ผลแห่งการชักชวนให้คนสร้างกุศล...(มาลาวชิโร)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย nondanun, 10 มิถุนายน 2011.

 1. nondanun

  nondanun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  5,980
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +32,570
  ในทางพุทธศาสนา การชักชวนผู้อื่นทำความดีนั้น
  ผู้ชักชวนก็ได้บุญ และทำให้เป็นผู้มีบริวารมาก
  หากทำด้วยตัวเองด้วยก็ยิ่งจะได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวาร
  ดังเรื่องที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลว่า

  กาลครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลได้รับสั่งให้สันตติมหาอำมาตย์
  ไปปราบปรามโจรที่กำลังฮึกเหิมอย่างหนัก
  เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงทราบว่า
  มหาอำมาตย์ปราบโจรได้อย่างราบคาบแล้ว
  ทรงพอพระราชหฤทัยมาก จึงพระราชทานทรัพย์สมบัติให้เป็นจำนวนมาก
  รวมทั้งหญิงสาวที่เก่งในการร้องเพลงและฟ้อนรำนางหนึ่ง
  อำมาตย์ได้ดื่มเหล้าฉลองชัยชนะจนเมามายถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน
  ในวันที่ เจ็ดเขาจัดแจงแต่งตัวด้วยอาภรณ์อย่างดี
  แล้วขี่ช้างตัวที่ดีที่สุดไปยังท่าอาบน้ำ
  เมื่อไปถึงก็เห็นพระศาสดากำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมือง
  เขาจึงผงกศีรษะถวายบังคมด้วยความเคารพ
  ในขณะที่นั่งอยู่บนคอช้างนั่นเอง

  เมื่อพระศาสดาทรงเห็น จึงทรงแย้มพระโอษฐ์
  พระอานนท์จึงทูลถามถึงสาเหตุที่พระองค์ทรงแสดงกิริยาเช่นนั้น
  พระพุทธองค์ตรัสว่า “อานนท์ เธอจงดูสันตติมหาอำมาตย์
  วันนี้เขาประดับด้วยอาภรณ์อย่างดี มาสู่สำนักเรา
  เขาจะบรรลุพระอรหัตเพียงเพราะไดัฟังธรรมเพียงนิดเดียวเท่านั้นเอง
  และจะปรินิพพานในอากาศ”

  บรรดาชาวบ้านที่ได้ฟังคำของพระศาสดา
  บางพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่า “ท่านทั้งหลาย จงดูกิริยาของพระสมณโคดม
  พระองค์ย่อมพูดสักแต่ปากเท่านั้น ในวันนี้สันตติมหาอำมาตย์นั้นเมาสุราอย่างหนัก
  จะได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหน พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมที่กล่าวมุสาวาท”

  ส่วนพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิคิดกันว่า
  “น่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอานุภาพมาก
  ในวันนี้ เราทั้งหลาย จักได้ดูการเยื้องกรายของพระพุทธเจ้า
  และการเยื้องกรายของสันตติมหาอำมาตย์”

  ฝ่ายมหาอำมาตย์หลังลงเล่นน้ำตลอดทั้งวันที่ท่าอาบน้ำแล้ว
  จึงกลับไปสู่อุทยาน และไปนั่งในโรงดื่ม
  ขณะที่หญิงสาวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานให้นั้น
  ก็ขึ้นไปยืนอยู่ที่กลางเวทีเตรียมจะฟ้อนรำให้มหาอำมาตย์ดู
  แต่พอเริ่มจะแสดง นางก็กลับมีลมพิษเกิดขึ้นในท้องอย่างหนัก
  ปากอ้า ตาเหลือก และในที่สุดก็ขาดใจตาย
  สาเหตุเพราะกินอาหารน้อยมาตลอด ๗ วัน
  เพื่อให้ร่างกายอ้อนแอ้นน่าชมนั่นเอง

  เมื่อมหาอำมาตย์รู้ว่านางตายแล้ว
  เขาก็เกิดความเศร้าโศกอย่างแรงกล้าขึ้นมา กระทั่งส่างเมาทันที
  พิษของสุราที่ดื่มมาตลอด ๗ วัน ได้เสื่อมหายไป
  เขาคิดว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถระงับความโศกเศร้าของเขาได้
  เขาจึงไปขอเข้าเฝ้า พระศาสดาในตอนเย็นพร้อมกับบริวาร
  และกราบทูลถึงเหตุแห่งความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับตน
  และเหตุที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า

  ครั้นพระศาสดาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว จึงตรัสว่า
  “ท่านมาหาเราผู้สามารถที่จะดับความโศกได้แน่นอน
  อันที่จริงน้ำตาที่ไหลออกของท่านผู้ร้องไห้ในเวลาที่หญิงนี้ตายด้วยเหตุอย่างนี้
  มากกว่าน้ำของมหาสมุทรทั้ง ๔ ซะอีก” แล้วจึงตรัสพระคาถา ว่า

  “กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้น
  ให้เหือดแห้งไป กิเลสเครื่องกังวล จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง
  ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ ในท่ามกลาง จักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไป”

  หลังจากพระองค์เทศน์จบ สันตติมหาอำมาตย์ก็บรรลุพระอรหัตผล
  แล้วพิจารณาดูอายุสังขารของตน ทราบว่าตัวเองจะหมดอายุขัยแล้ว
  จึงกราบทูลพระศาสดาว่า

  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงอนุญาตการปรินิพพานแก่ข้าพระองค์เถิด”

  พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “สันตติมหาอำมาตย์ ถ้าอย่างนั้น
  เธอจงเล่ากรรมที่เธอเคยทำไว้ในอดีตแก่เรา
  แต่ก่อนจะเล่า จงอย่ายืนบนพื้นดิน จงยืนบนอากาศชั่ว ๗ ลำตาล”

  มหาอำมาตย์จึงถวายบังคมพระศาสดา
  จากนั้นก็ขึ้นไปสู่อากาศชั่วลำตาลหนึ่ง แล้วลงมาถวายบังคมพระศาสดาอีก
  และขึ้นไปนั่งโดยบังลังก์บนอากาศ ๗ ชั่วลำตาลแล้ว
  จึงเล่าบุรพกรรมของตนเองว่า

  ในกัลป์ที่ ๙๑ แต่กัลป์นี้ ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี
  ตนได้บังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่ง ในพันธุมดีนคร คิดอยู่ว่า
  อะไรหนอเป็นกรรมที่ไม่ทำการตัดรอนหรือบีบคั้นชนเหล่าอื่น
  เมื่อใคร่ครวญอยู่อย่างนี้ จึงรู้ว่ากรรมคือ
  การป่าวร้องบอกบุญ ชักชวนคนทำบุญ เป็นสิ่งที่ดี
  จึงชักชวนชาวบ้านทำบุญ เที่ยวเชิญชวนชาวบ้านทำบุญสมาทาน
  อุโบสถศีลในวันอุโบสถ ถวายทาน
  และฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัย


  ผลของการชักชวนชาวบ้านบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนั้นมีมากมายยิ่งนัก
  ดังที่เกิดขึ้นกับตน คือ พระราชาผู้ใหญ่ทรง พระนามว่า ‘พันธุมะ’
  เป็นพระพุทธบิดา เมื่อได้ทรงสดับความดังนั้น
  จึงรับสั่งให้เรียกตนมาเฝ้า แล้วตรัสถามว่า กำลังทำอะไร ตนจึงทูลไปว่า
  ได้เที่ยวประกาศคุณของพระรัตนะตรัย ชักชวนชาวบ้านทำบุญ ทำกุศล

  พระราชาได้ตรัสถามว่า นั่งอะไรไป ตนได้กราบทูลไปว่า เดินไป
  จึงตรัสขึ้นว่าไม่เหมาะที่จะเดินไปอย่างนั้นหรอก
  จงประดับพวงดอกไม้นี้แล้วขี่ม้าไปเถิด ตรัสแล้วก็พระราชทาน
  พวงดอกไม้ และม้าที่ฝึกแล้วให้ ต่อมาพระราชาเห็นว่าม้าก็ไม่สมควร
  จึงได้พระราชทานรถที่เทียมด้วยม้าพันธุ์ดี
  และไม่นานพระราชาก็คิดว่ารถเทียมม้าก็ไม่สมควรอีก
  จึงได้พระราชทานทรัพย์สินเงินทองพร้อมทั้งเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก
  นอกจากนั้นยังได้พระราชทานช้างเชือกหนึ่งด้วย
  ตนจึงนั่งบนคอช้าง ออกเที่ยวชักชวนคนทำบุญทำกุศลอยู่อย่างนี้สิ้นแปดหมื่นปี
  กลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย กลิ่นอุบล ฟุ้งออกจากปากตลอดกาลมีประมาณเท่านี้”

  หลังจากสันตติอำมาตย์กราบทูลบุรพกรรมของตนแล้ว
  ท่านก็ปรินิพพานบนอากาศนั่นเอง

  ........

  วิธีการทำบุญที่สันตติอำมาตย์ได้ชวนผู้อื่นทำนั้น
  มีทั้งการให้ทาน รักษาศีล และฟังธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ
  ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถทำได้

  เพราะวิธีการทำบุญมีมากมายหลายวิธี เราสามารถทำบุญด้วยการรักษาศีล
  ฟังธรรม และเจริญภาวนา เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ
  เหล่านี้ล้วนแต่ให้อานิสงส์มากมายยิ่งนักแก่ผู้ปฏิบัติ
  ไม่ได้น้อยไปกว่าการทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของเลย

  จะเห็นว่าสันตติอำมาตย์ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  แสดงให้เห็นถึงการมีจิตใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในการทำความดี

  ดังนั้น หากเราคิดอยากจะได้บุญที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้
  ก็จงแน่วแน่ในการสร้างความดีต่างๆ อย่าท้อแท้หมดกำลังใจเมื่อมีมารมาขัดขวาง
  นอกจากนั้นจงใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นปัจจัยในการเข้าถึงสัจธรรม
  เพราะทุกอย่างที่อยู่รอบตัว สามารถเป็นบทเรียนให้เราได้
  หากเรารู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างจริงจัง
  และน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเอง และเมื่อเรามีปัญญาเห็นความจริงแล้ว
  ก็จงพยายามถ่ายทอดต่อไปยังคนอื่นๆ การชี้ทางให้แก่คนอื่น ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่
  เป็นธรรมทาน มีอานิสงส์มากมาย


  (จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 90 พ.ค. 51 โดย มาลาวชิโร)
   
 2. manaeng

  manaeng เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +232
  กลิ่นศีลนั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นบุปผาใดๆในโลกนี้ อนุโมทนาสาธุค่ะ
   
 3. ร้อนแรง

  ร้อนแรง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  212
  ค่าพลัง:
  +716
  ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ กว่าเราจะได้มันมา มันมีอุปสรรค แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ มันย่อมแพ้แก่เรา
   
 4. คนรักชาติ

  คนรักชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  197
  ค่าพลัง:
  +180
  [​IMG]
  ขอบุญบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยะทุกพระองค์ พระโพธิสัตย์ทุกพระองค์โดยมีบุญบารมีของหลวงปู่ดู่และหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดช่วยดลบันดาลให้จิตข้าพเจ้าฝากกระแสจิตไว้กับบุญบารมีของผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพส ฝากกระแสจิตไว้กับบุญบารมีผู้โพสกระทู้ ฝากกระแสจิตไว้กับบุญบารมีผู้อ่านกระทู้ และฝากกระแสจิตไว้กับบุญบารมีของผู้ตอบกระทู้ ข้าพเจ้าอยากมีส่วนร่วมกับบุญบารมีของพวกท่านทั้งบุญบารมีในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ปัจจะโยโหตุ
   
 5. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
 6. leeon

  leeon สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +2
  จะตั้งใจทำบุญต่อไป

  อนุโมธนาบุญด้วยครับ

  สาธุๆๆๆ
   
 7. justonelife

  justonelife เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +189
  อนุโมทนากับเรื่องราวที่แบ่งปันให้นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
   
 8. pontook

  pontook เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  250
  ค่าพลัง:
  +968
  ขออนุโมทนากับคุณ wellrider ในการให้ธรรมทานครั้งนี้ด้วยค่ะ ดีมากๆ เลย
   
 9. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2012
 10. chuchart_11

  chuchart_11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  764
  ค่าพลัง:
  +2,932
  ขออนุโมทนาสาธุ ธรรมใดที่ท่านสำเร็จแล้ว ขอข้าพเจ้าสำเร็จด้วยเทอญ สาธุๆๆ
   
 11. Piagk3

  Piagk3 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  608
  ค่าพลัง:
  +1,222
  สาธุ ๆ ๆ..ข้าพเจ้าสิ้นสงสัย และ แจ่มแจ้งกับอานิสสงฆ์บุญ ของการเป็นผู้นำบุญ บอกบุญให้แก่ผู้อื่นแล้ว อานิสสงฆ์ ช่างมีมากเหลือเกิน สาธุ..กับจขกท Wellrider
   
 12. ถิ่นธรรม

  ถิ่นธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  1,827
  ค่าพลัง:
  +5,397
  เป็นบทธรรมที่ยอดเยี่ยมครับ อ่านแล้วสุขใจ
   
 13. พชรรินทร์

  พชรรินทร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  207
  ค่าพลัง:
  +473
  อนุโมทนาสาธุในธรรทานเป็นอย่างสูงค่ะ

  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 14. Bussarin.K

  Bussarin.K เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  308
  ค่าพลัง:
  +326
  อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอนนี้ดิฉันก็กำลังชักชวนผู้อื่นทำบุญ สร้างกุศล เท่าที่จะสามารถทำได้
  ...รู้สึกจิตมีความสุขมากๆ

  ^^
   
 15. chartsak559

  chartsak559 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +89
  เชิญเข้าร่วมฝึกกรรมฐานทุกวันอาทิตย์ เพื่อสร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเองและอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยดวงวิญญานที่คอยตามอาฆาตที่เคยล่วงเกินกันไว้ด้วยบุญพระกรรมฐาน และแก้คุณไสล้างอาถรรค์ต่างด้วยตัวท่านเอง โดยครูผู้ชำนาญการสอนกรรมฐานมากว่าสิบปี เพื่อเสริมบุญบารมีให้แก่ตัวท่านเอง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
  รอบเช้าเวลา ๙: ๐๐ น รอบฝึกคนไหมที่ไม่เคยมาฝึกเลย
  รอบบ่ายโมง ๑๓:๐๐ น ฝึกคนเก่าที่เคยมาฝึกแล้ว
  โทรสอบถามได้โดยตรง 0813775559
  ณ หมู่บ้านการเคหะชุมชนระยอง ซอย ๑๕ เลขที่ ๑๒๖/๓๒๔
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. chartsak559

  chartsak559 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +89
  ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ( จิตพุทธะ นิพพานเป็นหนึ่ง ) ซึ่งเป็นการร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้ปฏิบัติธรรม และศรัทธาในพระธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ได้นำคำสอน และการปฏิบัติขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เราได้เข้าใจ และปฏิบัติแบบง่าย ๆ ซึ่งพวกเราและท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา ก็สามารถที่จะศึกษา และปฏิบัติตามได้เพื่อเกิดปัญญา แห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ในกองทุกข์อีกต่อไป การที่เราเกิดมาสร้างทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว ปะปนกันไปแต่ละภพ แต่ละชาติ ทำให้เราต้องรับผลแห่งกรรมนั้น ๆ จึงมีการเวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้ง 3 คือ นรก มนุษย์ สวรรค์เราจึงพบกับความทุกข์ไม่ รู้หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้ คือการเข้าถึงแดนพระนิพพาน ขอเชิญทุกท่านที่ปรารถนาจะศึกษา และปฏิบัติธรรม ติดต่อสอบถามได้ ที่สำนักปฏิบัติธรรม "จิตพุทธะ นิพพานเป็นหนึ่ง" ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ชัยภูมิ โทร.0844731186 จ.ระยอง โทร 0813775559 ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม (สูนย์ฝึกวิปัสสนากรรมฐานพุทธบารมีสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดา) จ.ระยอง กำลังก่อสร้าง เทปูนรากฐานหล่อคาน ลงเสาเอกแล้วใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ห้องกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ใช้งบประมาณ 3 แสนบาทเศษ จึงได้บอกข่าว บอกบุญกับท่าน ที่มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ร่วมกับกลุ่ม "จิตพุทธะ นิพพานเป็นหนึ่ง" ณ.. จ.ระยอง ในครั้งนี้ พวกเราลูกศิษย์หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของทุก ๆ ท่านเทอญ "การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง" และเมื่ออาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมสร้างเสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว จะได้สร้างพระประธานเป็นพระทรงเครื่องพระนิพพาน สูงประมาณ 2 เมตร ประดับเพชรทั้งองค์ และจะได้มีการทำบุญบวงสรวง ฉลององค์พระประธาน และเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ระยอง จะแจ้งข่าวบอกบุญให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
  รูปภาพสถานที่สร้างจริง จ.ระยอง เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. พร้อมกันที่หมู่บ้านการเคหะชุมชนระยอง ซ.๑๕
  ช่างเชือมคานบนแล้วส่วนขยายออกมาอีกห้อง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...