เรื่องเด่น พระศรีอาริย์แห่งสยามประเทศ หลวงปูเนียน วัดโยธินประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 5 มกราคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,720
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,390
  ค่าพลัง:
  +4,953
  พระศรีอาริย์แห่งสยามประเทศ
  หลวงปูเนียน วัดโยธินประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ


  พระศรีอารยเมตไตรย (พระ-สี-อา-ระ-ยะ-เมด-ไต) ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า พระศรีอารย์ (พระ-สี-อาน) ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ที่เชื่อกันว่าจะเป็นผู้มีบารมีสูง ที่จะเสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ ก่อนโลกจะแตกดับ โดยจะอุบัติขึ้นในภายหน้า หลังจากสิ้นศาสนาพระโคดมแล้ว หรือ พ.ศ.๕๐๐๐

  e0b8ade0b8b2e0b8a3e0b8b4e0b8a2e0b98ce0b981e0b8abe0b988e0b887e0b8aae0b8a2e0b8b2e0b8a1e0b89be0b8a3.jpg

  b8ade0b8b2e0b8a3e0b8b4e0b8a2e0b98ce0b981e0b8abe0b988e0b887e0b8aae0b8a2e0b8b2e0b8a1e0b89be0b8a3-1.jpg

  อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่สิ้นศาสนาของพระโคดม แต่ปรากฏว่า มีผู้ให้ความเคารพนับถือพระศรีอารย์กันอย่างกว้างขวาง ชนิดที่เรียกว่า นับถือพระศรีอาริยเมตไตรยไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะอุบัติขึ้นด้วยซ้ำ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ลัทธิโยเร

  พระธรรมกิตติวงศ์ ได้อธิบายความหมายของคำว่า “พระศรีอาริย์” ไว้ว่า เป็นคำเรียกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งจะเสด็จมาตรัสรู้ในภัทรกัปนี้ พระองค์ทรงมีพระนามว่า เมตไตรย ซึ่งมีพระนามเรียกเต็มว่า พระศรีอาริยเมตไตรย โดยจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหลังจากสิ้นศาสนาของพระโคดม หรือ พระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้แล้ว นัยว่ายุคพระศรีอาริย์ ผู้คนจะมีอายุยืนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี ทุกคนจะมีสุขภาพดี รูปร่างงดงาม มีของกินของใช้อุดทสมบูณร์ เพชรนิลจินดาจะมีมากมาย สมบัติทั้งหลายสามารถเก็บเอาได้จากต้นกัลปพฤษ์

  b8ade0b8b2e0b8a3e0b8b4e0b8a2e0b98ce0b981e0b8abe0b988e0b887e0b8aae0b8a2e0b8b2e0b8a1e0b89be0b8a3-2.jpg

  ในภัทรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา ๕ พระองค์ หรือที่เรียกว่า พระเจ้า ๕ พระองค์ ทั้งนี้คำว่า “พระเจ้า” เป็นคำใช้เรียก พระพุทธเจ้า และพระภิกษุสงฆ์มาแต่โบราณ เช่น พระเจ้าพระสงฆ์ ส่วนพระเจ้า ๕ พระองค์ ที่มาตรัสรู้ในภัทรกัปนี้ ได้แก่

  b8ade0b8b2e0b8a3e0b8b4e0b8a2e0b98ce0b981e0b8abe0b988e0b887e0b8aae0b8a2e0b8b2e0b8a1e0b89be0b8a3-3.jpg

  ๑.พระกกุสันธะ

  ๒.พระโกนาคมนะ หรือ พระโกนาคมน์

  ๓.พระกัสสปะ หรือ พระกัสสป

  ๔.พระโคดม หรือ พระสิทธถะพระพุทธเจ้า และ

  ๕.พระเมตไตรย หรือ พระศรีอาริย์ และพระศรีอริยเมตไตรย

  ส่วนคำว่า “กัป” และ “กัลป์” พระธรรมกิตติวงศ์ ได้อธิบายไว้ว่า กัป (อ่านว่า กับ) หมายถึงระยะกาล หรือ กำหนดกาลเวลาที่ยาวมาก หรืออาจจะใช้คำว่า กัลป์ (อ่านว่า กัน) ก็ได้

  ตามตำนานว่า โลกพินาศครั้งหนึ่งเป็นอันสิ้นกัปหนึ่ง และกล่าวเปรียบเทียบไว้หลายอย่าง เช่น มีภูเขาหินล้วนลูกหนึ่ง ขนาดความ กว้าง ยาว สูง ด้านละหนึ่งโยชน์เท่ากัน
  ทุกๆ ๑๐๐ ปี จะมีคนใช้ผ้าเนื้อละเอียดมาปัดภูเขานี้ครั้งหนึ่ง ทำเรื่อยไปจนภูเขาเรียบเสมอกับพื้นดิน ระยะเวลานี้เรียกว่า เป็นกัปหนึ่ง นอกจากนี้ กัป ยังแบ่งแยกยอยออกไปอีก ๕ กัป ในแต่ละกัป จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติทุกกัป คือ

  ๑.สารกัป มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ๑ องค์

  ๒. มัฌฑกัป มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ๒ องค์

  ๓.สารมัณฑกัป มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ๓ องค์

  ๔.วรกัป มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ๔ องค์ และ

  ๕.ภัทรกัป หรือ กัปปัจจุบัน มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ๕ องค์

  ขณะเดียวกัน ก็มีคนจำนวนไม่น้อย แอบอ้างว่าตนเองเป็นพระศรีอารย์ อย่างกับกรณีศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้หญิงคนหนึ่ง อ้างตนว่าเป็นพระศรีอารย์ ดร.มโน (เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ) ที่ปรึกษาเลขาธิการใหญ่องค์การสมัชชาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ฝ่ายกิจการพระพุทธศาสนา) และอาจารย์พิเศษ คณะศาสนาวิชาศาสนาและปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า พระศรีอารย์ ชื่อที่แท้จริงในภาษาสันสกฤตคือ “ไมเตฺรยะ” (Maitreya) หรือในบาลี คือ “เมตฺเตยฺย”

  ความเชื่อในเรื่องพระไมตริยะ ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณในลักษณะนี้ มิใช่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่มีปรากฏในศาสนาฮินดู เชน ยูดาย คริสต์ และอิสลาม
  ในพระไตรปิฎก นั้น เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ว่าด้วยเรื่องพระไมตริยะ ดังปรากฏในพุทธพยากรณ์หลายแห่ง เช่น ในทีฆนิกาย จักกวัตติสีหนาทสูตร แม้ใน คัมภีร์ไบเบิล ในส่วนของพระคัมภีร์พันธสัญญาเก่า (Old Testament) ทั้งของศาสนายูดายและคริสต์ศาสนา ก็ปรากฏชื่อของ Messiah ซึ่งจะเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายของโลก ที่พระผู้เป็นเจ้าจะส่งลงมาโปรดโลก ก่อนวันโลกแตก ในคริสต์ศาสนาเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ คือ Messiah ผู้นั้น ส่วนในศาสนาอิสลามเชื่อว่า พระนะบี มูฮะหมัด คือ Messiah

  ปัจจุบัน มีผู้ที่ตั้งตัวว่า เป็นพระไมตริยะ หรือเกี่ยวข้องกับพระไมตริยะ ในฐานะเป็นทูตสวรรค์บ้าง เป็นศาสดาที่มาโปรดชาวโลก ให้รอท่าพระไมตริยะบ้าง บางรายตั้งสำนักใหญ่โต มีสาขานับร้อย และลูกศิษย์นับหมื่น ในยุโรปและอเมริกาในขณะนี้ บางรายถึงกับประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5หรือถึงขนาดว่า เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยก็มี

  นอกจากนี้แล้ว ยังมีสำนักพระไมตริยะระดับสากล เป็นศาสนาไฮเทค ซึ่งมีความพยายามที่จะรวบรวมความเชื่อของศาสนาต่างๆ เข้ามาด้วยกัน เพื่อหล่อหลอมเป็นศาสนาเดียวภายใต้พระไมตริยะ โดยจะอยู่ในฐานะของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ของกัลป์ แต่กลายเป็นองค์อวตาร คือ เป็นพระผู้เป็นเจ้าตัวจริงอวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เหมือนพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ เพื่อลงมาปราบยุคเข็ญ ปิดกลียุค ก่อนวันสิ้นโลก เป็นทั้งพระเยซูคริสต์ด้วย และเป็นทั้งพระ Messiah ด้วย ในตัวคนเดียว

  “สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งทางอักษรศาสตร์ คือ หากนำคำว่า Maitreya ในภาษาสันสกฤตปริวัฏอักษรเป็นภาษาฮีบรู จะได้คำว่า Messiah ตรงตัว เรื่องนี้คงไม่ใช่เหตุบังเอิญที่จะมีคำพ้องทั้งเสียงและความหมาย ในศาสนาที่มีต้นกำเนิดห่างกันหลายพันไมล์ และสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ระหว่างชาวยิวและชาวพุทธ คือศาสนิกชนของทั้งสองศาสนานั้น กำลังรอคอยการอุบัติขึ้นของ Maitreya หรือ Messiah ด้วยกันทั้งคู่

  ศาสนาพระศรีอารย์ จึงมิได้มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น และไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีมานานกว่าสองพันปีแล้ว และเป็นรากฐานของความเชื่อ ในศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียทั้ง ๓ ศาสนาใหญ่ คือ ฮินดู พุทธ และเชน” ดร.มโน กล่าว

  อ.ราม วัชรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บอกว่า คติความเชื่อในการสร้างพระศรีอารยเมตไตรย(พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5) เริ่มเป็นที่แพร่หลายหลังกึ่งพุทธศตวรรษ หรือ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการสร้างพระศรีอารยเมตไตรยอันเป็นที่เลื่องชื่อ อยู่ ๒ องค์ คือ

  องค์แรก”พระศรีอาริยเมตไตรย”ประดิฐษฐาน ที่วัดไลย์ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ที่มีผู้คนทั้งใกล้และไกลให้ความเคารพบูชา กราบไหว้มาแต่ครั้งโบราณกาล ทุกๆ ปีจะมีประชาชนมาร่วมชุมนุมกันอย่างเนืองแน่น วัดจึงจัดสร้างเหรียญและรูปหล่อ แผ่นทองแดงปั๊มพระสี่เหลี่ยมเนื้อชิน ฯลฯ เพื่อสำหรับไว้แจกเป็นที่ระลึก และเป็นอนุสรณ์ในการที่ได้มาร่วมทำบุญกับวัดบ้าง

  วัดโยธินประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางวัวไทย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราลลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ ทิศใต้ติดต่อกับที่เอกชน ทิศตะวันออก ติดต่อกับสำนักชีและบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

  วัดโยธินประดิษฐ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๗ ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าวัดนี้ได้มีมาแต่เมื่อครั้งท้าวอู่ทอง หรือโรคระบาดมา แต่คงมีอยู่ในฐานะเป็นวัดเล็กๆ หรือเป็นที่พักสงฆ์อยู่เดิมที่นามว่า “วัดโคทอง” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วัดบางวัวไทย”

  ครั้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เปลี่ยนเป็น “วัดโยธินประดิษฐ์” เพราะเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือได้มาบูรณะพัฒนาวัดโยธินประดิษฐ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๗ การศึกษาทางวัดได้เปิดสอน พระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐

  #พระศรีอาริย์ #วัดโยธินประดิษฐ์ #BuddhaMaitreya #Messiah

  Cr.เพจพระองค์ครู ไตรเทพ ไกรงู


  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/137225
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 5 มกราคม 2019
 2. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  538
  ค่าพลัง:
  +703
  สำเร็จวิชา สูบทีเดียว 7 กำ

  ถือว่า ไม่ธรรมดา จริงๆ คับ

  เอิ้กๆๆๆ
   
 3. ศาสนาพระศรีอาริย์

  ศาสนาพระศรีอาริย์ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +2
  เรียนทุกท่าน เริ่มศึกษาศาสนาพระศรีอาริย์ เพื่อทุกท่านจะได้มีเวลาเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานจากนี้ (หลักการศาสนากลาง ) สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนาได้จริง ศึกษาหลักการศาสนากลาง รับหลักการศาสนากลางเพื่อความอยู่รอดอย่างมั่นคงสงบสุขของมวลมนุษยชาติ (ฉบับเริ่มศึกษาเบื้องต้น)


  https://cloud.mail.ru/public/N6Bv/t2jf5F2LM

  ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเรียนและศึกษาเรื่องราวต่างๆ

  ติดต่อข้าพเจ้า ส่งข้อความผ่านเพจดังนี้ข้อความจะไม่สูญหาย

  http://mymfb.com/Thanont/

  https://vk.com/id536238610

  https://ok.ru/profile/579159166157

  nbesasada@inbox.ru--nbesasada@163.com
   
 4. ปุถุชน

  ปุถุชน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  136
  ค่าพลัง:
  +638
  ผู้เขียนกระทู้ นามว่า " ศาสนาพระศรีอาริย์ " ข้างบนนี้
  เขียนว่า " เริ่มศึกษาศาสนาพระศรีอาริย์...."
  ผมจึงเข้าไปไล่อ่านใน ลิงค์ ต่าง ๆ ที่เขียนไว้
  จึงไปพบนี่ครับ
  แกเขียนว่า
  "
  …..ข้าพเจ้าทำหน้าที่นบี อีซา พระศรีอาริย์ (ไม่ได้ทำหน้าที่พระเยซูเพราะยังไม่มีกองทัพถึง1000000 เขาบอกแบบนั้น) ต่อไปจะทำสารถึงกลุ่มการเมืองข้าราชการ และหน่วยงานศาสนาทั่วไป ให้รับหลักการศาสนาและตรวจสอบ ซึ่งจะส่งรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน
  หากผู้ไดปฎิเสธถือว่า ปฎิเสธพระเจ้า ก็จะผ่านไป
  หากผู้ไดรับรู้ศึกษาแล้วเข้าใจแนวทางพระเจ้า ถือว่าและรับหลักการศาสนากลาง

  ถือว่าเห็นพระเจ้า การพิพากษา ขั้นแรกคือการสอบสวนความจริง ขั้นต่อไปคือการชี้ผิดถูก ข้าพเจ้าทำหน้าที่แค่เสนอชี้ผิดถููก ผู้ใช้กำลังดำเนินงานเป็นตำรวจคืออิหม่ามมฮ์ดี….

  …..ปัจจุบันข้าพเจ้าทำหน้าที่ศาสดาและมีหน้าที่พิเศษกว่าศาสดาท่านอื่นๆ
  คือ รับหน้าที่ล่ามของพระเจ้า และมีหน้าที่แปลภาษาทิพย์ในพระคัมภีร์ต่างๆ ของโลก
  ในคำพยากรณ์ที่หาผู้พยากรณ์ไม่ได้นั้นเป็นข้อมูลของมัลอิกะ บริวารของพระเจ้า…..

  ….การมาของข้าพเจ้านบี ในยุคปัจจบัน พระเจ้าได้แจ้งไว้แล้วในคัมภีร์ต่าง ๆ และจุดมุ่งหมายคือ ทำงานตามโองการของพระเจ้านิรันดร์หรือพระอัลเลาะห์ทุกประการ….

  ….ข้าพเจ้าผู้นำหลักการศาสนากลางมาของพระเจ้าสู่โลกมนุษย์
  ย่อมถูกต้องชอบธรรมทุกประการ

  เหตุเพราะว่า หากข้าพเจ้านำหลักการมาผิด พระเจ้า ของทุกศาสนา และศาสดาทกพระองค์ คือผู้กระทำผิดพลาดทั้งหมดเพราะว่าศาสนาปัจจุบันต่างแตกแยกรบราฆ่าฟันกัน

  ….ประการที่ 4. พระองค์จะมอบการปกครองที่แข็งแกร่งและเป็นนิรันดร์แก่พวกเขา
  (คืออิหมามอัลมะฮ์ดี หตุเพราะว่าศาสนาหลักการอิสลามคือหลักการสูงสุดบนโลกนี้

  .......ดังนั้นผู้ที่จะอยู่บนโลกนี้และคอยสอนศาสนิกชน
  และควบคุมปกครองคืออิหมามอัลมะฮ์ดี


  และการสอนรวมศาสนานี้เป็นสิ่งชอบธรรมและถูกต้องซึ่งอนาคตหลักการศาสนากลางจะแข็งแกร่งและเป็นนิรันดร์ไม่มีผู้ไดปฏิเสธได้เลย….

  ผมเคยอ่านเรื่อง "แปลงสาร " พวกนี้ซึ่งมีมาในประเทศไทยเราตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยกลุ่มคริสเตียนระดับปัญญาชน ซึ่งทั้งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และสมเด็จพระบรมพงษ์โพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตร ก็โดน "แปลงสาร" เป็นผู้รับใช้ "พระเจ้า" ไปแล้ว

  มาคราวนี้ พิเคราะห์ดู "ผู้เขียนกระทู้" แกคงหมดทางไปแล้ว
  จึงไปขอยืมวิธีของคริสเตียนกลุ่มนั้นมาใช้ เอาเป็นว่าให้ทราบกันนะครับว่า บัดนี้

  เขาเอาพระอนาคตวงศ์ องค์ที่ ๕ ของพุทธ ในภัทรกัปนี้ ไปรับใช้อิสลามเสียแล้ว
   

แชร์หน้านี้

Loading...