พุทธมณฑลอบรมเทคนิค พระวิทยากรค่ายคุณธรรม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 14 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,023
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,105
  ค่าพลัง:
  +3,784
  0b891e0b8a5e0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a1e0b980e0b897e0b884e0b899e0b8b4e0b884-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a7.jpg

  พุทธมณฑลเป็นพุทธานุสรณียสถานที่สำคัญของชาติ รัฐบาล คณะสงฆ์ และประชาชนชาวไทย ได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นในโอกาสที่พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองสถิตสถาพรมาครบ 2500 ปี

  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพุทธานุสรณ์ เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมและการจัดอบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์

  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิต และภาคบริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม

  ปัจจุบัน พระสงฆ์ที่ให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนของชาติ ที่มาให้การอบรมค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ปัจจุบันมีจำนวนจำกัด กระจายตัวตามวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นพระธรรมทูต และลาสิกขาบางรูป ทำให้ไม่เพียงพอในการจัดอบรมค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล และแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล

  ดังนั้น สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการอบรมพระวิทยากรค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล[​IMG] [​IMG]

  เพื่อเป็นการสร้างพระวิทยากรค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น พัฒนาพระวิทยากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เทคนิคที่ทันสมัย และมียุทธวิธีในการอบรม เพื่อให้พระวิทยากรได้ทบทวนบทบาท และภาระหน้าที่ของพระวิทยากรให้การอบรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  การจัดอบรมครั้งนี้ “พระเทพคุณาภรณ์” เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพฯ และรองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานปิดโครงการอบรมพระวิทยากรค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่พระวิทยากรผู้เข้าอบรม เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  พระเทพคุณาภรณ์เปิดเผยว่า จากการที่เป็นประธานปิดโครงการอบรมพระวิทยากรค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เห็นว่า พระวิทยากรค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล เป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์ ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ ซึ่งคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม นำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนาต่อไป

  ด้านนายสิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล กล่าวว่า ปัจจุบันพระวิทยากรมีจำกัดไม่เพียงพอในการจัดอบรมค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล สำนักพุทธฯ จึงจำเป็นจะต้องการสร้างพระวิทยากรค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

  ซึ่งในปี 2561 มีแผนที่จะเพิ่มพระวิทยากรไม่ต่ำกว่า 100 รูป รวมทั้งพัฒนาพระวิทยากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เทคนิคที่ทันสมัย และมียุทธวิธีในการอบรม เพื่อให้พระวิทยากรได้ทบทวนบทบาท และภาระหน้าที่ของพระวิทยากรให้การอบรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพียงพอต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_1086496
   

แชร์หน้านี้

Loading...