เสียงธรรม พระไตรปิฏกเสียงอ่านฉบับ“มหาจุฬาลงกรณ์”

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 8 กรกฎาคม 2009.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,570
  พระไตรปิฏกเสียงอ่านฉบับ“มหาจุฬาลงกรณ์”

  พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  พระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน (มหาจุฬาลงกรณ์) (๒๙/๑๐๕๔)

  แบ่งเป็น ๓ ส่วน

  ๑.พระวินัยปิฎก
  ๒.พระสุตตันตปิฎก
  ๓.พระอภิธรรมปิฎก


  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ (๒๘)
  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๒ (๒๓)
  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ (๑๘)
  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘ (๓๑)  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ (๓๔)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ (๔๖)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ (๔๓)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ (๖๐)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ (๕๙)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ (๕๔)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ (๒๘)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ (๒๙)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ (๓๔)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ (๓๗)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ (๕๑)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ (๓๒)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ (๓๐)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ (๔๖)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ (๓๙)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ (๒๗)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ (๒๗)
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ (๒๖)  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑ (๒๐)
  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๒ (๔๓)
  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๓ (๑๓)
  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๔ (๔๔)
  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ (๕๑)
  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ (๓๗)
  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗ (๔๔)


  -----------  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑


  ๐๑เวรัญชกัณฑ์
  ๐๒ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๑
  ๐๓ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๒
  ๐๔ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๓
  ๐๕ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๔
  ๐๖ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๕
  ๐๗ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๑
  ๐๘ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๒
  ๐๙ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๓
  ๑๐ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๔
  ๑๑ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๕
  ๑๒ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓) ตอนที่ ๑
  ๑๓ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓) ตอนที่ ๒
  ๑๔ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓) ตอนที่ ๓
  ๑๕ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔) ตอนที่ ๑
  ๑๖ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔) ตอนที่ ๒
  ๑๗ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔) ตอนที่ ๓
  ๑๘สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท) ตอนที่ ๑
  ๑๙สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท) ตอนที่ ๒
  ๒๐สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท) ตอนที่ ๓
  ๒๑สังฆาทิเสสกัณฑ์ (กายสัคคสิกขาบท)
  ๒๒สังฆาทิเสสกัณฑ์ (อัตตกามปารีจริจริยาสิกขาบท)
  ๒๓สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สัญจริตตสิกขาบท) ตอนที่ ๑
  ๒๔สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สัญจริตตสิกขาบท) ตอนที่ ๒
  ๒๕สังฆาทิเสสกัณฑ์ (กุฏิการสิกขาบท)
  ๒๖สังฆาทิเสสกัณฑ์ (วิหารการสิกขาบท)
  ๒๗สังฆาทิเสสกัณฑ์ (ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท)

  ๒๘สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สังฆเภทสิกขาบท)


  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๒  ๐๑ปฐมกฐินสิกขาบท
  ๐๒ตติยกฐินสิกขาบท
  ๐๓จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
  ๐๔ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
  ๐๕ทฺวภาคสิกขาบท
  ๐๖รูปิยสังโวหารสิกขาบท
  ๐๗เภสัชชสิกขาบท
  ๐๘สุตตวิญญัตติสิกขาบท
  ๐๙โอมสวาทสิกขาบท
  ๑๐เปสุญญสิกขาบท
  ๑๑ธัมมเทสนาสิกขาบท
  ๑๒ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
  ๑๓ทุติยเสนาสนสิกขาบท
  ๑๔อัตถังคตสิกขาบท
  ๑๕คณโภชนสิกขาบท
  ๑๖อเจลกสิกขาบท
  ๑๗อุยยุตตเสนาสิกขาบท
  ๑๘ทุพพัณณกรณสิกขาบท
  ๑๙อริฏฐสิกขาบท
  ๒๐โมหนสิกขาบท
  ๒๑วิกาลคามปเวสนสิกขาบท
  ๒๒จตุตถปาฏิเทสนียกัณฑ์
  ๒๓สิกขาบทที่ ๗


  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕


  ๐๑จัมมขันธกะโสณโกฬิวิสะ ถึง กัฏฐปาทกาทิปฏิกเขป
  ๐๒เภสัชชขันธกะปัญจเภสัชชกถา ถึง มูลาทิเภสัชชกถา ถึง ไม้ป้ายยาตา
  ๐๓เรื่องน้ำมันทาศีรษะ ถึง สัตถะกัมมปฏิกเขปกถา
  ๐๔มนุสสมังสปฏิกเขปกถา ถึง เพลัฏฐกัจจานวัตถุ
  ๐๕ปาฏลิคามวัตถุ ถึง สีหเสนาปติวัตถุ (ต่อยังไม่จบ)
  ๐๖ทรงสนับสนุนให้สีหฯอุปถัมภ์ฯ (ต่อ) ถึง ปัญจโครสาทิอนุชานนา
  ๐๗เกณิยชฎิลวัตถุ ถึง รวมเรื่องที่มีในเภสัชชขันธกะ
  ๐๘กฐินขันธกะ กฐินานุชานนา ถึง อาทายปัณณรสะ
  ๐๙สมาทายปัณณรสกาทิ ถึง ผาสุวิหารปัญจกะ
  ๑๐ปลิโพธาปลิโพธกถา ถึง ข้อ๘จีวรขันธกะปังสุกูลปริเยสนกถ
  ๑๑จีวรปฏิคคาหกสัมมติกถา (ต่อ) ถึง อติเรกจีวรกถา
  ๑๒วิสาขาวัตถุ (เชื่อม) ถึง คิลานวัตถุกถา จบ
  ๑๓มตสันตกกถา ถึง จัมเปยยขันธกะ กัสสปโคตตภิกขุวัตถุ
  ๑๔อธัมมวัคคาทิกัมมกถา (ต่อ) ถึง อธัมมวัคคาทิกัมมกถา
  ๑๕อธัมมกัมมาทิกถา ถึง นิยสกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
  ๑๖ปัพพาชนียกัมมปฏปัสสัทธิกถา ถึง รวมเรื่องฯ จัมเปยยะขันธกะ จบ
  ๑๗โกสัมพิกขันธกะโกสัมพิกวิวาทกถา ถึง ฑีฆาวุวัตถุ
  ๑๘พาลกโอฌกคมนคาถา ถึง รวมเรื่องที่มีในโกสัมพิกขันธกะ จบบริบูรณ์


  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘


  ๐๑พระวินัยปิฎกเล่ม ๘ ปริวาร ปาราชิกกัณฑ์ - สังฆาทิเสสกัณฑ์
  ๐๒อนิยตะ ๒
  ๐๓นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จบ
  ๐๔ปาจิตตีย์ ๑ มุสาวาวคฺค - ๕ อเจลกวคฺค
  ๐๕ปาจิตตีย์ - ๖ สุราปานวรรค ถึง ๙ ราชวรรค จบ ปาจิตตีย์ ๙๒ สิกขาบท
  ๐๖พระวินัยเล่ม ๘ ปาฏิเทสนียกัณฑ์ ๔ - เสขิยกัณฑ์ ๗๕ จบ
  ๐๗กตาปัตติวาระ ปาราชิก - ปาจิตตีย์
  ๐๘กตาปัตติวาระ ๖ ปาฏิเทสนียะ ถึง ๘ สมุจจยวาระ จบ
  ๐๙ ๑ กัตถปัญญัตติวาระ ถึง สมุจจยวาระ ๘ จบ โสฬสมหาวาระในมหาวิภังค์ จบ
  ๑๐ภิกขุณีวิภังค์ โสฬสมหาวาระ ตอน ๒ ถึง ๑ กตาปัตติวาระ - ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ ถึง นิสสัคคีย์
  ๑๑ปาจิตติยกัณฑ์ ๑ อสณวรรค ถึง ๕ จิตตาคารววรรค
  ๑๒ภิกขุณีวิภังค์ ปาจิตติยวรรคที่ ๖ ถึง ปาฏิเทสนีย จบ กัตถปัญญัตติวารที่ ๑ จบ
  ๑๓กตาปัตติวาระที่ ๒ จบ
  ๑๔วิปัตติวาระ ถึง สมุจจยวาระ จบ
  ๑๕กัตถปัญญัตติวาระจบ
  ๑๖กตาปัตติวาระ ถึง สมุจจยวาระ ภิกขุณีวิภังค์ จบ
  ๑๗สมถฐานสีสสังเขป ๑๓ ข้อ จบ
  ๑๘อันตรเปยยาล กติปุจฉาวาระ ถึง อธิกรณวาระ จบ
  ๑๙เอกุตตริกนัย ถึง ติกวาระ จบ
  ๒๐จตุกกวาระ ถึง ปัญจกวาระ
  ๒๑ฉักกวาระ ถึง เอกาทสกวาระ
  ๒๒อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชชนา ถึง ๕ ปาราชิกาทิอาปัตติ
  ๒๓อธิกรณเภทะ ถึง ๑๐ สัตตสมถนานัตถาทิ
  ๒๔อปรคาถาสังคนิก ถึง จูฬสงคราม
  ๒๕มหาสงคราม ถึง ๗ ปุจฉาวิภาค
  ๒๖กฐินเภท ถึง อุปาลิปัญจกะหมวดที่ ๒
  ๒๗โวหารวรรค ถึง ๔ ทิฏฐาวิกัมมวรรค
  ๒๘อัตามทานวรรค ถึง ๙ อุพพาหิกวรรค
  ๒๙อธิกรณวูปสมวรรค ถึง ๑๔ กฐินัตถารวรรค
  ๓๐อาปัตติสมุฏฐาน ทุติยคาถาสังคนิกะ เสทโมจนคาถา

  ๓๑ปัญจวรรค ถึง ๕ นวสังคหวรรค ถึง ปริโยสานคาถาจบบริบูรณ์
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑


  ๐๑พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๑
  ๐๒พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๒
  ๐๓พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๓
  ๐๔พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๔
  ๐๕พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๕
  ๐๖พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๖
  ๐๗สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๘สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๒
  ๐๙สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๐สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๔
  ๑๑สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๕
  ๑๒อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๓อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๔อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๕โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๖โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๗โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๘กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๙กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๐กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๓
  ๒๑มหาลิสูตร
  ๒๒ชาลิยสูตร
  ๒๓มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๔มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๕โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๖โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๗โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๓
  ๒๘สุภสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๙สุภสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๐สุภสูตร ตอนที่ ๓
  ๓๑เกฎฎสูตร
  ๓๒โลหิจจสูตร
  ๓๓เตวิชชสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๔เตวิชชสูตร ตอนที่ ๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒


  ๐๑มหาปทานสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๒มหาปทานสูตร ตอนที่ ๒
  ๐๓มหาปทานสูตร ตอนที่ ๓
  ๐๔มหาปทานสูตร ตอนที่ ๔
  ๐๕มหาปทานสูตร ตอนที่ ๕
  ๐๖มหาปทานสูตร ตอนที่ ๖
  ๐๗มหาปทานสูตร ตอนที่ ๗
  ๐๘มหานิทานสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๙มหานิทานสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๐มหานิทานสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๑มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๒มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๓มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๔มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๔
  ๑๕มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๕
  ๑๖มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๖
  ๑๗มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๗
  ๑๘มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๘
  ๑๙มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๙
  ๒๐มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๑๐
  ๒๑มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๑๑
  ๒๒มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ ๑๒
  ๒๓มหาสุทัสสนสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๔มหาสุทัสสนสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๕มหาสุทัสสนสูตร ตอนที่ ๓
  ๒๖ชนวสภสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๗ชนวสภสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๘ชนวสภสูตร ตอนที่ ๓
  ๒๙มหาโควินทนสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๐มหาโควินทนสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๑มหาโควินทนสูตร ตอนที่ ๓
  ๓๒มหาโควินทนสูตร ตอนที่ ๔
  ๓๓มหาสมยสูตร
  ๓๔สักกปัญหสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๕สักกปัญหสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๖สักกปัญหสูตร ตอนที่ ๓
  ๓๗มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๘มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๙มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
  ๔๐มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
  ๔๑มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
  ๔๒ปายาสิสูตร ตอนที่ ๑
  ๔๓ปายาสิสูตร ตอนที่ ๒
  ๔๔ปายาสิสูตร ตอนที่ ๓
  ๔๕ปายาสิสูตร ตอนที่ ๔
  ๔๖ปายาสิสูตร ตอนที่ ๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓  ๐๑ปาฏิกสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๒ปาฏิกสูตร ตอนที่ ๒
  ๐๓ปาฏิกสูตร ตอนที่ ๓
  ๐๔ปาฏิกสูตร ตอนที่ ๔
  ๐๕อุทุมพริกสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๖อุทุมพริกสูตร ตอนที่ ๒
  ๐๗อุทุมพริกสูตร ตอนที่ ๓
  ๐๘จักกวัตติสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๙จักกวัตติสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๐จักกวัตติสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๑อัคคัญสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๒อัคคัญสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๓อัคคัญสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๔สัมปสาทนียสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๕สัมปสาทนียสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๖สัมปสาทนียสูตร ตอนที่ ๓
  ๑๗ปาสาทิกสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๘ปาสาทิกสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๙ปาสาทิกสูตร ตอนที่ ๓
  ๒๐ปาสาทิกสูตร ตอนที่ ๔
  ๒๑ลักขณสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๒ลักขณสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๓ลักขณสูตร ตอนที่ ๓
  ๒๔ลักขณสูตร ตอนที่ ๔
  ๒๕สิงคาลกสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๖สิงคาลกสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๗อาฏานาฏิยสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๘อาฏานาฏิยสูตร ตอนที่ ๒
  ๒๙สังคีติสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๐สังคีติสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๑สังคีติสูตร ตอนที่ ๓
  ๓๒สังคีติสูตร ตอนที่ ๔
  ๓๓สังคีติสูตร ตอนที่ ๕
  ๓๔สังคีติสูตร ตอนที่ ๖
  ๓๕สังคีติสูตร ตอนที่ ๗
  ๓๖สังคีติสูตร ตอนที่ ๘
  ๓๗สังคีติสูตร ตอนที่ ๙
  ๓๘ทสุตตรสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๙ทสุตตรสูตร ตอนที่ ๒
  ๔๐ทสุตตรสูตร ตอนที่ ๓
  ๔๑ทสุตตรสูตร ตอนที่ ๔
  ๔๒ทสุตตรสูตร ตอนที่ ๕

  ๔๓ทสุตตรสูตร ตอนที่ ๖


  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-mp3.4033731/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%92%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033732/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%93%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033733/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033734/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033735/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033736/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033737/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033916/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033917/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033918/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033919/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033920/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033921/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033922/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033924/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%96%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033925/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4033926/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033930/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033934/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033937/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033951/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%92%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033952/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%93%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033953/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033954/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%95%E0%B8%97%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033955/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033956/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033957/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033986/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033987/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033988/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033991/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033992/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033993/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033996/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033997/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%96%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033998/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4033999/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4034000/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4034001/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4034002/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97-mp3.4034003/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-mp3.4034004/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%97-mp3.4034005/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2-mp3.4034033/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA-mp3.4034122/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2-mp3.4034130/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%98-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4-mp3.4034134/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%92%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B9%92-mp3.4034135/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%93%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%9A-mp3.4034136/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%91-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%BA%E0%B8%84-%E0%B9%95-%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%84-mp3.4034137/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%98-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B9%94-mp3.4034142/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-mp3.4034143/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%92-mp3.4034175/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-%E0%B8%88%E0%B8%9A-mp3.4034180/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%88%E0%B8%9A-mp3.4034181/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%9A-mp3.4034182/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%96%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82-mp3.4034183/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%9B-%E0%B9%91%E0%B9%93-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%88%E0%B8%9A-mp3.4034184/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4-mp3.4034185/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%88%E0%B8%9A-mp3.4034186/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-mp3.4034187/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-mp3.4034188/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%95-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mp3.4034189/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%91%E0%B9%90-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B2-mp3.4034239/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-mp3.4034240/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%97-%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-mp3.4034241/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%96%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4034242/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%97%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%94-%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-mp3.4034254/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%98%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-mp3.4034255/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%99%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%91%E0%B9%94-%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mp3.4034256/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034550/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%92%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034551/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%93%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034552/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034553/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4034554/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%96-mp3.4034555/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034556/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034557/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034558/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034559/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4034560/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034561/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034562/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034563/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034564/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%96%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034565/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034569/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034570/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034571/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034572/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-mp3.4034573/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-mp3.4034574/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034575/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034576/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034577/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%96%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034578/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%97%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034587/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%98%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034588/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034589/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034590/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%91%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%8E%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-mp3.4034591/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%92%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-mp3.4034592/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%93%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034593/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034594/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034595/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%92%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034596/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%93%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034597/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034598/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4034599/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%96-mp3.4034600/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%97-mp3.4034601/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034602/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034603/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034604/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034605/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034606/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034607/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034613/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4034614/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%96%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%96-mp3.4034617/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%97-mp3.4034618/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%98-mp3.4034619/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%99-mp3.4034620/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91%E0%B9%90-mp3.4034621/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91%E0%B9%91-mp3.4034622/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91%E0%B9%92-mp3.4034623/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034642/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034643/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034644/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%96%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034645/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034646/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%98%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034647/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034796/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034797/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%91%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034798/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%92%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034799/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%93%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-mp3.4034801/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034802/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034810/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%96%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034811/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034812/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034813/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034814/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034815/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%91%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4034816/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%92%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034817/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%93%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034818/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034819/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034820/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%96%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4034821/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034828/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%92%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034829/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%93%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034830/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4034832/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%95%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034833/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034834/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034835/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034853/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%90%E0%B9%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034854/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034855/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4034856/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4034857/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4034858/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4035193/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4035194/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%96%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4035195/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4035208/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4035209/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4035210/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4035211/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4035259/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4035260/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4035261/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4035262/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4035264/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%96%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4035265/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%97%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4035442/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%98%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4035443/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%92%E0%B9%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4035445/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4035446/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%91%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4035447/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%92%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4035448/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4035449/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%96-mp3.4035457/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%97-mp3.4035458/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%96%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%98-mp3.4035459/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%99-mp3.4035460/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%98%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91-mp3.4035464/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%93%E0%B9%99%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-mp3.4035465/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%90%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-mp3.4035466/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%91%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-mp3.4035467/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%92%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%95-mp3.4035468/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%94%E0%B9%93%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%96-mp3.4035469/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2017
 2. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,570

  พระไตรปิฎกเสียงอ่านฉบับ มหาจุฬาลงกรณ์


  (...ต่อ จากด้านบน...)

  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔

  ๐๑มูลปริยยาสูตร
  ๐๒ สัพพาสวสูตร
  ๐๓ธัมมทายายาทสูตร
  ๐๔ภยเภรวสูตร
  ๐๕อนังคณสูตร
  ๐๖ อากังเขยยสูตร
  ๐๗วัตถูปมสูตร
  ๐๘สัลเลขสูตร
  ๐๙สัมมาทิฏฐิสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๐สัมมาทิฏฐิสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๑มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๒มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๓มหาสติปัฏฐานสูตร
  ๑๔จูฬสีหนาทสูตร
  ๑๕มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๖มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๗มหาสีหนาทสูตร
  ๑๘มหาสีหนาทสูตร
  ๑๙มหาทุกขักขันธสูตร
  ๒๐จูฬทุกขักขันธสูตร
  ๒๑อนุมานสูตร
  ๒๒เจโตขีลสูตร
  ๒๓วนปัตถสูตร
  ๒๔มธุปิณฑิกสูตร
  ๒๕เทวธาวิตักกสูตร
  ๒๖วิตักกสันธานสูตร
  ๒๗กกจูปมสูตร
  ๒๘อลคัททูปมสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๙อลคัททูปมสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๐วัมมิกสูตร
  ๓๑รถวินิตสูตร
  ๓๒นิวาปสูตร
  ๓๓ปาสราสิสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๔ปาสราสิสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๕จูฬหัตถิปโทปมสูตร
  ๓๖มหาหัตถิปโทปมสูตร
  ๓๗มหาสาโรปมสูตร
  ๓๘จูฬสาโรปมสูตร
  ๓๙จูฬโคสิงคสูตร
  ๔๐มหาโคสิงคสูตร
  ๔๑มหาโคปาลสูตร
  ๔๒จูฬโคปาลสูตร
  ๔๓จูฬสัจจกสูตร
  ๔๔มหาสัจจกสูตร ตอนที่ ๑
  ๔๕มหาสัจจกสูตร ตอนที่ ๒
  ๔๖จูฬตัณหาสังขยสูตร
  ๔๗มหาตัณหาสังขยสูตร ตอนที่ ๑
  ๔๘มหาตัณหาสังขยสูตร ตอนที่ ๒
  ๔๙มหาอัสสปุรสูตร
  ๕๐จูฬอัสสปุรสูตร
  ๕๑สาเลยยกสูตร
  ๕๒เวรัญชกสูตร
  ๕๓มหาเวทัลลสูตร
  ๕๔จูฬเวทัลลสูตร
  ๕๕จูฬธัมมสมาทานสูตร
  ๕๖มหาธัมมสมาทานสูตร
  ๕๗วีมังสถสูตร
  ๕๘โกสัมพิยสูตร
  ๕๙พรหมนิมันตนิกสูตร
  ๖๐มารตัชชนียสูตร

  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕

  ๐๑กันทรกสูตร
  ๐๒อัฏฐกนาครสูตร
  ๐๓เสขปฏิปทาสูตร
  ๐๔โปตลิยสูตร
  ๐๕ชีวกสูตร
  ๐๖อุปาลิวาทสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๗อุปาลิวาทสูตร ตอนที่ ๒
  ๐๘กุกกุรวติกสูตร
  ๐๙อภยราชกุมารสูตร
  ๑๐พหุเวทนียสูตร
  ๑๑อปัณณกสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๒อปัณณกสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๓จูฬราหุโลวาทสูตร
  ๑๔มหาราหุโลวาทสูตร
  ๑๕จูฬมาลุงกยสูตร
  ๑๖มหามาลุงกยสูตร
  ๑๗ ภัททาลิสูตร
  ๑๘ลฏุกิโกปมสูตร
  ๑๙จาตุมสูตร
  ๒๐นฬกปานสูตร
  ๒๑โคลิสสานิสูตร
  ๒๒กีฏาคิริสูตร
  ๒๓จูฬวัจฉโคตตสูตร
  ๒๔อัคคิวัจฉโคตตสูตร
  ๒๕มหาวัจฉโคตตสูตร
  ๒๖ทีมนขสูตร
  ๒๗มาคัณฑิยสูตร
  ๒๘ สันทกสูตร ตอนที่ ๑
  ๒๙ สันทกสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๐มหาสกุลุทายิสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๑มหาสกุลุทายิสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๒สมณมุณฑิกสูตร
  ๓๓ จูฬสกุลุทายิสูตร
  ๓๔ เวขณสสูตร
  ๓๕ มฏิการสูตร
  ๓๖รัฏฐปาลสูตร ตอนที่ ๑
  ๓๗รัฏฐปาลสูตร ตอนที่ ๒
  ๓๘มฆเทวสูตร
  ๓๙มธุรสูตร
  ๔๐ โพธิราชกุมารสูตร ตอนที่ ๑
  ๔๑โพธิราชกุมารสูตร ตอนที่ ๒
  ๔๒โพธิราชกุมารสูตร ตอนที่ ๓
  ๔๓อังคุลิมาลสูตร
  ๔๔ปิยชาติกสูตร
  ๔๕พาหิติกสูตร
  ๔๖ธัมมเจติยสูตร
  ๔๗กัณณกัตถลสูตร
  ๔๘พรหมายุสูตร ตอนที่ ๑
  ๔๙พรหมายุสูตร ตอนที่ ๒
  ๕๐เสลสูตร
  ๕๑อัสสลยายนสูตร
  ๕๒โฆฏมุขสูตร
  ๕๓จังกีสูตร
  ๕๔ เอสุการิสูตร
  ๕๕ธนัญชานิสูตร
  ๕๖ วาเสฏฐสูตร
  ๕๗สุภสูตร
  ๕๘สังคารวสูตร ตอนที่ ๑
  ๕๙สังคารวสูตร ตอนที่ ๒

  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖

  ๐๑เทวหสูตร ตอนที่ ๑
  ๐๒ เทวหสูตร ตอนที่ ๒
  ๐๓ ปัญจัตตยสูตร
  ๐๔ กินติสูตร
  ๐๕ สามคามสูตร
  ๐๖ สุนักขัตตสูตร
  ๐๗อาเนญชสัปปายสูตร
  ๐๘คณกโมคคัลลานสูตร
  ๐๙โคปกโมคคัลลานสูตร
  ๑๐ มหาปุณณมสูตร
  ๑๑จูฬปุณณมสูตร
  ๑๒อนุปทสูตร
  ๑๓ ฉวิโสธนสูตร
  ๑๔สัปปุริสสูตร
  ๑๕เสวิตัพพาเสวีตัพพสูตร ตอนที่ ๑
  ๑๖ เสวิตัพพาเสวีตัพพสูตร ตอนที่ ๒
  ๑๗พหุธาตุกสูตร
  ๑๘อิสิคิริสูตร
  ๑๙มหาจัตตารีสกสูตร
  ๒๐อานาปนัสสติสูตร
  ๒๑ กายคตาสติสูตร
  ๒๒ สังขารูปัตติสูตร
  ๒๓ จูฬสุญญตสูตร
  ๒๔มหาสุญญตสูตร
  ๒๕ อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร
  ๒๖พักกุลัตเถรัจฉริยัพสูตร
  ๒๗ทันตภูมิสูตร
  ๒๘ภูมิชสูตร
  ๒๙อนุรุทธสูตร
  ๓๐อุปักกิเลสสูตร
  ๓๑พาลปัณฑิตสูตร
  ๓๒ เทวทูตสูตร
  ๓๓ภัทเทกรัตตสูตร
  ๓๔อานันทภัทเทกรัตตสูตร
  ๓๕มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร
  ๓๖โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร
  ๓๗จูฬกัมมวิภังคสูตร
  ๓๘มหากัมมวิภังคสูตร
  ๓๙สฬายตนวิภังคสูตร
  ๔๐อุทเทสวิภังคสูตร
  ๔๑อรณวิภังคสูตร
  ๔๒ธาตุวิภังคสูตร
  ๔๓สัจจวิภังคสูตร
  ๔๔ทักขิณาวิภังคสูตร
  ๔๕อนาถปัณทิโกวาทสูตร
  ๔๖ ฉันโนวาทสูตร
  ๔๗ ปุณโณวาทสูตร
  ๔๘นันทโกวาทสูตร
  ๔๙จูฬราหุโลวาทสูตร
  ๕๐ฉฉักกสูตร
  ๕๑ สฬายตนวิภังคสูตร
  ๕๒นครวินเทยยสูตร
  ๕๓ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร
  ๕๔อินทริยภาวนาสูตร

  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗

  ๐๑นฬวรรค (เทวตาสังยุต)
  ๐๒นันทนวรรค
  ๐๓สันติวรรค
  ๐๔สตุลลปกายิกวรรค
  ๐๕อาทิตตวรรค
  ๐๖ชราวรรค
  ๐๗อัทธวรรค
  ๐๘ฆัตวาวรรค
  ๐๙ปฐมวรรค (เทวปุตตสังยุด)
  ๑๐อนาถปิณฑิกวรรค
  ๑๑นานาติดถิยวรรค
  ๑๒ปฐมวรรค (โกสลสังยุต)
  ๑๓ทุติยวรรค
  ๑๔ตติยวรรค
  ๑๕ปฐมวรรค (มารสังยุต)
  ๑๖ทุติยวรรค
  ๑๗ตติยวรรค
  ๑๘อาฬวิกาสูตร (ภิกขุนีสังยุต)
  ๑๙ปฐมวรรค (พรหมสังยุต)
  ๒๐ทุติยวรรค
  ๒๑อรหันตวรรค (พราหมณสังยุต)
  ๒๒อุปาสกวรรค
  ๒๓นิกขันตสูตร (วังคิสสังยุต)
  ๒๔วิเวกสูตร (วนสังยุต)
  ๒๕อินทกสูตร (ยักขสังยุต)
  ๒๖ปฐมวรรค (สักกสังยุต)
  ๒๗ทุติยวรรค
  ๒๘ตติยวรรค


  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_001-mp3.4036789/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_002-mp3.4036790/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_003-mp3.4036791/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_004-mp3.4036800/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_005-mp3.4036801/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_006-mp3.4036802/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_007-mp3.4036803/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_008-mp3.4036859/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_009-mp3.4036860/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_010-mp3.4036861/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_011-mp3.4036862/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_012-mp3.4036863/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_013-mp3.4036864/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_014-mp3.4036865/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_015-mp3.4036866/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_016-mp3.4036867/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_017-mp3.4036868/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_018-mp3.4036869/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_019-mp3.4036870/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_020-mp3.4036871/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_021-mp3.4036872/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_022-mp3.4036873/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_023-mp3.4036874/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_024-mp3.4036875/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_025-mp3.4036876/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_026-mp3.4036877/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_027-mp3.4036878/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_028-mp3.4036879/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_029-mp3.4036880/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_030-mp3.4036881/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_031-mp3.4036882/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_032-mp3.4036883/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_033-mp3.4036884/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_034-mp3.4036885/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_035-mp3.4036886/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_036-mp3.4036887/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_037-mp3.4036918/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_038-mp3.4036919/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_039-mp3.4036920/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_040-mp3.4036921/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_041-mp3.4036922/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_042-mp3.4036923/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_043-mp3.4036924/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_044-mp3.4036925/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_045-mp3.4036926/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_046-mp3.4036927/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_047-mp3.4036948/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_048-mp3.4036949/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_049-mp3.4036950/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_050-mp3.4036951/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_051-mp3.4036952/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_052-mp3.4036953/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_053-mp3.4036954/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_054-mp3.4036955/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_055-mp3.4036956/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_056-mp3.4036957/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_057-mp3.4036958/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_058-mp3.4036959/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_059-mp3.4036960/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_04_060-mp3.4036961/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_001-mp3.4036962/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_002-mp3.4036963/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_003-mp3.4036964/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_004-mp3.4036965/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_005-mp3.4036966/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_006-mp3.4036967/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_007-mp3.4036970/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_008-mp3.4036971/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_009-mp3.4036972/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_010-mp3.4036973/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_011-mp3.4036974/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_012-mp3.4036975/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_013-mp3.4036976/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_014-mp3.4036977/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_015-mp3.4036978/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_016-mp3.4036979/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_017-mp3.4037003/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_018-mp3.4037004/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_019-mp3.4037005/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_020-mp3.4037006/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_021-mp3.4037007/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_022-mp3.4037008/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_023-mp3.4037009/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_024-mp3.4037010/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_025-mp3.4037011/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_026-mp3.4037012/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_027-mp3.4037040/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_028-mp3.4037041/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_029-mp3.4037042/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_030-mp3.4037043/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_031-mp3.4037044/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_032-mp3.4037045/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_033-mp3.4037046/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_034-mp3.4037047/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_035-mp3.4037048/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_036-mp3.4037049/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_037-mp3.4037062/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_038-mp3.4037063/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_039-mp3.4037064/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_040-mp3.4037065/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_041-mp3.4037066/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_042-mp3.4037067/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_043-mp3.4037068/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_044-mp3.4037069/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_045-mp3.4037070/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_046-mp3.4037071/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_047-mp3.4037095/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_048-mp3.4037096/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_049-mp3.4037097/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_050-mp3.4037098/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_051-mp3.4037099/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_052-mp3.4037100/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_053-mp3.4037101/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_054-mp3.4037102/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_055-mp3.4037103/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_056-mp3.4037104/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_057-mp3.4037118/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_058-mp3.4037119/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_05_059-mp3.4037120/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_001-mp3.4037121/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_002-mp3.4037122/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_003-mp3.4037123/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_004-mp3.4037124/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_005-mp3.4037125/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_006-mp3.4037126/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_007-mp3.4037127/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_008-mp3.4037128/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_009-mp3.4037129/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_010-mp3.4037130/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_011-mp3.4037131/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_012-mp3.4037132/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_013-mp3.4037133/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_014-mp3.4037134/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_015-mp3.4037135/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_016-mp3.4037136/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_017-mp3.4037137/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_018-mp3.4037138/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_019-mp3.4037139/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_020-mp3.4037140/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_021-mp3.4037141/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_022-mp3.4037142/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_023-mp3.4037145/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_024-mp3.4037146/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_025-mp3.4037147/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_026-mp3.4037148/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_027-mp3.4037149/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_028-mp3.4037150/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_029-mp3.4037151/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_030-mp3.4037152/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_031-mp3.4037153/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_032-mp3.4037154/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_033-mp3.4037155/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_034-mp3.4037156/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_035-mp3.4037157/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_036-mp3.4037158/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_037-mp3.4037159/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_038-mp3.4037160/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_039-mp3.4037161/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_040-mp3.4037162/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_041-mp3.4037163/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_042-mp3.4037164/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_043-mp3.4037165/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_044-mp3.4037166/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_045-mp3.4037167/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_046-mp3.4037169/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_047-mp3.4037170/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_048-mp3.4037171/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_049-mp3.4037172/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_050-mp3.4037173/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_051-mp3.4037174/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_052-mp3.4037175/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_053-mp3.4037176/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_06_054-mp3.4037177/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_001-mp3.4037178/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_002-mp3.4037192/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_003-mp3.4037193/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_004-mp3.4037194/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_005-mp3.4037195/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_006-mp3.4037196/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_007-mp3.4037197/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_008-mp3.4037198/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_009-mp3.4037199/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_010-mp3.4037200/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_011-mp3.4037201/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_012-mp3.4037205/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_013-mp3.4037206/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_014-mp3.4037207/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_015-mp3.4037208/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_016-mp3.4037209/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_017-mp3.4037210/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_018-mp3.4037211/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_019-mp3.4037212/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_020-mp3.4037213/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_021-mp3.4037214/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_022-mp3.4037222/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_023-mp3.4037223/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_024-mp3.4037224/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_025-mp3.4037225/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_026-mp3.4037226/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_027-mp3.4037227/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_07_028-mp3.4037228/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2017
 3. เพื่อนทุกข์

  เพื่อนทุกข์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +30
  อนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 4. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,570
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘

  ๐๑พุทธวรรค (นิทานสังยุต)
  ๐๒อาหารวรรค
  ๐๓ทสพลวรรค
  ๐๔กฬารขัตติยวรรค
  ๐๕คหปติวรรค
  ๐๖ทุกขวรรค
  ๐๗มหาวรรค ตอนที่ ๑
  ๐๘มหาวรรค ตอนที่ ๒
  ๐๙สมณพราหมณวรรค
  ๑๐อันตรเปยยาล
  ๑๑อภิสมยสังยุต
  ๑๒นานัตตวรรค (ธาตุสังยุต)
  ๑๓ทุติยวรรค
  ๑๔กัมมปถวรรค
  ๑๕จตุตถวรรค
  ๑๖ปฐมวรรค (อนมตัคคสังยุต)
  ๑๗ทุติยวรรค
  ๑๘สันตุฏฐสูตร (กัสสปสังยุต)
  ๑๙ตติยโอวาทสูตร
  ๒๐ปฐมวรรค (ลาภสักการสังยุต)
  ๒๑ทุติยวรรค
  ๒๒ตติยวรรค
  ๒๓จตุตถวรรค
  ๒๔ปฐมวรรค (ราหุลสังยุต)
  ๒๕ทุติยวรรค
  ๒๖ปฐมวรรค (ลักขณสังยุต)
  ๒๗ทุติยวรรค
  ๒๘กูฏสูตร (โอปัมมสังยุต)
  ๒๙ภิกขุสังยุต


  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙

  ๐๑นกุลปิตุวรรค (ขันธสังยุต)
  ๐๒อนิจจวรรค
  ๐๓ภารวรรค
  ๐๔นตุมหากวรรค
  ๐๕อัตตทีปวรรค
  ๐๖อุปยวรรค (มัชฌิมปัณณาสก์)
  ๐๗อรหันตวรรค
  ๐๘ขัชชนียวรรค
  ๐๙เถรวรรค ตอนที่ ๑
  ๑๐เถรวรรค ตอนที่ ๒
  ๑๑ปุปผวรรค
  ๑๒อันตวรรค (จูฬปัณณาสก์)
  ๑๓ธัมมกถิกวรรค
  ๑๔อวิชชาวรรค
  ๑๕กุกกุฬวรรค
  ๑๖ทิฏฐิวรรค
  ๑๗ปฐมวรรค (ราธสังยุต)
  ๑๘ทุติยวรรค
  ๑๙อายาจนวรรค
  ๒๐อุปนิสินวรรค
  ๒๑โสตาปัตติวรรค (ทิฏฐิสังยุต)
  ๒๒ทุติยคมนวรรค
  ๒๓ตตืยคมนวรรค
  ๒๔จตุตถคมวรรค
  ๒๕โอกกันตสังยุต
  ๒๖อุปปาทสังยุต
  ๒๗กิเลสสังยุต
  ๒๘สารีปุตตสังยุติ
  ๒๙นาคสังยุต
  ๓๐สุปัณณสังยุต
  ๓๑คันธัพพกายสังยุต
  ๓๒วราหกสังยุต
  ๓๓วัจฉโคตตสังยุต
  ๓๔ฌานสังยุต


  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐

  ๐๑อนิจจวรรค (ปฐมปัณณาสก์)
  ๐๒ยมกวรรค
  ๐๓สัพพวรรค
  ๐๔ชาติธัมมวรรค
  ๐๕สัพพอนิจจวรรค
  ๐๖อวิชชาวรรค (ทุติยปัณณาสก์)
  ๐๗มิคชาลวรรค
  ๐๘คิลานวรรค
  ๐๙ฉันนวรรค
  ๑๐ฉฬวรรค
  ๑๑โยคักเขมิวรรค (ตติยปัณณาสก์)
  ๑๒โลกกามคุณวรรค
  ๑๓คหปติวรรค
  ๑๔เทวทหวรรค
  ๑๕นวปุราณวรรค
  ๑๖นันทิกขยวรรค (จตุตถปัณณาสก์)
  ๑๗สัฏฐิเปยยาลวรรค
  ๑๘สมุททวรรค
  ๑๙อาสีวิสวรรค ตอนที่ ๑
  ๒๐อาสีวิสวรรค ตอนที่ ๒
  ๒๑สคาถวรรค (เวทนาสังยุต)
  ๒๒รโหคตวรรค
  ๒๓อัฏฐสกปริยาวรรค
  ๒๔ปฐมเปยยาลวรรค (มาตุคามสังยุต)
  ๒๕ทุติยเปยยาลวรรค
  ๒๖พลวรรค
  ๒๗ชัมพุขาทกสังยุต
  ๒๘สามัณฑกสังยุต
  ๒๙โมคคัลลานสังยุต
  ๓๐จิตตสังยุต
  ๓๑คามณิสังยุต ตอนที่ ๑
  ๓๒คามณิสังยุต ตอนที่ ๒
  ๓๓คามณิสังยุต ตอนที่ ๓
  ๓๔ปฐมวรรค (อสังขตสังยุต)
  ๓๕ทุติยวรรค
  ๓๖อัพยากตสังยุต ตอนที่ ๑
  ๓๗อัพยากตสังยุต ตอนที่ ๒


  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑

  ๐๑สุทธิกวรรค (อีนทรียสังยุต)
  ๐๒มุทูตรวรรค
  ๐๓ฉัยันทรียวรรค
  ๐๔สุชินทรียวรรค
  ๐๕ชราวรรค
  ๐๖สุวรชตวรรค
  ๐๗โพธิปักชียวรรค
  ๐๘คังคาเปยาลวรรค
  ๐๙โอมวรรค
  ๑๐คังคาเปยยาลวรรค
  ๑๑โฮมวรรค(โอมาหิสูตร)
  ๑๒คังคาเปยยาลวรรค
  ๑๓อัปปมาทวรรค
  ๑๔พลกรณียวรรค
  ๑๕เอสนาวรรค
  ๑๖โฮมวรรค
  ๑๗คังคาเปยยาลวรรค(พลสังยุต)
  ๑๘โอมวรรค
  ๑๙คังคาเปยยาลวรรค
  ๒๐เอสนาวรรค
  ๒๑โอมวรรค
  ๒๒ปาวาลวรรค (อิทธิปาทสังคยุต)
  ๒๓ปาสาทกัมปนวรรค
  ๒๔อโยคุฬวรรค
  ๒๕คังคาเปยยาลวรรค(คังคาทียาหิสูตร)
  ๒๖โอมวรรค
  ๒๗รโหคตวรรค(อนุรุทธสังยุต)
  ๒๘ทุติยวรรค
  ๒๙คังคาเปยยาลวรรค(ฌานสังยุต)
  ๓๐โอมวรรค
  ๓๑เอกธัมมวรรค(อานาปานสังยุต)
  ๓๒ทุติยวรรค
  ๓๓เวฬุทวารวรรค(โสตาปัตติสังยุต)
  ๓๔ราชการามวรรค
  ๓๕สรณานิวรรค ตอนที่ ๑
  ๓๖สรณานิวรรค ตอนที่ ๒
  ๓๗ปุญญากิสันทวรรค
  ๓๘สคาถกปุญญาภิสันทวรรค
  ๓๙สัปปัญญวรรค
  ๔๐มหาปัณณวรรค
  ๔๑สามธิวรรค (สัจจสังยุต)
  ๔๒ธัมมจักกัปวัตตนวรรค
  ๔๓โกฏิคามวรรค
  ๔๔สีสปารนวรรค
  ๔๕ปชาตวรรค
  ๔๖อภิสมนวรรค
  ๔๗ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค
  ๔๘ทุติยยามกธัมญญเปยาลวรรค
  ๔๙ตติยอามกัธัญญเปยยาลวรรค
  ๕๐จตุตถอามกธัญญเปยยาลวรรค
  ๕๑ปัญจคติเปยยาลวรรค


  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒

  ๐๑รุปาทิวรรค
  ๐๒กัลป์ยาณมิตตาทิวรรค
  ๐๓เอตทัคควรรค
  ๐๔อัฏธานบาลี
  ๐๕ปสาทกรธัมมวรรค
  ๐๖กัมมกรรวรรค
  ๐๗อธิกรณวรรค
  ๐๘สมจิตตวรรค
  ๐๙ปริสวรรค
  ๑๐ปุคคลวรรค
  ๑๑อาสาทุปปชหวรรค
  ๑๒พาลวรรค
  ๑๓รถการวรรค
  ๑๔ปุคคลวรรค
  ๑๕เทวทูตวรรค
  ๑๖จูฬาวรรค
  ๑๗พราหมณวรรค ตอนที่ ๑
  ๑๘พราหมณวรรค ตอนที่ ๒
  ๑๙มหาวรรค ตอนที่ ๑
  ๒๐มหาวรรค ตอนที่ ๒
  ๒๑มหาวรรค ตอนที่ ๓
  ๒๒อานันนทวรรค
  ๒๓สมณวรรค
  ๒๔โลณผลวรรค
  ๒๕สัมโพธวรรค
  ๒๖อาปายิกวรรค
  ๒๗กุสินารวรรค
  ๒๘โยธาชีวรรค
  ๒๙มังคลวรรค
  ๓๐อเจลกวรรค
  ๓๑กัมมปถเปยยาล
  ๓๒ราคเปยยาลบ  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓

  ๐๑กัณฑตามวรรค (ปฐมปัณณาสก์)
  ๐๒อาจารวรรค
  ๐๓อุรุเวลวรรค
  ๐๔จักกวรรค
  ๐๕โรหีตัสสวรรค
  ๐๖ปุญญาภิสันทวรรค (ทุติยปัณณาสก์)
  ๐๗ปัตตกัมมวรรค
  ๐๘ยปัณณกวรรค
  ๐๙มจลวรรค
  ๑๐อสุรวรรค
  ๑๑วลาหกวรรค (ตติยปัณณาสก์)
  ๑๒เกสิวรรค
  ๑๓กยวรรค
  ๑๔ปุคคลวรรค
  ๑๕อาภาวรรค
  ๑๖อินทรีปทาวรรค (จตุตถปัณณาสก์)
  ๑๗ปฎิปทาวรรค
  ๑๘สัญเจตนียวรรค
  ๑๙โยธาชีวรรค
  ๒๐มหาวรรค ตอนที่ ๑
  ๒๑มหาวรรค ตอนที่ ๒
  ๒๒มหาวรรค ตอนที่ ๓
  ๒๓สัปปุรีสวรรค (ปัญจมปัณณาสก์)
  ๒๔โสภนวรรค
  ๒๕ทุจรีตวรรค
  ๒๖กรรมวรรค
  ๒๗อาปัตติภยวรรค
  ๒๘อภิญญาวรรค
  ๒๙กรรมปถวรรค
  ๓๐ราคเปยยาล  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔

  ๐๑ปฐมปัณณาสก์ (ปัญจกนิบาต)
  ๐๒พลวรรค
  ๐๓ปัญจังคีกวรรค
  ๐๔สุมนวรรค
  ๐๕มุณฑราชวรรค
  ๐๖นีวรณวรรค (ทุติยปัณณาสก์)
  ๐๗สัญญญาวรรค
  ๐๘โยธาชีวรรค ตอนที่ ๑
  ๐๙โยธาชีวรรค ตอนที่ ๒
  ๑๐เถรวรรค
  ๑๑กถุธวรรค
  ๑๒ผาสุวิหารวรรค (ตติปัณณาสก์)
  ๑๓อันธกวินทวรรค
  ๑๔คิลานวรรค
  ๑๕ราชวรรค
  ๑๖ติกัณฑกีวรรค
  ๑๗สัทธัมมวรรค (จตุตถปัณณาสก์)
  ๑๘อาฆาตวรรค
  ๑๙อุปาสกวรรค
  ๒๐อรัญญวรรค
  ๒๑พรจหมณวรรค ตอนที่ ๑
  ๒๒พรจหมณวรรค ตอนที่ ๒
  ๒๓กิมพิลวรรค (ปัญจมปัณณาสก์)
  ๒๔อักโกสกวรรค
  ๒๕ทีฆจาริกวรรค
  ๒๖อาวาสิกวรรค
  ๒๗ทุจจริตวรรค
  ๒๘อุปสัมปทาวรรค
  ๒๙สัมมุติเปยยาล
  ๓๐สิกขาปทเปยยาล
  ๓๑ราคเปยยาล
  ๓๒อาหุเนยยวรรค (ปฐมปัณณาสก์)
  ๓๓สารณียวรรค
  ๓๔อนุตตรียวรรค
  ๓๕เทวตาวรรค
  ๓๖ธัมมีกวรรค ตอนที่ ๑
  ๓๗ธัมมีกวรรค ตอนที่ ๒
  ๓๘มหาวรรค ตอนที่ ๑ (ทุติยปัณณาสก์)
  ๓๙มหาวรรค ตอนที่ ๒
  ๔๐เทวตาวรรค
  ๔๑อรหัตวรรค
  ๔๒สิติวรค
  ๔๓อานิสังวรรค
  ๔๔ติกวรรค
  ๔๕สามัญญวรรค
  ๔๖ราคเปยยาล

  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕

  ๐๑ธนวรรค (สัตตกนีบาต)
  ๐๒อนุสยวรรค
  ๐๓วัชชีสัตตกวรรค
  ๐๔เทวตาวรรค
  ๐๕มหายัญญวรรค
  ๐๖เมถุนสูตร
  ๐๗อัพยากตวรรค
  ๐๘อรัเขยากวรรค
  ๐๙มหาวรรค
  ๑๐สักกัจสูตร
  ๑๑วินยวรรค
  ๑๒สมณวรรค
  ๑๓อาหุเนยยวรรค
  ๑๔ราคเปยยาล
  ๑๕เมตตาวรรค (อัฏฐกนิบาต)
  ๑๖เทวทัตตวิปัตติสูตร
  ๑๗มหาวรรค
  ๑๘อัสสาชานิยสูตร
  ๑๙คหปติวรรค
  ๒๐ชีวกสูตร
  ๒๑ทานวรรค
  ๒๒อุโปสถวรรค
  ๒๓โคตรมีวรรค
  ๒๔ยมกวรรค
  ๒๕สติวรรค
  ๒๖สามัญญวรรค
  ๒๗ราคเปยยาล
  ๒๘สัมโพธิวรรค (นวกนิบาต)
  ๒๙สีหนาทวรรค
  ๓๐สีหนาทวรรค
  ๓๑สัตตาวาสวรรค
  ๓๒มหาวรรค
  ๓๓อานันทสูตร
  ๓๔สามัญญวรรค
  ๓๕เขมวรรค
  ๓๖สติปัฎฐานวรรค
  ๓๗สัมัปปธานวรรค
  ๓๘อิทธิบาทวรรค
  ๓๙ราคเปยยาล


  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖

  ๐๑อานิสังสวรรค (ปฐมปัณณาสก์)
  ๐๒นาถกรณวรรค
  ๐๓มหาวรรค ตอนที่ ๑
  ๐๔มหาวรรค ตอนที่ ๒
  ๐๕อุปาลิวรรค
  ๐๖อักโกสวรรค
  ๐๗สจิตตวรรค (ทุติยปัณณาสก์)
  ๐๘ยมกวรรค
  ๐๙อากังขวรรค
  ๑๐เถรวรรค
  ๑๑อุปาสกวรรค
  ๑๒สมณสัญญาวรรค (ตติยปัณณาสก์)
  ๑๓ปัจโจโรทณีวรรค
  ๑๔ปรีสุทธวรรค
  ๑๕สาธุวรรค
  ๑๖อารียมัคตวรรค
  ๑๗ปุคตลวรรค (จตุตถปัณณาสก์)
  ๑๘ชาณุสโสณีวรรค
  ๑๙อริยมัคตวรรค
  ๒๐อปรปุคตลวรรค
  ๒๑กรชกายวรรค (ปัญจมปัณณาสก์)
  ๒๒สามัญญวรรค
  ๒๓ราคเปยยาล
  ๒๔นิสสยวรรค (เอกาทสกนิบาต)
  ๒๕อนุสสติวรรค
  ๒๖สามัญญวรรค
  ๒๗ราคเปยยาล  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

  ๐๑สรณคมน์
  ๐๒ยมกวรรค
  ๐๓อัปปมาทวรรค
  ๐๔จิตตวรรค
  ๐๕ปุปผวรรค
  ๐๖พาลวรรค
  ๐๗ปัณฑิตวรรค
  ๐๘อรหันตวรรค
  ๐๙สหัสสวรรค
  ๑๐ปาปวรรค
  ๑๑ทัณฑวรรค
  ๑๒ธราวรรค
  ๑๓อัตตวรรค
  ๑๔โลกวรรค
  ๑๕พุทธวรรค
  ๑๖สุขวรรค
  ๑๗ปิยวรรค
  ๑๘โกธวรรค
  ๑๙มลวรรค
  ๒๐ธัมมัฏฐวรรค
  ๒๑มัคตวรรค
  ๒๒ปกิณณกวรรค
  ๒๓นิรยวรรค
  ๒๔นาควรรค
  ๒๕ตัณหาวรรค
  ๒๖ภิกขุวรรค
  ๒๗พราหมณวรรค


  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕

  ๐๑โพธิวรรค
  ๐๒มุจจลินทวรรค
  ๐๓นันทวรรค
  ๐๔เมฆิยวรรค
  ๐๕โสณเถรวรรค
  ๐๖ชัจจันธวรรค
  ๐๗จุฬวรรค
  ๐๘ปาฏิลิคามิยวรรค
  ๐๙ปฐมวรรค (เอกถนิบาต)
  ๑๐ทุติยวรรค
  ๑๑ตติยวรรค
  ๑๒ปฐมวรรค (ทุกนิบาต)
  ๑๓ทุติยวรรค
  ๑๔ปฐมวรรค(ติกนิบาต)
  ๑๕ทุติยวรรค
  ๑๖ตติยวรรค
  ๑๗จตุตถวรรค
  ๑๘ปัญจมวรรค
  ๑๙จตุถกนิบาต
  ๒๐อุรควรรค
  ๒๑จูฬวรรค
  ๒๒มหาวรรค
  ๒๓เสลสูตร
  ๒๔นาลกสูตร
  ๒๕อัฏกวรรค
  ๒๖ปารายนวรรค


  ---------------------------------------------------------------------------------

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_001-mp3.4037302/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_002-mp3.4037303/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_003-mp3.4037304/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_004-mp3.4037305/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_005-mp3.4037306/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_006-mp3.4037307/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_007-mp3.4037308/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_008-mp3.4037309/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_009-mp3.4037310/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_010-mp3.4037311/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_011-mp3.4037344/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_012-mp3.4037345/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_013-mp3.4037346/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_014-mp3.4037347/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_015-mp3.4037348/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_016-mp3.4037349/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_017-mp3.4037350/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_018-mp3.4037351/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_019-mp3.4037352/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_020-mp3.4037353/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_021-mp3.4037361/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_022-mp3.4037362/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_023-mp3.4037363/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_024-mp3.4037364/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_025-mp3.4037365/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_026-mp3.4037366/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_027-mp3.4037367/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_028-mp3.4037368/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_08_029-mp3.4037369/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_001-mp3.4037370/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_002-mp3.4037407/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_003-mp3.4037408/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_004-mp3.4037413/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_005-mp3.4037414/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_006-mp3.4037415/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_007-mp3.4037455/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_008-mp3.4037456/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_009-mp3.4037457/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_010-mp3.4037458/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_011-mp3.4037459/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_012-mp3.4037460/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_013-mp3.4037461/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_014-mp3.4037462/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_015-mp3.4037463/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_016-mp3.4037464/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_017-mp3.4037483/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_018-mp3.4037484/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_019-mp3.4037485/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_020-mp3.4037486/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_021-mp3.4037487/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_022-mp3.4037488/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_023-mp3.4037489/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_024-mp3.4037490/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_025-mp3.4037491/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_026-mp3.4037492/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_027-mp3.4037493/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_028-mp3.4037494/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_029-mp3.4037495/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_030-mp3.4037508/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_031-mp3.4037509/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_032-mp3.4037510/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_033-mp3.4037511/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_09_034-mp3.4037512/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_001-mp3.4037513/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_002-mp3.4037514/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_003-mp3.4037515/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_004-mp3.4037516/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_005-mp3.4037517/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_006-mp3.4037530/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_007-mp3.4037531/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_008-mp3.4037532/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_009-mp3.4037533/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_010-mp3.4037534/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_011-mp3.4037535/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_012-mp3.4037536/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_013-mp3.4037537/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_014-mp3.4037538/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_015-mp3.4037539/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_016-mp3.4037544/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_017-mp3.4037545/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_018-mp3.4037546/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_019-mp3.4037547/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_020-mp3.4037548/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_021-mp3.4037549/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_022-mp3.4037550/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_023-mp3.4037551/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_024-mp3.4037552/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_025-mp3.4037553/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_026-mp3.4037555/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_027-mp3.4037556/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_028-mp3.4037557/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_029-mp3.4037558/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_030-mp3.4037559/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_031-mp3.4037560/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_032-mp3.4037561/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_033-mp3.4037562/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_034-mp3.4037563/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_035-mp3.4037564/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_036-mp3.4037595/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_10_037-mp3.4037596/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_001-mp3.4037597/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_002-mp3.4037598/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_003-mp3.4037599/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_004-mp3.4037600/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_005-mp3.4037601/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_006-mp3.4037602/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_007-mp3.4037603/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_008-mp3.4037604/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_009-mp3.4037655/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_010-mp3.4037656/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_011-mp3.4037657/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_012-mp3.4037658/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_013-mp3.4037659/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_014-mp3.4037660/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_015-mp3.4037661/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_016-mp3.4037662/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_017-mp3.4037663/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_018-mp3.4037664/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_019-mp3.4037682/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_020-mp3.4037683/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_021-mp3.4037684/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_022-mp3.4037685/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_023-mp3.4037686/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_024-mp3.4037687/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_025-mp3.4037688/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_026-mp3.4037689/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_027-mp3.4037690/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_028-mp3.4037691/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_029-mp3.4037702/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_030-mp3.4037703/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_031-mp3.4037704/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_032-mp3.4037705/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_033-mp3.4037706/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_034-mp3.4037707/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_035-mp3.4037708/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_036-mp3.4037709/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_037-mp3.4037710/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_038-mp3.4037711/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_039-mp3.4037718/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_040-mp3.4037719/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_041-mp3.4037720/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_042-mp3.4037721/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_043-mp3.4037722/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_044-mp3.4037723/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_045-mp3.4037724/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_046-mp3.4037725/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_047-mp3.4037726/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_048-mp3.4037727/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_049-mp3.4037728/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_050-mp3.4037729/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_11_051-mp3.4037730/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2017
 5. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,570
  ---------------------------------------------------------------------------------

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_001-mp3.4037731/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_002-mp3.4037732/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_003-mp3.4037733/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_004-mp3.4037734/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_005-mp3.4037735/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_006-mp3.4037736/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_007-mp3.4037737/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_008-mp3.4037738/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_009-mp3.4037739/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_010-mp3.4037740/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_011-mp3.4037746/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_012-mp3.4037747/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_013-mp3.4037748/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_014-mp3.4037822/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_015-mp3.4037823/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_016-mp3.4037824/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_017-mp3.4037825/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_018-mp3.4037826/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_019-mp3.4037827/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_020-mp3.4037828/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_021-mp3.4037829/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_022-mp3.4037830/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_023-mp3.4037831/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_024-mp3.4037894/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_025-mp3.4037895/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_026-mp3.4037896/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_027-mp3.4037897/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_028-mp3.4037898/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_029-mp3.4037899/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_030-mp3.4037900/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_031-mp3.4037901/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_12_032-mp3.4037902/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_001-mp3.4037903/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_002-mp3.4037904/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_003-mp3.4037905/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_004-mp3.4037906/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_005-mp3.4037907/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_006-mp3.4037908/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_007-mp3.4037909/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_008-mp3.4037910/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_009-mp3.4037911/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_010-mp3.4037912/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_011-mp3.4037913/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_012-mp3.4037914/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_013-mp3.4037915/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_014-mp3.4037916/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_015-mp3.4037917/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_016-mp3.4037918/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_017-mp3.4037919/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_018-mp3.4037920/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_019-mp3.4037921/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_020-mp3.4037922/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_021-mp3.4037923/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_022-mp3.4037937/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_023-mp3.4037964/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_024-mp3.4037965/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_025-mp3.4037966/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_026-mp3.4037967/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_027-mp3.4037968/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_028-mp3.4037969/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_029-mp3.4037970/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_13_030-mp3.4037971/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_001-mp3.4037972/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_002-mp3.4037973/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_003-mp3.4037985/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_004-mp3.4037986/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_005-mp3.4037987/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_006-mp3.4037988/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_007-mp3.4037989/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_008-mp3.4037990/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_009-mp3.4037991/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_010-mp3.4037992/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_012-mp3.4037993/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_013-mp3.4038054/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_014-mp3.4038055/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_015-mp3.4038056/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_016-mp3.4038057/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_017-mp3.4038058/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_018-mp3.4038059/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_019-mp3.4038060/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_020-mp3.4038061/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_021-mp3.4038062/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_022-mp3.4038063/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_023-mp3.4038064/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_024-mp3.4038065/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_025-mp3.4038066/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_026-mp3.4038067/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_027-mp3.4038068/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_028-mp3.4038069/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_029-mp3.4038070/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_030-mp3.4038071/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_031-mp3.4038072/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_032-mp3.4038073/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_033-mp3.4038074/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_034-mp3.4038075/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_035-mp3.4038076/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_036-mp3.4038077/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_037-mp3.4038078/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_038-mp3.4038079/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_039-mp3.4038080/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_040-mp3.4038081/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_041-mp3.4038082/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_042-mp3.4038083/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_043-mp3.4038125/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_044-mp3.4038126/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_045-mp3.4038127/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_046-mp3.4038128/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_001-mp3.4038129/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_002-mp3.4038130/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_003-mp3.4038131/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_004-mp3.4038132/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_005-mp3.4038133/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_006-mp3.4038134/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_007-mp3.4038148/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_008-mp3.4038149/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_009-mp3.4038150/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_010-mp3.4038151/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_011-mp3.4038152/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_012-mp3.4038153/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_013-mp3.4038154/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_014-mp3.4038155/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_015-mp3.4038156/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_016-mp3.4038157/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_017-mp3.4038163/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_018-mp3.4038164/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_019-mp3.4038165/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_020-mp3.4038166/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_021-mp3.4038167/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_022-mp3.4038168/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_023-mp3.4038169/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_024-mp3.4038170/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_025-mp3.4038171/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_026-mp3.4038172/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_027-mp3.4038224/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_028-mp3.4038226/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_029-mp3.4038227/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_030-mp3.4038242/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_031-mp3.4038243/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_032-mp3.4038244/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_033-mp3.4038245/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_034-mp3.4038246/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_035-mp3.4038247/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_036-mp3.4038248/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_037-mp3.4038249/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_038-mp3.4038250/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_15_039-mp3.4038251/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pra_sut_tan_da_pi_dok_book_14_011-mp3.4048755/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา: