พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ แปลภาษาไทย ครบทั้งชุด มาแล้วครับ

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย trilakbooks, 26 มีนาคม 2018.

 1. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  siam45thai1.jpg
  พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ แปลภาษาไทย แล้ว ครบทั้งชุด 45 เล่ม ราคา มูลนิธิ 15000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)

  อ่านรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎกสยามรัฐ ภาษาไทย ชุดนี้เพิ่มเติมที่
  http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com/BOOKS-PRA-TAI-45-SIAM-THAI.html


  รายละเอียด และ รายชื่อ หนังสือพระไตรปิฎกสยามรัฐ
  ภาษาไทย ทั้ง 45 เล่ม โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ฯ
  จัดพิมพ์โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพ ประเทศไทย

  ดำเนินการจัดส่งโดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

  ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย
  สามารถ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-482-7358, 087-696-7771, 086-461-8505
  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....


  อารัมภกถาพระไตรปิฎก

  พระพุทธวจนะอันเป็นหมวดแห่ง พระไตรปิฎก ย่อมเป็นประมวล

  พระธัมมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ พระเตปิฎกพุทธวจนะ

  ตั้งมั่นอยู่ตราบใด สัมมาปฏิบัติของพระพุทธบริษัทก็งามรุ่งเรืองอยู่ตราบนั้นฯ

  เพราะฉะนั้น พระเจ้าแผ่นดิน ผู้พุทธสาสนูปัตถัมภก จึงได้พระราชทาน

  แกลังแก่พระสงฆ์พุทธสาวก ให้ทำสังคีติชำระพระเตปิฎกพุทธวจนะ

  จารึกลงในสมุดฯ อันนี้ เป็นจริยาวัตต์ของพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นฯ  ภายหลังมาในพระพุทธศักราช ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จ

  พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระปิยมหาราช มีพระราชประสงค์จะให้

  พระไตรปิฎกแพร่หลายมากขึ้น เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้พระสงฆ์ทรง

  พระไตรปิฎกในครั้งนั้น ชำระพระไตรปิฎกพุทธวจนะแล้ว จึงทรงสร้าง

  พระไตรปิฎกขึ้นเป็นตัวพิมพ์ เป็นครั้งแรกในประเทศสยามฯ

  พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นั้น บัดนี้ ก็ได้จำหน่ายหมวดสิ้นไป เป็นของหาได้

  ด้วยยาก จึงเป็นเวลาสมควรที่จะพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นใหม่แล้วฯ  อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระราราธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ ซึ่ง

  เสด็จสวรรคตแล้วในปีนั้น ในกาลใกล้จะสวรรคต ได้มีพระราชดำรัส

  สั่งไว้ว่า ให้มีหนังสือเป็นสาสนูปัตถัมภพ อันได้สร้างขึ้นเป็นที่ระฤกถึง

  พระองค์สักเรื่องหนึ่งๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก

  อันได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปัจจุบันนี้ ทรงพระราชดำริว่า

  พระไตรปิฎกพุทธวจนะนั้นแล เป็นหนังสือที่ควรพิมพ์ขึ้น เพื่อยัง

  พระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้าให้สำเร็จ จึ่งได้ทรง

  อาราะนาพระเถรานุเถระผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎก มีสมเด็จพระสัฆราชเจ้า

  กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน เป็นประธาน ให้ชำระพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่ง

  แลทรงชักชวน มหาชนผู้มีอันอยู่ในสยามรัฏฐนี้ ให้บริจาคทรัพย์เป็นทุนที่

  จะพิมพ์ขึ้นฯ  พระไตรปิฎก มีนามว่า สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฎกํ อันเป็นประชุม

  แห่งปิฎกทั้งหลายสามนี้ เป็นอันมหาชนผู้มีอยู่ในสยามรัฐ มีพระราชา

  เป็นประมุข ได้เริ่มพิมพ์แล้ว โดยกาลเป็นที่ล่วงไปแห่งปี ๒๔๖๘

  นับแต่ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าฯ  บุญใดย่อมเกิดแต่การที่ได้ให้พิมพ์ประชุมแห่งปิฎกสามนี้

  ขอส่วนแห่งบุญนั้น จงเป็นผลสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

  ศรีสินทรมหาวชิราวุธ โดยพลันฯ  อนึ่ง โสด  ขอฝูงเทพเจ้า เหล่ามนุษย์ แลหมู่สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้เกษม

  ไร้ทุกข์ เสงี่ยม สงบ ไม่มีความอาดูร มีสุข ไม่มีเวร มีอิศระ แลเห็น

  แต่สิ่งเจริญ ในกาลทุกเมื่อเทอญฯ

  ------------------------------------------------------------------

  s4521.jpg

  คำนำ

  พระไตรปิฎก คือพระคัมภีร์จดจารึกพระธรรมคำสอนของ

  พระพุทธเจ้า ที่เรียกรวมว่า พระพุทธศาสนา พระธรรมที่จดจารึกไว้ใน

  พระไตรปิฎกนั้นคือ คำสอนที่เป็นพุทธภาษิต พระพุทธเจ้าตรัสเอง

  สาวกภาษิต พระสาวกกล่าวแสดง อสิภาษิต ฤษีกล่าวแสดง และเทวตาภาษิต

  เทวดากล่าวแสดง ประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วยธรรม

  พระธรรมคำสอนเหล่านี้ มี 2 ลักษณะ คือ พระธรรม ได้แก่ คำสอน

  อันแสดงข้อปกิบัติสำหรับคนทั่วไป ข้ออนุญาตบ้าง สำหรับถือปฏิบ้ติ

  ของพระภิกษุ รวมเรียกว่า พระพุทธบัญญัติ หรือพระวินัยบัญญัติ

  ทั้งพระธรรมและพระวินัยทั้ง 2 นี้ รวมเรียกว่า พระธรรมวินัย อันเป็น

  ชื่อของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์ทรงเรียกขานเป็นส่วนมาก  พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งพุทธกาลนั้น

  เท่าที่ปรากฏหลักฐานในพระคัมภีร์ยังเรียกรวมๆกันว่า ธรรมวินัยบ้าง

  พรหมจรรย์บ้าง แสดงว่ายังไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ดังที่เรียกกันว่า

  พระไตรปิฎกในบัดนี้ แต่ก็มีหลักฐานในปาสาทิกสูตร ทีฆนิกาย สุตตันตปิฎก

  ว่า พระพุทธองค์เคยตรัสแนะนำสงฆ์ว่าควรทำสังคยานาพระธรรมวินัย

  เพื่อความตั้งมั่นของพรหมจรรย์ พระสาลีบุตรก็เคยจัดพระธรรมคำสอนของ

  พระพุทธองค์เป็นหมวดๆ ดังที่ปรากฎในสังคีติสูตรและทสุตตรสูตร

  ทีฆนิกาย สุตตันตปิฎก ในพระวินัยก็มีเรื่องพระโสณกุฏิกัณณะสวด

  พระพุทธพจน์ ในอัฏฐกวัคค์ โดยสรภัญญวิธีถวายพระพุทธองค์ และได้รับ

  คำสรรเสริญจากพระพุทธองค์ว่า จำได้ดี จำได้แม่นยำ เสียงไพเราะ

  จากหลักฐานดังกล่าวนี้แสดงว่า ในครั้งพุทธกาลได้เริ่มมีการจัดระเบียบ

  หรือรวบรวม )สังคีติ-สังคายนา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

  เป็นหมวดหมู่กันบ้างแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า จัดอย่างไร

  siamrut02.jpg

  หลังจากพระพุทธปรินิพพานแล้ว จึงปรากฏหลักฐานชุดเจนว่า ได้มี

  การสังคยานา คือจัดระเบียบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือธรรมวินัย

  เป็น ๕ นิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย

  และขุททกนิกาย ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ แต่ก็ยังเรียกรวมว่า พระธรรมวินัย

  ยังไม่เรียกว่า พระไตรปิฎก ใน ๕ นิกายนี้ ส่วนที่เป็นวินัยรวมอยู่ใน

  ขุททกนิกาย เมื่อยังคยานาแล้วก็ได้ทรงจำสืบทอดกันมาจนถึงพุทธศักราช ๒๓๐ เศษ

  ในการสังคยานาครั้งที่ ๓ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

  จึงได้มีการสังคายนาจัดระเบียบใหม่อีกครั้งหนึ่ง คือจัดเป็น ๓ ปิฎก

  ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสัตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

  โดยแยกส่วนของพระวินัยที่รวมอยู่ในขุททกนิกายออกมาเป็นปิฎกหนึ่ง

  เรียกว่า พระวินัยปิฎก และแยกเอาเฉพาะข้อธรรมจากคำสอนทั้งปวงมา

  เป็นปิฎกหนึ่งเรียกว่า อภิธัมมปิฎก ส่วนนอกนี้รวมเป็นปิฎกหนึ่งเรียกว่า

  พระสัตตันตปิฎก พระไตรปิฎก ซึ่งคำบาลีเรียกว่า เตปิฎกํ จึงเกิดมีขึ้น

  ในยุคนี้ แล้วก็ได้ทรงจำสืบทอดกันต่อมา

  6745.jpg

  ครั้นพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่างๆ

  โดยพระธรรมทูตในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระธรรมทูตสายหนึ่งได้นำ

  พระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน ณ เกาะลังกา ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ศรีลังกา

  และได้เจริญตั้งมั่นขึ้น ณ ประเทศนั้น คัมภีร์ของพระพุทธศาสนา

  ทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถา ได้ถูกนำจากอินเดีย มาสู่ลังกา แต่ครั้งนั้น

  เมื่อพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงในลังกาแล้ว ประมาณพุทธศักราช

  ๔๕๐ คณะสงฆ์ลังกาได้พิจารณาเห็นว่า พระไตรปิฎกอันเป็นประมวล

  พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ทรงจำสืบทอดกันมาแต่ต้นนั้น

  มาบัดนี้ ความจำของมนุษย์เสื่อมถอยลง หากไม่ได้มีการจดจารึกลงเป็น

  ตัวอักษรแล้ว ก็อาจจะทำให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เสื่อมสูญ

  ไปได้ จึงได้ประชุมทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วจดจารึกลงเป็นตัวอักษร

  สิงหล คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรสิงหลจึงได้เกิดมีขึ้นเป็นครั้งแรก

  พระไตรปิฎกบาลีอักษรสิงหลจึงได้เป็นแบบหรือเป็นต้นฉบับของพระไตรปิฎก

  ฝ่ายเถรวาทสืบมาแต่บัดนั้น

  อ่านรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎกสยามรัฐ ภาษาไทย ชุดนี้เพิ่มเติมที่
  http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com/BOOKS-PRA-TAI-45-SIAM-THAI.html

  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

  สามารถโทร.สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อและการจัดส่งทั่วประเทศได้ที่
  086-461-8505, 02-482-7358, 087-696-7771

  add-friends.png LINE : @trilakbooks
  หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
  https://line.me/R/ti/p/@trilakbooks
  --- --- --- --- --- --- ---
  แผนที่สำหรับเดินทาง มาด้วยตนเอง ที่
  https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2

  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ
 1. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,988
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,728
 3. trilakbooks
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,573
 4. trilakbooks
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,190
 5. บุญญสิกขา
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  776

แชร์หน้านี้

Loading...