ผลแห่งการถวายที่จงกรม

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 16 พฤษภาคม 2019.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQlvP3NsVdEelLiTZxS2PKB8GaSUSuPMPWdllt25lhVuHtCDfPdsReI1L22dA3cEOnw&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ผลแห่งการถวายที่จงกรม
  ************
  (พระจังกมทายกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า)
  [๙๓] ข้าพเจ้าให้สร้างที่จงกรมก่อด้วยอิฐ
  ถวายพระมุนีพระนามว่าอัตถทัสสี
  ผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้คงที่
  [๙๔] ที่จงกรมสร้างสำเร็จดีแล้ว สูง ๕ ศอก ยาว ๑๐๐ ศอก ควรเป็นที่เจริญภาวนา น่ารื่นรมย์ใจ
  [๙๕] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี
  ทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชน ทรงรับแล้ว
  ทรงใช้พระหัตถ์กอบทรายแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า
  [๙๖] ด้วยการถวายทรายนี้ และด้วยการสร้างที่จงกรมถวายดีแล้ว
  ผู้นั้นจักได้ครองทรายที่สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ
  [๙๗] เขาจักครองเทวสมบัติ มีเหล่านางเทพอัปสรแวดล้อม
  เสวยสมบัติในเทวดาทั้งหลายถึง ๓ กัป
  [๙๘] เขามาเกิดยังมนุษยโลกแล้ว
  จักเป็นพระราชาในแว่นแคว้น
  และจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดิน ๓ ชาติ
  [๙๙] ในกัปที่ ๑๑๘ (นับจากกัปนี้ไป)
  ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้น
  จึงไม่รู้จักทุคติเลย
  นี้เป็นผลแห่งการถวายที่จงกรม
  [๑๐๐] คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘
  และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว
  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แล
  ได้ทราบว่า ท่านพระจังกมทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้
  ………….
  จังกมทายกเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=32&siri=50

  ศึกษาเพิ่มเติมในอรรถกถาจังกมนทายกเถราปทาน http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=50


  ***********************************************

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2019
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  ที่จงกรมอันไม่มีโทษ
  ...............
  ก็ที่จงกรมขนาดเล็ก (อนุจงฺกมํ) โดยส่วนกว้างหนึ่งศอกหนึ่งคืบ ที่ข้างทั้งสองประมาณหนึ่งศอก ด้านยาวประมาณ ๖๐ ศอก
  มีพื้นอ่อนเกลี่ยทรายไว้เรียบเหมาะสม

  เพราะฉะนั้น ที่นั้นเช่นนั้น ได้เป็นเหมือนที่จงกรมของพระมหามหินทเถระผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิดแก่ชาวเกาะในเจติยคีรี
  ด้วยเหตุนั้น สุเมธบัณฑิตจึงกล่าวว่า เราสร้างที่จงกรมเว้นโทษ ๕ อย่าง ที่อาศรมบทนั้นดังนี้.
  ..................
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34.0&i=1&p=2


  c_oc=AQnLetF1vztCTYp5y1QavDnBYkk9D6xrjHaRXAWmyJQlfVwTnv8yNztfPmeDekVVwVg&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQk8W3g48HdE93jntjAaD512Woci4zIBTiewEvHmoyENOnHbwKuLhkCj3a6X9Sdnf6g&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  การสร้างที่จงกรม
  ***********
  [๒๘] ในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อธรรมิกะ เราสร้างอาศรมอย่างดี สร้างบรรณศาลาอย่างดีไว้

  [๒๙] ในที่นั้น เราสร้างที่จงกรมซึ่งเว้นโทษ ๕ ประการ
  เป็นที่นำมาซึ่งอภิญญาพละประกอบด้วยคุณ ๘ ประการ
  .............
  ข้อความบางตอนใน สุเมธกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=33&siri=193

  โทษ ๕ ประการ คือ (๑) ที่แข็งกระด้างขรุขระ (๒) มีต้นไม้อยู่ภายใน (๓) มีกอไม้ปกคลุม (๔) แคบเกินไป (๕) กว้างเกินไป

  ประกอบด้วยคุณ ๘ ประการ หมายถึงประกอบด้วยสุขของสมณะ ๘ ประการ (๑) มีจิตเป็นสมาธิ (๒) บริสุทธิ์ (๓) ผุดผ่อง (๔) ไม่มีกิเลสยียวน (๕) ปราศจากกิเลส ที่เป็นเหตุให้เศร้าหมอง (๖) อ่อนโยน (๗) ควรแก่การงาน (๘) ตั้งขึ้นไม่หวั่นไหว
  ……….
  ดูรายละเอียดใน อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ รัตนะจงกรมกัณฑ์
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=9#โทษแห่งที่จงกรม_๕_ประการ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2019
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQkYNjJFaZflUwIEgOujayb6Kn4J5T1I4anVQKIMUbqXcRNhtcATIekgi0UfPqte3K8&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ที่จงกรมที่แคบเกินไป
  ...............
  เมื่อเดินจงกรมในที่จงกรมแคบเกินไป โดยกว้างหนึ่งศอก หรือครึ่งศอก
  เล็บก็ดี นิ้วเท้าก็ดี ย่อมแตก เพราะลื่นไปในที่จำกัด
  เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรมแคบเกินไป พึงทราบว่าเป็นโทษที่สี่.
  ..................
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34.0&i=1&p=2
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQkzeMwGVCnljWIdWJuUSBL1KL5aITxzmheormRwxOXbRwtYH3oVuWW-yKlnUA1KynQ&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg


  ที่จงกรมเป็นที่ปกปิดด้วยชัฏ
  ...............
  เมื่อจงกรมในที่จงกรมอันรกด้วยชัฏมีหญ้าและเครือไม้เถาเป็นต้น
  ย่อมเหยียบสัตว์มีงูเป็นต้น ในเวลามืดให้ตาย หรือถูกสัตว์มีงูเป็นต้น ขบกัดเอา
  เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรมปกคลุมด้วยชัฏ พึงทราบว่าเป็นโทษที่สาม.
  ..................
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34.0&i=1&p=2
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQkhpu3rJENUZPhiwS74uk0ezarkUl2ijRxMsNbeegYZwtZOrtgRaOkcEkK2DH9PQM0&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ที่จงกรมมีต้นไม้ภายใน
  ...............
  เมื่อต้นไม้มีอยู่ภายในที่จงกรม หรือมีอยู่ในท่ามกลาง หรือในที่สุดแห่งที่จงกรม
  ผู้จงกรมอาศัยความประมาทแล้ว ย่อมกระทบกับหน้าผากหรือศีรษะ
  เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรมมีต้นไม้ภายใน พึงทราบว่าเป็นโทษที่สอง.
  ..................
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34.0&i=1&p=2
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQkRuB1remOoUXSWaaNSis5b6RfA3F__joWUKaMu8YdwAwYZ75r5rNSTAXrO5anEuCM&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg


  ที่จงกรมเป็นที่แข็งและขรุขระ
  ...............
  จริงอยู่ ที่จงกรมที่มีภูมิภาคแข็งขรุขระ เท้าทั้งสองของผู้จงกรมย่อมเจ็บ เท้าย่อมบวม จิตย่อมไม่ได้เอกัคคตา กรรมฐานย่อมวิบัติ.

  แต่ในพื้นที่อ่อนสม่ำเสมอกัน โยคีอาศัยที่อาศัยอยู่อันผาสุกแล้ว ก็ทำกรรมฐานให้สมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบที่จงกรม เพราะเป็นภูมิภาคแข็งและขรุขระ ว่าเป็นโทษที่หนึ่ง.
  ..................
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34.0&i=1&p=2

   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQncdpR77DNg3vXYPYn75WLHJNZkv0Wi6sGSsBX9IJ-va93Z8GOn09lhmS3mNxmCkrg&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg


  ที่จงกรมที่กว้างเกินไป
  ...............
  เมื่อจงกรมในที่จงกรมกว้างเกินไป จิตย่อมพล่าน ย่อมไม่ได้เอกัคคตา
  เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรมกว้างเกินไป พึงทราบว่าเป็นโทษที่ห้า.
  ..................
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34.0&i=1&p=2
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,951
  กระทู้เรื่องเด่น:
  347
  ค่าพลัง:
  +59,059
  c_oc=AQk5RAFgGAnuYEx69c-Q10xFnHoM3AC6ZX4bgInHJ-VjgLHebZJmxGeqFn-M_VETmIY&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...