พระคัมภีร์ พระคาถาขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย ktoy, 7 กรกฎาคม 2018.

 1. ktoy

  ktoy สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +3
  พระคัมภีร์ พระคาถาขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย


  ฤทธิ์ธานุภาพ พระคาถาของพระองค์พระคัมภีร์เล่มนี้ มีฤทธิ์ธานุภาพมาก สามารถบันดาลให้มนุษย์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดังกล่าวคือ

  ถ้าหากภายในจิตใจมีความทุกข์เศร้าหมองแก้ไขมิได้ หรือต้องตกอยู่ภายในภาวะแวดล้อมของคนพาลทั้งหลาย ให้อ่านเป็นเนืองนิจ องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระผู้อยู่เบื้องบน จะดลบันดาลให้พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ แม้บุตรชายหญิงประพฤติมิชอบ ทั้งนิสัยจิตใจดื้อดึง แข็งกร้าว ไม่อาจอบรมว่ากล่าวตักเตือนได้ ให้ผู้เป็นพ่อแม่อ่านภาวนาความคุ้มครองอยู่เสมอๆ

  องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยและองค์เทพทั้งหมด ผีสาง เทวดา จะดลใจบุตรชายหญิงของผู้อ่านให้กลับตัวกลับใจทำตัวเป็นคนดี หรือถ้าภายในครอบครัวมีคนป่วยเรื้อรังใช้ยารักษาไม่หาย ให้อ่านพระคัมภีร์มากๆ ผู้ป่วยจะได้หายหรือจะได้พบหมอที่มีความสามารถเยียวยาให้หายขาดจากโรคนั้นๆ ได้

  ครอบครัวใด หากเกิดภัยร้ายแรงเป็นเหตุให้พ่อแม่พี่น้อง สามีภรรยา หรือบุตร ถึงกับล้มหายตายจากกันก็ตาม ให้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นประจำทุกวันเช้าค่ำ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ไปสู่สวรรค์ได้ ผู้มีชีวิตอยู่ก็จะได้พบทางสว่างต่อการดำรงชีวิต หรือคนที่ถูกของทำด้วยอาคมก็ตาม ก็สามารถอ่านพระคัมภีร์นี้ขับไล่แก้ไขได้ผลนักแล อ่านพระคัมภีร์นี้แล้วสิ่งชั่วร้ายจะหมดไปโดยไม่หลงเหลืออยู่เลย เกิดความเป็นศิริมงคลสงบสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

  2 ตุลาคม 2540

  คำบูชา องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย

  องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ ทรงเป็นพระผู้นำอันศักดิ์สิทธ์ยิ่งของมนุษย์ชาติทั้งมวล พระองค์ทรงเสด็จลงมาปกป้องภัยร้ายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเมืองมนุษย์ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของสัตว์โลกทั้งหลาย องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกเป็นล้นพ้น พระองค์งรับสั่ง ทรงสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไว้จนมากหาที่สุดมิได้ องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยทรงไว้ซึ่งเมตตาธรรม พร้อมทั้งมีคุณธรรมประจำพระทัยอันสูงส่ง การยอมเสียสละพระองค์เอง พร้อมทั้งรับสั่งองค์เทพทุกๆ พระองค์ เสด็จลงมาเพื่อช่วยสัตว์โลกทั้งหลาย ให้คงความอยู่รอดปลอดภัย และประสบความสำเร็จ

  พระเกียรติประวัติอันดีงามของพระองค์ ยังคงกึกก้องกังวานอยู่คู่ฟ้าดิน บุคคลในทุกศาสนาย่อมเคารพเทิดทูนสักการะบูชา ดวงพระจิตของพระองค์ ด้วยองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยทรงไว้ ซึ่งคุณธรรมความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลก จนสำเร็จถึงซึ่งมรรคผล

  บัดนี้องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยถึงยุคของท่านแล้ว พระองค์ทรงมุ่งมั่นเสด็จมาโปรดสัตว์โลก ให้คงความอยู่รอดปลอดภัย พร้อมทั้งร่มเย็นผาสุกโดยทั่วถึงกันหมด พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ พระองค์ทรงหมายมุ่งให้การอบรมสั่งสอนเมืองวิญญาณและมวลมนุษย์โลกทุกหมู่เหล่าให้มารับองค์ ให้มาเร่งประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยพร้อมเพรียงกันหมด

  องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยจึงมีพระบัญชาให้เขียนคำสั่งสอนลงมาให้มนุษย์โลก ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยกุศล กล่าวคือ เกิดเป็นคนต้องมีความกตัญญูรู้คุณ รักพี่รักน้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีสัจธรรม มีธรรมจริยางาม มีศีลธรรม สงบเสงี่ยมเจียมตัว และให้มีความละอายแก่ใจ ทั้งเกรงกลัวต่อบาป พระองค์ทรงพระราชทานหลักธรรมปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งเป็นคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ชาวโลกมนุษย์ แม้ใครได้อ่านและปฏิบัติพระคัมภีร์นี้ ทั้งผีสาง เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักใคร่เมตตาปรานี คนแก่ เด็ก หนุ่มสาว ตั้งใจอ่านทุกๆ เช้าค่ำ แม้นคิดประกอบการสิ่งใด จะราบรื่นได้ผล ปลอดภัย ดังใจสมหวังทุกอย่าง

  ภายใต้สรวงสวรรค์ แบ่งออกเป็นสามภพ คือ เทวโลก มนุษย์โลก และยมโลก การเกิดดับของสัตว์โลกในแต่ละภพ องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยจะทรงกำหนดโดยยุติธรรมด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นทั่วทุกพื้นภพและสว่างแจ้ง ไม่มีแม้เพียงเศษธุลีใดจะรอดพ้น ดวงพระเนตรอีก องค์เทพทุกๆ พระองค์ช่วยดูอยู่ก็ทรงมีเมตตาธรรมอันสูงส่ง เมื่อพระองค์มีชีวิตอยู่ทางโลกยอมเสียสละตัดเนื้อกายตนอุทิศให้ใช้เป็นยารักษาโรคแก่ผู้ยากไร้ องค์เทพผู้รับสนองตามพระบัญชาขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย ฉะนั้น ทุกๆ พระองค์ได้ลงมาช่วยเรื่องในทางโลกมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ร้อนต่างๆ นานา พระองค์ทรงช่วยเหลือหมด พระองค์เป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่แต่งตั้งเทพยดามาเป็นจอมพล มีทหารนับร้อยล้านที่ทรงพลัง มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  สำหรับหลักคำสอนของพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนให้ยึดความมีเมตตากรุณา และคุณธรรมเป็นหลักต่อการดำรงชีวิต ตามหลักคำสอนเป็นหลักเดียว ธรรมะทั้งหมดต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน พระบรมราชโองการขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง รวมถึงตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวาอารักษ์ทั้งปวงที่สถิตอยู่ทั่วพิภพ จะต้องเคารพเทิดทูนยึดถึงปฏิบัติตามพระบัญชาโดยเคร่งครัด คำสอนบทนี้ประดุจแสงสว่างของพระอาทิตย์ ยังความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ฟ้าดิน เพราะเป็นสัจธรรมที่จะยืนยงอยู่ได้ตลอดกาล ทั้งนี้เนื่องจากเป็นคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์สูงส่งหาที่สุดมิได้ สามารถช่วยให้คนยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง และสามารถใช้ส่งช่วยเหลือดวงวิญญาณของคนตายแล้วให้พ้นทุกข์ได้

  องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย ทรงพระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความมีเมตตากรุณาอันสูงส่ง ความมีเมตตาธรรมของพระองค์ประดุจแสงสว่างส่องไปทั่ว คุณธรรมเป็นสิ่งคู่ฟ้าดิน ผู้มีคุณธรรมย่อมพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง และสามารถช่วยเหลือปกปักษ์รักษาสัตว์โลกทั้งมวลให้พ้นทุกข์ได้ พระองค์ทรงตั้งพระหฤทัยแน่วแน่ที่จะช่วยทางโลก โดยจะช่วยโปรดสัตว์โลกทั้งหลายให้คงอยู่และด้วยความร่มเย็นผาสุก คำสอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นพระหรือเซียน เป็นหลักคำสอนให้แก่ชาวโลกให้ตั้งใจอ่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาโปรดถึงบ้านทันที อ่านทุกเช้าค่ำ ผู้มีเกียรติหรือคนดีมีคุณธรรมจะไปมาหาสู่ช่วยเหลือเจือจุน อ่านเป็นประจำภยันอันตรายใดๆ มลายสูญ พระกับเซียนเทพทั้งหลายมีอิทธิฤทธิ์และธรรมนุภาพสูงส่งมาก ให้ความเมตตาช่วยเหลือส่งเสริมชาวโลก ลูกศิษย์ที่ได้อ่านคัมภีร์นี้ตลอดไป


  ระเบียบพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหมดเป็นแห่งสวรรค์ เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระองค์ทรงมีเมตตาจิตเป็นกุศล พร้อมทั้งมีเมตตาธรรมอันสูงส่ง ให้พยายามท่องอ่านวันละหนึ่งครั้ง ชะตาชีวิตย่อมจะถึงซึ่งความรุ่งโรจน์เป็นที่แน่นอน ด้วยองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยพระผู้ทรงไว้ซึ่งความมีเมตตาธรรม แม้นได้อ่านระเบียบคำสอนอยู่เป็นเนืองนิจ บุญวาสนาและโชคลาภทั้งปวงย่อมจะมาสู่บ้านเรือนตน พระองค์ทรงพลีชีพจนสำเร็จซึ่งความมีเมตตาธรรม และการยอมสละเลือดเนื้อวรกาย จึงได้มาซึ่งศีลสัตย์ ควรเข้าถึงและใกล้ชิดผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์เอาไว้ แม้หญิงชายทั้งแก่เฒ่าหรือหนุ่มสาวกับวัยรุ่นทั้งหลาย จงตั้งใจฟังคำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ และจงพยายามค้นคว้าศึกษาเพื่อเรียนรู้คำสอนของสวรรค์ ย่อมจะเป็นศรีแก่ตนและนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้

  พ่อแม่เป็นผู้บังเกิดเกล้า เป็นผู้ประทานร่างกายสังขารให้แก่เรา ฉะนั้นเมื่อเติบใหญ่แล้วจึงต้องประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู้เป็นลูกต้องมีความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟัง ลูกเชื่อฟัง และกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า จึงเหมือนกับเคารพเทิดทูนสักการะบูชาฟ้าดิน ด้วยพ่อแม่บังเกิดเกล้ามีคุณต่อลูกมากมายเหลือล้นเหนือพรรณนา และตัวเองก็ต้องเป็นพ่อแม่ของตนต่อไป ฉะนั้นถ้าลูกแช่งด่าพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า ไม่เพียงแต่ต้องถูกขึ้นชื่อว่าเป็นลูกทรพีเท่านั้น หากยังขัดต่ออาญาฟ้าดิน ขัดต่อองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย ต่อองค์พระองค์เจ้า ซึ่งต้องรับโทษอันมหันต์ยิ่งนักบ้างถึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์

  ยอดผู้กตัญญูยี่สิบสี่ท่านที่ครั้งกระโน้น บัดนี้ยังคงเสวยสุขอยู่บนวิมานสวรรค์ สวรรค์มาสอนคนสมัยโบราณยึดความกตัญญ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นที่ตั้ง และคนที่มีความกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่นั้น ยังความซาบซึ้งปิติยินดีแก่องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย แก่องค์พระองค์เจ้าและเสด็จปู่สวรรค์ เสด็จย่าสวรรค์ เสด็จพ่อฟ้า เสด็จแม่พระธรณี จงอย่าได้เอาใจออกห่างจากผู้มีกตัญญูรู้คุณ รู้เตือนตัวเตือนตนตลอดเวลา เมื่อพ่อแม่ให้ความรักใคร่เมตตาปรานีต่อลูก ลูกย่อมกตัญญูเชื่อปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่พี่น้องผ่อนปรนอดใจเพื่อได้มาสามัคคี ความสุขทั้งหลายมีย่อมเกิดขึ้นจากการนี้ ให้นั่งสงบนิ่งแล้วคิดทบทวนความผิดพลาดของตนเอง เพื่อแก้ไขทำตัวเสียใหม่ กลับใจเป็นคนดี

  จงอย่าพูดคุยเรื่องไร้สาระที่หาคุณประโยชน์มิได้ การพูดกล่าวโทษผู้อื่นเกินข้อเท็จจริงหาควรไม่ เพราะความยุติธรรมมีอยู่พร้อมแล้วตามกฎธรรมชาติ คนที่พูดมากเพ้อเจ้อมักผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายได้ การจะพูดอื่นๆ ก็ตามอย่ากล่าวหาให้ร้ายส่อเสียดผู้อื่นอย่างยิ่ง ถ้ายังไม่พยายามขัดเกลานิสัยจิตใจของตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ความทุกข์และภัยร้ายย่อมมาถึงตน กุข่าวก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวอันมิชอบทั้งปวง แกล้งกล่าวหาให้ร้ายใส่ความผู้อื่นโดยปราศจากความจริง ยังความเสียหายและโกรธแค้นแก่ผู้เสียหาย ในผู้ที่มีการกระทำอันมิชอบดังกล่าว ภัยร้ายจะถึงตน ทั้งโทษทุกข์จักท่วมท้น อย่าใช้เสียงพูดดังจนเกินไปและหยาบคาย จงระวังรักษาคำพูดของตนเอง อย่าก้าวร้าว ดุดัน อย่าใช้คำพูดแช่งด่า หรือใช้คำพูดสาบถสาบาน และคำพูดที่เป็นความอัปมงคลเหล่านั้น ล้วนแต่จะกลับมาตอบสนองแก่ตนเองทั้งสิ้น คนที่ใจร้อนและอารมณ์ฉุนเฉียวมักจะมีแต่เรื่องปัญหาอันมิชอบ อีกโทษทุกข์ภัยร้ายจะมากมี ทั้งอริศัตรูจะมีไปทั่วทุกแห่งหน ฉะนั้นจึงต้องระงับยับยั้งอารมณ์ของตน ด้วยความอดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุด นับครั้งแล้วครั้งเล่า การมีปากเสียง เถียงทะเลาะวิวาทหรือคดีความใดๆ ถึงแม้จะเป็นผู้แพ้หรือชนะก็ตาม ในที่สุดก็ได้แต่ความว่างเปล่า ด้วยเหตุนี้จึงควรอดทนอดกลั้นต่อความมิชอบทั้งปวง ย่อมจะคุ้มทรัพย์ได้และมีประโยชน์มากกว่า ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในโลก แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ฟ้าดินย่อมรู้เห็น บุคคลที่มีใจเป็นกุศล นิสัยดี สุขุมรอบคอบ เยือกเย็น ใครๆ ก็ยอมรับนับถือและเกรงใจ ผู้ที่มีนิสัยใจคอกว้างขวาง ทั้งรอบคอบ ละเอียดอ่อน แม้จะทำการสิ่งใดย่อมสำเร็จได้ การรู้จักให้อภัยก็คือผู้มีเมตตาธรรม ฉะนั้น จึงควรดับความใจร้อนและอารมณ์อันฉุนเฉียวของตนด้วยตนเอง

  ระเบียบ คำสั่งสอนเป็นหลักธรรมแห่งสวรรค์ อบรมสั่งสอนให้ชาวโลก ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและความมีเมตตากรุณา นี่เป็นหลักอันสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของความเป็นมนุษย์ สำหรับข้าว ปลา อาหาร และเครื่องบริโภคทั้งปวง เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย สอนว่าอย่ากินทิ้งกินขว้าง หรือทำให้สูญเสียหมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้จ่ายเกินความพอดีเป็นหนี้ตลอดชีวิต จะเป็นผีตายอดอีกด้วย จงระลึกไว้เสมอว่า เครื่องบริโภคทั้งปวงมิใช่เป็นสิ่งที่จะได้มาโดยง่าย ข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ดำรงชีวิตคนให้คงอยู่รอด หากไม่กินอาหารชีวิตจะอยู่รอดไม่ได้ พืชไร่ที่เป็นอาหาร ถึงแม้จะเกิดจากพื้นดิน แต่จงรู้ไว้ด้วยว่า การจะเจริญเติบโตผลิดอกออกผลได้ก็ด้วยความยากลำบาก สัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกัน จงอย่าฆ่าทำลายชีวิตสัตว์ตามใจชอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันควร จึงฆ่าสัตว์ได้ตามความจำเป็น ฆ่าทำลายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร อีกทั้งกินทิ้งกินขว้างข้าวปลาอาหาร ย่อมจะถูกฟ้าดิน นายบัญชีสวรรค์ จดชื่อเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่ทำกรรมบาป เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นโดยฟ้าดิน องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยสร้างมา ฉะนั้นผู้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากโดยไม่มีเหตุอันควร ผลกรรมจะกลับตามสนอง

  บุญกับบาปไม่มีรูปร่างตัวตน แม้ร่องรอยก็มองไม่เห็น ถึงจะใช้จมูกดมก็ปราศจากกลิ่น มองดูท้องฟ้าเห็นแต่ความว่างเปล่า แต่ก็มีอากาศธาตุกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีวิญญาณผ่านไปผ่านมา ตลอดจนบุญบาปก็เป็นเรื่องจริง องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยทรงรักใคร่เมตตาต่อมนุษย์มาก และทุกๆ คำโอวาททรงสั่งสอนให้คนประพฤติดีปฏิบัติชอบ พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมประจำใจ และความมีเมตตากรุณา พระองค์ทรงรักใคร่เมตตาต่อปวงชนยิ่ง พระองค์ได้เสด็จลงมาโปรดสัตว์โลก ไม่มีการแบ่งแยก ฉะนั้นมนุษย์ชาติทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ก่อนอื่นจะต้องระวังรักษาซึ่งความสงบเสงี่ยมเจียมตนเอาไว้เป็นดีที่สุด แม้นไม่ประกอบอาชีพโดยถูกต้องชอบธรรมแล้ว สักวันหนึ่งต้องพบกับความหายนะที่รออยู่ข้างหน้าเป็นแน่แท้ เที่ยวซ่องโสเภณี ทั้งเล่นการพนันขันต่อ เป็นการทำลายตัวเองให้ต่ำทราม เนื่องจากทรัพย์สินเงินทองของแต่ละคนที่เกิดมาในชาติหนึ่งๆ นั้น ฟ้าดินกำหนดให้มีจำนวนเพียงจำกัดเท่านั้น การที่เราเอาไปใช้จ่าย ที่มีผลไม่ดีก็จะเกิดโทษตามมา ต่อจากนั้นเราจะเป็นคนไม่มีเงินทอง

  การที่มีความรักสามัคคีต่อกันภายในครอบครัว เป็นสิ่งอันประเสริฐสุด และพึงนับได้ว่าเป็นความสุขอันดับแรกของครอบครัวนอกจากนี้ให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อการประกอบสัมมาอาชีพ ทั้งประหยัดมัธยัสถ์ ยังเป็นคุณงามความดีที่ไม่อาจจะประมาณคุณค่าได้ แต่ถ้าหวังรวยด้วยเล่นการพนันจะทุกข์เข็ญ ทั้งถิ่นฐานบ้านช่องมีอันเป็นต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เมื่อสำนึกได้ให้ตั้งใจอ่านระเบียบคำสั่งสอนนี้ทุกวันไป แล้วรีบกลับใจแก้ไขทำตัวใหม่ ครอบครัว ภรรยา สามี บุตร จะได้อยู่รวมกันอย่างสุขเกษมสำราญเบิกบานใจ คนทุกคนมีความผิดก็จริงอยู่ ผู้ที่รู้ต้องแก้ไขที่ใจตนเอง แล้วนำความผิดพลาดประสบการณ์ของตนทั้งหมดที่แล้วมา ให้การอบรมสั่งสอนแก่บุตรหลานต่อไป

  ระเบียบคำสอนนี้สอนให้คนยึดคุณธรรมเป็นหลัก ฉะนั้น การดำรงชีวิตของคนต้องใช้ความนึกคิด จิตใจ สติปัญญา ไตร่ตรองในกิจการนั้นๆ ให้ถ่องแท้ รอบคอบเสียก่อน แม้จะทำการสิ่งใดย่อมสำเร็จได้ด้วยดี การใช้ความนึกคิด จิตใจ สติปัญญา ใคร่ครวญ ไตร่ตรองต่อการที่จะกระทำใดๆ ก็ตาม ย่อมเป็นหลักพื้นฐานโดยชอบของความเป็นมนุษย์ โดยต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้มีใจกตัญญูรู้คุณ เพราะการนี้เป็นหลักธรรมะแห่งสวรรค์ หากเป็นผู้ที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณคนแล้ว แม้จะทำการสิ่งใดก็ตามก็ยากที่จะสำเร็จได้ และก็เช่นเดียวกัน ถ้าคนไม่ใช้ความนึกคิด จิตใจ สติปัญญา ต่อการกระทำทั้งปวงให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมแล้ว ย่อมจะผิดพลาดได้ และเป็นการทำลายอนาคตของตนเอง จากนั้นทุกข์ภัยทั้งปวงก็ติดตามมา ทั้งนี้เป็นการก่อภัยพิบัติให้แก่ตน ด้วยน้ำมือของตัวเองโดยแท้

  การผูกมิตรคบค้าสมาคมต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน และเมื่อร่วมกันประกอบกิจการงานใดๆ ก็ตาม อย่าได้เห็นแก่ตัวและอย่าเห็นแก่ได้ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่แต่ฝ่ายเดียว คนที่โลภมาก มักใหญ่ใฝ่สูงโดยไม่ประมาณตน จะนำแต่ฝ่ายเดียว คนที่โลภมาก มักใหญ่ใฝ่สูงสบาย ความสุข อยู่ที่มีบุตรหลานเป็นคนดีมีสติปัญญา จึงมีความสุขสบายที่แท้จริงครอบครัวที่มีฐานะดี มั่งมีศรีสุข อย่าได้คุยโตโอ้อวด เพราะผู้ที่อวดตัว ทระนง หยิ่งยะโส ส่วนมากจะอยู่ได้ไม่นาน ผู้มีใจเมตตาธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ย่อมมีความสุขสบาย และนับวันความสุขสบายยิ่ง จะเพิ่มพูนมากขึ้น การทำตนเป็นคนมือเติบ หรูหรา ฟุ่มเฟือย เปรียบเหมือนดอกไม้ ถึงจะมีกลิ่นหอมและบานสะพรั่ง แต่อยู่ได้ไม่นานก็โรยร่วง ยังสู้ทำตนเป็นคนบริจาคบุญทานอยู่เสมอไม่ได้ ผู้ที่กระทำแต่คุณงามความดีย่อมมีศิริมงคลติดตามมาสนอง สิ่งซึ่งฟ้าดินประทานให้ย่อมจะภาคภูมิใจได้

  ผู้ยากไร้ทั้งหลายอย่าได้หมดอาลัยในชีวิต เพราะคนที่ท้อแท้ใจจะทำการสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ จงขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงาน และด้วยความประหยัดมัธยัสถ์พร้อมกับให้สงบเสงี่ยมเจียมตนเอาไว้ ความมั่งมีศรีสุขของคนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เสมอ แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ตามกระท่อมที่เห็นทั่วไป วาสนาบุญญาบารมี จะมีได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของตัวเองทั้งนั้น ถึงแม้จะไม่มีที่พักพิงอาศัยอยู่เลยก็ตาม เพียงแต่ให้ประพฤติดี ปฏิบัติธรรมะ พระธรรมคำสั่งสอน มีความเมตตา กรุณา และทำบุญสร้างกุศลเอาไว้อยู่เสมออย่าได้ขาด ให้กระทำแต่ความดีโดยไม่ต้องระแวงสงสัย แม้คิดหรือก่อกรรมทำชั่วใดๆ ไว้ ให้รีบแก้ไขกลับตัวกลับใจเสียใหม่โดยเร็ว ถึงแม้จะเป็นคนยากจนทุกข์เข็ญก็ให้สร้างทำและคงไว้ซึ่งคุณงามความดีเอาไว้ สวรรค์ย่อมจะทรงโปรดผู้ไม่ก่อกรรมทำชั่วใดๆ ตลอดเวลาของการดำรงชีวิตองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย และพระเจ้า เทพเทวาอารักษ์ ย่อมรักใคร่ปรานี ส่วนผีวิญญาณจะยกย่องเทิดทูน จะกระทำการใดๆ ด้วยใจเป็นธรรม

  บุญกุศลจากการอุทิศตัวทำงานให้กับเมืองสวรรค์ สร้างวัดวาอารามหรือได้สร้างสะพานหรือถนนหนทาง กับทำบุญให้ทานด้วยยารักษาโรคแก่ผู้ยากไร้ ตลอดจน ทำบุญสร้างทานอันมีมหากุศลอื่นๆ อยู่เสมอ จะทำให้มีความปิติแก่องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ ย่อมจะได้ทรงโปรดจากพระองค์ การทำงานให้กับเมืองสวรรค์ การประพฤติดีปฏิบัติชอบและทำบุญให้ทานเป็นความสุขยิ่ง แต่ถ้าก่อกรรมทำชั่ว ฟ้าดินหาอภัยให้ไม่ได้ ดังตัวอย่างเช่นที่แล้วมา คนที่กระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ในที่สุดเรื่องของเขาต้องจบลงด้วยวิธีถูกลงโทษ ติดคุก ติดตะราง ฉะนั้นหากได้ก่อกรรมทำชั่วอะไรไว้ก็ตาม ต้องรีบแก้ไขการกระทำทั้งนิสัยจิตใจ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ถ้าไม่เร่งรีบแก้ไข กลับตัวกลับใจเสียใหม่โดยเร็วหาไม่แล้ว ความชั่วทั้งปวงจะฝังอยู่ในความนึกคิด จิตใจ ติดเป็นนิสัยเหมือนดังพวกผี ปีศาจ มารร้าย เข้าสิงอยู่กับตัว หาความดีไม่ได้ตลอดไปจนถึงวันตาย

  จงอย่าได้กระทำตัวเป็นผู้ปราศจากความละอายแก่ใจ และไม่เกรงใจกลัวต่อบาป ผู้ที่โลภมากยังความยิ่งยากใจและกังวล และคนที่ฉลาดหลักแหลมในทางผิดศีลธรรม ย่อมเป็นภัยแก่ตัวเองในที่สุด ด้วยเหตุนี้จงรีบแก้ไขทำตัวทำใจเสียใหม่ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยปราศจากความมัวหมองในทางมิชอบ เพราะฟ้าดิน องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยบันดาลให้คนเป็นไปตามกฎของกรรม ผู้ที่ทำดีย่อมได้ดี ส่วนคนที่ทำแต่ความชั่วต้องได้รับกรรมชั่ว คนจะดีจะชั่วเกิดจากความนึกคิดจิตใจและเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองทั้งสิน ผู้ที่ทำแต่ความดีย่อมได้รับความร่มเย็นผาสุกแก่ครอบครัว ส่วนคนที่ก่อกรรมทำชั่วจะมีก็แต่โทษทุกข์มหันต์ ฉะนั้นชายหญิงที่รักและมุ่งหวังความก้าวหน้า จงประพฤติดีปฏิบัติชอบ และให้ระวังรักษาวันเวลาอันมีค่ายิ่ง อย่าต้องให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ความมีเมตตาธรรมเป็นหลักพื้นฐานของการดำรงอยู่ในโลกมนุษย์

  สำหรับผู้ที่เป็นบุตรหลานจะต้องเริ่มด้วยมีความกตัญญูรู้คุณเป็นที่ตั้ง ส่วนคนชั่วร้าย จิตใจย่อมปราศจากเมตตาธรรม ผู้ที่มีพฤติธรรมดังที่ว่านี้ ให้เร่งรีบกลับตัวกลับใจเสียใหม่โดยเร็ว เพราะวันข้างหน้ายังมีกิจกรรมที่ได้บุญอีกมากมาย ทั้งยังมีอนาคตอีกยาวนาน ฉะนั้นให้ระวังการทำตัว อย่าเป็นคนล้าหลัง ห่างไกลความเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนที่มีใจโหดเหี้ยมดุร้ายทั้งหลาย เมื่อสำนึกผิดได้ให้รีบแก้ไขกลับตัวกลับใจเสียใหม่ด้วยตัวเอง รวมทั้งพวกที่ให้ร้ายทำลายคนลับหลังก็เช่นเดียวกัน ถ้า ไม่แก้ไขกลับตัวกลับใจเสียใหม่ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม หาไม่แล้วจะต้องได้รับโทษทัณฑ์จากสวรรค์เป็นแน่แท้ แม้กระนั้นผู้ที่มีการกระทำเยี่ยงคนพาล โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ย่อมจะเป็นโทษทุกข์ภัยแก่ตนเองทั้งสิ้น และคนจำพวกนี้ถึงแม้คิดจะประกอบการสิ่งใดก็ตาม ย่อมประสบแต่ความยากลำบาก ทั้งยังหาสำเร็๗ไม่ นอกจากนี้ยังเป็นภัยแก่ครอบครัว ภรรยาและบุตร ต่างแยกหลบลี้หนี้หายกันไปคนละทิศละทาง

  อนึ่ง ลูกอกตัญญูและไม่เชื่อฟังคำกล่าวตักเตือนนั้น ทำให้ผู้เป็นพ่อแม่ต้องทนทุกข์ยากลำบากใจเป็นที่สุด จากพฤติการณ์อันมิชอบของผู้ที่เป็นลูกนี้ จะเป็นไปดังนี้ กงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนเหมือนวัฎจักรของฟ้าดิน กล่าวคือ ผู้ที่เป็นลูกอกตัญญูจะต้องรับกรรมอันเป็นบาปหนายิ่ง อีกทั้งโทษทุกข์ในชาติปัจจุบันเป็นทวีคูณไปตลอดชั่วชีวิต ฉะนั้นถ้าผู้ใดรู้สำนึกผิดได้ จงเร่งรีบกลับตัวกลับใจทำตนเป็นคนดีเสียใหม่โดยเร็วที่สุด ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และอ่านคัมภีร์ภาวนา สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้ขาด การกระทำความดีหรือความชั่วก็ตาม จงอย่าคิดว่าฟ้าดินไม่รู้เห็น เพียงแต่ผลกรรมจะติดตามมาสนองช้าหรือเร็วเท่านั้น คนที่ทำดีพระเจ้าย่อมคุ้มครองและประทานความเป็นศิริมงคลให้ ส่วนคนที่ทำชั่วต้องถูกลงโทษด้วยกรรมตามสนอง เรื่องของการทำความดีและก่อกรรมชั่วนี้ จงจำใส่ใจและให้ระลึกไว้อยู่เสมอตลอดเวลาของการดำรงชีวิต ระเบียบคำสอนนี้ถูกต้องตรงตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย

  พระคัมภีร์คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ หลังจากอ่านจบแล้วให้เก็บรักษาไว้ ณ เบื้องสูง และให้ผู้มีจิตศรัทธาดำเนินการจัดพิมพ์ตามรูปแบบต้นฉบับเพื่อการสืบทอดต่อไป จงเทิดทูนและรักษาให้คงไว้ตลอดไปนานเท่านาน อีกทั้งให้นำคัมภีร์ขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยออกไปเผยแพร่ทั่วโลก เพื่ออบรมสั่งสอนคนให้มีและคงไว้ซึ่งคุณธรรมประจำใจ การให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ในทางโลก ฟ้าดินย่อมรู้เห็น และการสั่งสอนชี้แนะให้คนประพฤติดีปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ครอบครัวที่ทำบุญให้ทานสร้างกุศลและสั่งสมแต่กรรมดี สวรรค์ย่อมประทานความมีศิริมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยจะประทานความสุขและให้มีอายุยืนยาว ตลอดจนสุขภาพร่างกายพลานามัยดี อีกทั้งบุตรหลานจะมีแต่ความสุขเจริญรวยร่ำในทางโลก

  ผู้สละทุนทรัพย์พิมพ์แจกเป็นธรรมทางหนึ่งร้อยเล่ม คิดจะทำการสิ่งใดจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือ ผู้ออกทุนพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 300 เล่มหรือแจกบ่อย บุตรหลานที่พาลเกเรจะกลับตัวเป็นคนดี และคนเจ็บป่วยเรื้อรังจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และจะมั่งมีศรีสุขร่ำรวยตลอดไป ทุกๆ ชั่วอายุคน ผู้ร่วมสมทบทุนสร้างระเบียบขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยแจกจ่าย หรือซื้อทำบุญเป็นธรรมทาน เป็นการสร้างสมบุญกุศล ความมีศิริมงคลย่อมจะมีมาสู่ถึงบ้านเรือนตน ล้วนเป็นผู้ปฏิบัติชอบและเป็นการสร้างทำบุญกุศลทั้งสิ้น องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระผู้ซึ่งทรงไว้ซึ่งความมีเมตตาธรรมอันสูงส่ง ย่อมไม่ทอดทิ้งบุคคลที่ทำความดีนี้ แต่กลับจะทรงโปรดด้วยความเมตตายิ่ง ผู้มีจิตศรัทธาให้ความร่วมมือในการสร้างพระคัมภีร์ทุกๆ เล่ม เพื่อการแจกจ่ายทำบุญเป็นทาน ย่อมจะเป็นบุญวาสนาและให้มีอายุยืนยาวเป็นที่แน่นอน ระเบียบคำสั่งสอนที่เป็นธรรมทานแก่มวลชนนั้น เป็นการสร้างเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ผู้สร้างแต่ความดี ยังจะพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงที่จะมีมาถึงตนอีกด้วย

  ทุกคนต่างอัญเชิญพระคัมภีร์นี้ขึ้นอ่านภาวนาสักการะบูชา ตลอดเวลาของการดำรงชีวิตนับกว่าพันครั้งขึ้นไป แม้นคิดจะประกอบการสิ่งใดล้วนสัมฤทธิ์ผล และได้อ่านพระคัมภีร์ของพระผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์นี้ไปตลอดชีวิต ครั้นเมื่อหมดอายุขัยแล้วดวงจิตวิญญาณจะได้ขึ้นไปสถิตอยู่บนวิมานสวรรค์ พระคัมภีร์นี้เป็นพระราชดำริขององค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย ที่จะทรงโปรดสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นทุกข์ หนังสือศักดิ์สิทธิ์นี้ใครๆ ก็สามารถอ่านท่องภาวนา สักการะบูชาได้ สวรรค์ย่อมจะประทานความสุขความเจริญและบุญวาสนาให้แก่ผู้อ่าน พร้อมทั้งให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองยาวนาน

  ขอน้อมเกล้าถวายสักการะบูชาองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์

  (อ่านจบถวายความเคารพสามครั้ง)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. สติมั่น

  สติมั่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  600
  ค่าพลัง:
  +499
  อนุโมทนาบุญในการเผยแพร่ครั้งนี้ครับ สาธุ เป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันค์เลยครับ
   
 3. ปุถุชน

  ปุถุชน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  136
  ค่าพลัง:
  +638
  ผมขอแสดงความเห็นครับ

  งานแปลงสาร ลักษณะอย่างนี้ ผมได้มีโอกาสอ่านมาตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีออกมาเรื่อย ๆ
  -การเขียนบทความ เปรียบพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำสอนในศาสนาอื่นซึ่งถือพระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุด ว่าคล้ายกัน สอดคล้องกัน เป็นอันเดียวกัน ฯลฯ อันนี้ทำเป็นล่ำเป็นสัน เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี โท เอก
  -การเขียนบทความ บทวิเคราะห์ โยงให้คนอ่านเห็นว่า องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเพียงศาสดาพยากร ( Prophet ) ของพระเยซู โดยบรรยายให้ผู้อ่านเห็นว่าการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการปูทางการมาของพระเยซู
  -จนสุดท้าย คือการเขียนบทความอย่างที่ตั้งกระทู้ข้างบนนี้ ยกเอาสมเด็จพระบรมพงษ์โพธิสัตว์ศรีอารยเมตตรัย ซึ่งจะทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ในภัทรกัป นี้ ไปเป็นพระเจ้าผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เสียอีก
  ยกตัวอย่าง
  ที่ผู้เขียนกระทู้ เขียนว่า
  " องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ "
  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท สมเด็จพระบรมพงษ์โพธิสัตว์ศรีอารยเมตตรัย เป็นราชาเฉพาะสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งก็ยังอยู่ในการปกครองของท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์) ซึ่งปกครองสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น
  ที่ผู้เขียนกระทู้ เขียนว่า
  " บัดนี้องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยถึงยุคของท่านแล้ว "
  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ปัจจุบันยังอยู่ในเขตพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสมณโคดมพุทธเจ้า
  ที่ผู้เขียนกระทู้ เขียนว่า
  "การเกิดดับของสัตว์โลกในแต่ละภพ องค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยจะทรงกำหนดโดยยุติธรรมด้วยพระองค์เอง"
  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท การเกิดดับของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ไม่ใช่ถูกกำหนดโดยใครอื่น

  ก็แสดงแล้วว่าผู้เขียนกระทู้ ไม่ใช่พุทธศาสนิกชน อย่างน้อยก็ไม่ใช่ ทั้งเถรวาท หรือมหายาน

  งานเขียนลักษณะนี้ออกมาจากทั้งทาง
  ศาสนาหลักจากตะวันตก ที่อ้างองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเพียงศาสดาพยากร ( Prophet ) ของพระเยซู
  และลัทธิเกิดใหม่จากทางจีน ที่อ้างเอาสมเด็จพระบรมพงษ์โพธิสัตว์ศรีอารยเมตตรัยเป็นเสาหลัก เพื่อชี้นำ ชักชวน ให้เข้ามาเป็นสมาชิกกับกลุ่มของตน
   
 4. ครูเรือง

  ครูเรือง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2010
  โพสต์:
  897
  ค่าพลัง:
  +660
  ขออนุญาตด้วยครับ
  ผมอ่านแล้วก็มีความคิดเห็นเหมือนกันกับท่าน ปุถุชน บอกว่ามีคาถา อ่านแล้วไม่มีคาถาเลย
   

แชร์หน้านี้

Loading...