พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๗ พระองค์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย phuang, 29 กรกฎาคม 2005.

 1. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,025
  <TABLE borderColorDark=#f3f3f3 width="80%" borderColorLight=#f3f3f3 border=1><TBODY><TR bgColor=#6699ff><TD class=white10bc width="100%">Religion : พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๗ พระองค์</TD></TR><TR><TD style="MARGIN-LEFT: auto; WIDTH: 99%; COLOR: #000000; MARGIN-RIGHT: auto" width="100%" bgColor=#ffffff><CENTER>[​IMG]</CENTER>
  พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๗ พระองค์
  ( นับแต่กัปซึ่งพระโพธิสัตว์เจ้า ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ )


  โดยในแต่ละกัลป์(กัป) จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ดังนี้
  - สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ ตัณหังกร, เมธังกร, สรณังกร, ทีปังกร
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ โกณทัญญญะ
  - สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ มังคละ, สุมนะ, เรวัตะ, โสภิตะ
  - วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ อโนมทัสสสี, ปทุม, นารทะ
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ ปทุมุตระ
  - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ สุเมมธะ, สุชาตะ
  - วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ ปิยะทัสสสี, อรรถทัสสี, ธรรมทัสสี
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ สิตธัตตถะ
  - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ ติสสะะ, ปุสสะ
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์คือ วิปัสสี
  - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์คือ สิขี, เวสสภู
  - ภัทรกัลป์ (กัลป์ปัจจุบัน) มี ๕ พระองค์คือ กกุสนธะ, โกนาคมน์, กัสสปะ, โคดม(ปัจจุบัน)


  พระนามพระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ในอดีต ถึงปัจจุบัน
  ๑ พระพุทธตัณหังกร
  ๒ พระพุทธเมธังกร
  ๓ พระพุทธสรณังกร
  ๔ พระพุทธทีปังกร
  ๕ พระพุทธโกณทัญญะ
  ๖ พระพุทธมังคละ
  ๗ พระพุทธสุมนะ
  ๘ พระพุทธเรวัตะ
  ๙ พระพุทธโสภิตะ
  ๑๐ พระพุทธอโนมทัสสี
  ๑๑ พระพุทธปทุม
  ๑๒ พระพุทธนารทะ
  ๑๓ พระพุทธปทุมุตระ
  ๑๔ พระพุทธสุเมธะ
  ๑๕ พระพุทธสุชาตะ
  ๑๖ พระพุทธปิยะทัสสี
  ๑๗ พระพุทธอรรถทัสสี
  ๑๘ พระพุทธธรรมทัสสี
  ๑๙ พระพุทธสิทธัตถะ
  ๒๐ พระพุทธติสสะ
  ๒๑ พระพุทธปุสสะ
  ๒๒ พระพุทธวิปัสสี
  ๒๓ พระพุทธสิขี
  ๒๔ พระพุทธเวสสภู
  ๒๕ พระพุทธกกุสนธะ
  ๒๖ พระพุทธโกนาคมน์
  ๒๗ พระพุทธกัสสปะ

  ปัจจุบัน พระพุทธโคดม
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. ลูกหลานหลวงปู่

  ลูกหลานหลวงปู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  551
  ค่าพลัง:
  +3,582
  พระคาถาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ คือ อาฏานาฏิยะปะริตตัง
  นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง ตัณหังกะโร............
  ................................................................โคตะโม สักยะปุงคะโว
   
 3. poprock

  poprock เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  117
  ค่าพลัง:
  +812
  องค์ที่29 คือ พระศรีอารีย์เมตไตรย์
   
 4. Cloud

  Cloud Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +82
  คุณเปือง (หรือเปล่า)

  ขออนุโมทนาด้วยครับ เป็นความรู้อย่างยิ่ง ไม่ทราบว่าอ่านจากหนังสือเล่นไหนครับ หรือมีข้อมูลในหนังสือเล่มไหนอยากจะอ่านบ้างครับ
   
 5. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,812
  ค่าพลัง:
  +18,973
  ปฏิปทาพิเศษของพระโพธิญาณที่บำเพ็ญบารมีเฉพาะกิจ นอกเหนือจาก ปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ วิริยะ

  ที่มา

  http://www.konmeungbua.com/webboard/aspboard_Question.asp?GID=5598


  ......ปฏิปทาพิเศษของพระโพธิญาณที่บำเพ็ญบารมีเฉพาะกิจ นอกเหนือจาก ปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ วิริยะธิกะ ตัวอย่างเป็นบารมีเฉพาะกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า ๒๘ พระองค์
  .......ความเสียสละของพระโพธิญาณที่ทำบารมีเกิน จึงถือว่าท่านหาความประเสริฐสุดให้แก่เหล่าพุทธบริษัทแต่ละยุคแต่ละสมัยที่บำเพ็ญบารมีเกินปกติ
  ........ใคร่ให้พวกเราทั้งหลายมีความนอบน้อมในพระพุทธเจ้า แล้วระลึกถึงคุณท่านด้วยความจริงใจด้วยการปฏิบัติบูชา

  ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑


  นมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

  นะโม เม สัพพะพุทธานัง
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง
  อุปปันนานัง มะเหสินัง
  ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้ว คือ

  ๑. ตัณหังกะโร มะหาวีโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระตัณหังกรผู้กล้าหาญ


  .๒. เมธังกะโร มะหายะโส
  ปฏิปทาพิเศษของพระเมธังกรผู้มียศใหญ่


  ๓. สะระณังกะโร โลกะหิโต
  ปฏิปทาพิเศษของพระสรณังกรผู้เกื้อกูลต่อชาวโลก


  ๔. ทีปังกะโร ชุตินธะโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง


  ๕. โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
  ปฏิปทาพิเศษของพระโกณฑัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน


  ๖. มังคะโล ปุสิสาสะโก
  ปฏิปทาพิเศษของพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐ


  ๗. สุมะโน สุมะโน ธีโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระสุมนะผู้เป็นธีรบุรุษมีพระหฤทัยงาม


  ๘. เรวะโต ระติวัฑฒะโน
  ปฏิปทาพิเศษของพระเรวะตะผู้เพิ่มพูนความยินดี


  ๙. โสภิโต คุณสัมปันโน
  ปฏิปทาพิเศษของพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ


  ๑๐. อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
  ปฏิปทาพิเศษของพระอโนมทัสสีผู้สูงสุดอยู่ในหมู่ชน


  ๑๑. ปะทุโม โลกะปัชโชโต
  ปฏิปทาพิเศษของพระปทุมะผู้ทำให้โลกสว่าง


  ๑๒. นาระโท วาระสาระถี
  ปฏิปทาพิเศษของพระนารทะผู้เป็นสารถีประเสริฐ


  ๑๓. ปะทุมุตโต สัตตะสาโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระปทุมุตตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์


  ๑๔. สุเมโธ อัปปะฏิบุคคะโล
  ปฏิปทาพิเศษของพระสุเมธะผู้หาบุคคลเปรียบมิได้


  ๑๕. สุชาโต สัพพะโลกัคโค
  ปฏิปทาพิเศษของพระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง


  ๑๖. ปิยะทัสสี นะราสะโภ
  ปฏิปทาพิเศษของพระปิยทัสสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน


  ๑๗. อัตถะทัสสี การุณิโก
  ปฏิปทาพิเศษของพระอัตถทัสสีผู้มีพระกรุณา


  ๑๘. ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
  ปฏิปทาพิเศษของพระธรรมทัสสีผู้บรรเทาความมืด


  ๑๙. สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
  ปฏิปทาพิเศษของพระสิทธัตถะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก


  ๒๐. ติสโส จะ วะทะตัง วาโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระติสสะผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย


  ๒๑. ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
  ปฏิปทาพิเศษของพระปุสสะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ


  ๒๒. วิปัสสี จะ อะนูปะโม
  ปฏิปทาพิเศษของพระวิปัสสสีผู้ที่หาเปรียบมิได้


  ๒๓. สิขี สัพพะหิโต สัตถา
  ปฏิปทาพิเศษของพระสิขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์


  ๒๔. เวสสะภู สุขะทายะโก
  ปฏิปทาพิเศษของพระเวสสภูผู้ประทานความสุข


  ๒๕. กะกุสันโธ สัตถะวาโท
  ปฏิปทาพิเศษของพระกกุสันโธผู้นำสัตว์ออกจากสันดารตัวกิเลส


  ๒๖. โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
  ปฏิปทาพิเศษของพระโกนาคมนะผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส


  ๒๗. กัสสะโป สิริสัมปันโน
  ปฏิปทาพิเศษของพระกัสสปะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ


  ๒๘. โคตะโม สักยะปุงคะโว
  ปฏิปทาพิเศษของพระโคตมะผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช


  เตสาหัง สิระทา ปาเท วันทามิ ปุริสัตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต
  ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเศียรเกล้า และขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันสูงสุด ผู้เป็นตถาคตด้วยวาจาและใจทีเดียว

  สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา
  ทั้งในที่นอนในที่นั่ง ในที่ยืน และแม้ในที่เดินด้วย ในกาลทุกเมื่อฯ

  ตัณ เม สะ ที โก มัง สุ เร โส อะ ปะ นา ปะ สุ สุ
  ปิ อะ ธะ สิ ติ ปุ วิ สิ เว กุ โก กะ โค นะมามิหัง

  พระนามพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์แรกถึงองค์ปัจจุบัน โบราณจารย์ท่านถือว่าเป็นพระคาถาแก้วสารพัดนึก
  ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

  คนเมืองบัวจึงฉุกคิดขึ้นมาว่า การสร้างพระชำระหนี้สงฆ์กับท่านอาจารย์เล็กทั้งหมดรวม ๒๘ องค์ บุคคลที่ร่วมสร้างแต่ละองค์นั้น น่าจะมีเดิมคล้ายๆ กับปฏิปทาเนื่องกันกับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ขอให้ท่านทั้งหลายได้โมทนาในปฏิปทานี้เถิด

  ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
  รายชื่อต่อไปนี้คือผู้สร้างพระชำระหนี้สงฆ์แต่ละองค์ไปแล้ว

  ๑. คณะพระอาจารย์สมปอง สุธมฺมสนฺตจิตโต และ คุณกุลวดี ตั้งคารวคุณ
  สร้างถวาย ๑๘๑,๕๐๐ บาท

  ๒. คุณกมลา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 สิงหาคม 2005
 6. ปราณยาม

  ปราณยาม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  371
  ค่าพลัง:
  +2,637
  อนุโมทนาด้วยครับ ที่ช่วยกันเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าครับ เป็นพุทธานุสติที่ดีครับ
   
 7. Hma

  Hma เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,315
  ค่าพลัง:
  +6,426
  ขออนุโมทณาด้วยครับ
   
 8. ligore

  ligore เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  995
  ค่าพลัง:
  +5,806
  <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">ขออนุโมทนา</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...