ปิดรับบริจาค ฝากตรวจรายชื่อด้วยนะคะ บุญถวายพระไตรปิฏก ณ วัดป่าภาวนาราม น.1

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 25 เมษายน 2020.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  รายชื่อให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ชื่อท่านใดตกหล่น ขอให้แจ้งชื่อสกุล และสลิปการโอนด้วยนะค ปิดตรวจรายชื่อวันที่ 13 สค 63 นะคะ ลำดับที่ตรวจแล้วถือว่าถูกต้อง จะใส่ ✅ ไว้นะคะ

  1 พระมหาเมธี จารุวัณโณ วัดป่าภูรัง อ.เมืองชัยภูมิ
  2 คุณพิทักษ์พงษ์ เสียงล้ำ
  3 คุณกานต์ชนก Angel Kanchanok Nopkunangkul
  4 คณ Cusapong
  5 คณคมศร จันทร
  6 คณะทำบุญทุกวัน
  7 ครอบครัวคำแย้ม (จอดซักรีด)
  8 คุณ Alexie Fany Jaanhom
  9 คุณ ChompuMu-Lii
  10 คุณ Lek Lek
  11 คุณ sindhus
  12 คุณ tchalatและครอบครัว
  13 คุณ Zakell
  14 คุณ กานต์ชนก Angel Kanchanok Nopkunangkul
  15 คุณ ยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล
  16 คุณกมลทรรศน์ โถสูงเนิน
  17 คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์
  18 คุณกฤษณา ศิริวัฒน์
  19 คุณกษิรา รุ้ง
  20 คุณกัมปนาท ปากน้ำ
  21 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  22 คุณเกลียวพัตรา ชื่นศรี
  23 คุณคณากร อินทร
  24 คุณคมกริช Komkrit Tekasiribunya
  25 คุณคมศร จันทร
  26 คุณค้ำคูณ บัวขำ
  27 คุณจักรินทร์ คุ้มพันธ์
  28 คุณจารุดา โภคศิริ
  29 คุณจำเนียร น้อยจุฬา40 บาท
  30 คุณจำรัส อุดขาว
  31 คุณจิตติมา ติ๊บโท๊ะ และครอบครัว
  32 คุณจิรพงศ์ เพ็งศาสตร์
  33 คุณจิรศักดิ์ คำหาญ
  34 คุณจีรศักดิ์ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  35 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์
  36 คุณชนิตา พุ่มพวง
  37 คุณชลธิษา May May
  38 คุณชวิศา
  39 คุณชาตรี ชูศักดิ์
  40 คุณชูเดช แสงพิรุณ
  41 คุณฐิตินันท์ ชูคง
  42 คุณณัฐกิจ บุญมี
  43 คุณณัฐพงศ์ โรจน์วิรัตน์
  44 คุณสายสุณีย์ ชูบัวทอง คุณณัฐพงค์ ชูบัวทองคุณรัตติญา ชูบัวทอง คุณเศวตนันท์ ชูบัวทอง
  45 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว
  46 คุณดวงพร
  47 คุณต้นไม้ ของพ่อ
  48 คุณตรีเทพ จามพัฒน์
  49 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง
  50 คุณทสมา เฑียรเดชสกุล
  51 คุณธัญทิพย์ อธิชัยธนพงศ์
  52 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว
  53 คุณธีรยุทธ รัชตจิระโยธินและครอบครัว
  54 คุณธีรวัฒน์ คำหนัก
  55 คุณธีรวุธ เจริญสุข
  56 คุณธีระ ทองสีอ่อน
  57 คุณธีราพร อินทศรี
  58 คุณนพชัย เดชเสน
  59 คุณนพพร ดิลกรัตน์วณิช
  60 คุณนิกร เจริญสุข
  61 คุณนิตยา น้อยจุฬา
  62 คุณนิเวศน์ วิเศษไชยศรี
  63 คุณบูรณี สุวัณณะสังข์
  64 คุณเบเบ้
  65 คุณประวิตร พลอยงาม
  66 คุณประสิทธิเม ดีชาติ คุณ ธนัญชัย นวโกฏิ
  67 คุณปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
  68 คุณปราโมทย์ กุลพญา
  69 คุณปวีณา อรรฆยเวที
  70 คุณปองชัย เบลว พะเยา
  71 คุณปัทมวรรณ ปัทมรังษี
  72 คุณพงศ์มานิต นพรัตน์
  73 คุณพงศ์สิริ แข็งขันธุ์
  74 คุณพจนาจ ทับลอย
  75 คุณพรชีวรรณ วงศ์ทอง
  76 คุณพัสตราภรณ์ ชูประยูร
  77 คุณพูลภัทร ปิยะอนันต์
  78 คุณเพชร สำราญศิลป์
  79 คุณเพชรรัตน์ รัตนเมธานนท์
  80 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์
  81 คุณเพิ่มพูน วงศ์คำ และคุณภาวิดา อมรปรียากุล
  82 คุณภัทราพร ภัทร์โยธิน
  83 คุณภีมเดช Pemadech Titikatima
  84 คุณมงคล พลเดชนันท์
  85 คุณมลนัยน์ ทรายทอง และครอบครัว
  86 คุณเมวดี พินันชัย
  87 คุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา
  88 คุณรัชพล วรศาสตร์
  89 คุณรัฐ ผลิเจริญสุข
  90 คุณวนิดา วงเหมาะและครอบครัว
  91 คุณวนิดา อุทานิตย์และครอบครัว
  92 คุณวรางคณา อักขระพร้อมครอบครัว
  93 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ
  94 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดา นาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  95 คุณวินัย ดาษทรัพย์
  96 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ
  97 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ
  98 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว
  99 คุณวิษณุพงศ์ นิลน้อย
  100 คุณวิสาข์ บุญเกษและครอบครัว
  101 คุณวีรพงษ์ เจริญสุข
  102 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ
  103 คุณศรายุทธ พรมนิกร
  104 คุณศศธร ชมพูโคตร
  105 คุณศศิธร บัวหลวง
  106 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว
  107 คุณศุภวิชญ์ ชื่นพิมาย
  108 คุณสมภพ ภูคำ
  109 คุณสายัณห์ มีสนาม
  110 คุณสุกัญญา ปี่ทอง และครอบครัว
  111 คุณสุชาดา หาญกลั่น
  112 คุณสุนทรี บานเย็น เจี๊ยบ
  113 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประเสริฐ
  114 คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพรและครอบครัว
  115 คุณสุรีลักษณ์ หมอโอสถ
  116 คุณอดิศักดิ์ เเหล่มเลย กุ๊งกิ๊ง
  117 คุณอนันต์ มณีเมฆ
  118 คุณอนุกูล พรประสิทธิ์แสง
  119 คุณอนุชา ลาภสาร
  120 คุณอนุชา สาริมา
  121 คุณอภิญญา ชื่นศิริ
  122 คุณอภิวัฒน์ รัตนรักษ์วรกุล
  123 คุณอรรถพล นภากาญจน์
  124 คุณอัครินทร์ วงศ์ธีรญาณเดช
  125 คุณอัยย์รดา NungXy Irada
  126 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว
  127 คุณอำอวย น้อยจุฬา
  128 คุณอิสรีย์ อนุตรธนศักดิ์ และครอบครัว
  129 คุณอุทัย พรมโคกสี
  130 คุณอุไรวรรณ สีมาขจร
  131 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ
  132 ด.ช.กฤติน ตุลวรรธนะ
  133 คุณอุษณีย์ - ฉลอง เจริญวงศ์สวัสดิ์
  134 นายนครินทร์ จันทร์ประทีปและครอบครัว
  135 พ่อบุญแม่เล็ก และลูกๆ หลาน ๆ แม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ
  ✅136 แม่ชีเกตุทิพพาพรณ์ ณัฐเวโรจน์
  137 ร้อยโทฉิน ตริณโกสินทร์ และครอบครัว
  ✅138 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา
  ✅139 คุณณัฐวัตร นายอนุ นางพัชรา จักรกร


  ด้วยทางวัดป่าภาวนาราม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ ยังไม่เคยมีพระไตรปิฏก ประสงค์จะได้แบบ 45 เล่ม พร้อมตู้ ถ้ามีปัจจัยเหลือขออนุญาตนําไปสมทบทุนพระไตรปิฎกพร้อมตู้ วัดอื่นที่เป็นคิวต่อไป

  ทางร้านได้แจ้งราคาตู้ว่า ราคาอาจจะเพิ่มขึ้น เพราะทองมีราคาสูงขึ้น ราคาแผ่นทองคำเปลวจึงสูงตามไปด้วยค่ะ

  สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธา

  หรือเป็นเจ้าภาพ เล่มละ 450 บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

  110189210_2721239841488284_7481678998160280345_n.jpg 123456.jpg 106558276_2701041830174752_5964023965008275961_o.jpg 86969794_154498716006911_841241719415504896_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2020 at 11:30
 2. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +6,319
  ขอร่วมบุญถวายพระไตรปิฏก 45 เล่ม ณ วัดป่าภาวนาราม อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
  โอน 20 บาท เข้าบัญชี ธ.ทหารไทย
  วันที่ 25 เมษายน 2563

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 3. mypolicexp

  mypolicexp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  558
  ค่าพลัง:
  +2,014
  ร่วมทำบุญ 100 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
   
 6. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  3,146
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,842
  ขอร่วมบุญจัดทําพระไตรปิฎก 20 บาทถวายวัดในครั้งนี้ครับ เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในโอกาศนี้ด้วยครับ สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
   
 8. นรินสาคร

  นรินสาคร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  275
  ค่าพลัง:
  +569
  ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏก 45 เล่ม ณ วัดป่าภาวนาราม อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ จำนวน 20 บาท ครับ
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
   
 9. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +6,319
  ขอร่วมบุญถวายพระไตรปิฏก 45 เล่ม ณ วัดป่าภาวนาราม อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
  โอน 20 บาท เข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 11. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  3,146
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,842
  ขอร่วมบุญจัดทําพระไตรปิฎก 20 บาทถวายวัดในวันนี้ เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในโอกาศนี้ด้วยครับ สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 13. T@o@T

  T@o@T เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  249
  ค่าพลัง:
  +1,907
  ผมและญาติมิตรขอร่วมบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  อนุโมทนาสาธุค่ะ
   
 15. Phulphat

  Phulphat สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2020
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +26
  ขอร่วมบุญด้วยค่ะ
  คุณพูลภัทร ปิยะอนันต์ 20 บาท Transfer-03-05-2020 12-04-49.jpg
   
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
   
 17. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  3,146
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,842
  ขอร่วมบุญวันนี้ 10 บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +6,319
  ขอร่วมบุญถวายพระไตรปิฏก 45 เล่ม ณ วัดป่าภาวนาราม อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ จำนวน 10 บาท

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 19. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,196
  ค่าพลัง:
  +16,039
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 20. SaM-IssaRee

  SaM-IssaRee สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 เมษายน 2020
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +13
  ข้าพเจ้านาย อิสรีย์ อนุตรธนศักดิ์ และครอบครัวขอร่วมบุญถวายพระไตรปิฎกและตู้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...