พระนามพระพุทธเจ้าในอดีต 116 พระองค์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 20 พฤษภาคม 2018.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  69
  ค่าพลัง:
  +101,896
  art-35cb-d.jpg

  เมื่อก่อนเคยคิดว่าต่างชาติมีบริขารขององค์สมเด็จพระส้มมาสัมพุทธทั้ง 4 พระองค์
  เเต่ประเทศเรากลับไม่มี ก็มีคำตอบกลับมาว่า
  ไม่จำเป็นหรอกถ้าเราศรัทธาให้เขียนพระนามแล้วนำมาบูชา ก็ได้อานิสงส์ไม่ต่างกัน

  1. พระสมันตประภาสตถาคต
  2. พระสรรววิทตถาคต
  3. พระสมันตวิศุทธตถาคต
  4. พระตามรวจันทนคันธตถาคต
  5. พระจันทนประภาสตถาคต
  6. พระมณีเกตุตถาคต
  7. พระนันทิครรภ์มณีรัตนกูฎตถาคต
  8. พระสรรวโลกสุขทรรศมหาวีรยตถาคต
  9. พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต
  10. พระชญาโลกประภาสตถาคต
  11. พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต
  12. พระวัชรวัลษัฎฎประกาศสุวรรณตถาคต
  13. พระมหาการุณิกประภาตถาคต
  14. พระไมตรีพลราชาตถาคต
  15. พระไมตรีครรภ์ตถาคต
  16. พระจันทนคุหวยูหชัยตถาคต
  17. พระภัทรสุศิรสตถาคต
  18. พระสุมติตถาคต
  19. พระไวปุลยวยูหราชาตถาคต
  20. พระสุวรรณกุสุมราชาตถาคต
  21. พระรัตนฉัตรประภานีศวรพลราชาตถาคต
  22. พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต
  23. พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  24. พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต
  25. พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต
  26. พระสรวมารชิตราชาตถาคต
  27. พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  28. พระชญานปรัชญาศรีตถาคต
  29. พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  30. พระสุนิรวาณจันทรโฆษวรสรวราชาตถาคต
  31. พระโลกวิศุทธประภาตถาคต
  32. พระนาโคตมราชาตถาคต
  33. พระสูรยจันทรประภาตถาคต
  34. พระสูรยจันทรมณีประภาตถาคต
  35. พระปรัชญาเกตชัยตถาคต
  36. พระสีหนาทีศวรพลราชาตถาคต
  37. พระสุโฆษศรีตถาคต
  38. พระนิตยประภาสวัชตถาคต
  39. พระอาโลกประทีปตถาคต
  40. พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต
  41. พระธรรมชัยราชาตถาคต
  42. พระสุเมรุประภาตถาคต
  43. พระสุมนปุษปประภาตถาคต
  44. พระอุทุมพรวิชัยราชาตถาคต
  45. พระมหาชญานพลราชาตถาคต
  46. พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต
  47. พระอมิตโฆษสวรราชาตถาคต
  48. พระชญานประภาตถาคต
  49. พระสุวรรณสาครประภาตถาคต
  50. พระไศเลนทรสาครมตีศวรภิภุราชาตถาคต
  51. พระมหาภิภุประภาตถาคต
  52. พระสรรวธรรมนิตยปูรณราชาตถาคต
  53. พระศากยมุนีตถาคต
  54. พระวัชรครรภตถาคต
  55. พระรัตนารจิตถาคต
  56. พระนาเคศวรราชาตถาคต
  57. พระวีรเสนตถาคต
  58. พระวีรนันทินตถาคต
  59. พระรัตนาคนีตถาคต
  60. พระรัตนจันทรประภาตถาคต
  61. พระอโมฆทรรศินตถาคต
  62. พระรัตนจันทรตถาคต
  63. พระวิมลตถาคต
  64. พระนิรมลตถาคต
  65. พระสุรทัตตตถาคต
  66. พระพรหมทัตตตถาคต
  67. พระวรุณตถาคต
  68. พระวรุณเทวตถาคต
  69. พระภัทรศรีตถาคต
  70. พระจันทนศรีตถาคต
  71. พระอนันเตาชสตถาคต
  72. พระประภาสศรีตถาคต
  73. พระอโศกศรีตถาคต
  74. พระนารายณตถาคต
  75. พระกุสุมศรีตถาคต
  76. พระปัทมชโยติสตถาคต
  77. พระธนศรีตถาคต
  78. พระสมฤติศรีตถาคต
  79. พระปริกีรตินามศรีตถาคต
  80. พระอินทรเกตุธวัชตถาคต
  81. พระสุวิกรานตศรีตถาคต
  82. พระยุทธชัยตถาคต
  83. พระวิกรานตตถาคต
  84. พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต
  85. พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  86. พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต
  87. พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต
  89. พระพุทธตัณหังกร
  90. พระพุทธเมธังกร
  91. พระพุทธสรณังกร
  92. พระพุทธทีปังกร
  93. พระพุทธโกณฑัญญะ
  94. พระพุทธมังคละ
  95. พระพุทธสุมนะ
  96. พระพุทธเรวัตะ
  97. พระพุทธโสภิตะ
  98. พระพุทธอโนมทัสสี
  99. พระพุทธปทุม
  100. พระพุทธนารทะ
  101. พระพุทธปทุมุตระ
  102. พระพุทธสุเมธะ
  103. พระพุทธสุชาตะ
  104. พระพุทธปิยะทัสสี
  105. พระพุทธอัตถทัสสี
  106. พระพุทธธรรมทัสสี
  107. พระพุทธสิทธัตถะ
  108. พระพุทธติสสะ
  109. พระพุทธปุสสะ
  110. พระพุทธวิปัสสี
  111. พระพุทธสิขี
  112. พระพุทธเวสสภู
  113. พระพุทธกกุสันธะ
  114. พระพุทธโกนาคมน
  115. พระพุทธกัสสปะ
  116. พระพุทธโคดม

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...