"พระราชพิพัฒนาทร" พระ...ผู้สนองพระราชดำริในหลวง

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 7 ธันวาคม 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>"พระราชพิพัฒนาทร" พระ...ผู้สนองพระราชดำริในหลวง</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG][/IMG] [​IMG] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสกับ พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ณ พื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด อ.ปากพลี จ.นครนายก


  และเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีใจความสำคัญคือ
  "การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีสหกรณ์ เช่นเดียวกับหมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพง และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)"
  จากพระราชดำริดังกล่าว ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพื้นที่โครงการทุกพื้นที่ เกษตรกรจะมีแหล่งน้ำสามารถทำไร่นาได้ ผลผลิตพอกินพอใช้ เหลือกินก็ขายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น การทิ้งถิ่นที่อยู่เข้าไปขายแรงงานในเมือง และในกรุงเทพมหานคร ลดลง ราษฎรหันมาให้ความสนใจทำมาหากินที่บ้านเกิดของตนเองมากขึ้น
  กิจกรรมของโครงการเมืองสหกรณ์จะดำเนินการเพื่อพัฒนาคนก่อนเป็นลำดับแรก โดยการพัฒนาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวความคิดตามแนวทางปรัชญาสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ และราษฎรในชุมชน เพื่อนำเข้าสู่แนวทางการทำธุรกิจแบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น
  ในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม เพื่อเรียนรู้คุณธรรมขั้นสูง ด้วยการอาศัยวัดเป็นจุดประสานการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ให้ศรัทธาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรเพื่อมีไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป
  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการเมืองสหกรณ์ก้าวเข้าสู่ระยะที่ ๒ หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการในระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕) แล้วปรากฏว่า การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์ น่าน และนครนายก ทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการเข้าใจหลักและวิธีการสหกรณ์ ใช้สหกรณ์บริการราษฎรในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม จึงมีการขยายความสำเร็จจากพื้นที่นำร่องไปสู่พื้นที่อื่น ในลักษณะของเครือข่ายเชื่อมโยงกันภายในโครงการเมืองสหกรณ์
  สำหรับหลักธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญ ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ หลวงพ่อถาวร บอกว่า มีทั้งหมด ๗ ข้อ ประกอบด้วย
  ๑.ความศรัทธา เชื่อมั่นในความดี มีเป้าหมายทำงานอย่างไม่ประมาท ทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีจุดหมายปลายทาง มีหลักประกันของชีวิต
  ๒.วิริยะ มีความอุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการดำรงตน ในการประกอบสัมมาอาชีวะ
  ๓.สัจจะ มีความจริงจังในสิ่งที่ทำ คำที่พูด จะก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ในตัวเองมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป สัจจะจะสร้างความชัดเจนความละเอียดอ่อนความรอบคอบให้แก่ทุกผู้ทุกนาม
  ๔.ขันติ อดทนต่อทุกสถานการณ์ ถ้ามีความอดทน มีความขยัน ไม่ว่าจะทำหน้าที่ใด จะสามารถยกฐานะตัวเองให้ดีขึ้น เชื่อว่า จะรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง
  ๕.จาคะ ชีวิตจะต้องมีจาคะ คนเราไม่ได้อยู่คนเดียว เราอยู่ในสังคม สังคมต้องพึ่งพาอาศัยกัน สังคมต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล เมื่อเรามีจาคะในใจเราแล้วก็จะดำรงชีวิต อยู่บนพื้นฐานของการให้อภัย พื้นฐานแห่งการแบ่งปันต่อกัน
  ๖.สามัคคี สามัคคีธรรมเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น สังคมบ้าน สังคมวัด สังคมโรงเรียน สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพื่อรวมกันสร้างความดีงามไม่ได้ถ้าขาดความสามัคคี
  ๗. ปัญญา บุคคลจะดำรงตนจะสร้างประโยชน์ สร้างสรรค์ความสงบสุข จะทำตนให้เป็นผู้มีจิตใจสะอาด และบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา ปัญญาเป็นยานอันประเสริฐในอันที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ล่วงพ้นทุกข์ยากลำบากได้
  "ในอนาคต โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะขยายเครือข่ายของโครงการออกไปอีก โดยยังคงความเข้มแข็งของพื้นที่นำร่อง ที่ จ.กาฬสินธุ์ นครนายก และน่าน ไว้ โดยการตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์โครงการเมืองสหกรณ์เพิ่มขึ้น โดยความกรุณาของพระวิปัสสนาจารย์ เป็นผู้พัฒนาคนในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้คนในกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ มีคุณธรรม ตามคุณธรรมของโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" หลวงพ่อถาวร กล่าว
  ---------ล้อมกรอบ----------
  ชาติภูมิหลวงพ่อถาวร
  พระอาจารย์ มหาถาวร จิตฺตถาวโร เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๙๕ ที่อยู่ปัจจุบัน กุฏิสุวรรณเนตร คณะ ๓ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ถนนพระราม๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
  ประวัติการศึกษา ๑.เปรียญธรรม ๓ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ๒.อักษรศาสตรบัณฑิต (สันสกฤต ฮินดี) มหาวิทยาลัย สันสกฤตสัมปุระนานันทะ พาราณาสี ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๒๔ ๓.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
  ผลงาน ๑.อบรมพระสังฆาธิการชั้นสูง ทั้งในและต่างประเทศ ๒.สร้างวัด, โรงเรียน, โรงพยาบาล, พัฒนาหมู่บ้าน และสังคม ฯลฯ ๓.ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ๔.ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติธรรมศาลาพระราชศรัทธา ๕.ประธานบริหารวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก ๖.ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ชมรมรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  ๗.ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์สมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัย ๘.ประธานบริหารการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร กุลบุตร กุลธิดา และผู้ยากไร้ ๙.ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา และมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย และ ๑๐. ประธานอุปถัมภ์อำนวยการโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 เรื่อง / ภาพ ไตรเทพ ไกรงู 0

  -->
  [​IMG]

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสกับ พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ณ พื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด อ.ปากพลี จ.นครนายก
  และเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีใจความสำคัญคือ
  "การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีสหกรณ์ เช่นเดียวกับหมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพง และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)"
  จากพระราชดำริดังกล่าว ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพื้นที่โครงการทุกพื้นที่ เกษตรกรจะมีแหล่งน้ำสามารถทำไร่นาได้ ผลผลิตพอกินพอใช้ เหลือกินก็ขายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น การทิ้งถิ่นที่อยู่เข้าไปขายแรงงานในเมือง และในกรุงเทพมหานคร ลดลง ราษฎรหันมาให้ความสนใจทำมาหากินที่บ้านเกิดของตนเองมากขึ้น
  กิจกรรมของโครงการเมืองสหกรณ์จะดำเนินการเพื่อพัฒนาคนก่อนเป็นลำดับแรก โดยการพัฒนาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวความคิดตามแนวทางปรัชญาสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ และราษฎรในชุมชน เพื่อนำเข้าสู่แนวทางการทำธุรกิจแบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น
  ในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม เพื่อเรียนรู้คุณธรรมขั้นสูง ด้วยการอาศัยวัดเป็นจุดประสานการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ให้ศรัทธาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรเพื่อมีไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป
  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการเมืองสหกรณ์ก้าวเข้าสู่ระยะที่ ๒ หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการในระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕) แล้วปรากฏว่า การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์ น่าน และนครนายก ทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการเข้าใจหลักและวิธีการสหกรณ์ ใช้สหกรณ์บริการราษฎรในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม จึงมีการขยายความสำเร็จจากพื้นที่นำร่องไปสู่พื้นที่อื่น ในลักษณะของเครือข่ายเชื่อมโยงกันภายในโครงการเมืองสหกรณ์
  สำหรับหลักธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญ ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ หลวงพ่อถาวร บอกว่า มีทั้งหมด ๗ ข้อ ประกอบด้วย
  ๑.ความศรัทธา เชื่อมั่นในความดี มีเป้าหมายทำงานอย่างไม่ประมาท ทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีจุดหมายปลายทาง มีหลักประกันของชีวิต
  ๒.วิริยะ มีความอุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการดำรงตน ในการประกอบสัมมาอาชีวะ
  ๓.สัจจะ มีความจริงจังในสิ่งที่ทำ คำที่พูด จะก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ในตัวเองมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป สัจจะจะสร้างความชัดเจนความละเอียดอ่อนความรอบคอบให้แก่ทุกผู้ทุกนาม
  ๔.ขันติ อดทนต่อทุกสถานการณ์ ถ้ามีความอดทน มีความขยัน ไม่ว่าจะทำหน้าที่ใด จะสามารถยกฐานะตัวเองให้ดีขึ้น เชื่อว่า จะรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง
  ๕.จาคะ ชีวิตจะต้องมีจาคะ คนเราไม่ได้อยู่คนเดียว เราอยู่ในสังคม สังคมต้องพึ่งพาอาศัยกัน สังคมต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล เมื่อเรามีจาคะในใจเราแล้วก็จะดำรงชีวิต อยู่บนพื้นฐานของการให้อภัย พื้นฐานแห่งการแบ่งปันต่อกัน
  ๖.สามัคคี สามัคคีธรรมเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น สังคมบ้าน สังคมวัด สังคมโรงเรียน สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพื่อรวมกันสร้างความดีงามไม่ได้ถ้าขาดความสามัคคี
  ๗.ปัญญา บุคคลจะดำรงตนจะสร้างประโยชน์ สร้างสรรค์ความสงบสุข จะทำตนให้เป็นผู้มีจิตใจสะอาด และบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา ปัญญาเป็นยานอันประเสริฐในอันที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ล่วงพ้นทุกข์ยากลำบากได้
  "ในอนาคต โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะขยายเครือข่ายของโครงการออกไปอีก โดยยังคงความเข้มแข็งของพื้นที่นำร่อง ที่ จ.กาฬสินธุ์ นครนายก และน่าน ไว้ โดยการตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์โครงการเมืองสหกรณ์เพิ่มขึ้น โดยความกรุณาของพระวิปัสสนาจารย์ เป็นผู้พัฒนาคนในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้คนในกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ มีคุณธรรม ตามคุณธรรมของโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" หลวงพ่อถาวร กล่าว
  ---------ล้อมกรอบ----------
  ชาติภูมิหลวงพ่อถาวร
  พระอาจารย์ มหาถาวร จิตฺตถาวโร เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๙๕ ที่อยู่ปัจจุบัน กุฏิสุวรรณเนตร คณะ ๓ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ถนนพระราม๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
  ประวัติการศึกษา ๑.เปรียญธรรม ๓ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ๒.อักษรศาสตรบัณฑิต (สันสกฤต ฮินดี) มหาวิทยาลัย สันสกฤตสัมปุระนานันทะ พาราณาสี ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๒๔ ๓.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

  ผลงาน
  ๑.อบรมพระสังฆาธิการชั้นสูง ทั้งในและต่างประเทศ
  ๒.สร้างวัด, โรงเรียน, โรงพยาบาล, พัฒนาหมู่บ้าน และสังคม ฯลฯ
  ๓.ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
  ๔.ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติธรรมศาลาพระราชศรัทธา
  ๕.ประธานบริหารวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก
  ๖.ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ชมรมรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  ๗.ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์สมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัย
  ๘.ประธานบริหารการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร กุลบุตร กุลธิดา และผู้ยากไร้
  ๙.ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา และมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย และ ๑๐. ประธานอุปถัมภ์อำนวยการโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  0 เรื่อง / ภาพ ไตรเทพ ไกรงู 0


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  -----------------
  ที่มา:คมชัดลึก
  http://www.komchadluek.net/2006/12/07/j001_72179.php?news_id=72179
   
 2. วิทย์

  วิทย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  2,036
  ค่าพลัง:
  +8,439
  สาธุ....ขออนุโมทนา ผมก็ไปวัดปทุมวนารามฯ บ่อยมากครับ อยากเชิญชวนพี่น้องให้ไปนั่งปฏิบัติธรรมในศาลาพระราชศรัทธาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบ่อยๆนะครับ(ในหลวงท่านทรงถวายพื้นที่ส่วนพระองค์ให้กับทางวัดเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ดังนั้นถ้ามีคนไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันมากๆอานิสงส์ก็จะส่งผลถึงพระองค์ท่านเรื่อยๆเนืองๆครับ) มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ _/\_
   

แชร์หน้านี้

Loading...