พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 22 ตุลาคม 2019.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,640
  74526861_443351022958217_6404361477506990080_n.jpg

  พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ้าแห่งทิศตะวันออกจอมราชันย์แห่งศาสตร์การแพทย์ พระวรกายสีน้ำเงินประดุจท้องฟ้าอันมหาศาลพระหัตถ์ขวาในท่าภาวนา พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรยาหรือหม้อยาพระกริ่งที่สร้างกันในประเทศไทยก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้

  ศาสตร์การแพทย์ คือ ศาสตร์ที่พระศากยะมุนีพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นสุดยอดแห่งศาสตร์ทั้งปวง การแพทย์แห่งพุทธเน้นแนวทางในการรักษาแบบองค์รวมนั้น คือ เน้นความสัมพันธ์ในการรักษาทั้ง กาย วาจา ใจไปพร้อมกัน โดยใช้สมุนไพรใบยา การภาวนามนตรา สมาธิจิตความอ่อนแอในทางสุขอนามัยของสรรพสัตว์ ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการบำเพ็ญเพียรเพื่อสู่การหลุดพ้นเป็นเหตุให้พระไภษัชยพุทธเจ้าต้องเสด็จมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์

  พระองค์ทรงเข้าร่วมในกิจกรรมทางการแพทย์ทุกขั้นตอน พีธีกรรมในการปรุงยา พระองค์ทรงเป็นประธานและผู้ลงมือกระทำการเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งยา
  ในการรักษาการภาวนา พระองค์ทรงประทานคาถาในการภาวนาเพื่อความเชื่อมั่นแน่วแน่ในการสู่สุขภาพที่ดี

  การทำสมาธิน้อมอัญเชิญพระองค์เข้าสู่ตัวเราหลอมรวมพระองค์และเราเป็นหนึ่งเดียว ความเจ็บป่วยทั้งปวงถูกหลอมละลายเป็นอากาศธาตุพระองค์และเราเข้าสู่ศูนยตาสภาวะ เราออกจากสมาธิในสภาวะว่างเปล่านั่นคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมลายหายไปด้วย

  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์อย่างกว้างขวางว่าสมาธิจิตเป็นยาวิเศษชนิดหนึ่งในการบำบัดความเจ็บป่วยการรักษาในแนวทางแห่งพุทธนี้ไม่เพียงได้ความสุขทางกายเพียงประการเดียวสมาธิจิตที่ได้เป็นยานพาหนะนำพาเราเข้าสู่การหลุดพ้น สู่ความเป็นพุทธะในที่สุดบังเกิดความสุขอันนิรันดร

  พระไภษัชยคุรุสูตร
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่า " หากสรรพสัตว์ที่ยังมีกรรมหนักอยู่ ได้ยินพระนามของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า ท่องพระนามนี้ด้วยจิตแน่วแน่และแนบแน่นอยู่กับพระนาม โดยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยเลยแม้เพียงหนึ่งเดียวแล้วไซร้ ก็เป็นอันว่าสัตว์เหล่านั้นจะไม่มีทางจะจมลงสู่อบายภูมิเป็นแน่แท้ ดูกรอานนท์การปฏิบัติอันสูงยิ่งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อยากที่จะเข้าใจ แต่หากเธอสามารถมีจิดตั้งมั่นอยู่กับการปฎิบัตินี้ได้เธอก็จงรู้เถิดว่า นี่เกิดจากพลังอำนาจอันใหญ่ยิ่งของเหล่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย "

  เมื่อครั้งพระไภษัชยพุทธเจ้า ยังได้เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้น พระองค์ได้ทรงตั้งปณิธานอย่างยิ่งไว้ 12 ข้อ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์โลกปราถนา

  ปณิธานข้อที่ 1

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานว่าในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะมีรังสีอันสว่างเรืองรองฉายออกมาจากร่างของข้าฯยังแสงสว่างอันไม่สิ้นสุดให้บังเกิดแก่ดินแดนจำนวนนับไม่ถ้วนร่างนี้จะประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และลักษณะอันเป็นมงคล 80 ประการยิ่งไปกว่านั้นข้าฯจะช่วยให้สัตว์โลกทั้งมวลเป็นเหมือนดังเช่นข้าฯนี้ "

  ปณิธานข้อที่ 2

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ร่างของข้าฯทั้งภายนอกและภายในจะแสงไปกว้างไกลด้วยความผ่องใสและความใสบริสุทธิ์ของแก้วไพฑูรย์ร่างนี้จะประดับไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐและดำรงอยู่อย่างสงบท่ามกลางแสงที่พัวพันกันสว่างเรืองรองมากกว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์แสงนี้จะปลุกให้จิตของสัตว์โลกตื่นขึ้นจากความมืดและช่วยให้สัตว์โลกดำเนินไปได้ตามทางการอธิษฐานของตน "

  ปณิธานข้อที่ 3

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ข้าฯจะมอบของดีๆจำนวนมีไม่จบสิ้นให้แก่เหล่าสรรพสัตว์เพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายของพวกเขาเหล่าสัตว์นี้จะไม่มีวันอยากได้อะไรอีกเลย "

  ปณิธานข้อที่ 4

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าฯจะนำพาผู้ที่เดินตามทางของเดียรถีย์นอกศาสนาให้ไปในทางสู่การตรัสรู้และข้าฯจะนำพาผู้ที่เดินตามทางของสาวกยานและของพระปัจเจกพุทธเจ้าให้มาสู่เส้นทางของมหายาน "

  ปณิธานข้อที่ 5

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าฯจะช่วยเหลือสรรพสัตว์จำนวนเหลือคณานับที่ประพฤติตนอยู่ในธรรมให้มีศีลสะอาดบริสุทธิ์ ศีลนั้นได้แก่ศีลรากฐาน 3 ข้อของพระโพธิสัตว์แม้แต่ผู้ที่ล่วงละเมิดศีลนี้ก็จะได้รับความบริสุทธิ์ของตนเองกลับมาหากได้ยินชื่อของข้าฯและก็จะไม่ตกลงสู่ทางแห่งอบายต่อไป "

  ปณิธานข้อที่ 6

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหล่าสัตว์ที่มีร่างไม่สมบูรณ์ประสาทรับรู้ไม่ปกติ รูปร่างน่าเกลียด โง่ ตาบอด ใบ้ หูหนวก พิการ หลังค่อมเป็นขี้เรื้อน เป็นบ้าหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยอื่นใด หากได้ยินชื่อของข้าฯแล้วจะมีร่างกายสมบูรณ์ กอปรไปด้วยสติปัญญา มีประสาทรับรู้เป็นปกติสัตว์เหล่านี้จะปลอดจากโรคภัยและความทุกข์ทั้งปวง "

  ปณิธานข้อที่ 7

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเหล่าสัตว์ที่ป่วยอยู่ด้วยโรคด้วยโรคต่างๆผู้ซึ่งไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีที้จะหันไปหา ไม่มีหมอ ไม่มียา ไม่มีครอบครัว ไม่มีบ้านผู้ซึ่งยากไร้และทนทรมาน หากได้ยินชื่อของข้าฯผ่านหูแล้วไซร้ จะหายจากโรคทั้งหลายด้วยกายและใจที่สงบและสันโดษ สัตว์เหล่านี้จะเพลิดเพลินกับบ้าน ครอบครัวและทรัพย์สมบัติมหาศาลและจะบรรลุถึงพระอนุตตรสัมโพธิญาณในท้ายที่สุด "

  ปณิธานข้อที่ 8

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หญิงทั้งปวงที่เบื่อหน่ายกับ "โรคเป็นร้อยๆที่เกิดแก่หญิง" และปรารถนาจะหลุดพ้นจากกายอันเป็นหญิงนี้หากได้ยินชื่อของข้าฯแล้วหญิงเหล่านี้จะบังเกิดใหม่เป็นชายทั้งสิ้นจะกอปรไปด้วยคุณลักษณะอันประเสริฐและจะบรรลุซึ่งพระอนุตตรัสมโพธิญาณในท้ายที่สุด "

  ปณิธานข้อที่ 9

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าฯจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หนีรอดจากบ่วงของมารและหลุดออกจากพันธนาการของเส้นทางนอกศาสนาหากสัตว์เหล่านี้หลงผิดอยู่ในป่าชัฏของมิจฉาทิฏฐิข้าฯจะนำพาสัตว์เหล่านั้นไปสู่สัมมาทิฐิและค่อยๆปลูกฝังการปฏิบัติของบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านี้จะบรรลุซึ่งการตร้สรู้อันประเสริฐโดยรวดเร็ว "

  ปณิธานข้อที่ 10

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว สรรพสัตว์ที่ถูกจองจำ กุมขังพิพากษาประหารชีวิต หรือต้องทนทุกข์และถูกดูแคลนอยู่ด้วยโองการของพระราชารวมทั้งผู้ที่มีกายและใจเป็นทุกข์อยู่ด้วยการกดขี่ข่มเหงนี้สัตว์เหล่านี้เพียงแต่ได้ยินชื่อของข้าฯ ก็จะหลุดพ้นจากภัยเหล่านี้เพราะเหตุจากพลานุภาพของบุญบารมีที่ข้าฯได้บำเพ็ญเพียรมา "

  ปณิธานข้อที่ 11

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วหากสัตว์ใดที่ทนทรมานอยู่ด้วยความหิวและกระหายจนถึงขนาดว่าได้กระทำอกุศลกรรมไปด้วยความจำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดหากสัตว์เหล่านี้ได้มีโอกาสได้ยินชื่อของข้าฯและท่องชื่อของข้าด้วยจิตตั้งมั่นไม่เคลือบแคลงสงสัยกับทั้ง แนบแน่นอยู่กับชื่อนี้ข้าฯก็จะบันดาลให้สัตว์เหล่านั้นเพลิดเพลินใจกับอาหารกับเครื่องอันเป็นทิพย์ในท้ายที่สุดข้าฯก็จะทำให้สัตว์นั้นตั้งมั่นอยู่ในดินแดนของความสงบและความสุข "

  ปณิธานข้อที่ 12

  " ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติเมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หากสัตว์ใดที่ยากจนข้นแค้นไม่มีเสื้อคลุมกายเพื่อปกป้องจากยุงและแมลง ทนกับความร้อนความหนาวและทนทุกข์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืน หากสัตว์นี้ได้ยินชื่อของข้าฯและท่องชื่อของข้าด้วยจิตตั้งมั่นไม่เคลือบแคลงสงสัยกับทั้งแนบแน่นอยู่กับชื่อนี้ความปรารถนาทั้งปวงของสัตว์นี้จะเป็นไปเช่นนั้นสัตว์เหล่านี้จะได้รับเสื้อผ้านานาชนิดอันเป็นเลิศ มีเครื่องประดับล้ำค่ามาลัยดอกไม้และแป้งประทินอันมีกลิ่มหอมตระหลบสนุกสนานสำราฐไปกับเสียงดนตรีอันไพเราะกับความบันเทิงอันเกษมมากจนเท่าที่จะพอใจ "
   

แชร์หน้านี้

Loading...