พระโมคคัลลานะทัวร์นรกสวรรค์ ถาม "ทำบุญ-กรรมอย่างไรจึงได้ผลอย่างนี้?"

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย วิมลเกียรติ์, 30 สิงหาคม 2007.

 1. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  ๑๐. คณเปตวัตถุ ว่าด้วยบุพกรรมของนางเปรตผอม

  พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามนางเปรตทั้งหลายว่า
  [๑๓๐] ท่านทั้งหลายเปลือยกาย มีรูปร่างผิวพรรณน่าเกลียด ซูบผอมมีตัว
  สะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น ผอมจนแลเห็นแต่ซี่โครงเช่นนี้ แน่ะท่าน
  ผู้นิรทุกข์ ท่านทั้งหลายเป็นอะไรหนอ?
  เปรตทั้งหลายตอบว่า
  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะ
  ทำกรรมชั่วไว้ จึงไปจากมนุษยโลกมาสู่เปตโลก.
  พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า
  ท่านทั้งหลายทำกรรมชั่วอะไรด้วยกาย วาจา ใจหรือ เพราะผลแห่งกรรม
  อะไร ท่านทั้งหลายจึงไปจากมนุษยโลกสู่เปตโลก?
  เปรตเหล่านั้นตอบว่า
  เมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่ง อันหาโทษมิได้มีอยู่ ข้าพเจ้า
  ทั้งหลายมิได้ก่อสร้างกุศลไว้แม้เพียงกึ่งมาสก เมื่อไทยธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้
  ทำที่พึ่งแก่ตน พวกข้าพเจ้าหิวน้ำ จึงเข้าไปใกล้แม่น้ำ แม่น้ำกลับกลาย
  เป็นว่างเปล่าไป เมื่อเวลาร้อนข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่ร่มไม้ ร่มไม้กลับ
  กลายเป็นแดดแผดเผาไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายควรที่จะ
  เสวยทุกข์อันมีความกระหายเป็นต้นนี้ และทุกข์อย่างอื่นอันชั่วช้ากว่าทุกข์
  นั้น อนึ่ง ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ถูกความหิวแผดเผาแล้ว อยากอาหาร
  พากันไปสิ้นทางหลายโยชน์ ก็ไม่ได้อาหารอะไรๆ เลย จึงพากันกลับ
  มา ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้หาบุญมิได้หนอ เมื่อมีความหิวโหยอิดโรยมากขึ้น
  ก็พากันล้มสลบลงที่พื้นดิน บางคราวก็ล้มนอนหงาย บางคราวก็ล้มคว่ำ
  ดิ้นรนไปมา ก็ข้าพเจ้าเหล่านั้นสลบอยู่ที่พื้นดินที่ล้มอยู่นั่นเอง เอาศีรษะ
  ชนหน้าอกกันและกัน ข้าพเจ้าเหล่านี้หาบุญมิได้หนอ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
  ข้าพเจ้าทั้งหลายควรที่จะเสวยทุกข์ อันมีความกระหายเป็นต้นนี้ และ
  ทุกข์อย่างอื่นอันชั่วช้ากว่าทุกข์นั้น เพราะเมื่อไทยธรรมมีอยู่ ข้าพเจ้า
  ทั้งหลายก็ไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตน ก็ข้าพเจ้าเหล่านั้นไปจากที่นี้ ได้กำเนิด
  เป็นมนุษย์แล้ว จักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ สมบูรณ์ด้วยศีล
  กระทำกุศลให้มาก.
  จบ คณเปตวัตถุที่ ๑๐
   
 2. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  ๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ ว่าด้วยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนางเปรต

  เวมานิกเปรตตนหนึ่งได้กล่าวกะหญิงมนุษย์คนหนึ่งว่า
  [๑๓๑] สัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้ว สัตว์เดียรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย์
  หรือเทวดาบางพวก ท่านก็เห็นแล้ว ผลกรรมของตนท่านก็เห็นประจักษ์
  ด้วยตนเองแล้ว เราจักนำท่านไปส่งยังเมืองปาฏลีบุตร ท่านไปถึงเมือง
  ปาฏลีบุตรแล้ว จงทำกรรมอันเป็นกุศลให้มาก.
  เมื่อหญิงนั้นได้ฟังดังนั้นแล้ว มีความปลื้มใจ จึงกล่าวตอบว่า ข้าแต่
  เทพเจ้าผู้อันบุคคลพึงบูชา ท่านปรารถนาความเจริญแก่ดิฉัน ปรารถนา
  ประโยชน์เกื้อกูลแก่ดิฉัน ดิฉันจักทำตามคำของท่าน ท่านเป็นอาจารย์
  ของดิฉัน สัตว์นรกบางพวก ดิฉันก็เห็นแล้ว สัตว์เดียรัจฉาน เปรต
  อสูร มนุษย์หรือเทวดาบางพวก ดิฉันก็เห็นแล้ว ผลกรรมของตนดิฉัน
  ก็ได้เห็นเองแล้ว ดิฉันจักทำบุญให้มาก.
  จบ ปาฏลิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑​
   
 3. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตเฝ้าสวนมะม่วง

  พวกพ่อค้าได้ถามเวมานิกเปรตตนหนึ่งว่า
  [๑๓๒] สระโบกขรณีของท่านนี้น่ารื่นรมย์ดี มีพื้นราบเรียบ มีท่าอันงดงาม
  มีน้ำมาก ดารดาษไปด้วยปทุมชาติต่างๆ มีดอกอันบานดีเกลื่อนกล่น
  ด้วยหมู่ภมร ท่านได้สระโบกขรณีอันเป็นที่ฟูใจนี้อย่างไร สวนมะม่วง
  ของท่านนี้น่ารื่นรมย์ดีเผล็ดผลทุกฤดู มีดอกบานเป็นนิตย์นิรันดร์
  เกลื่อนหล่นด้วยหมู่ภมร ท่านได้วิมานนี้อย่างไร?
  เวมานิกเปรตนั้นตอบว่า
  สระโบกขรณีมีร่มเงาอันเยือกเย็น น่ารื่นรมย์ใจ ข้าพเจ้าได้ในที่นี้
  เพราะทานที่ธิดาของข้าพเจ้าถวายมะม่วงสุก น้ำข้าวยาคู แด่พระผู้มี
  พระภาคและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย.
  เวมานิกเปรตนั้น ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว จึงนำพวกพ่อค้าไปดูทรัพย์ ๕๐๐ กหาปณะ
  แล้วสั่งว่า พวกท่านจงถือเอาเป็นส่วนตัวกึ่งหนึ่งจากทรัพย์นี้ แล้วให้ธิดาขอเราใช้หนี้ที่เรายืมเขา
  มากึ่งหนึ่งเถิด.
  พวกพ่อค้ากลับมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ได้บอกแก่ธิดาของเปรตนั้น แล้วได้ให้ทรัพย์
  ส่วนที่เปรตนั้นให้แก่ตนแก่เทพธิดานั้น นางได้ให้กหาปณะร้อยกหาปณะแก่เจ้าหนี้ แล้วให้ทรัพย์ที่
  เหลือแก่สหายของบิดา ส่วนตนรับทำการใช้สอยกุฎุมพีนั้นอยู่ กุฎุมพีนั้นกลับคืนทรัพย์นั้นให้แก่
  นาง แล้วยกนางให้เป็นภรรยาของบุตรชายคนหัวปี ต่อมาภายหลัง นางมีบุตรคนหนึ่ง
  ได้กล่าวคาถาเป็นเชิงกล่อมบุตรว่า
  ขอท่านทั้งหลาย จงดูผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง และผลของความ
  ข่มใจ ความสำรวม เราเป็นทาสีอยู่ในตระกูลของลูกเจ้า บัดนี้ มาเป็น
  ลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือน.
  ภายหลัง พระศาสดาทรงเห็นนางมีญาณแก่เกล้าจึงทรงแผ่พระรัศมีไปแสดง
  พระองค์ให้ปรากฏ ดุจประทับอยู่เฉพาะหน้าแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ความว่า
  ความประมาท ย่อมครอบงำบุคคลผู้ติดอยู่ในความยินดียินร้าย
  ในความรักความชังในทุกข์และสุข.
  จบ อัมพวนเปรตวัตถุที่ ๑๒
   
 4. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  ๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ ว่าด้วยเทวดาเตือนอุบาสก

  ภุมมเทวดาตนหนึ่งได้กล่าวเตือนอุบาสกคนหนึ่งว่า
  [๑๓๓] บุคคลให้สิ่งใด สิ่งนั้นย่อมไม่มี แต่ผลอย่างอื่นที่น่าปรารถนา
  น่าใคร่มีมาก เพราะฉะนั้นท่านจงให้ทาน แล้วท่านจักพ้นจากทุกข์และ
  ความฉิบหาย ทั้งจักได้ประสบสุขอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพ
  เพราะทานนั้น ขอท่านจงตื่นเถิด อย่าได้ประมาท.
  จบ อักขรุกขเปรตวัตถุที่ ๑๓
   
 5. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  ๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคะ

  ในเวลาราตรี หญิงเปรต ๔ ตน ถูกทุกข์ครอบงำ จึงพากันร้องไห้รำพันด้วยเสียงดัง
  อย่างน่ากลัวว่า
  [๑๓๔] พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ไว้โดยชอบธรรมบ้าง โดยไม่ชอบธรรมบ้าง
  แต่คนอื่นๆ พากันใช้สอยธรรมเหล่านั้น ส่วนพวกเรากลับมีส่วน
  แห่งทุกข์.
  จบ โภคสังหรเปตวัตถุที่ ๑๔
   
 6. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  ๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตเศรษฐีบุตร

  พระศาสดาได้ตรัสพระคาถาที่เปรต ๔ ตน ปรารภจะกล่าวคนละคาถาให้บริบูรณ์ว่า
  [๑๓๕] เมื่อพวกเราพากันหมกไหม้อยู่ในนรก ๖ หมื่นปีเต็มบริบูรณ์ โดย
  ประการทั้งปวง เมื่อไรที่สุดจักมี.
  ที่สุดไม่มี ที่สุดจักมีแต่ที่ไหน ที่สุดย่อมไม่ปรากฏ แน่ะท่านผู้นิรทุกข์
  เพราะเรากับท่านได้ทำบาปกรรมไว้.
  พวกเราเหล่าใดไม่ให้ของที่มีอยู่ พวกเราเหล่านั้นย่อมเป็นอยู่ลำบาก เมื่อ
  ไทยธรรมมีอยู่ พวกเราไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตน.
  เรานั้นไปจากเปตโลกนี้ ได้กำเนิดเป็นมนุษย์แล้ว จักเป็นผู้รู้ความ
  ประสงค์ สมบูรณ์ด้วยศีล ทำกุศลให้มากเป็นแน่.
  จบ เสฏฐิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕
   
 7. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  ๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตหกหมื่นฆ้อน

  วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นเปรตตนหนึ่ง จึงซักถาม
  ด้วยคาถาว่า
  [๑๓๖] ทำไมหนอ ท่านจึงวิ่งพล่านไปเหมือนคนบ้า เหมือนเนื้อผู้ระแวงภัย
  ท่านมาร้องอื้ออึงไปทำไม ท่านคงทำบาปกรรมไว้เป็นแน่?
  เปรตนั้นตอบว่า
  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะทำ
  บาปกรรมไว้ จึงไปจากมนุษย์สู่เปตโลก ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
  บริบูรณ์โดยประการทั้งปวง ตกใส่ศีรษะและต่อยกระหม่อมของข้าพเจ้า.
  พระเถระถามว่า
  ท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะผลแห่งกรรมอะไร
  ท่านจึงไปจากมนุษยโลกสู่เปตโลก อนึ่ง ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
  บริบูรณ์โดยประการทั้งปวง ตกใส่ศีรษะและต่อยศีรษะของท่าน เพราะ
  ผลแห่งกรรมอะไร?
  เปรตนั้นตอบว่า
  ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง นามว่า สุเนตตะ
  มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว ผู้หาภัยแต่ที่ไหนมิได้ นั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้
  ข้าพเจ้าได้ต่อยศีรษะของท่านแตกด้วยการดีดก้อนกรวด เพราะผลแห่ง
  กรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ประสบทุกข์เช่นนี้ ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
  บริบูรณ์ โดยประการทั้งปวง จึงตกลงใส่ศีรษะของข้าพเจ้า และต่อย
  ศีรษะของข้าพเจ้า.
  พระเถระกล่าวว่า
  แน่ะบุรุษชั่ว ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบบริบูรณ์ โดยประการทั้งปวง
  ตกลงใส่ศีรษะและต่อยศีรษะของท่าน เพราะเหตุอันสมควรแก่ท่านแล้ว.
  จบ สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุที่ ๑๖
   
 8. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  รวมเรื่องที่มีในวรรคนี้ คือ
  ๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ ๒. เสริสสกเปตวัตถุ
  ๓. นันทิกาเปตวัตถุ ๔. เรวดีเปตวัตถุ
  ๕. อุจฉุเปตวัตถุ ๖. กุมารเปตวัตถุ
  ๗. ราชปุตตเปตวัตถุ ๘. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๑
  ๙. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๒ ๑๐. คณเปตวัตถุ
  ๑๑. ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ
  ๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ ๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ
  ๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ ๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ
  จบ มหาวรรคที่ ๔.
  เปตวัตถุจบบริบูรณ์
  -------------​
   
 9. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  จบบริบูรณ์แล้วครับ เหนื่อยมากๆ โอ้ย.. ไม่ได้กินข้าวเลยนั่งโพสๆๆๆ อ่านหน่อยนะครับ
   
 10. พรหมประกาศิต

  พรหมประกาศิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  1,706
  ค่าพลัง:
  +13,559
  โมทนาในความวิริยะ อุตสาหะในการเขียน(พิมพ์) ของคุณวิมลเกียรติ์ ผมแค่อ่านอย่างเดียวยังขี้เกียจอ่านเลยครับ
   
 11. วิมลเกียรติ์

  วิมลเกียรติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  588
  ค่าพลัง:
  +2,123
  สำหรับท่านที่ถอดจิตไปเองโดยยังไม่บรรลุอรหันต์
  สิ่งที่ท่านเห็นท่านเข้าใจนั้นยังผิดอยู่นะครับ
  ขอให้นำเอาแนวทางของพระโมคคัลลานะ
  ซึ่งถอดจิตได้ดีกว่าทุกท่านและพระโมคคัลลานะ
  ก็บรรลุอรหันต์แล้ว เป็นแนวทางจะดีกว่า
  ไปเห็นเอง แต่ก็ยังหลงได้นะครับ ฝากไว้ให้อ่านกัน
   
 12. กังขา ณ ปลาย

  กังขา ณ ปลาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  227
  ค่าพลัง:
  +1,762

  ด้วยคนค่ะ :d  :d
   
 13. ดาราจักร

  ดาราจักร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  1,707
  ค่าพลัง:
  +10,089
  อนุโมทนากับความเพียรมากๆ ครับ เห็นแล้วดีใจที่นำสิ่งดีๆมาให้อ่าน

  แต่ผมอ่านไปแค่ไม่กี่หน้าเอง ครับเพราะอ่านไม่ไหว เยอะไปหน่อย

  และคงไม่มีใครทำผิดหรอกครับ มีแต่ถูกมาก กับ ถูกน้อยครับ


  สัพเพ ธัมมา อนัตตา ทุกสิ่งไม่สำคัญเท่าใจ ที่ใสสะอาดครับ

  ความตายเป็นของเที่ยง
   
 14. ชาไม่รู้

  ชาไม่รู้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  485
  ค่าพลัง:
  +878
 15. ปัญจ์ธน

  ปัญจ์ธน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  420
  ค่าพลัง:
  +855
  ขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะที่นำความรู้มาเผยแพร่ต่อสาธุชน จะได้นำไปพิจารณาตนเองว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือยัง จะได้ไม่ตกไปเป็นเปรต
   
 16. บุญบันดาล

  บุญบันดาล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +1,000
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
  สำหรับบทความดีๆที่ชี้ให้เห็นผลของการทำบุญ และการทำบาป
   
 17. darkphoenix

  darkphoenix เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  370
  ค่าพลัง:
  +608
  อ่านแล้วงง-*-
   
 18. เงาใจ

  เงาใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  259
  ค่าพลัง:
  +1,214
  ขออนุโมทนา ครับ การให้ธรรม เป็นทาน ชนะการให้ ทั้งปวง ครับ

  ใครอยาก ดูนรก สวรรค์ เชิญ มาที่เว๊บ เผยแผ่พระพุทธศาสนาครับ

  โดยพระมาลัย ครับ

  http://udompon.siam108site.com/artpa2/artpa2.html
   
 19. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,629
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,518
  ขออนุโมทนาครับ ธรรมที่ท่านเพียรค้นคว้าด้วยความวิริยะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกมากมายครับ

  ปล.ค้นกระทู้เก่าๆมาฝากครับ
   
 20. คนมีกิเลส

  คนมีกิเลส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  3,973
  ค่าพลัง:
  +19,414
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ตั้งกระทู้สำหรับความเพียรในการให้ธรรมทานครับ
  สาาาาา...ธุ
  สาาาาา...ธ
  สาาาาา...ธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2008

แชร์หน้านี้

Loading...