พระธรรมวงศ์มุนี มหาเถระเมืองจันท์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 17 ธันวาคม 2006.

 1. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,137
  [​IMG]เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549 เป็นวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระเทพสิทธิมุนี ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวงศ์มุนี

  ด้วยท่านได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากชาวเมืองจันทบุรี ให้เป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญู เป็นผู้ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนเห็นผลแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม เป็นมิ่งขวัญแก่ชาวเมืองภาคตะวันออกมายาวนาน

  ปัจจุบัน พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก) สิริอายุ 96 พรรษา 76 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี  อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า วิชัย แจ่มจรัส เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2453 ที่ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้

  ในวัยเยาว์ เรียนหนังสือจบชั้นประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดห้องคูหา จากนั้น ได้ลาออกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวนผลไม้

  กระทั่ง อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2473 ณ พัทธสีมา วัดห้องคูหา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี มีพระครูพิศาลธรรมคุณ วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

  หลังอุปสมบท ได้ย้ายไปอยู่จำพรรษา ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.จันทบุรี

  เนื่องจากท่านมีความสนใจใฝ่ธรรมะ จึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรม

  พ.ศ.2479 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีและโท ตามลำดับ ณ สำนักเรียนวัดลุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง

  จากนั้น ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2490 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

  นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสนใจศึกษาศาสตร์ในหลายแขนง จนเกิดความชำนาญพิเศษ อาทิ ด้านนวกรรม สามารถแสดงธรรมปาฐกถา สอนประชาชนและคณะสงฆ์ จนมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ

  ผลงานด้านการศึกษา พ.ศ.2492 เป็นผู้ช่วยกองเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ.2497 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดไผ่ล้อม โดยเป็นครูสอนนักธรรมและรับเป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) โรงเรียนระดับชั้นประถม

  พ.ศ.2499 รับเป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง จ.จันทบุรี

  งานส่งเสริมการศึกษา ได้จัดส่งนักเรียนไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีไวยากรณ์ ณ สำนักเรียนวัดโบสถ์เมือง และกรุงเทพมหานคร

  พ.ศ.2521 ได้เปิดสำนักเรียนแผนกบาลี ที่วัดไผ่ล้อม โดยเป็นผู้จัดหาหนังสือเรียน หลักสูตรนักธรรม และบาลีไวยากรณ์ จัดหาอุปกรณ์การศึกษา ถวายแก่นักเรียนผู้ศึกษาทุกรูป ถวายนิตยภัตประจำเดือนให้แก่ครูผู้สอนบาลีไวยากรณ์ รวมทั้งจัดถวายปัจจัยเป็นค่าพาหนะแก่พระภิกษุ-สามเณร ที่จะเดินทางไปสอบในต่างจังหวัด

  ท่านยังได้มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ปีละ 5 ทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน

  นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอบริจาคสมทบทุนจำนวน 200,000 บาท จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง

  พ.ศ.2529 จัดตั้งกองทุนสงคราะห์การศึกษานักเรียนระดับชั้นประถม บริจาคเงินนำร่อง จำนวน 10,000 บาท

  พ.ศ.2530 จัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวนทุนก่อตั้ง 150,000 บาท

  งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้รับเป็นหัวหน้าพระธรรมทูต ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

  สำหรับงานด้านสาธารณูปการ ได้เป็นประธานการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ บรรจุอยู่ในพระอุโบสถหลังใหญ่ สร้างหอบำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สร้างกุฏิ หอสวดมนต์ สร้างซุ้มประตูวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) สร้างถนนและบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ อุโบสถหลังใหม่ เจดีย์ เป็นต้น

  ลำดับงานด้านการปกครอง พ.ศ.2493 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.จันทบุรี

  พ.ศ.2498 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.จันทบุรี

  พ.ศ.2499 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี พ.ศ.2520 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

  พ.ศ.2522 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2527 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

  พ.ศ.2528 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

  พ.ศ.2540 วัดไผ่ล้อม ได้รับยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง

  พ.ศ.2544 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ตราบจนถึงปัจจุบัน

  ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2493 เป็นพระครูสรวิชัย พระฐานานุกรมพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) พ.ศ.2500 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระครูอาทรสมาธิวัตร

  พ.ศ.2509 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2514 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก (พิเศษ) ในราชทินนามเดิม

  พ.ศ.2524 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิศาลธีรคุณ

  พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชจันทกวี

  พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสิทธิมุนี

  ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549 พระเทพสิทธิมุนี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวงศ์มุนี

  สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่พุทธศาสนิกชนชาวเมืองจันทบุรี เป็นยิ่งนัก

  ดังนั้น ได้มีการจัดงานพิธีฉลองมุทิตาสักการะแด่พระธรรมวงศ์มุนี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2549 เวลา 10.00 น. โดยมีขบวนแห่รับสัญญาบัตรพัดยศอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณหน้าวัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  ทุกวันนี้ พระธรรมวงศ์มุนี แม้จะเข้าวัยชราเปรียบไม้ใกล้ฝั่งอายุสังขารล่วงเลย 96 ปี แต่สิ่งดีๆ ที่มีในตัวท่าน ในฐานะผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ศาสนา และประเทศชาติเป็นอเนกนานัปการ

  ควรค่าแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่มหาชนสืบไป
   

แชร์หน้านี้

Loading...