เรื่องเด่น พระวัย 70 เรียนจบดอกเตอร์ มจร. สืบสานพระพุทธศาสนา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 13 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,054
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,108
  ค่าพลัง:
  +3,815
  111506_th.jpg

  พระวัย 70 เรียนจบดอกเตอร์ มจร. สืบสานพระพุทธศาสนา

  วันที่ 13 พ.ค.61 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2561 แก่นิสิตนักศึกษาที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะและสาขาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 4,925 รูป/คน ปริญญาตรีจำนวน 3,793 รูป/คน ระดับปริญญาโทจำนวน 835 รูป/คน ระดับปริญญาเอกจำนวน 297 รูป/คน โดยมีสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในการประสาทปริญญา มีพระสงฆ์และประชาชนจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้

  ในพิธีดังกล่าวนั้น พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตต์ สมจิตฺโต) พระนิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่น 13 สังกัดวัดสามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามชุก และเป็นเจ้าคณะตำบลสามชุก อายุ 70 ปี ได้ร่วมเข้ารับปริญญาเอกในครั้งนี้ด้วย ท่านได้เปิดเผยว่า “ท่านบวชมาตั้งแตอายุ 21 ปี เมื่อบวชแล้วรู้สึกว่าจิตใจมีความสงบ และมีความสุขจึงบวชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอด แต่ก็ไม่เคยที่ละทิ้งเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษานั้นทำให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัว หรือส่วนรวม ท่านได้ทำงานด้านพระพุทธศาสนาพร้อมกับศึกษาเล่าเรียนไปด้วย โดยท่านเรียนจบ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ต่อมาพระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และคณบดีคณะพุทศาสตร์ มจร. แนะนำให้เรียนต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาจิตใจประชาชน และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงเรียนตามคำแนะนำ โดยท่านใช้เวลาในการเรียนในระดับปริญญาเอก ประมาณ 3 ปีกว่าก็สำเร็จการศึกษา

  พระมหาณัฐพงษ์ ฐิตปญฺโญ, ดร. พระนิสิตร่วมชั้นเรียนกล่าวว่า “พระครูสุวรรณวิจิตรเป็นพระเถระ ที่มีจริยาวัตรงดงาม และสงบเสงี่ยมตามพระธรรมวินัย มีความวิริยะอุตสาหะสูง เดินทางไปกลับจากที่วัด เพื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง และเข้าขั้นเรียนเป็นประจำไม่เคยขาดเรียนเลยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาเล่าเรียน ยิ่งท่านได้เรียนในมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพด้านวิชาการอย่างนี้ย่อมทำให้ท่านมีความรู้ในระดับสูงมากยิ่งขึ้น และพระเวปุลละ เวปุลฺโล, ดร. พระนิสิตร่วมชั้นเรียนอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า “ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่เป็นแบบอย่างของคณะสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบัน ท่านเป็ฯแบบอย่างของการพัฒนาตน พัฒนาวัด และพัฒนาจิตใจประชาชน เมื่อท่านเรียนจบไปแล้วเชื่อว่าจะนำเอาความรู้ไปพัฒนาสังคมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป” นอกจากนั้น ดร. ทิพากาญจน์ ประภารัตน์ นิสิตรุ่นพี่ และอาจารย์บรรยายพิเศษคณะพุทธศาสตร์กล่าวว่า “ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความมุ่งมั่นต่อการเรียนการศึกษาสูง ขยันเรียน และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ แม้ท่านจะอายุมากแล้ว แต่ใจก็ยังรักการศึกษา เหมาะสมที่จะเป็นพระดุษฎีบัณฑิต พร้อมที่นำเอาความรู้ และความสามารถพัฒนาสังคม และจรรโลงพระพุทธศาสนาออย่างแท้จริง เชื่อว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น”

  ในขณะเดียวกันคณะกรรมการวัดสามชุกได้แจ้งว่า การเรียนจบปริญญาเอกของท่านในครั้งนี้นำความปลาบปลื้ม ยินดีมาสู่ชาวพุทธในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นพระนักพัฒนา และพระวิปัสสนาจารย์ที่มีคุณค่าแห่งอำเภอสามชุก ประชาชนจำนวนมากให้ความเคารพ และนับถือท่าน วันที่ 14 พ.ค. นี้ คณะกรรมการวัดมีมติจะจัดงานแสดงมุทิตาสักการะ เพื่อแสดงความยินดีกับท่าน ดดยมีพระมงคลกิตติวิบูลย์ รองเจ้าคณะ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/111506
   

แชร์หน้านี้

Loading...