ผลการเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการ

ในห้อง 'ข่าวทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 24 เมษายน 2006.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,321
  ค่าพลัง:
  +141,934
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>ผลการเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการ </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>20 เมษายน 2549 00:08 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left> จังหวัด : กรุงเทพฯ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 18 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 4,146,300 คน

  ชื่อ - ชื่อสกุล คะแนน

  1.ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ 257,420 คะแนน
  2.นายสมัคร สุนทรเวช 240,312 คะแนน
  3.นายกล้านรงค์ จันทิก 146,525 คะแนน
  4.น.ส.รสนา โตสิตระกูล 118,332 คะแนน
  5.นายพิจิตต รัตตกุล 100,211 คะแนน
  6.นายสมบัติ เมทะนี 53,562 คะแนน
  7.นายขวัญสรวง อติโพธิ 45,715 คะแนน
  8.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 35,505 คะแนน
  9.นายสมัย เจริญช่าง 30,271 คะแนน
  10.ดร.นลินี ทวีสิน 29,589 คะแนน
  11.พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ 26,604 คะแนน
  12.อุทัย พิมพ์ใจชน 25,407 คะแนน
  13.ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต 25,089 คะแนน
  14.นายสามารถ มะลูลีม 24,290 คะแนน
  15.นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 23,132 คะแนน
  16.พล.ต.ท.พิชิต ควรเดชะคุปต์ 22,673 คะแนน
  17.น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 22,491 คะแนน
  18.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 21,449 คะแนน
  19.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 18,322 คะแนน
  20.นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต 17,831 คะแนน
  21.นายปรีชา สุวรรณทัต 17,571 คะแนน
  22.รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร 15,336 คะแนน
  23.นายสัมพันธ์ เสริมชีพ 12,505 คะแนน
  24.นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ 12,436คะแนน
  25.แท้จริง ศิริพานิช 12,273 คะแนน
  26.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว 11,911คะแนน
  27.นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ 11,438 คะแนน
  28.นายศักดา บุญยรักษ์ 10,823 คะแนน
  29.นายพิชิต ชื่นบาน 10,197 คะแนน
  30.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 10,137 คะแนน


  ภาคกลาง

  จังหวัด : สมุทรปราการ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 780,774 คน

  1 มั่น พัธโนทัย 52,229
  2 อนุสรา ยังตรง 33,771
  3 พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว 33,594

  จังหวัด : นนทบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 587,901 คน

  1 ดิเรก ถึงฝั่ง 54,100
  2 เกษมสุข ทรงวัชราภรณ์ 35,643
  3 พล.ต.ต.บุญเลิศ นันทวิสิทธ์ 24,285

  จังหวัด : ปทุมธานี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 593,723 คน

  1 สดใส โรจนวิชัย 51,852
  2 ชนากานต์ ยืนยง 49,725
  3 ไพบูลย์ ชำศิริพงษ์ 43,530

  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 556,637 คน

  1 ประยุทธ์ ฉัตรไชยรัชน์ 109,558
  2 กุมพล สภาวสุ 60,176

  จังหวัด : อ่างทอง มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 215,072 คน

  1 เพทาย ออประเสริฐ 51,443

  จังหวัด : ลพบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 564,797 คน

  1 วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ 41,365
  2 ประเสริฐ วรปัญญา 38,366

  จังหวัด : สิงห์บุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 167,287 คน

  1 วิชัย เทียนถาวร 50,532

  จังหวัด : ชัยนาท มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 251,842 คน

  1 พรทิวา นาคาศัย 54,122

  จังหวัด : สระบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 428,206 คน

  1 สัญญา บุญ-หลง 59,497
  2 องอาจ วงษ์ประยูร 47,646

  จังหวัด : ชลบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 4 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 848,395 คน

  1 สันต์ศักย์จรูญ งามพิเชษฐ์ 59,583
  2 สุรชัย ชัยตระกูลทอง 54,378
  3 ภุชงค์ รุ่งโรจน์ 47,339
  4 ประมวล เอมเปีย 37,588

  จังหวัด : ระยอง มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 402,961 คน

  1. พ.ต.อ.พณาเจือเพชร์ กฤษณะราช 67,393 คะแนน
  2. นายสาย กังคเวคิน 28,467 คะแนน
  3. พ.ต.อ.ดิเรก ศิลา 22,647 คะแนน
  4. นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ 22,325 คะแนน
  5. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ 15,303 คะแนน


  จังหวัด : จันทบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 365,348 คน

  1 ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา 49,373
  2 ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 42,239

  จังหวัด : ตราด มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 151,847 คน

  1 บุญส่ง ไข่เกษ 38,112

  จังหวัด : ฉะเชิงเทรา มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 473,732 คน

  1 พรรณี จารุสมบัติ 115,747
  2 เฉลิมชัย ตันเจริญ 42,590

  จังหวัด : ปราจีนบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 329,744 คน

  1 สุนทร วิลาวัลย์ 86,841

  จังหวัด : นครนายก มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 186,508 คน

  1 เดช บุญ-หลง 54,656

  จังหวัด : สระแก้ว มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 380,514 คน

  1 ขวัญเรือน เทียนทอง 87,061
  2 วิทยา เทียนทอง 84,913

  จังหวัด : ราชบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 601,228 คน

  1 วันชัย ธีระสัตยกุล 67,474
  2 โกเมศ แดงทองดี 66,652
  3 เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 66,137

  จังหวัด : กาญจนบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 548,146 คน

  1 สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 68,893
  2 ธงชาติ รักษากุล 38,512
  3 พล.ต.ต.วัระ เข็มศักดิ์สิทธิ์ 37,785

  จังหวัด : สุพรรณบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 631,583 คน

  1 ประสิทธิ์ โพธสุธน 104,568
  2 พล.ต.ต.สมศักดิ์ รักซ้อน 87,949
  3 พ.ต.อ.ปรีดี เจริญศิลป์ 59,151

  จังหวัด : นครปฐม มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 598,239 คน

  1 พนิดา ปทุมารักษ์ 56,531
  2 ปรีชา นิพนธ์พิทยา 55,923
  3 อนุชา สะสมทรัพย์ 49,588

  จังหวัด : สมุทรสาคร มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 221,052 คน
  1 สุวิศว์ เมฆเสรีกุล 62,997

  จังหวัด : สมุทรสงคราม มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 149,836 คน


  1 นุกูล ธนิกุล 23,397

  จังหวัด : เพชรบุรี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 339,874 คน

  1 ธานินท์ แสงวณิช 89,699

  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 355,534 คน

  1. นายสุชน อินทเสม 47,498 คะแนน
  2. นายอำนวย เทพพิชิตสมุทร 18,039 คะแนน
  3. นายทิวา ศุภจรรยา 16,332 คะแนน
  4. พล ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล 14,386 คะแนน


  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จังหวัด : นครราชสีมา มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 8 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,864,715 คน

  1 ลินดา เชิดชัย 104,658
  2 พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิมปพัลลภ 96,319
  3 สมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 88,074
  4 ไพจิตร ปวะบุตร 79,341
  5 ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59,867
  6 ศิริพร ชาติปฏิมาพงษ์ 50,380
  7 บุญเลิศ ครุฑขุนทด 37,883
  8 พล.ต.ต.เถลิงศักดิ์ สุคนธมาน 37,578

  จังหวัด : บุรีรัมย์ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 5 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,089,731 คน

  1 ชัย ชิดชอบ 156,791
  2 วันรบ อิศรางกูร ณ อยุธยา 82,094
  3 ทวีศักดิ์ คิดบรรจง 72,263
  4 รุ่งโรจน์ ทองศรี 60,151
  5 พัชรี เพชรสว่าง 56,336

  จังหวัด : สุรินทร์ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 4 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 970,741 คน

  1 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 67,593
  2 อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 57,115
  3 ยรรยง ร่วมพัฒนา 56,428
  4 กนกกาญจน์ ควรหา 54,242

  จังหวัด : ศรีสะเกษ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 5 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,041,428 คน

  1 ผ่องศรี แซ่จึง 57,565
  2 ไพโรจน์ วงศ์พรหม 45,762
  3 วิลัดดา อินฉัตร 41,086
  4 จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 25,258
  5 กรีศักดิ์ ไพบูลย์ 22,726

  จังหวัด : อุบลราชธานี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 6 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,233,817 คน

  1 กานต์ กัลป์ตินันท์ 110,209
  2 ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง 86,340
  3 เรืองยศ โภคกุลกานนท์ 82,293
  4 นิทรา เทียมสุวรรณ 76,497
  5 เพ็ญพักตร์ ศรีทอง 34,608
  6 วิจิตร ศรีแสง 29,556

  จังหวัด : ยโสธร มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 397,776 คน

  1 สุพัฒน์ ไชยกุล 41,422
  2 พรรณทิพย์ จันทร์อารักษ์ 34,489

  จังหวัด : ชัยภูมิ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 4 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 820,077 คน

  1 พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา 78,370
  2 พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย 77,206
  3 พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 52,440
  4 อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ 49,172

  จังหวัด : อำนาจเจริญ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 260,867 คน

  1. นางสมหญิง บัวบุตร 54,240 คะแนน
  2. นายสว่าง มุสิกะสาร 43,747 คะแนน
  3. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี 23,241 คะแนน


  จังหวัด : หนองบัวลำภู มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 353,869 คน

  1 อนงค์วิชญา สาริบุตร 70,902
  2 จุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร 44,029

  จังหวัด : ขอนแก่น มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 6 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,280,297 คน

  1 ดวงแข อรรณนพพร 71,845
  2 รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 67,317
  3 อัษฎางค์ แสวงการ 58,017
  4 พ.ต.อ.อุดร ชาญนุวงศ์ 49,551
  5 นิยม ศรีวิเศษ 35,459
  6 เอกราช ช่างเหลา 34,772

  จังหวัด : อุดรธานี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 5 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,084,541 คน

  1 โชคสมาน สีลาวงษ์ 40,096
  2 อรุณี ชำนาญศิลป์ 38,519
  3 ชัยพร รัตนนาคะ 35,419
  4 พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 29,471
  5 อนันต์ ศรีพันธุ์ 26,583

  จังหวัด : เลย มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 448,022 คน

  1 ธนเทพ ทิมสุวรรณ 53,354
  2 เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข 52,613

  จังหวัด : หนองคาย มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 621,017 คน

  1 พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ 76,408
  2 พิทักษ์ ศรีตะบุตร 68,921
  3 น.พ.มารุต มัสยวาณิช 63,437

  จังหวัด : มหาสารคาม มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 698,979 คน

  1. นางรังสิมา เจริญศิริ 74,187 คะแนน
  2. นางคมคาย อุดรพิมพ์ 73,948 คะแนน
  3. นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล 51,436 คะแนน
  4. นางศิริพร วงศ์สวัสดิ์ 31,247คะแนน
  5. นายอำนวย ปะติเส 17,798 คะแนน
  6. นายวีรยุทธ แดนสีแก้ว 14,476 คะแนน


  จังหวัด : ร้อยเอ็ด มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 4 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 957,655 คน

  1 วิรัช ประราศรี 69,979
  2 สานิต ว่องสันธพงษ์ 69,639
  3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล 55,004
  4 จาตุรงค์ ธีระกนก 54,425

  จังหวัด : กาฬสินธุ์ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 702,516 คน

  1 ชะม้อย วรามิตร 90,365
  2 นิพนธ์ ศรีธเรศ 56,717
  3 จำปี โยธารินทร์ 40,298

  จังหวัด : สกลนคร มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 783,186 คน

  1 ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ 67,787
  2 สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ 57,305
  3 นริศร ทองธิราช 52,957

  จังหวัด : นครพนม มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 492,325 คน

  1 สุจินดา ศรีวรขาน 48,285
  2 อารมณ์ เวียงด้าน 47,639

  จังหวัด : มุกดาหาร มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 238,053 คน

  1 วิริยะ ทองผา 55,870

  ภาคเหนือ

  จังหวัด : เชียงใหม่ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 5 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,161,954 คน
  1. นพ.ไกร ดาบธรรม 61,613 คะแนน
  2. นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ 54,569 คะแนน
  3. นางบุษบา ยอดบางเตย 39,402 คะแนน
  4. นายอำนวย ยศสุข 30,122 คะแนน
  5. นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ 28,935 คะแนน
  6. พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทราพิพัฒน์ 22,629 คะแนน
  7. นางพอฤทัย ชินวัตร 20,244 คะแนน


  จังหวัด : ลำพูน มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 315,176 คน

  1 ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ 63,595

  จังหวัด : ลำปาง มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 598,878 คน

  1 ธากรทอง ทองสวัสดิ์ 76,375
  2 พีระ มานะทัศน์ 52,081

  จังหวัด : อุตรดิตถ์ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 355,452 คน

  1 พีระศักดิ์ พษจิต 100,630

  จังหวัด : แพร่ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 367,933 คน

  1 นิยม วิวรรธนดิฐกุล 57,541

  จังหวัด : น่าน มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 358,534 คน

  1 ชัยวุฒื คูอาริยะกุล 56,327

  จังหวัด : พะเยา มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 366,660 คน

  1 อารีย์ ตันบรรจง 37,000
  2 สุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์ 30,332

  จังหวัด : เชียงราย มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 4 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 829,432 คน

  1. นางสลักจิต ติยะไพรัช 125,767 คะแนน
  2. นายวรเกียรติ สมสร้อย 53,300 คะแนน
  3. นางจิราวรรณ วัฒนศิริ 52,726 คะแนน
  4. นายปลื้ม ศุภปัญญา 34,854 คะแนน
  5. พล.ต.ต.สำเนา ศุกระกาญจน์ 23,969 คะแนน
  6. นายนพดล รักมนุษย์ 22,175 คะแนน
  7. นายบุญถิ่น นวลใหม่ 20,872 คะแนน
  8. นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ 16,895 คะแนน

  จังหวัด : แม่ฮ่องสอน มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 144,883 คน
  1 อนันต์ วันไชยธนวงศ์ 43,915

  จังหวัด : นครสวรรค์ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 806,790 คน

  1 อรพินท์ ศิริชัย 101,575
  2 สุชาติ ไตรแสงรุจิระ 88,034
  3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 78,428

  จังหวัด : อุทัยธานี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 244,102 คน

  1 ไพโรจน์ ทุ่งทอง 61,801

  จังหวัด : กำแพงเพชร มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 537,575 คน

  1 สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ 108,675
  2 กฤช อาทิตย์แก้ว 108,197

  จังหวัด : ตาก มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 316,292 คน

  1 รักษ์ ตันติสุนทร 62,037
  2 ชลธิศ สินรัชตานันท์ 52,291

  จังหวัด : สุโขทัย มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 463,005 คน

  1 อารยะ ชุมดวง 88,983
  2 พยุง จิตรธร 49,109

  จังหวัด : พิษณุโลก มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 636,965 คน

  1 พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 65,411
  2 สุรินทร์ ฐิติปุญญา 49,013
  3 เฉลิม ประเสริฐกุล 40,945

  จังหวัด : พิจิตร มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 419,465 คน

  1 วินัย ภัทรประสิทธิ์ 92,864
  2 บรรชา พงศ์อายุกูล 75,253

  จังหวัด : เพชรบูรณ์ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 742,085 คน

  1 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ 133,976
  2 ธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง 89,209
  3 แก้ว บัวสุวรรณ 81,679

  ภาคใต้

  จังหวัด : กระบี่ มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 267,140 คน

  1 อภิชาติ ดำดี 52,696

  จังหวัด : ชุมพร มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 344,727 คน

  1 ฉัตรชัย พะลัง 59,127

  จังหวัด : ตรัง มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 422,428 คน

  1 สุกิจ อัถโถปกรณ์ 81,351
  2 ชวลา สัมพันธรัตน์ 44,133

  จังหวัด : นครศรีธรรมราช มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 5 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 1,081,334 คน

  1 นายพิชัย บุณยเกียรติ 56,981 คะแนน
  2.นายตรีพล เจาะจิตต์ 54,014 คะแนน
  3.นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ 42,702 คะแนน
  4.นายวิทูร กรุณา 40,076 คะแนน
  5.นายสิริวัฒน์ ไกรสินธ์ 38,660 คะแนน

  จังหวัด : นราธิวาส มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 449,400 คน

  1 แวฮามาดี แวดาโอะ 97,514
  2 ฮาลีเมาะ อุตรสินธุ์ 30,096

  จังหวัด : ปัตตานี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 407,707 คน

  1 อนุศาสน์ สุวรรณมงคล 63,432
  2 นิมุคตาร์ วาบา 46,708

  จังหวัด : พังงา มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 173,434 คน

  1 ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ 25,980

  จังหวัด : พัทลุง มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 2 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 366,258 คน

  1 นาที รัชกิจประการ 68,777
  2 เจริญ ภักดีวานิช 43,677

  จังหวัด : ภูเก็ต มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 203,346 คน

  1 ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย 34,142

  จังหวัด : ยะลา มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 301,196 คน

  1 ต่วนอับดุลเลาะ ดาโอ๊ะมารียอ 44,622

  จังหวัด : ระนอง มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 111,110 คน

  1 นภา นทีทอง 15,672

  จังหวัด : สงขลา มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 4 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 910,761 คน

  1 พ.ต.อ.สุรินทร์ ปาลาเร่ 36,107
  2 อนันท์ ทองแก้ว 21,192
  3 สมนึก มีแสง 19,630
  4 ทิพย์วรรณ พัฒโน 17,122

  จังหวัด : สตูล มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 1 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 186,634 คน

  1 สุริยา ปันจอร์ 33,983

  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี มี ส.ว. ได้ทั้งหมด : 3 คน มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 671,280 คน

  1.พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ 54,788 คะแนน
  2.พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร์ 41,754 คะแนน
  3.นายประวิช นิลวัชรมณี 31,332 คะแนน


  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...