พระกษิติครรษ์มหาโพธิสัตว์ (地藏菩薩, ตี้จั้งผู่สัก, 地蔵菩薩, Jizo Bosatsu)

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย plaspirit, 28 สิงหาคม 2016.

 1. plaspirit

  plaspirit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  368
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,117
  [​IMG]

  พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ เป็นนามของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นที่นับถือเป็นหลักอยู่ในศาสนาพุทธมหายานในแถบเอเชียตะวันออก มักแสดงไว้ด้วยรูปลักษณ์ของพระภิกษุมหายาน นามของพระโพธิสัตว์องค์นี้อาจแปลได้ว่า "ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน" ("Earth Treasury"), คลังแห่งแผ่นดิน ("Earth Store"), "บ่อเกิดแห่งแผ่นดิน"( "Earth Matrix"), หรือ "ครรภ์แห่งแผ่นดิน" ("Earth Womb")

  สาเหตุที่ทำให้พระกษิติครรภโพธิสัตว์(ตี้จั้งผู่สัก) เป็นที่นับถืออย่างกว้างขวางนั้น มาจากเรื่องราวของปณิธานของพระองค์ที่มีจารึกไว้ใน “พระสูตรปณิธานแห่งพระกษิติครรภโพธิสัตว์” หรือ “ตี้จั้งผู่สักเปิ่นเอวี้ยนจิง”(地藏菩萨本愿经) ที่ทรงแผ่เมตตาธรรมต่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหกในนรกภูมิ พระองค์รู้สึกเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจช่วยเหลือมิให้สรรพชีวิตหลงเดินในทางผิด จนตกตายไปสู่นรกภูมิเช่นนั้น พระกษิติครรภโพธิสัตว์จึงได้ยินยอมอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เหล่าสัตว์โลกในนรกภูมิ ทรงมีความปรารถนาจะให้แสงแห่งพระธรรมชี้นำทางสว่างให้แก่สัตว์ทั้งปวง โดยมีมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่า “หากตราบใดที่นรกยังไม่ว่างเปล่า ตราบนั้นก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ”

  “หากตราบใดที่นรกยังไม่ว่างเปล่า ตราบนั้นก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ”


  พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์เป็นที่รู้จักจากปณิธานของพระองค์ซึ่งมุ่งรับผิดชอบการสั่งสอนสรรพสัตว์ที่อยู่ในกามภูมิทั้งหก ระหว่างสมัยของศาสนาพระโคตมพุทธเจ้าจนถึงการมาตรัสรู้ของพระศรีอริยเมตไตรย และมหาปณิธานสำคัญในการช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากนรกทั้งหมด หากนรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรกก็จะยังไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ ด้วยเหตุดังกล่าว พระองค์จึงถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์นรกทั้งปวง เช่นเดียวกับการเป็นผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเทพอุปถัมภ์ของเด็กที่เสียชีวิตและทารกที่ตายจากการแท้งในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

  รูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์องค์นี้ ปกติมักทำเป็นรูปพระภิกษุมหายาน มีรัศมีเปล่งรอบพระเศียรซึ่งปลงพระเกศาแล้ว หัตถ์หนึ่งทรงจับไม้เท้าซึ่งใช้เปิดประตูนรก อีกหัตถ์หนึ่งทรงถือแก้วจินดามณี (แก้วสารพัดนึก) เพื่อประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืด

  “ พระผู้มีพระภาค รับสั่งว่า ดูก่อนกุลบุตร สมมุติว่ามีบุคคลหนึ่ง ได้มีจิตเลื่อมใส เคารพบูชา
  นอบน้อมเป็นที่พึ่ง ภาวนาถึง และตั้งจิตอธิษฐานต่อเมตไตรยะ มัญชุศรี อวโลกิเตศวร สมันตภัทร และ
  มหาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มีจำนวนเท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา อยู่ตลอดเวลาหนึ่งร้อยกัลป์ กุศลนั้นก็
  ยังไม่เท่ากับอีกบุคคลหนึ่ง ที่มีจิตเลื่อมใส เคารพบูชา นอบน้อมเป็นที่พึ่ง ภาวนาถึง ตั้งจิตอธิษฐานต่อ
  กษิติครรภ์โพธิสัตว์ แม้เป็นเวลาเพียงการบริโภคอาหารมื้อหนึ่ง ความปรารถนาทั้งปวงที่มีอยู่ในใจ ก็
  จะสำเร็จอย่างรวดเร็ว

  เหตุไฉนนั้นฤๅ เพราะกษิติครรภ์โพธิสัตว์ได้ยังประโยชน์ และความผาสุกแก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย
  เป็นอันมาก จึงทำให้ความปรารถนาทั้งหลายของหมู่สัตว์ได้สมบูรณ์พร้อม เป็นดุจแก้วจินดามณี แล
  ดุจคลังมหาสมบัติ เพราะโพธิสัตว์องค์นี้ปรารถนาจะสั่งสอนหมู่สัตว์ทั้งหลาย มีปณิธานและกรุณาที่
  ยิ่งใหญ่มานานแสนนาน มีความกล้าหาญและพากเพียรยิ่งนัก มากกว่าโพธิสัตว์ทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้
  เธอทั้งหลายพึงสักการะบูชาเถิด”

  เหตุผลที่มีอานิสงค์เช่นนี้ อ้างตาม กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร ตอนหนึ่งว่า …
  “พระเมตไตรยะ พระมัญชุศรี พระอวโลกิเตศวร พระสมันตภัทร ซึ่งล้วนแต่เป็นมหาโพธิสัตว์ ปณิธาน
  ของแต่ละพระองค์นั้น ยังมีที่สิ้นสุดลงได้ แต่ปณิธานของพระกษิติครรภ์นั้น ไม่มีสิ้นสุด อานิสงค์จึงหา
  ประมาณไม่ได้ ไปตามกำลังของปณิธาน ”


  น่าสังเกตอย่างหนึ่งที่ว่าการเลื่อมใสสักการะพระกษิติครรภ์ แล้วจะได้รับผลบุญมากมายกว่า
  การกราบไหว้พระโพธิสัตว์อื่นๆ คือ สัตว์ในนรกหรืออบายภูมินั้น ล้วนแต่เป็นผู้มีกรรมหนัก ขึ้นชื่อว่า
  เกิดในอบายแล้ว ก็ย่อมหาความเจริญไม่ได้ เป็นผู้โง่เขลา สอนยาก เพราะกรรมเก่ามาปิดกั้นปัญญาให้
  เห็นธรรมยาก แต่พระกษิติครรภ์ก็ยังมีกรุณาไพศาล เลือกที่จะไปโปรดสัตว์ในภพภูมิเหล่านี้ ด้วยความ
  อดทนและวิริยะ ท่านใช้อุปายะหรือวิธีการมากมายเพื่อโปรดสัตว์นรกเหล่านั้น จึงเรียกได้ว่า งานของ
  พระกษิติครรภ์นั้นยากกว่างานอื่นๆ หลายเท่านัก ในพระสูตรว่า ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถาม
  พระกษิติครรภ์ว่า “เหตุใดท่านถึงลงไปโปรดสัตว์ในนรก พระกษิติครรภ์ตอบว่า หากเราไม่ไปแล้วใคร
  จะไป” ซึ่งถือเป็นคำตอบที่สั้นๆ แต่ได้ใจความ

  ข้อนี้คือเหตุผลที่ว่า หาใช่พระมหาโพธิสัตว์อื่นๆ จะด้อยกว่าพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ แต่ว่ามหา
  ปณิธานของพระกษิติครรภ์ เป็นเลิศกว่าปณิธานของโพธิสัตว์องค์อื่นๆ
  ดั่งคำที่ว่า ความกรุณาของ
  พระอวโลกิเตศวร เป็นเลิศกว่ากรุณาของโพธิสัตว์ทั้งปวง ปัญญาของพระมัญชุศรีเป็นเลิศกว่าปัญญา
  ของโพธิสัตว์ทั้งปวง แต่ละพระองค์ล้วนเสมอภาคกัน หมู่สัตว์ย่อมมีจิตศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์องค์
  อื่นๆ ได้ตามจริตอัธยาศัยของตน ซึ่งจะได้รับมหากุศลที่ไม่มีประมาณทั้งสิ้น

  “เมื่อโปรดสรรพสัตว์หมดสิ้นแล้วจึงจะสำเร็จโพธิญาณ หากนรกยังไม่ว่างจะไม่ขอสำเร็จพุทธ
  ผล” เพราะเหตุปัจจัยอะไรจึงทำให้พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ขอให้พวกเราไป
  อ่านกษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร ซึ่งมีกล่าวบรรยายไว้อย่างละเอียด พระกษิติครรภ์ไม่ได้
  ประกาศปณิธานว่า “โปรดสัตว์จนนรกว่าง” มาแค่ชาติเดียว หรือสองชาติ แต่ท่านประกาศปณิธาน
  แบบนี้มาหลายชาติประมาณไม่ได้

  ใน “กษิติครรภโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร” พระโลกเชษฐ์( พระพุทธเจ้า)ทรงแสดงอานิสงส์ แห่งการบูชาพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ ด้วยการสวดรำลึกถึงพระนาม การถวายการสักการะ ฯลฯ ไว้ ๒๘ ประการดังนี้

  ๑. ทวยเทพและนาคคอยอารักษ์,
  ๒. บุญกุศลเพิ่มพูน,
  ๓. อริยะเหตุเพิ่มพูน,
  ๔. โพธิจิตไม่เสื่อมถอย,
  ๕. เครื่องบริโภคและอุปโภคบริบูรณ์,
  ๖. โรคภัยไม่กล้ำกลาย,
  ๗.พ้นแล้วจากภยันตรายอันเกิดแต่น้ำและไฟ,
  ๘. ไม่มีโจรภัยมาเบียดเบียน,
  ๙. เป็นที่นับถือของชนทั้งหลาย,
  ๑๐. ทวยเทพและภูตผีคอยช่วยเหลือ,
  ๑๑. อิตถีเพศเปลี่ยนเป็นบุรุษเพศ (หมายถึงสตรีเพศ ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นชาย),
  ๑๒. เป็นผู้นำแห่งสตรี (ในชาติที่เกิดเป็นหญิง),
  ๑๓. ลักษณะสง่างาม,
  ๑๔. ได้บังเกิดในเทวโลก,
  ๑๕. ได้บังเกิดเป็นกษัตริย์,
  ๑๖. มีญาณหยั่งรู้ชะตา,
  ๑๗. สมปรารถนา,
  ๑๘. มีความบันเทิง,
  ๑๙. อันตรายทั้งปวงไม่กล้ำกลาย,
  ๒๐. บาปกรรมสูญสลาย,
  ๒๑. เดินทางสะดวก (หมายถึง จะทำการสิ่งใดๆ ก็ดี มีการเดินทาง เป็นต้น ย่อมจะสะดวกราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค),
  ๒๒. นอนหลับเป็นสุข,
  ๒๓. พ้นจากทุกข์ทั้งปวง,
  ๒๔. เกิดมามีบุญวาสนา,
  ๒๕. เป็นที่ยกย่องของบัณฑิต,
  ๒๖. ปัญญาหลักแหลม,
  ๒๗. มีจิตเมตตากรุณา,
  ๒๘. ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

  ความรู้เพิ่มเติม:
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60960742/DizangPusa.pdf

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กันยายน 2016
 2. plaspirit

  plaspirit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  368
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,117
  [​IMG]

  อนุโมทนากับพุทธิภูมิทุกท่านด้วยครับ ที่อธิษฐานสละตนเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2016
 3. plaspirit

  plaspirit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  368
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,117
  คาถาดับบาปของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

  [ame="https://www.youtube.com/watch?v=UOXOh68UO4U"]https://www.youtube.com/watch?v=UOXOh68UO4U[/ame]

  มนต์ดับบาปของพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

  "โอม ปอ ลา มอ ลิง ทอ นิง ซอ ผ่อ ฮอ"

  อนุโมทนากับพุทธภูมิทุกท่านด้วยครับ ที่อธิษฐานสละตนเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กันยายน 2016
 4. plaspirit

  plaspirit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  368
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,117
  เพลงพระกษิติครรภ์ (จีน)

  [ame="https://www.youtube.com/watch?v=UqVPcTbuYT4"]https://www.youtube.com/watch?v=UqVPcTbuYT4[/ame]

  "นะ โม ตี้ จ้าง หวัง ผู่ สัก"
  "โอม ปอ ลา มอ ลิง ทอ นิง ซอ ผ่อ ฮอ"


  อนุโมทนากับพุทธภูมิทุกท่านด้วยครับ ที่อธิษฐานสละตนเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์
   

แชร์หน้านี้

Loading...