เรื่องเด่น พระอนาคตวงศ์๑๐พระองค์

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย pong-sit, 8 สิงหาคม 2006.

 1. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,631
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,800
  อัครสาวก _43_199.jpg

  องค์สมเด็จพระมหามุนีธิคุณเจ้า
  แห่งเรา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่พระสารีบุตรว่า นานไปเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์ทั้ง๑๐พระองค์นั้นจะได้ตรัสรู้แก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณเป็นลำดับ ดังนี้

  พระศรีอริยเมตไตรยเจ้าตรัสรู้เป็นปฐมองค์ที่๑
  ถัดจากนั้นพระรามเจ้าจะตรัสรู้เป็นองค์ที่๒
  ถัดจากนั้น พระเจ้าปัสเสนทิโกศล จะตรัสรู้เป็นองค์ที่๓พระนามว่า พระธรรมราชา
  จากนั้น พระยามาราธิราช จะได้เป็นพระธรรมสามีตรัสรู้เป็นองค์ที่๔
  ถัดนั้น พระยาอสุรินทรราหูจะได้ตรัสรู้เป็น พระนารทะลำดับที่๕
  จากนั้น โสณะพราหมณ์จะได้ตรัสรู้เป็รน พระรังสีรมุนีลำดับที่๖
  ถัดนั้น สุภพราหมณ์ จะได้ตรัสรู้เป็นพระเทวเทพ ลำดับที่๗
  ถัดนั้น โตไทยพราหมณ์จะได้ตรัสรู้เป็นพระนรสีหะ ที่๘
  ถัดนั้น พระยาช้างนาฬาคีรีจะได้ตรัสรู้เป็น พระติสสะ ที๙
  ถัดนั้น พระยาช้างป่าเลไลยก์จะได้ตรัสรู้เป็น พระสุมังคละ ลำดับที่๑๐
  อันว่าไม้พระศรีมหาโพธิ์อปราชิตะบัลลังก์ ที่นั่งทรงพิจารณา พระปฏิจจสมุปบาทธรรม แล้วตรัสรู้เป็ฯพระสัพพัญญูเจ้านั้น
  พระศรีอริยเมตไตรยเจ้าคือไม้กากะทิง
  พระรามเจ้า ไม้จันทร์แดง
  พระธรรมราชา ไม้กากะ
  พระธรรมสามี ไม้รัง
  พระนารทเจ้า ไม้ไม้จันทร์แดง
  พระรังสีรมุนีเจ้า ไม้ดีปรี(บางคำภีร์ว่าไม้เลื้อย)
  พระเทวเทพเจ้า ไม้จำปา
  พระนรสีหเจ้า ไม้แคฝอย
  พระติสสเจ้า ไม้ไทร
  พระสุมังคลเจ้า ไม้กากะทิง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 ตุลาคม 2018
 2. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,631
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,800
  อันว่าไม้พระศรีมหาโพธิ์๑๐ต้น นี้ อันว่านรชาติชายหญิงจำพวกใด ได้ถวายนมัสการกราบไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑๐ พระองค์ กับทั้งไม้ศรีมหาโพธิ์ทั้ง๑๐ต้น นั้นจะบังเกิดผลผลานิสงส์สิ้นกาลช้านานถึง ๑๐๐๐๐๐ กัป ด้วยกุศลเจตนาระลึกถึงคุณพระพุทธเต้าของเราบัณฑูรธรรมเทศนาว่า แท้จริงอันว่ากัปที่มิได้สูญจากท่านผู้มีพระคุณนั้นมี๕ประการ คือ สารกัป๑มัณฑกัป๑วรกัป๑สารมัณฑกัป๑ภัทรกัป๑ อันว่ากัปแผ่นดินทั้งหลาย๕ประการนี้ มีสมเด็จพระพุทธเจ้าบังเกิดในสารกัป๑พระองค์ ในมัณฑกัป๒พระองค์ในวรกัป๓พระองค์ ในสารมัณฑกัป๔พระองค์ในภัทรกัป๕พระองค์ เหมือนกับแผ่นดินเราทุกวันนี้ ชื่อว่า ภัทรกัป บังเกิดพระพุทธเจ้าถึง๕พระองค์ คือ พระกกุสันธะ องค์ที่๑ พระโกนาคมน์,พระกัสสป,พระศรีศากยมุนีโคดม(ปัจจุบัน),พระศรีอริยเมตไตรยเจ้า เป็นต้น
   
 3. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,631
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,800
  คำกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าทั้ง๑๐พระองค์ ว่าดังนี้

  เมตไตยยา เมตไตยโยนามะ
  ราโมจะระมะสัมพุทโธ
  โกสะโลธรรมราชาจะ
  มาระมาโรธัมมะสามี
  ทีฆะชังฆีจะนาระโท
  โสโนรังสิรมุนีตะถา
  สุภูเตเทวะเทโว
  โตไทยโยนะระสีหะโก
  ติสโสนามะธะนะปาโล
  ปาลิไลโยสุมังคะโล
  เอเต ทะทะสะพุทธา นามะ ภะวิสสันติ อะนาคะเต กัปปะ สะตะสะหัสสานิ ทุคะติง โส นะ คัจฉะติ
   
 4. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,631
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,800
  นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ทั้ง๑๐ ว่าดังนี้

  เมตไตโยนาคะรุกโขจะ ไม้กากะทิง
  รามะพุทโธปิจันทะนัง ไม้จันทร์แดง
  ธัมราชานาคะรุกโข ไม้กากะทิง
  สาละรุกโขธัมสามี ไม้รังใหญ่
  นาระโทจันทะรุกโขจะ ไม้จันทร์แดง
  รังสิรมุนีจะปิบผะลิ ไม้เลื้อย
  เทวะเทโวจะจำปะโก ไม้จำปา
  ปาตะลีนะระสีโหวะ ไม้แคฝอย
  นิโครโธติสสะสัมพุทโธ ไม้ไทร
  สุมังคะโลนาคะรุกโขจะ ไม้กากะทิง
  เอเตทะสะรุกขาโพธิ ภะวิสสันติ อะนาคะเต อิเมทะสะจะสัมพุทเธ โยนัโรปินะมัสสะติ กัปปดสะตะสะหัส สานิ นิระสังโส นะ คัจฉะติ
   
 5. r-nisong

  r-nisong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +394
  ใครทราบบ้างว่า พระศรีอาริยเมไตรย ในสมัยพุทธกาลท่านเกิดเป็นใครครับ?
  แล้วท่านปู่ปาน จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดครับ?
  โมทนา...สาธุ
   
 6. lepus

  lepus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  307
  ค่าพลัง:
  +1,880
  พระศรีอาริย์ในสมัยพุทธกาลรู้สึกว่าท่านจะเกิดเป็นอชิตภิกษุนะครับถ้าจำไม่ผิด ส่วนหลวงปู่ปานไม่ทราบครับ อยากรุ้เหมือนกันว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่เท่าไรหลังจาก 10 พระองค์ที่กล่าวข้างบนแล้วนี้ ใครพอทราบรบกวนด้วยนะครับ
   
 7. 123ครอบจักรวาล

  123ครอบจักรวาล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2018
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +117
  มีผู้รู้ท่านอื่นอีกไหมครับ ที่พอจะให้ข้อมูลได้ชัดเจน และใกล้เคียงครับ
  ขอบพระคุณในความเมตตาที่ให้ข้อมูลครับ
   
 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,217
  หลวงปู่ปาน ท่านเกิดเป็นพระเจ้าปเสนทิโกศลองค์พ่อ ก่อนพระเจ้าปเสนทิโกศลในสมัยพุทธกาล คือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ตุลาคม 2018
 9. Norawon

  Norawon สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2018
  โพสต์:
  168
  ค่าพลัง:
  +163
  สาธุครับ
   
 10. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  729
  ค่าพลัง:
  +580
 11. ครูเรือง

  ครูเรือง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2010
  โพสต์:
  933
  ค่าพลัง:
  +666
  ในสมัยพุทธกาล (พระสมณะโคดม) พระศรีอาริยเมตตรัยท่านบวช ชื่อว่า พระอชิตะ ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...