากว่าท่านเหล่านั้นพึง

  ระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกัป กัปที่ท่านเหล่านั้นระลึก ไม่ถึงพึงยังมีอยู่อีก สาวก ๔

  รูปของเราผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต ๑๐๐ ปี พึงทำกาละโดยล่วงไป ๑๐๐ ปี ๆ โดยแท้แล

  กัปที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มีจำนวนมากอย่างนี้แล มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า

  เท่านี้กัป เท่านี้ร้อยกัป เท่านี้พันกัป หรือว่าเท่านี้แสนกัป ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า

  สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ

  จบสูตรที่ ๗
   
 3. blackangel

  blackangel เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,756
  ค่าพลัง:
  +1,916
  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 506

  ๓. อนมตัคคสังยุต

  ปฐมวรรคที่ ๑  ๑. ติณกัฏฐสูตร

  ว่าด้วยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสงสาร  [๔๒๑] ข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ :-

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน

  อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียก

  ภิกษุทั้งหลาย. . . แล้วได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุด

  เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้น มีตัณหาเป็น

  เครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ.

  [๔๒๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่า บุรุษตัดทอนหญ้าไม้ กิ่ง

  ไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ แล้วจึงรวมกันไว้ ครั้นแล้ว พึงกระทำให้เป็นมัด ๆ ละ

  ๔ นิ้ว วางไว้ สมมติว่า นี้เป็นมารดาของเรา นี้เป็นมารดาของมารดาของ

  เรา โดยลำดับ มารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุด ส่วนว่า หญ้า ไม้

  กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ

  ว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็น

  ที่กางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อม

  ไม่ปรากฏ พวกเธอได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี

  ที่เป็น ป่าช้า ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียง

  เท่านั้น พอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด

  พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.

  จบติณกัฏฐสูตรที่ ๑
   
 4. blackangel

  blackangel เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,756
  ค่าพลัง:
  +1,916
  ถ้าอยากรู้ อยากค้นคว้า ศึกษา ก็อ่านจากเว็ป 2 อันข้างล่างสุดนี้ เยอะขี้เกียจ copy วาง

  ถ้าขี้เกียจอ่านก็อ่านแค่ข้อความนี้ "ผู้ตื่นอยู่มิได้หลับย่องรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้ว รู้สึกว่าโยชน์หนึ่ง เป็นหนทางที่ยืดยาว แต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัทธรรมยังยาวนานกว่า"

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 ตุลาคม 2014
 5. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  เครือข่ายพระสุบินพระนางพิมพาเมื่อครั้งยังอยู่กับเจ้าชายสิทธัตถะ

  เครือข่ายพระสุบินพระนางพิมพา
  ได้เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ และผู้แสดงธรรมในยุคนี้
   
 6. ศิษย์ธรรมเทพ

  ศิษย์ธรรมเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  318
  ค่าพลัง:
  +774
  เรื่องอจิณไตย เมื่อรู้แล้วทุกข์มิได้หมด หากแต่จะเกิดวิจิกิจฉา(ลังเลสงสัย) ไม่จบไม่สิ้น พึงรู้ทุกเวลานาทีคือพึงรู้ปัจจุบัน เพราะทุกวินาทีที่เกิดขึ้นก็คือทุกวินาทีที่หมดไป
   
 7. tuvalink

  tuvalink สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 เมษายน 2021
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  พระพุทธเจ้า พระนามว่า สิขี บังเกิดขึ้นเมื่อ 31 กัปที่แล้ว

  ก็แสดงว่า ระยะห่างของการบังเกิดของพระพุทธเจ้าสองอค์นี้คือ 91 - 31 = 60 กัปนั่นเองครับ

  ดูในพระสูตรที่ลิงก์นี้ได้นะครับ http://www.tuvalink.com/W-TUVA-2fvBd-01-01-02-G-640309-2004.html
   
 8. ครูเรือง

  ครูเรือง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2010
  โพสต์:
  967
  ค่าพลัง:
  +674
  สมเด็จพระศรีอริยเมตไตร ปัจจุบันนี้ท่านเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต วิมานท่านสวยสดงดงามมาก ท่านมีรัศม่กายสว่างมาก หน้าตาผ่องใสยิ้มระรื่นน่าชื่นใจ ท่านได้บอกกับอาตมา (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) เมื่อ พ.ศ. 2529 ว่า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป อีก 1 ล้าน กับ 2 ปี ท่านจะลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ แล้วเป็นปุโรหิต หลังจากนั้นเกิดความเบื่อหน่าย ก็ออกแสวงหาพระโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าจะเทียบพื้นที่ในสมัยนี้พระองค์จะตรัสรู้ทางทิศเหนือของพม่า
  พระศรีอริยเมตไตร จะมาเกิด พ.ศ. 1,002,531 ที่เมืองเกตุมดีราชธานี ประเทศพม่า (เมียน ม่า) แต่เมื่อถึงเวลานั้นแล้ว ดินแดนบริเวณนั้นก็ไม่ใช่ประเทศเมียนม่าแล้ว เวลานั้นคนเรามีอายุ 80,000 ปี
   

แชร์หน้านี้

Loading...