เสียงธรรม พระคาถาธารณปริตร

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย บุญญสิกขา, 19 พฤศจิกายน 2009.

 1. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,465
  ที่มาพระคาถาธารณปริตร
  <O:p</O:p
  เมื่อครั้งออกพรรษาปี ๒๕๒๖ พระป่ากรรมฐานรูปหนึ่งมีโอกาสออกวิเวกเจริญรุกขมูลธุดงค์ทางภาคเหนือ และชายแดนฝั่งพม่าเขตติดต่อพรมแดนในแวดวงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆนานเกือบ เดือน ขณะปักกลดพักที่ดอยพระพุทธบาทห้วยต้ม .ลี้ .ลำพูนได้พบและปรึกษาธรรมปฏิบัติและอื่นๆ กับพระอาจารย์รังสรรค์โชติปาโลซึ่งเพิ่งจะธุดงค์เดินป่ามาจากประเทศพม่าและได้จดจำเอา "พระคาถาธารณปริตร" จากวัดอรัญตะยาในมัณฑะเลย์ประเทศพม่ามาด้วย

  เนื่องจากเห็นว่าเป็นบทสวดสรรเสริญพุทธคุณที่ในประเทศไทยเรายังไม่คุ้นเคยหรือปรากฏมาก่อน จะด้วยสาเหตุใดก็ตามที เมื่อพระป่ามาพบกันหลายองค์ที่จังหวัดลำพูน ก็ได้นำพระคาถาธารณปริตรบทนี้ทำวัตรเย็นร่วมกันติดต่อกันอยู่วันก่อนทำเพียรภาวนาทุกค่ำคืน ได้ปรากฏเห็นหมู่ทวยเทวาอารักษ์ในนิมิตมาชุมนุม และร้องชมเชย สรรเสริญ ชื่นบาน ร่าเริงมากที่ได้ยินพระป่ากรรมฐานเจริญพระคาถาธารณปริตรอันทรงคุณเป็นเลิศนี้

  พระภิกษุกรรมฐานทั้ง-รูปครั้นเจริญพระปริตรนี้ที่ห้วยต้ม.ลี้.ลำพูนต่างได้เห็นนิมิตเทวาอารักษ์ชื่นชมตรงกันทั้งสิ้นแม้จะน้อมนำทำน้ำพระพุทธมนต์โปรดหมู่ญาติโยมในที่ต่างๆก็ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณจึงได้พิจารณาเห็นว่าพระพุทธานุภาพของพระปริตรบทนี้ทรงคุณเหลือประมาณสมควรที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้นำไปสาธยายบูชาต่อไป  [​IMG]  คุณของพระปริตร
  <O:p</O:p
  พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครองคือคุ้มครองป้องกันอันตรายภายนอก เช่น โจร ยักษ์ สัตว์เดรัจฉาน และ ป้องกันอันตรายภายใน คือ โรคภัยไข้เจ็บ อานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดพระปริตรนี้ เกิดจากอานุภาพของพระรัตนตรัย และความเมตตาเพราะพระปริต รกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยและการเจริญเมตตาภาวนา<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  ฉะนั้นผู้หมั่นสวดสาธยายพระปริตรจึงได้รับผลานิสงส์ต่างๆ เช่น ประสบความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรืองได้รับชัยชนะแคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายมีสุขภาพอนามัยดีและมีอายุยืนดังพุทธดำรัสว่า:-
  <O:p</O:p
  เธอจงเจริญพุทธานุสสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรม
  เพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรถ
  (ขุ. อป. ๓๒/ ๒๖/๙๘)<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  อมนุษย์ที่ต้องการจะทำร้ายผู้เจริญเมตตาย่อมประสบภัยพิบัติเอง
  เปรียบเหมือนคนที่ใช้มือจับหอกคมจะได้รับอันตรายจาการจับหอกนั้น
  (สํ. นิ. ๑๖/๒๒๗/๒๕๑)<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  อานุภาพของพระปริตรที่สวดด้วยจิตที่มีสมาธิแน่วแน่จะแผ่ไปถึงแสนโกฏิจักรวาลทำให้ผู้สวดได้รับผลานิสงฆ์มหาศาลหาประมาณมิได้คนที่ไม่สวดพระปริตรจะไม่สามารถรับรู้อานิสงส์ได้เลยเปรียบเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารจะไม่รับรู้รสอาหารและผลของการรับประทานอาหารได้ฉะนั้นพุทธบริษัทจึงควรเชื่อมั่นอานุภาพพระปริตรหมั่นสวดพระปริตรอยู่เนื่องนิตย์จะไดัรับประโยชน์สุขโดยทั่วหน้ากัน.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,465
  พระคาถาธารณปริตร

  น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยกล่าวคำนอบน้อมนมัสการคือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบ

  . พุทธานังชิวิตตัสสะนะสักกาเกนะจิอันตะราโยกาตุงตถาเมโหตุ
  อตีตังเสพุทธัสสะภะคะวะโตอัปปฏิหะตะญานัง
  อนาคตังเสพุทธัสสะภะคะวะโตอัปปฏิหะตะญาณัง
  ปัจจุบันนังเสพุทธัสสะภะคะวะโตอัปปฏิหะตะญาณัง

  . อิเมหิตีหิธัมเมหิสะมันนาคะตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโต
  สัพพังกายะกัมมังญาณะปุพพังคะมังญาณานุปริวัตตัง
  สัพพังวจีกัมมังญาณะปุพพังคะมังญาณานุปริวัตตัง
  สัพพังมะโนกัมมังญาณะปุพพังคะมังญาณานุปริวัตตัง

  . อิเมหิฉะหิธัมเมหิสะมันนาคะตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโต
  นัตถิฉันทัสสะหานินัตถิธัมมะเทสนายะหานิ
  นัตถิวิริยัสสะหานินัตถิวิปัสสะนายะหานิ
  นัตถิสมาธิธัสสะหานินัตถิวิมุตติยาหานิ

  . อิเมหิทะวาทะสะหิธัมเมหิสะมันนาคะตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโต
  นัตถิทะวานัตถิระวานัตถิอัปผุฏฏังนัตถิเวคายิตัตตัง
  นัตถิพะยาวะฏะมะโนนัตถิอัปปฏิสังขารุเปกขา

  . อิเมหิอัฏฐาระสะหิธัมเมหิสะมันนาคะตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโต
  นะโมสัตตันนังสัมมาสัมพุทธานัง
  นัตถิตะถาคะตัสสะกายะทุจริตตัง
  นัตถิตะถาคะตัสสะวจีทุจริตตัง
  นัตถิตะถาคะตัสสะมะโนทุจริตตัง
  นัตถิอตีตังเสพุทธัสสะภะคะวะโตปะฏิหะตะญาณัง
  นัตถิอนาคตังเสพุทธัสสะภะคะวะโตปะฏิหะตะญานัง
  นัตถิปัจจุบันนังเสพุทธัสสะภะคะวะโตปะฏิหะตะญานัง
  นัตถิสัพพังกายะกัมมังญาณานุปุพพังคะมังญาณังนานุปริวัตตัง
  นัตถิสัพพังวจีกัมมังญาณานุปุพพังคะมังญาณังนานุปริวัตตัง
  นัตถิสัพพังมะโนกัมมังญาณานุปุพพังคะมังญาณังนานุปริวัตตัง
  อิมังธาระณังอะมิตังอะสะมังสัพพะสัตตานังตาณังเลณัง
  สังสาระภะยะภีตานังอัคคังมหาเตชัง

  . อิมังอานันทะธาระณะปริตตังธาเรหิวาเรหิปริปุจฉาหิ
  ตัสสะกาเยวิสังนะกะเมยยะอุทะเกนะลัคเคยยะอัคคีนะ
  ทะเหยยะนานาภะยะวิโกนะเอกาหาระโกนะทะวิหาระโกนะ
  ติหาระโกนะจะตุหาระโกนะอุมมัตตะกังนะมุฬะหะกัง
  มนุสเสหิอะมนุสเสหินะหิงสะกา

  . ตังธาระณังปริตตังยถากะตะเม
  ชาโลมหาชาโลชาลิตเตมหาชาลิตเตปุคเคมหาปุคเค
  สัมปัตเตมหาสัมปัตเตภูตังคะมะหิตะมังคะลัง

  . อิมังโขปะนานันทะธาระณะปริตตังสัตตังสะเตหิสัมมา
  สัมพุทธโกฏีหิภาสิตัง
  วัตเตอะวัตเตคันธะเวอะคันธะเวโนเมอะโนเมเสเวอะเสเว
  กาเยอะกาเยธาระเณอะธารระเณ
  อัลลิมิลลิติลลิมิลลิโยรุกเขมหาโยรุกเขภูตังคะมะหิ
  ตะมังคะลัง

  . อิมังโขปะนานันทะธาระณะปริตตังนะวะนะวุติยาสัมมา
  สัมพุทธโกฏีหิภาสิตัง
  ทิฏฐิลาทัณทิลามันติลาโรคิลาขะระลาทุพพิลาเอเตนะสัจจะ
  วัชเชนะโสตถิเตโหตุสัพพะทา<O:p</O:p
   
 3. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,465
  คำแปลพระคาถาธารณปริตร<O:p</O:p

  ๑. อันชีวิตแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย อันใครๆ ไม่อาจทำอันตรายได้ฉันใด ขอชีวิตความเป็นอยู่แห่งข้าพเจ้า จงเป็นเหมือนเช่นกัน อันว่าญาณที่ไม่มีเครื่องกระทบของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญมีย่อม มีในอดีต ในอนาคต ในปัจจุบัน

  ๒. อันว่ากายกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ อันว่าวจีกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ อันว่ามโนกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ

  ๓. อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของประโยชน์ที่ประสงค์ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญ ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรม ๖ ประการเหล่านี้
  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงแห่งการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของความเพียร ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของวิปัสสนาญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงแห่งกามาวจรและรูปาวจรวิมุตติ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ๔.อันว่าการพูดเล่น ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลาย ๑๒ ประการเหล่านี้
  อันว่าการพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความไม่แพร่หลายในเญยยะธรรม ๕ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าการกระทำใดๆ อย่างผลุนผลัน โดยไม่การพิจารณาเสียก่อน ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความมีใจวุ่นวายด้วยกิเลส ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าการกระทำที่ไม่มีอุเบกขาในเตภูมิสังขาร ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ๕. อันว่าความเคารพนอบน้อม ขอจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ผู้ประกอบแล้วด้วย คุณธรรม ๑๘ ประการเหล่านี้
  อันว่ากายทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต
  อันว่าวจีทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต
  อันว่ามโนทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต
  อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในอดีต
  อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในปัจจุบัน
  อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในอนาคต
  อันว่ากายกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าวจีกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่ามโนกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่ามโนกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่า ธารณปริตร นี้ ไม่มีเครื่องเทียบ ไม่มีเครื่องเสมอเหมือน เป็นที่ต่อต้าน เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์
  ผู้ที่กลัวภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย อัคคัง ประเสริฐ มหาเตชัง มีเดชมาก

  ๖. ดูกรอานนท์ ท่านจงท่องจดจำ สอบถาม ซึ่งธารณปริตรนี้
  อัน ว่ากายของผู้ท่องสวดมนต์ธารณปริตรนี้ ไม่พึงตายด้วยพิษงู พิษนาค ไม่พึงตายในน้ำ อันว่าไฟไม่พึงไหม้ เป็นผู้พ้นภัยพิบัติต่างๆ ใครคิดทำร้ายในวันเดียวก็ไม่สำเร็จ ใครคิดร้ายทำลายในสองวัน สามวัน สี่วัน ...ก็ไม่สำเร็จ ไม่พึงเป็นโรคหลงลืม ไม่พึงเป็นบ้าใบ้ อันอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่สามารถเบียดเบียนได้

  ๗. อันว่าธารณปริตรนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ
  ชาโล มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตย์ ประชุมกัน ๗ ดวง ที่ขึ้นมาในเวลาโลกาพินาศ
  มหาชาโล มีอานุภาพเหมือนมุ้งเหล็ก ที่สามารถป้องกันภัยจาก เทวดา อินทร์ นาค ครุฑ ยักษ์ เป็นต้น
  ชาลิตเต มีอานุภาพประหารศัตรูทั้งหลาย
  มหาชาลิตเต มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง ๓ คือ โรคันตรกัป, สัตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป
  มี อานุภาพให้พ้นจากโลกต่างๆ ในเวลาปฏิสนธิคือ การเป็นใบ้ เป็นพิการ เป็นคนหูหนวก อีกทั้งไม่พึงตกต้นไม้ ตกเหว ตกเขาตาย สามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้ ทรัพย์สมบัติที่ได้มาแล้วก็จะเจริญขึ้นโดยความเป็นจริง สามารถประหารความมืด แล้วได้ความสว่าง

  <O:p
  ๘.ดูกรอานนท์ อันธารณปริตร ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตรัสไว้พึงสมาคมคนดี ไม่พึงสมาคมคนชั่ว พึงนำมาซึ่งกลิ่นและรสอันเป็นธรรม พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจดี ไม่พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจร้าย พึงทำกายให้เป็นกายดี พึงนำมาแต่สิ่งอันเป็นกุศล ไม่ถึงนำมาซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศล พึงฟังแต่สิ่งที่ดีไม่พึงฟัง สิ่งที่ไม่ดี พึงเห็นแต่นิมิตดี ไม่ถึงเห็นนิมิตร้าย<O:p</O:p
  โยรุกเข ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นขึ้นมาได้
  มหาโยรุกเข ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ ก็ทำให้เจริญงอกงามโดยความเป็นจริง
  สามารถประหารความมืด แล้วได้ความสว่าง

  ๙.ดูกรอานนท์ อันธารณปริตรนี้ สามารถรู้ความคิดร้ายของผู้อื่น
  อาวุธต่างๆ มีเครื่องประหาร เช่น มีด หอก ปืน ไฟ เป็นต้น ไม่สามารถทำอันตรายได้
  มันติลา สามารถทำน้ำมนต์คาถา ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น สามารถประหารโรคต่างได้ และโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่อาจทำอันตรายได้
  ทุพพิลา สามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด
  ด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด  อิทัง ปุญญพลัง อิมินา ปุญญะกัมเมนะ<O:p</O:p
  ด้วยเดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดี ตั้งแต่ปฐมชาติ อดีตชาติ ปัจจุบันวันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตกุศลนี้เป็น มหาธรรมทาน เพื่ออบรมหนทางความดับ ไม่มีเหลือเชื้อแห่งอาวสะกิเลสตน แด่ผู้ใฝ่ในธรรม และผู้เคารพเลื่อมใสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  <O:p</O:p
  ขอส่งผลบุญกุศล อันเกิดจากการนี้ อุทิศให้ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์สืบๆ ต่อกันมา พ่อเกิดแม่เกิด ผู้มีคุณผู้สูงชาติ ผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม ตลอดจนเครือญาติลูกหลานบริวาร เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาทล่วงเกิน และมีสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ขอจงได้รับขมากรรม และอโหสิกรรมอนุโมทนาบุญให้แก่ข้าพเจ้า และกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้กับข้าพเจ้าทุกภพทุกชาตินั้น ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็นอโหสิกรรมเช่นกัน พร้อมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกดวงจิตดวงวิญญาณ พึงปราศจากทุกข์และมีสุข เกิดปัญญาญาณยิ่งๆ ขึ้นไป เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับ กาลบัดเดี่ยวนี้ด้วยเทอญ<O:p</O:p
  สาธุ สาธุ สาธุ นะ โม พุท ธา ยะ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง <O:p</O:p
  <O:p</O:p


  มนต์พระปริตร น้อมบูชาพุทธคุณ เรียงร้อยโดยโบราณจารย์ท่าน
  สามารถโหลดเผยแพร่ได้ด้วยจิตกุศล สาธุการค่ะ<O:p</O:p


  <O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2009
 4. SPARTANS

  SPARTANS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  3,380
  ค่าพลัง:
  +2,979
  อนุโมทนาครับ
   
 5. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,284
  ค่าพลัง:
  +82,578
  อนุโมทนาค่ะ
   
 6. Bacary

  Bacary เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,212
  ค่าพลัง:
  +23,188
 7. tharushnu

  tharushnu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  897
  ค่าพลัง:
  +1,275
  อนุโมทนาบุญครับ...สาธุ
   
 8. tanakorn_ss

  tanakorn_ss ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,824
  ค่าพลัง:
  +5,835
  ขออนุโมทนาบุญกับพระคาถาด้วยครับ ขออนุญาติดาวน์โหลดฟังนะครับ
   
 9. ขันธ์ธรรม

  ขันธ์ธรรม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กันยายน 2009
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +54
  สาธุครับ.......ขอบคุณมากครับ
   
 10. udd

  udd Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  78
  ค่าพลัง:
  +49
  อนุโมทนาบุญครับ...สาธุ<!-- google_ad_section_end -->
   
 11. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,535
  ค่าพลัง:
  +9,147
  ขออนุึโมทนาบุญค่ะ
   
 12. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  อนุโมทนา สาธุ ๆ กับท่านทั้งหลายที่ได้นำมาเผยแพร่และนำไปสวดมนต์ภาวนา ด้วยนะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤศจิกายน 2009
 13. udd

  udd Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  78
  ค่าพลัง:
  +49
  อนุโมทนาบุญครับ...สาธุ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 14. deoo

  deoo สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +3
  เวลาผมเป็นทุกข์ หรือว่าภายในใจมันร้อนเหมือนถูกสุมด้วยไฟ ผมจะสวดบทนี้ด้วยครับ
  อนุโมทนา สาธุ กับไฟล์เสียงบทสวดครับ
   
 15. deoo

  deoo สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +3
  ขออนุโมทนา สาธุ คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง ครับ
   
 16. อิทธิปาฏิหาริย์

  อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  1,833
  ค่าพลัง:
  +1,461
 17. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,465
  อนุโมทนาสาธูการทุกๆ ท่าน ทุกๆ ประการค่ะ
   
 18. ..ปรเมศวร์

  ..ปรเมศวร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +584
  อนุโมทนาบุญครับ...สาธุ
   
 19. อุทิศ ทองทวี

  อุทิศ ทองทวี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  828
  ค่าพลัง:
  +641
  อนุโมทนา สาธุๆ ครับ

  ขอบพระคุณครับ
   
 20. nice85

  nice85 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  17
  ค่าพลัง:
  +92
  มนต์บทนี้ผมก็สวดอยู่ทุกคืนเลยครับ สวดแล้วรู้สึกดีสบายใจ แล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยครับ
  เพราะผมเชื่อว่าพุทธานุภาพจะคุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวงได้ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...