พุทธภาวนา: กรณียเมตตสูตร (กะระณียะเมตตะสูตร ) พร้อมคำแปล:ภาษาไทยและอังกฤษ

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย sphimtha, 27 เมษายน 2013.

 1. sphimtha

  sphimtha Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +78
  พุทธภาวนา: กรณียเมตตสูตร (กะระณียะเมตตะสูตร ) พร้อมคำแปล:ภาษาไทยและอังกฤษ
  สำหรับท่านที่มีความสนใจในพุทธภาวนา ภาษาไทยและอังกฤษค่ะ

  กรณียเมตตสูตร (บทเมตตัญจะ) หรือ กรณียเมตตปริตร
  สวดแล้วเทวดารักษา ภูตผีปีศาจไม่รบกวน

  ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน:cool:

  เรื่องมีว่า สมัยหนึ่งจวนเข้าพรรษา ภิกษุจำนวนหนึ่งกราบทูลลาพระพุทธเจ้า เพื่อไปอยู่จำพรรษาในป่าลึกแห่งหนึ่ง เหล่ารุกขเทวดาคิดว่าพระคุณเจ้าคงพักชั่วคราว ไม่กี่วันก็จะไป จึงพากันลงมาอยู่บนพื้นดินเพื่อถวายความเคารพแก่พระสงฆ์

  แต่เมื่อรู้ว่าพระคุณเจ้าจะอยู่ที่ป่านี้ตลอดพรรษา จึงปรึกษากันว่าพวกเราเห็นจะต้อง"ไล่" พระท่านไป ไม่เช่นนั้นจะลำบากมากที่จะต้องมาอยู่บนพื้นดินอย่างนี้ จึงพร้อมใจกันหลอกหลอนภิกษุที่ไปนั่งกรรมฐานอยู่ใต้ต้นไม้บ้าง ในถ้ำบ้าง จนท่านอยู่ไม่เป็นสุข พระก็กลัวผี ว่าอย่างนั้นเถอะ จึงตกลงกันกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ

  พระพุทธองค์ตรัสว่า "พวกเธอมิได้เอาอาวุธติดตัวไปด้วย จึงถูกผีหลอกหลอน" เมื่อกราบทูลถามว่า อาวุธชนิดไหน พระองค์ก็ตรัสว่า อาวุธคือความเมตตา ว่าแล้วก็ทรางสวด กรณียเมตตสูตร ให้ฟัง แล้ว มีพุทธบัญชาให้กลับไปยังป่านั้นอีก และให้สวดทันทีที่เดินเข้าป่า และสวดทุกวัน

  ภิกษุเหล่านั้นก็ทำตามพุทธโอวาท บรรดาผีสางคางแดงทั้งหลายได้ยินบทสวด ก็มีจิตใจอ่อนโยน รักใคร่ในพระสงฆ์ ไม่หลอกหลอน ทำให้ท่านสามารถอยู่ในป่าได้อย่างผาสุก พระภิกษุได้สัปปายะ เจิรญธรรมสำเร็จอรหันตผลถ้วนทั่วกัน เพราะเหตุว่าเนื้อหาของบทสวดเป็นการแผ่เมตตาความรัก ปรารถนาดีแก่เหล่าเทวดาในป่าและแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งท่านก็จะมีไมตรีจิตตอบและถวายการอารักขาให้ผาสุกกัน

  จึงกลายเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อผ่านศาลเจ้าเทพารักษ์หรือไม้วนปติ ที่มีชนนับถือพึงให้ภิกษุเจริญสามีจิกรรมเจริญเมตากรียสูตร…บ้างเรียกมนต์ขับผี ปัจจุบันนำไปสวดรวมกับเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน เรารับฟังเนืองๆแต่ไม่เข้าใจความหมาย บทนี้ใช้ได้ดีทีเดียวเวลาไปนอนป่าหรือที่ไม่คุ้นชินทำให้นอนหลับง่ายและทำให้จิตสงบได้

  กรณียเมตตสูตร
  Karaniya Metta Sutta

  1. กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ . . . . . . . ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
  สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ . . . . . . . . . . . . สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
  กิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์ และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบ จะพึงทำ
  ก็คือ เป็นคนกล้า, เป็นคนซื่อ, เป็นคนตรง, ว่าง่าย, อ่อนโยน, ไม่เย่อหยิ่ง

  Karaniya mattha kusalena.............Yantang santang padang abhi-samecca;
  Sakko uju ca suhuju ca.................Suvaco cassa mudu anatimani.
  He who is skilled in his good and who wishes to attain that state of Calm should act (thus:) He should be able, honest, upright, the simple, gentle, and humble.

  2. สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ . . . . . . . .อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
  สันตินท์ริโย จะ นิปะโก จะ . . . . . . . . อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
  เป็นผู้สันโดษ, เลี้ยงง่าย, มีภาระกิจน้อย, คล่องตัว, ระมัดระวังการแสดงออก,
  รู้ตัว, ไม่คะนอง, ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลาย

  Santussako ca subharo ca................Appakicco ca sallahukavutti
  Santindriyo ca nipako ca..................Appagabbho kulesu ananu giddho.
  Contented, easily supportable, with few duties, of light livelihood, controlled
  in senses, discreet, not imprudent, not be greedily attached to families.

  3. นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ . . . . . เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
  สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ . . . . . . . . . . . . สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
  ไม่ประพฤติสิ่งที่วิญญูชนตำหนิติเตียนได้, พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์ทั้งปวง
  จงมีความสุขกายสบายใจ มีความเกษมสำราญเถิด

  Na ca khuddang samacare kinci.........Yena vinnu pare upavadeyyung;
  Sukhino va khemino hontu.................Sabbe satta bhavantu sukhitatta:
  He should not commit any slight wrong such that other wise men might censure him. May all beings be happy and secure. May their minds be wholesome.

  4. เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ . . . . . . . . . . ..ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
  ทีฆา วา เย มะหันตา วา . . . . . . . . . . .มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
  ขอสัตว์ทั้งหลายบรรดามี ที่เป็นสัตว์ตัวอ่อน หรือตัวแข็งก็ตาม เป็นสัตว์มีลำตัวยาว หรือลำตัวใหญ่ก็ตาม มีลำตัวปานกลาง หรือตัวสั้นก็ตาม ตัวเล็กหรือตัวโตก็ตาม

  Ye keci panabhut'atthi,......................Tasa va thavara va anavasesa;
  Digha va ye mahanta va,....................Majjima rassaka anukathula.
  Whatever living creatures there be, Without exception, weak or strong, Long, huge or middle-sized, Or short, minute or bulky,

  5. ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา . . . . . . . . . เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
  ภูตา วา สัมภะเวสี วา . . . . . . . . . . . . .สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
  ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม ที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตาม ที่เกิดแล้ว หรือกำลังหาที่เกิดอยู่ก็ตาม ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงสุขกายสบายใจเถิด

  Dittha va ye ca adittha,......................Ye ca dure vasanti avidure;
  Bhuta va sambhavesi va,....................Sabbe satta bhavantu sukitatta.
  Whether visible or invisible, And those living far or near, The born and those seeking birth, May all beings be happy!

  6. นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ . . . . . . . . .นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
  พ์ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา . . . . . . .นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
  บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น ไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามใคร ๆ ไม่ควรมุ่งร้ายต่อกันและกัน เพราะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกัน

  Na paro pararang nikubbetha,............Natimannetha katthaci nang kinci;
  Byarosana patighasanna,................ Nannamannassa dukkhamiccheyya.
  Let none deceive or decry His fellow anywhere; Let none wish others harm In resentment or in hate.

  7. มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง . . . . . . . . . . อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
  เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ . . . . . . . . . . . . . . มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
  คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตา ไปยังสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ ดุจดังมารดาถนอม และปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิตฉันนั้น

  Mata yatha niyang puttang.................Ayusa ekaputtamanurakkhe;
  Evampi sabbabhutesu.......................Manasambhavaye aparimanang.
  Just as a mother would protect her only child even at the risk of her own life, even so let him cultivate a boundless heart towards all beings.

  8. เมตตัญจะ สัพพะโลกัส์มิง . . . . . . . . .มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ . . . . . . . . . . อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
  พึงแผ่เมตตาจิต ไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ

  Mettanca sabbalokasming.................Mansambhavaye aparimanang;
  Uddhang adho ca tiriyanca,...............Asambhang averang asapattang.
  Let his thoughts of boundless love pervade the whole world: above, below and across--without any obstruction, without any hatred, without any enmity,

  9. ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา . . . . . . . . . . . สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
  เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ . . . . . . . . . . พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
  ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่ พึงตั้งสติ อันประกอบด้วยเมตตานี้ให้มั่นไว้ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การอยู่ด้วยเมตตานี้ เป็นพรหมวิหาร (การอยู่อย่างประเสริฐ)

  Titthancarang nisinno va,......................Sayano va yavatassa vigatamiddho;
  Etam sating adhittheyya,......................Brahmametang viharang idha-mahu.
  Whether he stands, walks, sits or lies down, as long as he is awake, he should develop mindfulness. This, they say, is the Highest Conduct.

  10. ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา . . . . .ทัสสะเนนะ สัมปันโน
  กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง . . . . . . . . . . . . . .นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ
  ท่านผู้เจริญเมตตาจิต ที่ละความเห็นผิดแล้ว มีศีล มีความเห็นชอบ ขจัดความใคร่ในกามได้ ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้

  Ditthinca anupagamma silava............ dassanena sampanno;
  Kamesu vineyya gedhang, .................Na hi jatu gabbhaseyyang puna-reti ti
  Holding no more to wrong beliefs, With virtue and vision of the ultimate, And having overcome all sensual desire, Never in a womb is one born again.
  ;ปรบมือ

  Thanks to link:
  Pali Chanting in Theravada Buddhist Tradition
  karaniya metta sutta :cool:(f)
   
 2. buakwun

  buakwun ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  2,831
  ค่าพลัง:
  +16,573
  เป็นคาถาที่ดีและมีอานุภาพ สวดแล้วจะมีแต่คนรักใคร่เมตตา แม้แต่มนุษย์หรือเทวดา
  ขออนุโมทนา สาธุ
   
 3. rayrockzaa

  rayrockzaa Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2013
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +35
  บทนี้ เป็นบทแรงครับ สำหรับผมนะ ใครสวดบทนี้ได้ ลองอธิฐาน ดูนะครับ ประมาณว่า หากข้าพเจ้าได้ สวดบทนี้ ได้เป็นธรรมทานแล้ว หาก เทวดา หรือ สัมภเวสี ได้รับอานิสงค์ผลบุญแล้ว ขอให้รู้สึก....... ในระหว่างสวด

  ลองดูนะครับ ใครจะเชื่อก็เชื่อ ใครไม่เชื่อก็พิสูจย์กันเองครับ บทนี้ คือว่า เป็นที่ท่องยากมากนะสำหรับ ผม เพราะ คำสวด มัน ไม่ค่อยคล้องจองกัน ลองดูครับ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พุทธภาวนา กรณียเมตตสูตร กะระณียะเมตตะสูตร
 1. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,725
 2. น้ำครึ่งแก้ว
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,263
 3. supatorn
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  729
 4. Igiko_L
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,439
 5. sphimtha
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  39,721

แชร์หน้านี้

Loading...